Leentgen Lambrechtsdr , † <1648.
Dochter van ? .


×
    Engelbrecht Willemsz , † 1631.
Kinderen:
 1. Annetgen Engebrechts , † <1647 .

  ×   Pieter Maertensz ( Ambagtsheer) .
   Zij hadden een zoon Lenert.

   Pieter Maertensz Ambachtsheer, als vader van het nagelaten weeskind van Annetge Engelbrechts, wordt vermeld op 27-12-1646 in Hillegersberg.

   Pieter Maertensz, ambachtsheer van Schiebroek, wordt op 29-4-1647 in Hillegersberg vermeld als medevoogd over de kinderen van Pleuntge Engebrechts zaliger, daar vader af is Arien Ariensz Feijsz.

   Rekening van 4-11-1647 te Hillegersberg van Willem Coenen en Cornelis Cornelisz Tasch, als voogden van Lenert Pietersz, nagelaten weeskind van Annetge Engebrechts zaliger, daar vader af is Pieter Maertensz, ambachtsheer van Schiebroek, mede present.
   Rekening van 1-11-1649 te Hillegersberg van Willem Coenen, als voogd van Lenert Pietersz, het weeskind van Annetgen Engebrechtsdr., van wie vader is Pieter Maertsz Ambachtsheer, gedaan sedert 4-11-1647. Present is Cornelis Cornelisz Tasch, als medevoogd, alsmede de vader. Genoemd wordt verder de huur ontvangen van het huis aan de zuidzijde van de Rotte bij het Ommoortse Verlaat, toekomende aan het weeskind voor de helft.
   Rekening van 8-1-1652 te Hillegersberg van Willem Coenen, als voogd van Lenert Pietersz, weeskind van zaliger Annetgen Engebrechtsdr., waarvan vader is Pieter Maertensz Ambachtsheer, gedaan sedert 1-11-1649. Present zijn Cornelis Cornelis Tasch, als medevoogd, en Pieter Maertensz Ambachtsheer, de vader.

   Hillegersberg, 3-2-1654: Rekening van Cornelis Cornelisz Tasch als voogd van Leendert Pietersz, het weeskind van Annetgen Engebrechts, van wie de vader is Pieter Maertensz Ambachtsheer, gedaan sedert het overljden van Willem Coenen zaliger, administrerende voogd. Present de vader.

  1 kind(eren)


 2. Neeltge Engelbrechts .

   Willem Coenen, gehuwd met Neeltge Engelbrechts.

   Te Hillegersberg op 27-8-1654 compareerden:
   - Willem en Engelbrechtje Willems, beiden voor hun zelf,
   - Claes Cornelisz van der Wint, gehuwd met Leentje Willems,
   - Reijer Willems voor zichzelf,
   - Lenert Coenen en Cornelis Cornelisz Tasch, als omen en geordonneerde voogden over Maritge, Coenraad en Liedeweij, en
   - zij allen tezamen in deze vervangende
   -- Jan Willemsz,
   -- Jan Govertsz, gehuwd met Grietje Willems,
   -- Jasper Jansz, gewhud met Jannetje Willems,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Neeltje Engebrechts, die weduwe was van Willem Coenen, en hebben verticht.

  ×   Willem Coenen .
   Kinderen: Willem, Engebrechtje, Leentje, Reijer, Jan, Grietje, Jannetje Maritge, Coenraad en Liedewij.

  10 kind(eren)


 3. Pleuntge Engebrechts , † <1648 .

   Pleuntge was een dochter van Engelbrecht Willemsz. en Leentgen Lambrechtsdr.

   Pieter Maertensz Ambachtsheer en Cornelis Cornelisz Tasch, als voogden van Pieter Ariensz, Neeltge Ariensz, Leentge Ariensz, en Engelbreckt Ariensz, tezamen kinderen van Pleuntge Engebrechts, geprocreëerd bij Arie Ariensz, worden vermeld op 27-12-1646 in Hillegersberg.

   Rekening van 29-4-1647 te Hillegersberg van Cornelis Cornelisz Tas, als voogd van de 4 jongste nagelaten weeskinderen van Pleuntge Engebrechts zaliger, daar vader af is Arien Ariensz Feijsz, van de goederen, de kinderen aangekomen door het overlijden van Leentge Lambrechts, die weduwe was van wijlen Engebrecht Willemsz, de voorszegde kinderen moederlijke grootmoeder zaliger, in presentie van Pieter Maertensz, ambachtsheer van Schiebroek, als medevoogd van dezelfde kinderen, mitsgaders Arien en Willem Ariens zal. broeders en Cornelis Claesz Wit, gehuwd met een zuster van voormelde kinderen.

