Lenaert Jan Wijnen , † <1628.
Zoon van Jan Wijnen .


Kinderen:
 1. Adriaen Lenaerts Jan Wijnen , † <1652 .

   Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen Corstiaen Lenaertss ende Adriaen Lenaertss, gebroeders, metten anderen ende dat opten xvje dach november anno 1627 in de Vrijhoeven.

   Staet ende inventaris gedaen ende gemaeckt bij Anna Jans, weduwe van Adriaen Lenaerts Jan Wijnen, ten verzoecke van Corst Lenaertss als voocht van onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss voorss verweckt in echte bedde bij Anna Jans voorss, opten xxvije dachnovember 1635 in de Vrijhoeven.

   Op huijden desen xxvije dach november xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven soo heeft Anneken Jans, weduwe van Adriaen Lenaerts Jan Wijnen, aengenomen voor recht haere drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss, haeren man voorss, met namen Lenaert, Jan ende Adriaen
   Adriaenss.
   Toegevoegd: Jan Jan Corneliss is een moederlijcke oom. Quitantie als los vel aanwezig.

   Compareerde opten sevensten januarij 1662 in de Vrijhoeven: Aentken Teunis Paens, wed. van Willem Geemans, ende mede int bijwesen ende ten overstaen van Jan Teunissen Paens, haren broeder ende gekoren voocht in desen, ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Lenaert Adriaenss Wijnen.

  x   Anna Jans (Anneke Jans) .
      Dochter van Jan Corneliss en Jacopsken Geertis .
   Kinderen: Lenaert, Jan ende Adriaen Adriaenss.

   Accoort tusschen de erffgenamen van Cornelis Janss ende die voocht ende toesiender van het weeskijnt van Cornelis Peeter Jacops ende Iken Jansdr.
   Op huijden den iije dach februarij anno 1626 soo sijn gadert metten anderen Aert Janss ende Willem Corneliss als voocht ende toesienders van het weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Peeter Jacobss ende Iken Jan Dierckxss sulcx ter eenre sijde ende in presentie van Anneken Jansdr ende Jan Jan Cornelis, haeren broeder, ende int bijwesen van Jacop Geritss, haere gerechte moeder ende Jochem Corneliss, haeren gecoren voecht in desen ende ten overstaen
   van Mels Aertss Schep, schout ende oppervoecht, ter andere sijde aengegaen een seeckere contract ofte vercoop tusschen die voorss voecht ende toesienders ende die voorss kijnderen te weten van het versterff van haere broeder Cornelis Janss als getrout hebbende gehadt Iken Jan Dierckxss aenbestorven is.
   In de kantlijn: Jan Janss en Anneken Jans x Adriaen Lenaertss op 31-1-1629 in Vrijhoeven voldaan. Quitantie als los vel aanwezig,

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Antonis de Leeu x Jacopken Gerits, laest weduwe van Jan Corneliss za., ende haere kijnderen verweckt bij Jan Corneliss voorss. met namen Jan Jan Corneliss, Anneken Jansdr int bijwesen ende overstaen van Corst Lenaertss als gerechte bloetvoocht vande naergelaten weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss verweckt in echte bedde bij Anneken Jans voorss ende Jan Janss als toesiender der selver voorss weeskijnderen ende dat van haere erffelijcke goederen die sij tsamen inde Vrijhoeven liggende hebben opten xxiije dach aprill 1635 in de Vrijhoeven. De akte is nĂ­et afgemaakt.

   In de Vrijhoeven Compareerden opten xxxe dach october 1651 Jacopsken Geerits laest weduwe van JanToniss de Leeuw geassisteert met Handrick Jacopss, haeren gecoren voocht in desen, ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Anneken Jans. weduwe Adriaen Lenaertss, haeren dochter.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Jan Cornelis ter eenre ende Anneken Jans wed Adriaen Lenaertss ter andere sijde van hare erffgoederen haer achtergelaten ende aenbestorven van Jacopsken Gerits, haer beijder moeder za, desen tweelffsten dach januarij xvjc vijff ende vijftich in de Vrijhoeven.

  3 kinderen


 2. Corstian Lenaertsen (Corst Lenaertsen) Wijnen , *Vrijhoeven ±1595 .

  x Sprang 3-4-1622   Jenneken Arts , *Birckhage ±1600 , † <1626.
   Otr. op 3-3-1622 in Capelle (NB).
   Corst Lenertsen, j.m. van Vrijhoeven, en Jennicken Arts, j.d. van Berchagen.

  x Sprang 28-7-1626   Ariaenken Roelen , *Sprang ±1595 .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.