Lenaert Joris Baerntse (Lenaert Jorisz de Oude Pors) , † Rotterdam, Charlois 1600.
Zoon van Joris Barentsz (?) en Pietertgen Bastiaens (?) .


x ±1582
    Ariaentje Sijmons (Ariaentgen Sijmonsdr) , † Rotterdam, Charlois 1626.
Kinderen:
 1. Sijmon Lenertsz Pors .

   Charlois, 1631: "Ontfanghen van Sijmon Lenertsz Pors van dat sijn kint inde voorkerck begraeven leijt ten tijde deser rekeninghe, iiij £".

   Kinderen: Leendert, Dirckje, Trijntgen, Maijcke en bovengenoemd jong gestorven kind.

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staat Sijmon Lenertse Pors aangeslagen voor 1000,-.

   Zoon Lenert Sijmonse Pors koopt een schuit voor 35 gulden op 12-7-1647 in Charlois van Trijntge Sijmons, weduwe van Huijch Janse, en diens erfgenamen.

   Charlois, 11-7-1664: Leendert Sijmonsz. Pors voor hem zelf en als voogd van het nagelaten weeskind van Dirckje Simonsdr. zaliger, daar vader van is Jan Heijndericxsz. van Pelt, en nog hem sterk makende voor zijn zuster Trijntgen Sijmonsdr., heeft getransporteerd aan Pieter Doene Verschoor, zijn zwager, en al te samen erfgenamen van Neeltie Jansdr. zaliger voor de ene helft drie vierde parten van 572 roeden land in Charlois in het Katendrechtse Blok.

  5 kinderen


 2. Annetge Lenertdr Pors , * 1584 , † ±1654 .
   Overleden tussen 28-5-1652 en 7-7-1655.

   De kinderen en erfgenamen van Anna Leenderts Pors hun moeder za., mitsgaders erfgenamen van Leendert Bastiaensz. Spruijt, hun overleden broeder, transporteerden op 7-7-1655 aan Gerrit Arijensz. Grol, wonende te Rotterdam, 3 morgen weiland gelegen in Charlois.

   Rotterdam, 28-5-1652: Cornelis Bastiaensz Spruijt te ’s-Gravendeel, als schuldenaar, en Annetjen Leendersdr Pors, weduwe van Bastiaen Aertsz Spruijt, als borg, wonende aan de Koedoot bekennen schuldig te zijn aan de nagelaten kinderen van Huijbert van der Meer 400 gulden.

   Rotterdam, 21-6-1652: Sijmon Ariensz Wijn, wonende te Charlois, en Annetie Leendertsdr., weduwe van Bastiaen Aertsz Spruijt, als borg, verklaren schuldig te zijn aan de weeskinderen van Huijbert van der Meer de som van 500 gulden.

   Rotterdam, 16-7-1652: Annetgen Leenderts, weduwe van Bastiaen Aerts Spruijt, wonend te Pendrecht, bevestigt haar testament van 10-5-1650, verleden voor notaris Gerrit van der Hout. Zij maakt een bepaling t.a.v. Willem Jacobs Fonckert, haar zwager.

  x ±1605   Bastiaen Aerts Spruijt , * 1576 , † Rotterdam, Charlois 15-1-1645.
      Zoon van Aert Sebastiaensz Spruijt en Teuntge Sijmensdr .
   Zij hadden o.a. een zoon Cornelis en een dochter Jannetge, die trouwde met Ghijsbrecht Cornelisz en Willem Jacobsz Fonckert.

   Verm. een zoon van Aert Sebastiaens Spruijt.

   Bastiaen Aertsz Spruijt was bouwman op de Koedoot onder Charlois.

   Adriantgen Sijmonsdr. zaliger was in haar leven eerste weduwe van Leenert Jorisz. Pors, de vader van Sijmon Lenertsz. Pors, Annetgen Lenertsdr., getrouwd met Bastiaen Aertsz. Spruijt, en Baeltgen Lenertsdr., getrouwd met heijndrick Jansz. Zij werden genoemd bij arbitrage over de verdeling van Adriaentgen Sijmonsdr.’s boedel op 21-4-1632 in Charlois.

   Te Poortugaal op 6-3-1631 comp. Gerrit Cornelisz. Vrijlandt, wonende Pernis, Willem Cornelisz., zijn broer, wonende
   Hoogvliet en Jan Bastiaansz. Spruijt, hun neef, wonende Hoogvliet en geven procuratie aan de secretaris van Willemstad of die van Ruigenhil om aan en ten behoeve van Cornelis Dankertsz. of zijn huisvrouwe moeder alzulke 7½ gemet zaailand over te dragen, gemeen liggende met 15 gemet, toebehorende Frans Gijsbertsz., getrouwd hebbende de weduwe van Crijn Cornelisz., als hun aanbestorven zijndoor het overlijden van de kinderen van Crijn Cornelisz. zal, hunlieder broer en oom enbij de voorn Gerrit Cornelisz. verkocht aan de voorn Cornelis Dankertsz.

   Op 5-4-1628 transporteerde Heijndrick Jansen Ingensz. ca. 3 morgen weiland in het Abtsblock in Charlois aan Bastiaen Aertsen Spruijt ’op de Koedoot’.

   Charlois, 29-4-1632: Cornelis Cornelisz. Neeff onze inwoner heeft getransporteerd aan Bastiaen Aertsz. Spruijt wonende op de Koedood op het verscheijt van de Plompert en de Nieuwe Pendrecht omtrent 11 hond weiland in Charlois in het Abtsblok.

   Jan Bastiaensz. Spruijt voor hem zelf, Willem Jacobsz. Fonckert als getrouwd hebbende Jannetgen Bastiaensdr. Spruijt, Sijmon Arijensz. Wijn als getrouwd hebbende Leijchje Bastiaensdr. Spruijt, Pleun Leenen Reeijdijck als getrouwd hebbende Maertgen Bastiaensdr. Spruijt en de voorn. Jan Bastiaensz. Spruijt nog zich sterk makende voor Cornelis Bastiaensz. Spruijt, alle kinderen en erfgenamen van Anna Leendertsdr. Pors haar comparanten moeder zaliger, mitsgaders erfgenamen van Leendert Bastiaensz. Spruijt haar overleden broeder hebben gezamenlijk op 7-7-1655 getransporteerd aan Gerrit Arijensz. Grol, wonende tot Rotterdam, 3 morgen weiland in Charlois in het Abtsblok.

  8 kinderen


 3. Baeltge Leenderts (Baeltge Lenerts) ( Pors) , * ±1594 , † 12-1653 , [] Rotterdam, Charlois ±1-1-1654.

  x ±1614   Heijndrick Jan Ingensz , * ±1590 , [] Rotterdam, Charlois 1641.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.