   Rekening van 16-5-1651 te Hillegersberg van Cornelis Cornelisz Tasch, als voogd van de 4 jongste weeskinderen van Pleuntgen Engebrechtsdr., van wie vader is Arien Arien Feijssen, van de goederen opgekomen door overlijden van Leentgen Lambrechtsdr., die weduwe was van Engebrecht Willemsz, moederlijke grootmoeder zaliger, gedaan sedert 29-4-1647. Present zijn Pieter Maertensz Ambachtsheer, als medevoogd, en Pieter Ariensz zelf. Genoemd worden Engebrecht Ariensz en Pieter Ariensz, nu uit voogdij ontslagen.
   Er werd op 6-6-1638 bij de Nieuwehaven in Rotterdam een Pleuntje Engelbrechs begraven, maar daarbij worden geen echtgenoot of kinderen vermeld.

  × <1635   Arie Ariensz Feijsz , † <4-1658.
      Zoon van Arien Feijsz Cotebij en Maritge Cornelisse (??).

   Adriaen Adriaenss. wed. van Pluentgen Engelbrechts, won. Delfshaven, en Aeffgen Meijnen, wed. van Claes Claess Hoogenban, won. in Hillegersberg, gingen op 25-1-1642 in ondertr. in Hillegersberg.

   Adriaan Adriaansz, wed. van Pleuntje Engebrecht, won. in Delfshaven, en Aertje Meijnen, wed. van Claes Claesz Hogenban, won. in Hillegonsberg, trouwden op 12-2-1642 in Delfshaven.

   Delfshaven, 5-10-1642: Adriaen Adriaensz Feys, bouman, benoemt zijn vrouw Aeffgen Meyndersdr. en zijn kinderen tot erfgenamen. Aeffgen benoemt haar man tot erfgenaam.

   H’berg, 07-12-1654: Rekening van Cornelis Cornelisz Tasch als voogd van Leentgen Ariensdr, Neeltgen Ariensdr en Engebrecht Ariensz, weeskinderen van zaliger Pleuntgen Engebrechtsdr waarvan vader is Arien Arien Feijssen, gedaan sedert 15-05-1651. Present Pieter Maertensz Ambachtsheer als medevoogd en Engebrecht Ariensz zelf, Claes Pieterszvan ’t Slot gehuwd met Neeltgen Ariensdr en IJsbrant Dircxz. Westerheij gehuwd met Leentgen Ariensdr. Genoemd (214) Pieter Ariensz
   die reeds uit voogdij was, en idem (218) de 3 genoemde kinderen, ook uit voogdij ontslagen.

   Arien Ariensz Feijs, de overleden man van Aeffgen Meijnen, en diens kinderen worden op 2-3-1658 in H’berg genoemd.

  8 kind(eren)


 4. Maritge Engebrechts , † <1647 .

  × ±1616   Claes Allertsz (van Wateringe) , † <1626.

  4 kind(eren)


 5. Willemtgen Engelbrechts , *Rotterdam, Hillegersberg ±1605 , † <1690 .
  Willemtgen Engelbrechts trad op als getuige bij de doop van Leentien Pieters Olijman .

   Op 27-12-1646 in Hillegersberg comp.
   - Willem Coenen [?], gehuwd met Neeltge Engelbrechts,
   - Cornelis Cornelisz jonge Tasch, gehuwd met Willemtge Engelbrechts, en beiden nog als voogden,
   - mitsgaders Pieter Maertensz Ambachtsheer als vader van het nagelaten weeskind van Annetge Engelbrechts,
   - Cornelis Claes Wittensz, gehuwd met Liedewij Ariens,
   - Arien Ariensz en Willem Ariensz, mitsgaders Grietge Ariens, alle 3 voor zichzelf, en
   - de voornoemde Pieter Maertensz Ambachtsheer en Cornelis Cornelisz Tasch als voogden van Pieter Ariensz, Neeltge Ariensz, Leentge Ariensz, en Engelbreckt Ariensz, tezamen kinderen van Pleuntge Engebrechts, geprocreëerd bij Arie Ariensz.
   - Arien Claesz en Lambert Claesz, beiden voor zichzelf,
   - Pieter Jacobs Olijman, gehuwd met Annetge Claesse, en
   - deze 3 in de naam van Allert Claesz, tezamen kinderen van zaliger Maritge Engelbrechts, geprocreërd bij Claes Allertsz,
   allen tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van zaliger Leentge Lamberts, die weduwe was van wijlen Engelbrecht Willemsz, en zij hebben verkaveld.
   Te Hillegersberg op 31-3-1689 zijn gekomen:
   - Annetje Cornelisse Tas, weduwe van Jan Cornelisz Vermeulen,
   - Arie Leendertsz Bleijswijk, gehuwd met Marijtje Cornelisse Tas,
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Martijnte Cornelisse Tas, weduwe van Leendert Jacobsz van Oosten, en
   - Abraham Teunisz Houttijn, gehuwd met Liederwij Cornelisse Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Willemtje Engebrecht, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld.

  × Rotterdam, Hillegersberg 22-7-1629   Cornelis Cornelissz (Cornelis Cornelisz den Jongen) Tas , † <1672.
      Zoon van Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelisz) Tas en Aeltgen Teunisdr (Aeltgen Thoenendr) .
   Otr. op 1-7-1629 in Zevenhuizen.
   Cornelis Cornelissen (Tasch), j.g. tot Sevenhuijsen, en Willemtgen Engelbrachts, j.d. tot Hillegersberch, otr. 1-7-1629, vertooch gegeven op Hillegersberch.

