Lenert Lenertsz (Lenaert Lenaertsz Jonge Pors) , [] Rotterdam, Charlois 1591.
Zoon van ? .
Get. bij de aangifte begraven: Aechtgen Adriaens ( Porre) .


×
    Aechtgen Adriaens ( Porre) , [] Rotterdam, Charlois 1627.
Kinderen:
 1. Clement Lenaertsz Pors , [] Rotterdam, Charlois 1649.

   Cornelis Pietersz, waard in de Hem tot Saarloos, Arie Pietersz (zijn behuwd zoon) en Clement Leendertsz (wever), alle won. te Saarloos, willen [op 30-1-1596] medevaren in de Jan Heiveer van het Saarloossedorp naar R’dam, om zo in deze tijd hun kost voor wijf en kinderen te winnen. Willem Gysbrechtsz cs (momentele veerman) stelt dat zij het veer niet mogen gebruiken, daar hij t veer zo recht over op Schoerloo ofte Delfshaven, als recht door op R’dam gepacht heeft.

   Hij was bouwman (landbouwer) te Charlois. In de periodes 1615-1617 en 1619-1623 was Clement schepen van Charlois. In 1607 was hij kerkmeester in Charlois.

   In september 1633 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Cornelis Gerritse Poijnier met Clement Leendertse Pors en Pieter Hendrikse Verboom.

   Charlois, 26-4-1641: Clement Lenertsz. Pors, onze inwoner, heeft getransporteerd aan Pieter Aertsz. Verschoor, zijn schoonzoon, een huis, erf, bergen, schuren en boomgaard op het dorp van Charlois aan de noordzijde van de kerkstraat op de Singel.

   Abraham Clementse Pors en Pieter Clementse Pors als voogd van Leentgen Clementse Pors verkopen op 22 juli 1646 in Charlois te velde staand koren in het Kerkeblok.
   Beroep: Wever van 1596 tot 1596
   Beroep: Wever van 1596 tot 1596
   Functie: Schepen van Charlois van 1619 tot 1623
   Charlois, 1649: "Ontfangen vande erffgenamen van Clement Lenertsz Pors van dat hij int hoochcoor begraven is ten tijde deser rekeninghe: VII £."

  × <1605   Neeltje Hermans van der Schoor , [] Rotterdam, Charlois 1617.
      Dochter van Herman van der Schoor en ?
   Charlois, 1605: "Noch ontfangen van Clement Lenaertsz Pors van dat zijnne twee kinderen in de carck begrauen zijn: V £".
   Charlois, 1613: "Noch ontfangen van Clement Lenaertsz Pors van dat sijn kint inde voorkerck begrauen leijt: ij £ x s".
   Charlois, 1632: "Ontfangen van Clement Lenertsz Pors van dat sijn dochters kint indo voorkerck begraeven ligt ten tijde deser rekeninghe: iiij £".

   Clement Leendertsz Pors, getr. met Neeltge Harmensdr, deelde op 27-7-1613 voor een derde in de boedel van Pietertgen Adriaensdr, overl. op 12-6-1612, weduwe van Leendert Harmans Verschoor of Van der Schoor, overl. in 1607.
   Begraven in het hoogkoor.

  7 kind(eren)


 2. Adriaen Lenaertsz (Adriaen Lenaertsz de Jonge) Pors , [] Rotterdam, Charlois 1643.
  Adriaen Lenaertsz de Jonge trad op als getuige bij de begrafenis van Trientge Lenerts (Thoontge Lenerts) Pors , de ondertrouw van Eeuwout Wouterse Verduijn .

   Op 7 februari 1600 in Charlois verkoopt Bastiaan Aariense, molenaar te Dircxland, mede erfgenaam van Lenaert Jorisse, aan Adriaan Leendertse Pors de Jonge, als voogd van zijn moeder Aagje Adriaanse, zijn erfdeel, bestaande uit een zesde deel van twee morgen land in het verenblok.

