Jenneken Lenaerts , † <1632.
Dochter van ? .


x
    Jan Willemss Mouthaan .
Kinderen:
 1. Jan Janse (Jan Jan Willems) Mouthaan .

   Capelle, 12-11-1663:
   Erfdeling door Dirck Wouterss x Peeterken Adriaens, Cornelis Jans Wijten x Pieternella Adriaens, Vreijsken Joosten wed Adriaen Geldens, Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, Willem em Grieken geldens, kinderen van Gelden Adriaenss. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens.

   Op 24-11-1631 in Capelle compareerden Gerit Henrickss Snijder ter eenre ende Jan Janss ende mede als voocht van Maeijken Janssdr, Lauris Toniss x Beatris Jansdr, Claes Janss ende Jacob Janss, alle kijnderen van Jan Willemss Mouthaen, en erffgenamen van Willem Henrickss Mouthaen, grootvader, ter andere sijden. Zij maken een erffdeelinge.

   Op huijden desen xxij october compareerden Sebastiaen Willems ende mede als procuratie, 16-10-1633, hebbende van Antonis Janss alias Crauaet ende mede als voocht van het onmondich weeskijnt vam Elken Lenaerts za: Tonisken Claes ende mede als voocht van het weeskijnt van Jan Lenaertss za: Janneken Jans dr, geassisteert met Frans Janss Stam ende Jan Antonissen S[..]es als vocht ende toesienders vande voorss weeskinderen ende Jan Janss Mouthaen, mede vervangende Maeijken Jans Mouthaen, sijn suster ende Laureijs Antonissen x Beatris Jansdr, Claes Janssen Mouthaen, Jacob Janss Mouthaen ende Matheus Cornelissen x Laurijsken Willemsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lammert Marcelissen.
   Toegevoegd: Peerken Henricx, laeste wed van Govert Peeterss Saeldie wednr van Janneken Jans dochter van Jan Lenaertss als erffgen van Meerten Willemss is voldaan door Bastiaen Moermans, woonende inde Wercken, 29-3-1651.

   Erffdeelinge, voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za tereenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens, leste overleden huijsvrouw vandenselven Merten Willemss ter andere sijden, van de erffgoederen achtergelaeten bij denvoorss Merten Willemss za, xxvje februarij 1633.Inden eersten sijn Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, Matheus Corneliss x Laurensken Willemsdr, Antonis Janss, Sebastiaen Willemss als voocht van wegen Janneken Jan Lenaertsdr, Jan Jan Willemss, Lauris Toiniss Maes x Beatris Jansdr, Claes JanWillemss, Jan Jan Willemss als oudste border van Maeijken Jan Willemsdr, Jacob JanWillemss ende Sebastiaen Willemss als voocht van wegen der weeskijnderen van Claes Lenaertss za, Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr,Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken AdriaenWillemsdr mede vervangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr,Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss, Adriaen Gijben ende Antonis Jan Denistsamen vervangende Cornelis Lappeijn, woonende tot Breda, x Maeijken Adriaen Willems, alle erffgenamen van Merten Willemss za, geloot [..]. Hiertegens sijn Jan Antoniss Spros[..] ende Peeter Adriaenss Joncker x Tonisken Tonisdr, alle erffgenamen van Borchsken Adriaens, heure moeder za was, geloot [..]. Andere deelinge tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ended’erffgenamen van Borchsken Adriaens ter andere sijden, van obligatien, wilcoors endeandere incomende penningen, achtergetaleten mij merten Willemss voorss, ende voor rechtaengebracht desen date voorss.

  x Capelle (NB) 9-2-1659   Peterken Hendricks Back , * 1634 , ~Capelle (NB) 19-11-1634 .
      Dochter van Hendrick Cornelisz Back en Adriaentken Adriaens (Aentgen Arijen Geldens) Paans .
   Otr. op 16-1-1659 in Capelle (NB).
   Jan Janssen Mouthaen, j.m., en Peerken Hendrickx Back, j.d., beiden wonende aan de Nieuwstraat in Capelle.
   Doopget. Lijntgen Cornelisse Back.


