Leentge Crijne , *Rotterdam ±1545 , † Ridderkerk ±1577.
Dochter van ? .


x ? ±1567
    Adriaen (Arien Cornelisz) Huijser , *Rotterdam, Charlois 1545 , ~Rotterdam, Charlois 1545 , † IJsselmonde ±1625.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Rotterdam rond 1600.

Kinderen:
 1. ? Pleun Adriaensz Huijser , † <9-1635 (gestorven aan een kwetsuur bij de navel) .

   Leyghjen Pleunen Huyser wordt op 1-4-1654 als lidmaat van Ridderkerk vermeld.

  1 kinderen


 2. ? Quirijn Arijens (Krijn Ariens) Huijser , *Rotterdam, Charlois ±1569 , † >11-1649 .

  x ±1596   Lijdia (Leigje Pleunen) Verschoor , *IJsselmonde ±1577 , † Ridderkerk ±1624.

  x IJsselmonde 1625   Neeltge Geeraerts (Neeltge Gerrits) Cranendonck , *West-IJsselmonde ±1600 , † Ridderkerk >3-1640.

  14 kinderen


 3. ? Cornelis Adrijaensz Huijser , * ±1574 , [] Rotterdam, Charlois 1637.
  Get. bij de aangifte begraven: Adriaen Cornelisse (Arijen Cornelisse) Huijser .
   Charlois, 1637: Ontfangen van Adriaen Cornelisz Huiiser van dat Cornelis Adriaensz Huiiser, sijn vader, inde kerck ten tijde deser rekeninge int hoochcoor gegraeven is.

   Cornelis Adriaensz Huyser, wonend in Charlois, maakt zijn testament op 5-10-1637 in Rotterdam en verklaart dat zijn zoon Adriaen Cornelisz Huyser direct na zijn dood zal aanvaarden zijn woning en landen gelegen in Charlois, met 5 mergen land gelegen bij de woning in Dirck Smeeslant en nog 7 hont land gelegen in Charlois in ’t Griffge in een blok met Aert Symonsz, mits hij daarvoor 8200 gld. zal betalen en nog 2000 gld. door hemzelf in te houden.
   Uit deze gelden zal hij aan Adriaentge Cornelisdr Huyser een jaar na zijn dood 4200 gld. betalen, het jaar daarna aan Willem Woutersz Verduyn, man van Maertge Cornelisdr Huyser, 2000 gld. Adriaentgen Cornelis zal daarnaast nog 5 mergen land verkrijgen nl. in ’t Capellenblock, Herslant en bij de woning van Bastiaen Heyndricxsz.
   Hij benoemt tot zijn erfgenamen Adriaen Cornelis Huyser, Maertge en Adriaentge Huyser.
   oud 62 jaar op 18-03-1636.

   Cornelis Adriaensz. / Arensz. Huijser was boer in Dirk Smeetsland onder Charlois. Hij was gedurende enige tijd kerkmeester en schepen van Charlois. Hij was 2x penningmeester van de 4 polders van West-IJsselmonde en van Dirk Smeetsland en ARend van Woudensland. Hij was in 1615 hoogheemraad van Karnemelksland.

   Cornelis Adrijaensz Huijser ws getrouwd met
   (1) (?) Sijken Aerdtsdr, wd.,
   (2) Jannetje Joosten,
   (3) Adriana Pleunen Verschoor,
   (4) Marichje Laurens,
   (5) Annetje Bastiaans jd, van Hoogvliet.
   Kinderen uit het 1e huwelijk: Maertgen, Adriaen en Adriaen.

   Cornelis Adriiaensz Huijser werd in 1603 vermeld als kerkmeester van Chaerloeiis, samen met Bastiiaen Lenaertsz.
   Op de rekening van de waarsmannen van Charlois over 1625 wordt Cornelis Adriaensz Huijser vermeld.

   Cornelis Adriaensz. Huijser, inwoner van Charlois, kocht een aantal keer land in Charlois in 1616 en 1617.

   Rotterdam, 13-10-1617: Eeuwout Jansz van der Stock
   machtigt Arent Pietersz Tromper, capiteyn, om over te dragen aan Aert Symonsz. te Charlois, en Cornelis Adriaensz Huyser te Charlois de eigendom van een derdedeel van 14 hond land, waarvan Tromper het andere tweederde deel bezit, gelegen in het Roffilioensblock in Charlois. Voor de vrijwaring stelt hij tot zekerheid zijn huis de Drye Coontgens in de West Wagestraet.