   In 1607 was Adriaen één van de schepenen van Charlois.

   Op 23-12-1616 in Charlois werd land getransporteerd aan Adriaen Lenartsz. Pors: 7 morgen 155 roeden land gelegen in Robbenoord in het Grote Blok.

   Charlois, 4-12-1627: Adriaen Lenertsz. Pors onze mede schepen als voogd van Toontgen Lenertsdr. zijn zuster en als mondelinge procuratie hebbende van IJsaack Lenertsz. Pors zijn broeder heeft getransporteerd aan Toontgen Lenertsdr. zijn zuster omtrent 1100 roeden land gelijk IJsaack Lenertsz. Pors voorsz. hetzelve land is aangekomen en bij erfenis ten deel gevallen van Acht Adriaensdr. zijn moeder gelegen in Charlois in het Westduelblok.

   Charlois, 1636: "Ontfangen van Adriaen Lenertz Pors, als voocht geweest sijnde van Pietertgen Huijberde, van dat de voornoemde Pietertgen Huijberden ten tijde deser rekeninge inde voorkerck begraven is: iiij £".

   Jan Adriaanse Pors, wonende te Charlois, oud omtrent 23 jaar, verklaarde op verzoek van Pieter Aartse Verschoor, wonende te Charlois, dat hij [..] ten huize van zijn vader Adriaan Lenertse Pors en in gezelschap van Pieter Aartse Verschoor en Jan Jacobse uit Delfshaven, zijn neef, heeft gehoord dat Jan Jacobse aan Pieter Aartse Verschoor omtrent 1 morgen land, 20 roeden weiland, gelegen in het Oostduijelblok te Charlois, heeft verhuurd en dat voor de tijd van 7 eerstkomende en achtereenvolgende jaren, waarvan het 1e jaar pacht verschenen zal zijn met kerstmis 1637 voor een jaarlijkse huur van 41 gulden. Jan Adriaanse Pors ondertekende deze verklaring op 23-6-1638 te Charlois.

   Izaak Adriaanse Pors verkoopt op 5-3-1642 in Charlois aan Pieter Lenertse Pors, zijn oom, 275 roeden land in het westduelblok voor ½ toebehorende aan Clement Lenertse Pors, voor ¼ aan Izaak Adriaanse Pors en het resterende ¼ deel aan Adriaan Adriaanse Pors, kinderen van Wijlen Adriaan Leendertse Pors de Jonge. Belendingen van het land: oost Japhet Cornelisse, zuid de IJdemonneweg, west de Katendrechtse weg en ten noorden Jan Oom Hermense.

   In het cohier van de 200e penning, opgemaakt op 2-11-1646, over de staat van personen, wonende te Charlois, staat de weduwe van Adriaan Lenertse Pors aangeslagen voor 10.000,-.
   Charlois, 1643: "Ontfangen van de weduwe van Adriaen Lenertsz Pors van dat den voornoemden Adriaen Lenertsz Pors inde voorkerck begraven is ten tijde deser rekeninge."

   In 1644 bij de 200e penning van Charlois was sprake van de weduwe van Adriaen Lenertsen Pors, 10.000.

  × ?   Jannetgen Bastiaens Sandweg , † >1653.
      Dochter van Bastiaen en ?
   Als kinderen van Adriaan Leendertse Pors de Jonge worden Izaak en Adriaan Adriaanse Pors in 1652 genoemd. Ook Bastiaan Adraensz Pors lijkt mij tot dit gezin te behoren.

