Leentgen Dirck Cors Pieterszoonsdr (Lijntge Dirck Cors Pietersdr) , † ±1630, [] Mijnsheerenland 1630.
Dochter van Dirrick Cors Pietersz .


x ±1580
    Pleun Huijgensz ( Blaeck) , † ±1599.
Kinderen:
 1. Mariken Pleunendr , † 25-9-1651 , [] Mijnsheerenland .
   ’HIER LEYT BEGRA
   VEN MARIKEN
   PLEUNEN HVIS
   VROV VAN BEN
   IA[N]S STERF 2[5] SEPr
   OUT 64 IARE
   1651’

   Op 19-12-1652 werd een verklaring afgelegd door de zusters en broeders kindskinderen van Marijge Pleunen, in leven huisvrouw van Ben Jansz., wonende te Mijnsheerenland, en haar geinstitueeerde erfgewnamen, dat zij betaald zijn door Ben Jansz. met 100 gld. volgens het testament van Marijge Pleunen, gemaakt op 7-4-1648.

   Quitantie verleden in Mijnsheerenland in 1652 door de erfgenamen van Maritje Pleunen t.b.v. Benjamin Jansz. De erfgenamen zijn: Aryen Pleunen in Strijen, Jan Wouters in Strijen, Alijd Gielis te Klaaswaal, Pleun
   Adriaens in Mijnsheerenland, Pauwel Pieters., zuster en broederskindskinderen van Maritje Pleunen.

  x   Benjamin Jansz (Ben Jansz) , † <4-1660.
   Overleden tussen 19-12-1652 en 29-3-1660.

   Ben Jansz. was boer te Mijnsheerenland. Hij hertrouwde met Marige/Maritgie Pieters.

   Ben Jansz. was een broer van Leend[er]t Jans Bennen (Hoogerwoude), wonende in De Hintsert, Dirck Jans Bennen en Aegje Jans, alsmede Huijch Dircx., wonende te Rotterdam, getrouwd hebbende Grietie Jans, en Maritge Jans.

   De hoogbejaarde Pouwels Pietersz. was getrouwd met Neeltge Pleun Huijgensdr., een halfzus van de 1ste vrouw van Benjamin Jansz., Mariken Pleunendr. Hij had nog een vordering op de boedel van Benjamin Jans van 400 car. gld.


 2. Huijch Pleunen (Huijch Pleun Huijgensz) van Moerkercken , * >1575 .

   Huijch Pleun Huijgensz. alias van Moerkercken, boer te Mijnsheerenland, was ongehuwd en is zonder nageslacht overleden.

   Op 24-9-1626 verkoopt Wouter Jansz. aan Lijntge Dirck Cors Pietersdr, weduwe van Pleun Huijgensz. een jaarlijkse losrente van 35 Cgld., te lossen met de hoofdsom ten bedrage van 500 Cgld. Wouter Jansz. zekert deze som op 2 morgen eigen land in het Oudeland van Moerkercken.
   Desen besegelden rentebrieff is aan Huijch Pleunen, de soon van de weduwe van Pleun Huijgen gelevert, staende hij ’t sijnen huijse op sijn dorsvloer en ick buijtens huijs op ten 3en octobris 1626 op eenen saterdach.

   Mijnsheerenland, 12 november 1629:
   De jonggezelle Claes Pietersz. smit bekent schuldig te zijn aan Huijch Pleun Huijgensz. de som van 100 Cgld hoofdgeld uit zake van een lening. Als borg stelt zich Pieter Corstia ensz.,
   vader van Claes Pietersz.


 3. Pieter Pleunen (Pieter Pleun Huijgen) , * >1580 , † <1665 .
   Pieter Pleunen is zonder nageslacht overleden tussen 1644 en 11-9-1664.
   Op 20-5-1613 was hij mondig.

   Pieter Pleunen was boer aan de westdijk te Mijnsheerenland en heemraad in 1629, 1630 en 1635. Hij was een aantal keer heemraad van het Oudeland van Moerkerken in de periode 1625-36.

   Op 19-11-1622 verkreeg Lijntge Dirck Cors Pietersdochter, weduwe van Pleun Huijgensz., het eigendom van 3 morgen en 35 roeden bouwland in Westmaas-Nieuwland, ten oosten waarvan zij reeds land bezat. In het bijzijn van haar zoon Pieter Pleunen bekende zij de som van 750 gulden schuldig te zijn als rest van de koopsom.