 2. Beatris Jans Mouthaan .

   Opten xxvje februarij anno 1629 in Capelle compareerden Blees Willemss x Anna Jans, Peter Janss Joncker, x Tonisken Jansdr, Jan Janss Mauthaen ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Claes Janss, Jacob Janss ende Maeijken Jansdr, sijn drie onmondige broeders ende suster, Lauris Antoniss x Beatris Jans Mauthaendr ende Sebastiaen Willemss ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Laurisken Willemsdr, sijne suster, alle erffgenamen van Lenaert Claess Braber, heuren bestevader za was ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss Hooijmaeijer. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Matheus Corneliss Mulder x Aermeusken is voldaan, 20-5-1630. Lauris Anthoniss x Bejatris is voldaan, paessen 1633.

   Op 24-11-1631 in Capelle compareerden Gerit Henrickss Snijder ter eenre ende Jan Janss ende mede als voocht van Maeijken Janssdr, Lauris Toniss x Beatris Jansdr, Claes Janss ende Jacob Janss, alle kijnderen van Jan Willemss Mouthaen, en erffgenamen van Willem Henrickss Mouthaen, grootvader, ter andere sijden. Zij maken een erffdeelinge.

  x   Lauris Antoniss (Lauris Toniss) Maes .
   Lauris Toniss Maes x Beatris Jansdr.

   Erffdeelinge voor recht aengebracht [in november 1631 in Capelle] tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Willemss Mouthaen ende Jenneken Lenaerts, sijne huijsvrouw za, van de goederen hier naer gespecificeert, desen date voors.
   Inden eersten is Jan Janss Mouthaen ende mede als voocht van Maeijken Janssdr geloot [..]. Item hiertegens is Jacob Janss geloot [..]. Item hertegens is Claes Janss geloot [..]. Item hiertegens is Lauris Toniss Maes x Beatris Jansdr geloot [..].

   Op huijden desen xxij october compareerden Sebastiaen Willems ende mede als procuratie, 16-10-1633, hebbende van Antonis Janss alias Crauaet ende mede als voocht van het onmondich weeskijnt vam Elken Lenaerts za: Tonisken Claes ende mede als voocht van het weeskijnt van Jan Lenaertss za: Janneken Jans dr, geassisteert met Frans Janss Stam ende Jan Antonissen S[..]es als vocht ende toesienders vande voorss weeskinderen ende Jan Janss Mouthaen, mede vervangende Maeijken Jans Mouthaen, sijn suster ende Laureijs Antonissen x Beatris Jansdr, Claes Janssen Mouthaen, Jacob Janss Mouthaen ende Matheus Cornelissen x Laurijsken Willemsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lammert Marcelissen.
   Toegevoegd: Peerken Henricx, laeste wed van Govert Peeterss Saeldie wednr van Janneken Jans dochter van Jan Lenaertss als erffgen van Meerten Willemss is voldaan door Bastiaen Moermans, woonende inde Wercken, 29-3-1651.

   InCapelle op 5-3-1633 compareerden Lauris Toniss Maes x Beatris Jansdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Willemss Maes.

   Erffdeelinge, voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za tereenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens, leste overleden huijsvrouw vandenselven Merten Willemss ter andere sijden, van de erffgoederen achtergelaeten bij denvoorss Merten Willemss za, xxvje februarij 1633.Inden eersten sijn Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, Matheus Corneliss x Laurensken Willemsdr, Antonis Janss, Sebastiaen Willemss als voocht van wegen Janneken Jan Lenaertsdr, Jan Jan Willemss, Lauris Toiniss Maes x Beatris Jansdr, Claes JanWillemss, Jan Jan Willemss als oudste border van Maeijken Jan Willemsdr, Jacob JanWillemss ende Sebastiaen Willemss als voocht van wegen der weeskijnderen van Claes Lenaertss za, Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr,Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken AdriaenWillemsdr mede vervangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr,Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss, Adriaen Gijben ende Antonis Jan Denistsamen vervangende Cornelis Lappeijn, woonende tot Breda, x Maeijken Adriaen Willems, alle erffgenamen van Merten Willemss za, geloot [..]. Hiertegens sijn Jan Antoniss Spros[..] ende Peeter Adriaenss Joncker x Tonisken Tonisdr, alle erffgenamen van Borchsken Adriaens, heure moeder za was, geloot [..]. Andere deelinge tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ended’erffgenamen van Borchsken Adriaens ter andere sijden, van obligatien, wilcoors endeandere incomende penningen, achtergetaleten mij merten Willemss voorss, ende voor rechtaengebracht desen date voorss.