   Rotterdam, 27-9-1632:
   - Euwout Woutersz Verduyn, weduwnaar, wonend in het ambacht van Pernis op de Hij, toekomstige bruidegom, vergezeld van zijn broer Willem Woutersz Verduyn, en
   - Maertgen Adriaensdr Pors, toekomstige bruid, wonend in het ambacht van Charlois in gezelschap van haar vader Adriaen Leendertsz Pors en moeder Jannetgen Bastiaensdr Sandweg en oom Cornelis Bastiaensz Sandwech.
   Zij maken hun huwelijkse voorwaarden over uit te keren geld, huis met inboedel gelegen over de dijk in Pernis en 6 mergen weiland in d’ Eyfel of Deyfel.

   Rotterdam, 3-3-1654:
   Jacob van Beveren, heer van Zwijndrecht en schout te Dordrecht, bekent geld vanwege een borgtocht, ontvangen te hebben van mr. Hugo van Rijk, advocaat te Schiedam.
   Deze is gemachtigde voor Leendert Aryensz Pors, namens diens moeder Jannetgen Basteaans, weduwe van Aryen Leendertsz Pors - als gecondemneerde beschadigde borg van Cornelis Vrijlandt, schout van Pernis.
   Grondslag hieraan ligt een wisselbrief ad 1.740 gulden afgegeven door de schepenen van Poortugaal voor Jacob Leendertsz en Dirk Nilte (schoonvader en broer van Aryen Leendertsz) ten behoeve van Dirk Leendertsz Roobol. Roobol had deze overgedragen aan Arent Maartensz, ambachtsheer van Schobbelants-ambacht.

   Jannetgen Bastiaens trad op als getuige bij de ondertrouw van Eeuwout Wouterse Verduijn .

  6 kind(eren)


 3. Trientge Lenerts (Thoontge Lenerts) Pors , [] Rotterdam, Charlois 1631.

  ×   Bastiaen Geenen .

  × ±1603   Adriaen Lenaertsz Hoosgen , [] Rotterdam, Charlois 1602.

  4 kind(eren)


 4. Aechtge Lenaerts Pors , [] Rotterdam, Charlois 1622.

   De voogden van de weeskinderen van Adriaan Leendertse Pors en Aagje Leendertse Pors, zijn zus, verkopen inboedel hen nagelaten door Aagje Arense, hun bestemoeder, op 21-11-1627 in Charlois.

   Charlois, 10-6-1623:
   Kaveling, loting en smaldeling gedaan bij ons als kinderen en kindskinderen van Aechtgen Adriaensdr. hierna genoemd onze respectievelijke moeder en bestemoeder belangende de nabeschreven kampen en percelen land, alle gelegen in Charlois.
   Eerst een kamp land in het Westduelblok groot 1 morgen 4 hond gekaveld aan IJsaack en Jongen Adriaen Lenartszonen. Nog een kamp land in het Oostduelblok groot 2 morgen 40 roeden gekaveld aan Toontgen Lenartsdr. en de weeskinderen van Aechtgen Lenartsdr. genaamd de voorsz. weeskinderen van Baeltgen Bastiaensdr., Bastiaentgen Bastiaensdr. en Lenaert Jacobsz. Nog een kamp land in het Haarlemmerblok groot 3 morgen 2 hond zijnde de ene helft bruik gekaveld aan Pieter en Jacob Lenaertszonen.
   Nog een kamp land in het Zandblok groot 1 morgen 20 roeden gekaveld aan Clement Lenartsz.
   Nog een kamp land in het Zandblok groot 1 morgen 3 hond 60 roeden gekaveld aan Ouden Adriaen Lenartsz. en Jan Lenartsz. […].
   Zullen hiervoor huur betalen aan genoemde Aechtgen Adriaensdr. tot haar overlijden toe.
   Charlois, 1622: "Ontfangen van dat Aechtgen Lenarts Pors inde voorkerck begraven is: iiij £".

  × ?   Jacob Gerbrantsz .

  1 kind(eren)


 5. Isaack Lenaerts Pors .

   In Junij 1659 was een Ariën Isaak Pors gerechtsbode in Strijen.

