Jeutge Cornelis , * ±1545 , † <9-1624.
Dochter van ? .
Jeutge Cornelis trad op als getuige bij de doop van Arijen Pleunen Bouw (?) , de doop van Achen Arijens Bouman .


x
    Adriaen Bastiaansz Bouman , † <11-1611.
Kinderen:
 1. Maijke Ariens Bouman .
  Maijke Ariens trad op als getuige bij de doop van Sijcghe Pieters (Sijkin Pieters) Bouw .

  x   Jan Maertenssen .
      Zoon van Maarten Bastiaansz en NN. Willems .

   Hij werd in een weeskameracte van 21-1-1618 als zwager van Corn. Ar. Bou genoemd.

   Jan Maertenssen trad op als getuige bij de doop van Adriaan Pieterssen (Arien Pietersz) Bouw , de doop van Cornelis Cornelisse Jongbloet .


 2. Aelken Arijens Bouman .
  Aelken Arijens trad op als getuige bij de doop van Aerjaenken Pieters (Adriaentgen Pieters) Bouman .

  x   Pieter Aertsz .

   Hij kwam uit Papendrecht.


 3. Cornelis Adriaensz Bouman .
  Cornelis Adriaensz trad op als getuige bij de doop van Leentge Ariens Breur (?) , de doop van Jannichje Cornelis (?) .

   Cornelis Adriaensz Bou(w)(man)

  x 1608   Ariantgen Ariens , * ±1585 , † <1613.
      Dochter van Adriaen Gleijnensz (?) en ?

   Zij was een dochter van Adriaen Gleijnensz, die werd genoemd in een weeskameracte van 21-1-1618.

  x 1614   Marichen Meertens , † 1629.
      Dochter van Maarten Bastiaansz en NN. Willems .
   Kinderen: Bastijaen, Berber, Ariaentgen, Judich en Cornelis.

   Marichen/Mariken Meertens

   Marichen Meertens trad op als getuige bij de doop van Arijen Bastiaansz , de doop van Adriaan Pieterssen (Arien Pietersz) Bouw .

  x Alblasserdam 12-5-1630   Janneken Cornelissen , † <1-4-1638.
   Cornelis Adriaensz Bou, wnr. van Marichen Maertens, van Alblasserdam, en Janneken Cornelis, j.d. van Oud-Alblas, getr. te Alblasserdam.

  x Alblasserdam 11-4-1638   Aeriaentgen Cornelis ( Cortleven) , † <3-1673.
   Cornelis Arienssen Bouman, weduwnaar van Janneken Cornelissen, van Alblasserdam, en Aeriaentgen Cornelis, weduwe van Pieter Cornelissen, won. te Oud-Alblas.

   Zij was een zouster van Gillis Cornelisz Cortleven.

