Joachim Floren (Jochem Florisz) , † <16-5-1626.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Helena Joachims , † <7-2-1662 .

  x <16-5-1626   Reijnier Jansz Verhoeff , * ±1590 , † ±1675.

  3 kinderen


 2. Franck Joachims .


 3. Marichgen Joachims .

   Marichgen was gehuwd met Gerrit Andriesz.


 4. Johan Joachimsz (Jan Joachim Florisz) ( Versluijs) , † <9-1-1655 .

   Op 21-6-1584 wordt Jan Pietersz. Verhoef beleend met 3 morgen land in Polsbroek (gemeen in 6 morgen), bij overdracht door Gijsbert Jansz. Op 11-12-1610 draagt Jan Pietersz. Verhoef dit land over aan Johan Joachimsz., als zwager [=schoonzoon].

   Noord-Polsbroek, 30-5-1636: Jan Jochemsz., won. alhier, is schuldig aan Mettgen Gerritsdr., wedu van Willem Cornelisz. alias Jonge Willem, voor d’eene helft ende heur 5 kinderen bij de selve Jonge Willem verwect voor d’andere helft de somme van 2.250 gld.

   Zuid-Polsbroek, 22-1-1674: Jochem Florens, Cornelis Florens, Brechge Floorens ende Neeltge Flooren, voor hen selven en hen sterk makende voor Jan Beuckels, getr. met Aechtge Flooren, mitsgaders Symon Cornelisz. als oom ende voocht van de nagelaten kinderen van Maritge Florren zalr., allen erfgenamen van Geertruyt Floris, haer zalr. suster ende moeye, die den dochter ende mede-erffgename is geweest van Merrichge Symons, synde de voors. partyen in desen resp. geadsisteert met Floris Gerridts van Sluys, haerlieden vader ende grootvader.

  x   Aeltje Jans Verhoeff , * ±1585 .
      Dochter van Jan Pietersz Verhoeff en Cornelia Ewouts (Neeltien Ewoutsdr) .
   Kinderen: Jan, Marrichie en Arien, die de naam Verhoeff aannamen. Arien trouwde o.a. met Grietje Jans Lammen.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.