   Charlois, 10-6-1623:
   Kaveling, loting en smaldeling gedaan bij ons als kinderen en kindskinderen van Aechtgen Adriaensdr. hierna genoemd onze respectievelijke moeder en bestemoeder belangende de nabeschreven kampen en percelen land, alle gelegen in Charlois.
   Eerst een kamp land in het Westduelblok groot 1 morgen 4 hond gekaveld aan IJsaack en Jongen Adriaen Lenartszonen. Nog een kamp land in het Oostduelblok groot 2 morgen 40 roeden gekaveld aan Toontgen Lenartsdr. en de weeskinderen van Aechtgen Lenartsdr. genaamd de voorsz. weeskinderen van Baeltgen Bastiaensdr., Bastiaentgen Bastiaensdr. en Lenaert Jacobsz. Nog een kamp land in het Haarlemmerblok groot 3 morgen 2 hond zijnde de ene helft bruik gekaveld aan Pieter en Jacob Lenaertszonen.
   Nog een kamp land in het Zandblok groot 1 morgen 20 roeden gekaveld aan Clement Lenartsz.
   Nog een kamp land in het Zandblok groot 1 morgen 3 hond 60 roeden gekaveld aan Ouden Adriaen Lenartsz. en Jan Lenartsz. […].
   Zullen hiervoor huur betalen aan genoemde Aechtgen Adriaensdr. tot haar overlijden toe.

   Charlois, 4-12-1627: Adriaen Lenertsz. Pors onze mede schepen als voogd van Toontgen Lenertsdr. zijn zuster en als mondelinge procuratie hebbende van IJsaack Lenertsz. Pors zijn broeder heeft getransporteerd aan Toontgen Lenertsdr. zijn zuster omtrent 1100 roeden land gelijk IJsaack Lenertsz. Pors voorsz. hetzelve land is aangekomen en bij erfenis ten deel gevallen van Acht Adriaensdr. zijn moeder gelegen in Charlois in het Westduelblok.

   Charlois, 20-3-1645:
   - Cornelis Meertensz. voor hem zelf,
   - IJsack Heijndricksz., getrouwd hebbende Roockgen Meertensdr., voor hem zelf,
   - Cleijs Stevensz. getrouwd hebbende Commertgen Meertensdr., voor hem zelf, en
   - Stoffel Jansz. Groote, getrouwd hebbende Maertgen Meertensdr., voor hem zelf en haar sterk makende en in deze vervangende
   - Lenert IJsacksz. Pors, getrouwd hebbende Lijntgen Meertensdr., de voorn. Cornelis Meertensz. nog als voogd van
   - Gerrit Meertensz. weeskind van Meerten Cornelisz. en Neeltgen Dircksdr. zijn huisvrouw beide zal.;
   Zij zijn alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Meerten Cornelisz. en Neeltgen Dircksdr., hebben in voorsz. kwaliteit getransporteerd aan Pieter Adriaensz. Slurp een huis en erf staande en gelegen in Charlois in de Oosthoek aan ’s Heerendijk. [Aanhef: Giftbrief voor Pieter Adriaensz. Slurp, door de erfgenamen van Meerten Cornelisz. snijder.]

  1 kind(eren)


 6. Jacob Lenaerts Pors .

   Jacop Lenertsz. Pors/Porre was de vader van Achtgen en Ariaentgen, getrouwd hebbende Cornelis Cornelisz. Vrijlant.

   Charlois, 19-5-1633: Jacob Lenertse Pors, eisser, wonende te Poortugaal, man en voogd van Barbar Dirkse de Wit, verwijt zijn zwager Pieter Dirkse de Wit, gedaagde, hoogheemraad, wonende te Charlois, in de afhandeling van zaken rond de nalatenschap van Dirk Witte zaliger geld te hebben achtergehouden, hetgeen door Pieter Dirkse als een voorschot op kosten wordt beschouwe, die toch wel weer verrekend zouden worden. Zo het tot een proces zou komen, zou Jacob Lenertsen’s eis waarschijnlijk onontvankelijk worden verklaard, terwijl de eisser ook nog eens zou worden veroordeeld in de kosten van het geding.