   Extra-ordinaren rechtdagh gehouden op dynsdach den 14en february 1673:
   - Cornelis Cornelisz Jongbloet als na este bloetvooght ende geautoriseert bij desen E. gerecht tot waernemin ge vant recht van de twee min derjarige kinderen en de erffgenamen van Neeltgie Pieters ende oversul cx erffgenaem ab intestato van Ariaentg ie Cornelis, haerlu yden grootmoeder maternel in die qualiteyt eysser ende interdicent, contra
   - Aryen Cornelisz als erffgenaem ende testamentair executeur van den testamen te van sijnen overleden vader Cornelis Aryensz Bouman, noch als vo oght over de mind erjarige kinderen
   ende erf genamen v an den voors zeyden Boum an zaliger , als ten huwe lijck geha dt hebbende de voorsz eyde A riaentgie Cornelis o verlede n op Alblas serdam, gedaegde e nde geinterdiceerde.
   Concluydeert dat den gedaegde sal werden gecondemneert ten overstaen v an schout ende schepenen alhier met den eysser te maecken behoorlij cke staet ende inventari s van alle de
   naergelaetene goederen van Ariaentgi e Cornelis ende Cornelis Aryensz Bouman, in haer l even echtelieden, soodanich sij die i nt gemeen in haer lev en beseten hebben, ende nu bij den voorszeyde
   Corneli s Ar yen sz B ouma n met de d ootsijn ontruym pt e nde nae rge laet en e nde voor d e he lfft verstor ven op d e kints kinde ren en de erffg enamen ab int esta to van de voorsz eyde A riaen tgie Co rnelis ende verv olgens ten overstaen als vooren den v oorszeyde boedel te schiften, scheyden ende deylen, yder voor sijn gerechte port ie, ten minsten bij provisie te m aecken den voorszeyde staet ende inventari s ende dat dienvolgende de interdic tie van egeene goederen te schiff ten off scheyden
   buyten den eyss er in desen, als w el ende te rechte gedaen , stadthouden sa l ende volcomen effect sorteren, ten uyteynde van de saeck, m akende in cas van contradicti o eys van costen, schaden ende interesten, offte tot anderen etc.
   Vander Hoop voor den ged aeg de me tten sel ven al hier in ju ditio pre sen t, al voore ns t e an two ord en o ff excipieren, versoeck t copie uyt den eys, mitsgade rs wae r op de pro visie wert gefonde ert. Waltery , als procureur van den eysser, dient v an de versochte copie v an eys, seyt voorts tot fondament v an sijne versochte prov isie te employeren de m iddelen eys, dat wijders partijen sal
   wer den geo rdo nne ert t en s eec kere n in c orte n da ge t e an two ord en o fft te e xcipi ere n, p ro u t con ciliu m. Vander Hoop ne empt over c opie uyt d en e ys e nde nee mpt aen t en n aes ten te a ntw oor den off excipieren.
   Heemraden ordonneren partijen op heden eb acht dagen te compareren, omme alsdan de voorszeyde saecke te disputeren.

  12 kinderen


 4. ? Pleun Arijens Bouman , † 23-3-1667 .
  Pleun Arijens trad op als getuige bij de doop van Pieter Cornelissen Stout (?) .

   Pleun bezat een hofstede in de Kerkstraat van Alblasserdam. Ten oosten woonde Bastiaan Pietersz Bouw en ten westen woonde Arijen Pleunen Bouw.

  x Oud-Alblas 10-2-1619   Marichen Cornelis ( Kuijpers) , *Oud-Alblas ±1595 , † >8-6-1669.
   Op 8-6-1669 stond zij als weduwe borg voor Adriaen Pleunen Bouw.

  4 kinderen


 5. Jan Adriaensz Bouwman .

   Jan was schout van Wijngaarden en Ruijbroeck.
   In de weeskamer van 21-1-1618 werd Jan genoemd als broer van Cornelis Adr. Bouwman. In de weeskamer van 2-3-1622 werd Jan genoemd als broer van Pieter Adr. Bou.

  x   Marijke Geemens .

   Zij had een broer Jan Geemensz, die schepen was in Wijngaarden.


 6. Pieter Ariensz Bouman , *Alblasserdam 1578 , † >1663 .

  x ±1608   Leentgen Ariens , * ±1585 , † <2-3-1622.

  x Alblasserdam 3-7-1622   Anneken Pieters , † <19-10-1630.
      Dochter van Pieter Theunisz en Maijke Jans Damen .
   Anneken was weduwe van Huijg Adriaen Huijgen.
   Pieter en Anneken lieten op 7-9-1625 nog een naamloos kind dopen.

  x 1633   Janneken Pauwels , *Nieuw-Lekkerland ±1600 .
   Otr. op 2-1-1633 in Alblasserdam.
   Pieter Arienssen Bouman, weduwnaar van Anneken Pieters, uit Alblasserdam, en Janneken Pauwels, weduwe van Leenaert Gorissen, van Nieuw-Lekkerland.

   Janneken had een broer Pieter en een zuster Pietertgie.

  7 kinderen


 7. Jacomijntgen (Meijntgen Arijens) Bou , * ±1585 .

  x Alblasserdam 25-10-1620   Bastijaen Arijensz (Bastiaen Cornelissen) .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.