 3. Thonisken Jansdr .

   Peter Janss Joncker, x Tonisken Jansdr


 4. Claes Janssen (Claes Jan Willems) ( Mouthaan) .

   Op 24-11-1631 in Capelle compareerden Gerit Henrickss Snijder ter eenre ende Jan Janss ende mede als voocht van Maeijken Janssdr, Lauris Toniss x Beatris Jansdr, Claes Janss ende Jacob Janss, alle kijnderen van Jan Willemss Mouthaen, en erffgenamen van Willem Henrickss Mouthaen, grootvader, ter andere sijden. Zij maken een erffdeelinge.


 5. Jacob Jan Willemss (Jacob Jans) ( Mouthaan) .

   Erffdeelinge, voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za tereenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens, leste overleden huijsvrouw vandenselven Merten Willemss ter andere sijden, van de erffgoederen achtergelaeten bij denvoorss Merten Willemss za, xxvje februarij 1633.Inden eersten sijn Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, Matheus Corneliss x Laurensken Willemsdr, Antonis Janss, Sebastiaen Willemss als voocht van wegen Janneken Jan Lenaertsdr, Jan Jan Willemss, Lauris Toiniss Maes x Beatris Jansdr, Claes JanWillemss, Jan Jan Willemss als oudste border van Maeijken Jan Willemsdr, Jacob JanWillemss ende Sebastiaen Willemss als voocht van wegen der weeskijnderen van Claes Lenaertss za, Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr,Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken AdriaenWillemsdr mede vervangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr,Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss, Adriaen Gijben ende Antonis Jan Denistsamen vervangende Cornelis Lappeijn, woonende tot Breda, x Maeijken Adriaen Willems, alle erffgenamen van Merten Willemss za, geloot [..]. Hiertegens sijn Jan Antoniss Spros[..] ende Peeter Adriaenss Joncker x Tonisken Tonisdr, alle erffgenamen van Borchsken Adriaens, heure moeder za was, geloot [..]. Andere deelinge tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ended’erffgenamen van Borchsken Adriaens ter andere sijden, van obligatien, wilcoors endeandere incomende penningen, achtergetaleten mij merten Willemss voorss, ende voor rechtaengebracht desen date voorss.


 6. Maeijken Jan Willemsdr (Maeijken Jansdr) ( Mouthaan) .

   Op 24-11-1631 in Capelle compareerden Gerit Henrickss Snijder ter eenre ende Jan Janss ende mede als voocht van Maeijken Janssdr, Lauris Toniss x Beatris Jansdr, Claes Janss ende Jacob Janss, alle kijnderen van Jan Willemss Mouthaen, en erffgenamen van Willem Henrickss Mouthaen, grootvader, ter andere sijden. Zij maken een erffdeelinge.

   Op huijden desen xxij october compareerden Sebastiaen Willems ende mede als procuratie, 16-10-1633, hebbende van Antonis Janss alias Crauaet ende mede als voocht van het onmondich weeskijnt vam Elken Lenaerts za: Tonisken Claes ende mede als voocht van het weeskijnt van Jan Lenaertss za: Janneken Jans dr, geassisteert met Frans Janss Stam ende Jan Antonissen S[..]es als vocht ende toesienders vande voorss weeskinderen ende Jan Janss Mouthaen, mede vervangende Maeijken Jans Mouthaen, sijn suster ende Laureijs Antonissen x Beatris Jansdr, Claes Janssen Mouthaen, Jacob Janss Mouthaen ende Matheus Cornelissen x Laurijsken Willemsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lammert Marcelissen.
   Toegevoegd: Peerken Henricx, laeste wed van Govert Peeterss Saeldie wednr van Janneken Jans dochter van Jan Lenaertss als erffgen van Meerten Willemss is voldaan door Bastiaen Moermans, woonende inde Wercken, 29-3-1651.


 7. Anneke (Anna Jans) , *Capelle (NB) ±1592 , † <1628 .

  x ? Capelle (NB) 26-2-1617   Blaes Willemssen (Blees Willemse) , *Capelle (NB) ±1590 , † Capelle (NB) 21-10-1657.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.