   Op huijden den 18en Julij 1627 soo heeft Pieter Pleun Huijgen van wegen sijne moedere Lijntgen Dirck Cors Pietersdochter/als t lant in desen gecoft hebbende/ mij onderschreven secrets verthoont den principaelen Schultbrieff in francijne geschreven sonder segelen/en in dorso van den selven brieff stont geschreven aldus/ Ick Aeren Eewoutsz. Smoor bekenne ontfangen te hebben op desen brief de somme van vijffhondert guldens op den 11en Junij 1627 [te Mijnsheerenland].

   Mijnsheerenland, 17 mei 1629: Willem Dircksz. Breeckvelt en Pieter Pleun Huijgen, jonggezel en ongetrouwd, doen hun behoorlijken eed als schout resp. heemraad van Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 17 mei 1629:
   Willem Dircksz. Breeckvelt en Pieter Pleun Huijgen, jonggezel en ongetrouwd, doen hun behoorlijken eed als schout resp. heemraad van Mijnsheerenland.


 4. Adriaen Pleunensz (Arijen Pleunen) van Moerkercken , * >1580 , † Strijen ±1663 , [] Strijen .
   Overleden te Strijen ten huize van zijn stiefzoon Arijen Woutersz. Spruijt tussen 3-2-1663 en 11-9-1664. Hij is begraven in de kerk van Strijen.

   Arijen Pleunen van Moerkercken, overleden in den dorpe van Strijen, wordt vermeld op 1-6-1665. Er was sprake van een transportbrief betreffende de nagelaten goederen van wijlen Adriaen Pleunen Moerkercken, gewoond hebbende in Strijen, en gepasseerd op 11-9-1664 voor schout en schepenen.

   Aan het einde van zijn leven had Aerije Moerkercke gewoond in een kamer bij ene Marriggie Joppe, huisvrouw van ene Huijman. Tijdens zijn dodelijke ziekte was Aerije overgebracht naar het huis van zijn stiefzoon Arijen Woutersz. Spruijt, van waaruit hij in een eiken kist in de kerk van Strijen werd begraven.

   Adriaen Pleunensz. was boer aan de Keizersdijk. Hij zette het boerenbedrijf van zijn vrouw, de weduwe Spruijt, voort.

   Arijen Pleunen van Moerkercken, overleden in den dorpe van Strijen, wordt vermeld op 1-6-1665. Er was sprake van een transportbrief betreffende de nagelaten goederen van wijlen Adriaen Pleunen Moerkercken, gewoond hebbende in Strijen, en gepasseerd op 11-9-1664 voor schout en schepenen.

   Op 11-9-1664 compareerden voor het gerecht te Strijen:
   - Inget(g)ie Pleunen, geassisteerd met haar zonen Pleun en Arijen Gielen Houck,
   - Arijen Dircxe ’t Greijn, getrouwd met Aerjaentie Willems, die weduwe was van Bastiaen Pleunen Moerckerke, en nog voor Josijntie Bastiaens en spreekende voor Arijen Corn[elis] Borger, getrouwd met Lijntie Bastieansdr., beiden kinderen van voornoemde Bastiaen Pleunen en Aerjaentie Willemsdr.,
   tezamen erfgenamen van Aerijen Pleuene van Moerkercke, overleden in het dorp van Strijen.
   Er was nog sprake van Neeltie Pouwels (vermoedelijk de bijzit van de overledene), die geen pretenties op de boedel van Aerije Moerkercke zou mogen hebben.
   Arije Moerkercke had alleen zijn volle broers, zuster of hun kinderen tot erfgenamen benoemd; de nakomelingen van zijn halfzusters waren uitgesloten van zijn erfenis.
   Zijn nagelaten hoeve werd op 5-11-1664 geschat op de waarde van 350 car. gld. Zijn perceel land in het land van Essche van 2 morgen 271 roede werd op 12-3-1665 getaxeerd op 400 gld.

   Mijnsheerenland, 1 juni 1665:
   Aryen Wouters Spruijt, wonende in Strijen, transporteert voor 1000 C.gulden de jaarlijkse cijns van 2 morgen en 25 roeden land aan de Dorpsweg. Oost Gijsbert Jans smit, zuid de Dorpsweg, west Willem Abbenbroeck en noord de gemenelands vliet.
   Genoemd: Ingentie Pleunen, Adriaen Dircx ’t Greijn, gehuwd met Adriaentie Willems, bevorens weduwe van Bastiaen Pleunen; Josintie Bastiaensdr. en Aryen Cornelis Borger, gehuwd met Lijntie Bastiaensdr., kinderen van Bastiaen Pleunen en Adriaentie Willemsdr.; Adriaen Jacobs Esseboom, gehuwd met Maeike Leendertsdr., Pleun Adriaens Gout, kinderen van Jaepie Pleunen; Pieter Pouwels, wonende in Barendrecht, zich sterk makende voor zijn andere zusters, kinderen van Neeltie Pleunen, tesamen erfgenamen van Aryen Pleunen Moerkercken,
   hun oom resp. oudoom, overleden in Strijen.

  x ±1633   Maritge Pieters (Maritge Pieters de Jonge) , * ±1585 , † Strijen <1-4-1658.
      Dochter van Peter Joosten ( Coomen) en Jobje Arien Meeuwisdr (Jobgen Arijens) .
   Hun huwelijk bleef kinderloos.