   Charlois, d.d. 13-5-1637: Cornelis Cornelisz. Vrijlant, wonende in Pernis, getrouwd hebbende Ariaentgen Jacopsdr. Pors, voor hem zelf en Aechtgen Jacopsdr. Pors geassisteerd met de voorn. Cornelis Cornelisz. Vrijlant haar zwager en gekoren voogd in deze [aanhef: de kinderen van Jacop Lenertsz. Pors] hebben getransporteerd aan Pieter Dirckxsz. de Witt,haar oom omtrent 10,5 hond weiland in het Smeetsland in het Kinderenblok gemeen met de voorn. Pieter Dirckxsz. de Wit met gelijke 10,5 hond makende te samen 3,5 morgen land.

  ×   Arjaentje Jacobs .

  2 kind(eren)


 7. ? Adriaentge Pors , † <1616 .


 8. Adriaen Lenertsz (Ouden Adriaen Lenartsz) Pors .

   Er was sprake van een Ouden Adriaen Lenartsz. en een Jongen Adriaen Lenartszoon.

   Charlois, 10-6-1623: Kaveling, loting en smaldeling gedaan bij ons als kinderen en
   kindskinderen van Aechtgen Adriaensdr. hierna genoemd onze respectievelijke moeder en bestemoeder belangende de nabeschreven kampen en percelen land, alle gelegen in Charlois.
   Eerst een kamp land in het Westduelblok groot 1 morgen 4 hond gekaveld aan
   IJsaack en Jongen Adriaen Lenartszonen. Nog een kamp land in het Oostduelblok groot 2 morgen 40 roeden gekaveld aan Toontgen Lenartsdr. en de weeskinderen van Aechtgen Lenartsdr. genaamd de voorsz. weeskinderen van Baeltgen Bastiaensdr., Bastiaentgen Bastiaensdr. en Lenaert Jacobsz. Nog een kamp land in het Haarlemmerblok groot 3 morgen 2 hond zijnde de ene helft bruik gekaveld aan Pieter en Jacob Lenaertszonen.
   Nog een kamp land in het Zandblok groot 1 morgen 20 roeden gekaveld aan Clement Lenartsz.
   Nog een kamp land in het Zandblok groot 1 morgen 3 hond 60 roeden gekaveld aan Ouden Adriaen Lenartsz. en Jan Lenartsz. […].
   Zullen hiervoor huur betalen aan genoemde Aechtgen Adriaensdr. tot haar overlijden toe.


 9. ??? Leendert , † <1608 .

  × ±1600   Lijsbet (Lijsken Willemsdr) , * ±1575 , [] Rotterdam, Charlois 1628.
      Dochter van Willem Pouwelsz (van) Schilperoort (?) en Marijcke Doenen (Maritge Doenen) (?).
   Kinderen: Cornelis en Adriaentgen.
   Geb. ca. 1575-80.

   Rond 1600 trouwde ze met haar eerste man, die Leendert heette. Vóór 5-7-1607 is zij hertrouwd met Leendert Willemsz. Verschoor / Van der Schoor, boer te Charlois.

   Lijsbet Willemsdr., weduwe van Lenert Willemsz. Verschoor, onze inwoonster, geassisteerd met Pieter Arentsz. Schouten, haar gekoren voogd in deze, heeft verkocht o 25-10-162 aan de Heiligegeestarmen van Charlois een losrente van 12 gld. 10 st. jaarlijks.
   Begr. in Charlois in 1628, vóór 14 juli.

   In 1628 in Charlois ontfangen van Pieter Pietesz. Dubbelde van dat Lijsbet Willems, sijn ouerleden huijsvrou int hoochkuer begraven leijt VII £.