   Charlois, 26-5-1629: Willem Jansz. bij de Molen, nu ter tijd wonende in Cillaarshoek, heeft getransporteerd aan Cornelis Adriaensz. Huijser, onze inwoner, omtrent 506 roeden zaailand in Charlois in het laatste derde part van het Vlamingsblok.

   Charlois, 1631: Ontfanghen van Cornelis Adriaensz Huijser van dat sijn kint int hoochcoor begraeven leijt ten tijde deser rekeninghe: VII £.

   Charlois, 17-11-1632: Maertige Pietersdr. weduwe van Adriaen Bastiaensz. Slurp, onze inwoonster, geassisteerd met Bastiaen Adriaensz. Slurp haar bejaarde zoon en gekoren voogd in deze, bekende schuldig te wezen aan Cornelis Adriaensz. Huijser, mede onze inwoner, de som van 1000 gld.

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staan Adriaan en Adriaentge Cornelisse Huijser vermeld, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat Cornelis Adriaense Huijser de vader van Adriaentge was.
   Beroep: Schepen van Charlois. van 1623 tot 1623

  x ?? Rijsoord (ZH) 21-6-1593   Sijken Aerdts .

  x ?? >1595   Jannetje Joosten .

  x ±1610   Adriana Pleunen (Arijaentgen Ploonen) ( Verschoor) , * ±1583 , † 1625, [] Rotterdam, Charlois 1625.
      Dochter van Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor en Marichgen Adriaense .
   Op 19-2-1621 was sprake van de kinderen van Aryaentgen Ploonen, dochter van Applonis Dircxs Verschoor.
   Charlois, 1625: Ontfangen van dat de huijsvrouw van Cornelis Adriaensz Huijser int hoochkoer begrauen is: vij £.

   Overl. vóór 15-11-1625.
   Adriana was ca. 17 jaar oud in dec. 1600.

   Adriana Pleunen Verschoor, dochter van Pleun Dircksz Verschoor en Maria Adriaensdr.

   Een akte van 15-11-1625 vermeldt Arije Cornelisz. Huijser en zijn zuster Maertgen Cornelisdr., kinderen an Cornelis Arensz. Huijser geprocreëerd bij Adriana Ploenen Verschoorsdr., waarover Dirck Ploenen Verschoor dan bloedvoogd is.

   Rotterdam, 19-2-1621:
   Applonis Dircxs Verschoor te IJselmonde in Smeetslandt, benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen
   - Dirck Plonisz Verschoor,
   - Ploon Plonisz Verschoor,
   - Lya Plonen, vrouw van Crijn Aryens Huyser,
   - Elysabet Ploonen, vrouw van Pieter Huygen Cranendonck,
   - de kinderen van Styntgen Ploonen,
   - de kinderen van Aryaentgen Ploonen,
   - Cornelis Aryens Baes, nagelaten zoon van Aryen Aryensz Baes, zoon van Lyntgen Ploonen, zijn dochter.
   Zijn landerijen worden begrensd door: Willem Lenertsz, en
   Jacob Aryens Smeetlantsen Dijck, Smeetlantse Wech, onder herroeping van zijn testament d.d. 23.07.1620 voor deze notaris Jan Lz. Schouten.

  x >1625   Marichje Laurens .

  x Rotterdam, Charlois 1628   Annetgen Bastiaensdr , † <1636.
   Otr. op 2-1-1628 in Poortugaal.
   Zij hadden een dochter Adriaentgen Cornelis Huijsersdochter, dat op 30-7-1639 in Charlois werd vermeld.

   Liedewina Claesdr, weduwe van Ool Adriaensz uit Sint Antonispolder, bekent op 13-2-1635 in Rotterdam 500 gld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaensz Huyser, weduwnaar van Annitge Bastiaensdr en vader van hun dochtertje.

   Op 30-7-1639 in Charlois was sprake van Adriaentgen Cornelis Huijsersdochter, weeskind van Cornelis Adriaensz. Huijser en Annetgen Bastiaensdr. Abraham Cornelisz. in ’t Velt, secretaris van Charlois, bekende toen aan haar schuldig te wezen de som van 160 gld., die hij comparant bekende uit handen van de schout Harmen Pors als testamentaire voogd van het voorsz. weeskind ontvangen te hebben.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.