   Cornelis Corneliss Tas, jongeman, van Sevenhuissen, en Willemtgen Engelbrechtss, jongedochter, van Hillegersberg.

   Rekening van 29-4-1647 te Hillegersberg van Cornelis Cornelisz Tas, als voogd van de 4 jongste nagelaten weeskinderen van Pleuntge Engebrechts zaliger, daar vader af is Arien Ariensz Feijsz, van de goederen, de kinderen aangekomen door het overlijden van Leentge Lambrechts, die weduwe was van wijlen Engebrecht Willemsz, de voorszegde kinderen moederlijke grootmoeder zaliger, in presentie van Pieter Maertensz, ambachtsheer van Schiebroek, als medevoogd van dezelfde kinderen, mitsgaders Arien en Willem Ariens zla broeders en Cornelis Claesz Wit, gewhud met een zuster van voormelde kinderen.

   Hillegersberg, 3-2-1654: Rekening van Cornelis Cornelisz Tasch als voogd van Leendert Pietersz, het weeskind van Annetgen engebrechts, van wie de vader is Pieter maertensz Ambachtsheer, gedaan sedert het overljden van Willem Coenen zaliger, administrerende voogd d.d. 8-1-16. Present de vader.

   Op 23-2-1663 in Zevenhuizen comp.
   - Cornelis Cornelisz Tas den Jongen,
   - Theunis Cornelisz. Tas en
   - Pieter Cornelisz Wassenaer, als getrouwd hebbende Maertjen Joosten, die een dochter was van Joost Jansz en Geertjen Cornelisdr. Tas, beide zal.,
   alle kinderen en erfgenamen van Aeltgen Teunisdr. zal., weduwe van Cornelis Cornelisz. Tas [de Oude], haar comparanten moeder en grootmoeder respectievelijk en verklaarden mel elkaar gegrondkaveld en gesmaldeeld te hebben zodanige landen en vaste goederen als haar comparanten door overlijden van voorsz. Aeltgen Teunisdr. aanbestorven zijn.

   Overschie, 17-12-1631: Rekening, bewijs en reliqua die Leentgen Lambrechtsdr. wed. Engebrecht Willemsz., in zijn leven grootvader en administrerende voogd van de vier nagelaten
   weeskinderen van zal. Claes Allertsz., doet van de ontvangst en uitgaven die haar zal. man
   van de voorsz. weeskinderen, en van Marijtgen Claesdr. des voorsz. Claes Allertsz.
   voorkinds […], goederen gehad heeft sedert datum van de laatste rekening d.d. 21-12-1629.
   [ in de marge: Overgeleverd bij Pouwels Lenertsz. Utenbrouck vanwege Leentgen
   Lambrechtsdr. rendante in deze aan Frans Gerritsz. Ouwe Jan schout, Claes Dircxsz. en
   Sijmon Maertensz. Hoornwech schepenen van Overschie d.d. 17-12-1631 ten overstaan van
   Willem en Pijeter Gerritsz. als voogden van Marijtgen Claesdr. voorkind van de voorsz. Claes
   Allertsz., item de voorsz. Pieter Gerritsz. en Huijch Pietersz. van der Hoeff als voogden van
   de vier nagelaten weeskinderen van de voorsz. Claes Allertsz. van vaderszijde gewonnen bij
   Marijtgen Engebrechtsdr., item Pijeter Maertensz. Ambachtsheer van Schiebroek en Cornelis Cornelisz. Jonge Tas gesurrogeerde voogden in plaats van zal. Engebrecht Willemsz. van moederszijde. ].
   Ook op 13-1-1642 was Cornelis Cornelisz. Tas nog voogd van moederszijde over de 4 nagelaten weeskinderen van zal. Claes Allertsz. gewonnen bij Marijtgen Engebrechtsdr.
   Op 21-1-1672 te Hillegersberg zijn gekomen:
   - Willemtje Engelbrechts, weduwe van Cornelis Cornelisz Tas, ter eenre, en
   - Leendert Jacobsz van Oosten, gehuwd met Martijntje Cornelisse,
   - Arie Leendertsz Bleiswijk, gehuwd met Martige Cornelisse,
   - Cornelis Vrancken Broer, gehuwd met Neeltje Cornelisse,
   - Frans Lauwen in ’t Hout, als voogd over de nagelaten weeskinderen van Dirk Pietersz Hobbe uit Niesje Cornelisse verwerkt [nog in leven?],
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Lidewij Cornelisse,
   - Jan Cornelisz Kerkhof, gehuwd met Annetje Cornelisse, tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz Tas voornoemd, en hebben verkaveld.

   Cornelis Cornelisz den Jongen trad op als getuige bij de ondertrouw van Alewijn Jansz Palesteijn .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.