   Op 14-7-1628 was in Charlois sprake van de gemeen erfgenamen van Lijsbet Willemsdr., die huisvrouw geweest is in haar leven van Pieter Pietersz. Dubbelde.

  2 kind(eren)


 10. Jan Leneartsz Pors , * ±1580 , [] Rotterdam, Charlois 1658.

  × <1612   Ingetge Crijnen , [] Rotterdam, Charlois 1647.

  7 kind(eren)


 11. Pieter Lenaerts Pors , * ±1580 , [] Rotterdam, Charlois 1650.

   In 1621-22 was hij kerkmeester in Charlois.

   In maart 1626 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Pieter Hendrikse Verboom met Pieter Leendertse Pors en Pieter den Dubbelde.

   In maart 1630 werden de bieraccijns van Charlois voor een halfjaar verpacht aan Pieter Hendrikse Boom met Lau Crijnen en Pieter Leendertse Pors.

   Izaak Adriaanse Pors verkoopt op 5-3-1642 in Charlois aan Pieter Lenertse Pors, zijn oom, 275 roeden land in het westduelblok voor ½ toebehorende aan Clement Lenertse Pors, voor ¼ aan Izaak Adriaanse Pors en het resterende ¼ deel aan Adriaan Adriaanse Pors, kinderen van Wijlen Adriaan Leendertse Pors de Jonge. Belendingen van het land: oost Japhet Cornelisse, zuid de IJdemonneweg, west de Katendrechtse weg en ten noorden Jan Oom Hermense.

   Charlois, 4-7-1659:
   - Jan Claesz. Schuijer, als getrouwd hebbende Leuntgen Pietersdr. Pors, en
   - Leendert Pietersz. Pors voor haar zelf, en
   Arij Pietersz. Pors en
   - Aeghie Pietersdr. Pors; kinderen van zaliger Pieter Leendersz. Pors hebben te samen en elk voor een vierde [met zijn: vijfde] part getransporteerd aan Cornelis Bastiaensz. Outraet als getrouwd hebbende Grietie Pietersdr. Pors vier vijfde parten van 10 hond 57 roeden land in Robbenoord in het Reeblok gemeen met de voorn. Aeghie Pietersdr. Pors met gelijke 10 hond 57 roeden.

   Charlois, 23-12-1661:
   - Heijnderickje Jacobsdr. van Cleeff, weduwe van Arij Pietersz. Pors voor de ene helft,
   - Leendert Pietersz. Pors voor hemzelf,
   - Cornelis Bastiaensz. Outraet, als getrouwd hebbende Grietgen Pietersdr. Pors,
   - Jan Claesz.Schuijer, als getrouwd hebbende Leentgen Pietersdr. Pors, en
   - Aechie Pietersdr. Pors voor haar zelf,
   elk voor een vierde part en van de andere helft hebben getransporteerd aan sr. Cornelis van Nijkercken, wonende tot Rotterdam, omtrent 590 roeden weiland in Charlois in het Santblok, mitsgaders nog omtrent 550 roeden zowel wei- als teelland in Charlois in het Wesduijnblok, gemeen met Leentgen Clemensdr. Pors en ongemeten zijnde vrije vroonen.
   Charlois, 1650: "Ontfangen vande erfgenamen van Pieter Lenertsz Pors van dat hij ondert cruijswerck begraven leijt: v £ x s". De inschrijving ervoor is van 29-8-1650, dus hij zal rond of na die datum zijn overleden.

  ×   Wijventge Gerrits , [] Rotterdam, Charlois ±24-4-1656.
   Kinderen: Arij, Leendert, Grietgen, Leentgen, Aechie en Gerrit.
   Charlois, 1656: "Den 24en April ontfangen vande kinderen van Pieter Leendertsz Pors van dat haer moeder Wijventge Gerrits ondert cruijswerck begraven is: v £ x s".

  6 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.