Jasper .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Geertgen Jaspers .

  x   Lauwerens (Louris Willemsz) , † <3-1611.

  4 kinderen


 2. Dirck Jaspersz (Dirck Jasperssoen) , † <1601 .
   Dirck’s weduwe hertrouwde met Huijbert Lenertss en kreeg met hem meer kinderen.

   Dirck Jaspers Soen had zonen Jasper en Cornelis.

   In 7huizen op 5 juni 1600 comp. Louweris Willemsz, collegialyter vergadert, als voocht van Corn. Dircxs, weeskint van Dirck Jaspers Soen,
   ende heeft ten versoecke van de Selve Corn. Dircxs Synne voochdye, voor Soo veel Corn. Dircxs aengaet, ter neder gheleyt, ende de Schoudt ende Scheepenen gehoort Corn. Dircxs Soen, dewelcke begeerde Syn eyghen goederen te regyeren, Oversulcx zoo den voorn. Cornelis Dircxs tot Synne Jaren ghecomen es ende tot Synnen verstande, Soostelen de Schoudt ende Scheepenen Corn. Dircxz in Synne voochdye ende ontslaen Louweris Willems.

   In 7huizen d.d. 30-11-1617 comp. Pieter Lenertsz. van Nieuwerkerck, buurman tot Zevenhuizen bij de Vliet, als getrouwd hebbened Dirckgen Jacobsdr. te voren weduwe van Cornelis Dirck Jaspersz., en bekende te approberen de uitkoop die de voorsz. zijn comparants huisvrouw,
   nog weduwe zijndem met assistentie van Jacob Cornelisz. Kerckoff haar vader en dien tijde haar voogd gedaan heeft tegen Jasper Dircxsz. als oom en bestorven bloedvoogd gesterkt met Huibert Lenertsz. als vaderlijke bestevader nomine uxoris over de vier weeskinderen die
   zij comparante bij de voorsz. Cornelis Dircxsz. staande huwelijk geprocreerd heeft, genaamd Marritgen Cornelisdr. die St. Jan 1617 10 jaar oud zal wezen, Aeltgen Cornelisdr. die Vrouwendag 1617 nu verleden 8 jaar oud was, Dirck Cornelisz. mede St. Jan als boven oud 3 jaar en Geertgen Cornelisdr. die St. Jacob toekomende 1617 1 jaar oud zal zijn, beroeren de dezelve kinderen haar vaderlijke besterfenis.

   Op 12-3-1638 in 7huizen was sprake van de "erffgen. van Jasper Dircxss sa., die mede erffgenaem was van de voorn. Maritge Cornelisdr., syn moeder" en was "Maritge Cornelisdr., laetst wees van Huybert Lenertss".

  x   Maritge Cornelis , † <4-1638.

   Te 7 huizen zijn op 12 mrt. 1638 gecompareert :
   - Aerien Janss van IJsselmeer, getrout Maritgen Huijbertsdr., Jan Janss
   de Graeff ende Lenert Janss het Helt, kijnderen van Aechgen
   Huijbertsdr. sa.,
   - Aerien Lenertss van Nieuwerkerck, getrout hebbende Maritge Cornelisdr., ende Dirck Corneliss, kinderen van Cornelis Dirck Jasperss,
   - Lenert Huijbertss, Cornelis Pieter Domen, getrout hebbende Annetgen Huijbertsdr., Maritgen Dircxsdr., wees van Aerien Cruijck, geassisteert met [..] haer gecooren voocht in desen;
   alle voor haer selven, erffgen. van Maritge Cornelisdr., laetst wees van Huybert Lenertss, ende mede erffgen. van Jasper Dircxss sa., die mede erffgenaem was van de voorn. Maritge Cornelisdr., syn moeder, ende verclaerden met malcanderen gecavelt ende gedeelt te hebben alle de landen, geen uijtgesondert, die de voorn. Maritge Cornelisdr., haer moeder, schoonmoeder ende Grootmoeder respective, metter doot ontruijmpt ende naergelaeten heeft. [..] Item aen Aerien Lenertss van Nieuwerkerck ende Dirck Corneliss Kerchoff tsaemen hondt. gld., etc. [..] Ten derde is Aerien Lenertss van Nieuwerkerck, getrout hebbende Maritge Cornelisdr., ende Dirck Corneliss Kerchoff, haer broeder, gebleven aen twee pertijen hoijlants, etc.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.