   Zij trouwden tussen 19-1-1630 en 1636.
   Maritge was weduwe van Wouter Pietersz. Spruijt, boer te Strijen, zoon van Pieter Corstiaensz Spruijt en Jorisje Woutersdr.
   De ziek te bed liggende Marige Pietersen, huisvrouw van Adriaen Pleunsz., maakte op 13-2-1655 te haren huize te Strijen een testament. Aan haar zoon Jan Wouters Spruijt prelegateerde zij 600 car. gld. en tot haar erfgenamen benoemde zij - elk voor een 4e part - haar kinderen Jan, Pieter, Adriaen en Adriaentge Wouters Spruijt. Zij zouden gehouden zijn aan Leend[er]t en Jobge Cornelis Hesskeen [=Exkeen], kinderen van Jorisge Wouters Spruijt, elk 100 car. gld. uit te keren en aan Sijge Corn[eli]s Hesskeen [=Exkeen], mede dochter van Jorisge, 200 car. gld. in plaats van hun legitieme portie. Tot voogd van de minderjarigen stelde zij haar voornoemde zoon Jan.

   Op 9-1-1630 werd Maritge Pieters genoemd als weduwe van Wouter Pieters Spruijt, geassisteerd met Andries Bastiaens Verweel, haar ’gecoren voocht’.


 5. Sebastiaen Pleunensz (Bastiaen Plonnen) van Moerkercken , * >1580 , † ±1638 .
   Hij is overl. tussen 10-5-1637 en 12-4-1639.

   Bastiaen had een huis op het dorp Mijnsheerenland verkregen bij boedelscheiding met zijn broeders Pieter en Huijch Plunen. Dit werd in 1652 door Adriaen Dircxsz. Greijn voor 1000 gld. verkocht aan dorpssecretaris Willem van Zijl.

   Adriana Willems van Zijll, weduwe van Bastiaen Plonnen, vergezeld van Willem van Zijll, wecretaris van Mijnsheerenland, als har voor de gelegenheid gekoren voogd, verklaarde bij akte van 12-4-1639 dat zij aan haar dire voorkinderen bij Bastiaen Plonnen bij hun mondigheid 1500 Carlgld. uit zou reiken als vaderlijk goed.

  x <1638   Ariaentie Willems van Zijl , † >5-1687.

   In 1639 werd Adriana Willemsdr. genoemd als weduwe wonende te Mijnsheerenland. Zij was een dochter van Willem van Zijl, secretaris en armmeester van Mijnsheerenland, en Maritge Lenertsdr. Zij hertr. in 1639 met Adriaen Dircksz. ’t Greijn.

   Ariaentie had 3 voorkinderen bij Bastiaen Pleunen, die zij bij mondigheid gezamelijk 1500 car. gld. zou uitreiken vanwege hun vaders besterf volgens het met haar man op 19-3-1637 gemaakte testament. Deze kinderen heetten Lijntge, Josintie en Maria.

   Blijkens het testament van haar dochter Lijntge Bastiaens en diens 1e man (opgemaakt te Willemstad op 20-2-1658) had Lijntge zusters Maria en Josijna en halfbroers Dirk, Bastiaen en Willem Ariens, allen kinderen van Ariaentie Willems (van Zijl).

   Op 11-9-1664 compareerden voor het gerecht te Strijen:
   - Inget(g)ie Pleunen, geassisteerd met haar zonen Pleun en Arijen Gielen Houck,
   - Arijen Dircxe ’t Greijn, getrouwd met Aerjaentie Willems, die weduwe was van Bastiaen Pleunen Moerckerke, en nog voor Josijntie Bastiaens en spreekende voor Arijen Corn[elis] Borger, getrouwd met Lijntie Bastieansdr., beiden kinderen van voornoemde Bastiaen Pleunen en Aerjaentie Willemsdr.,
   tezamen erfgenamen van Aerijen Pleuene van Moerkercke, overleden in het dorp van Strijen.

   Op 1-6-1665 is in Mijnsheerenland sprake van:
   - Ingetie Pleunen,
   - Adriaen Dircx ’t Greijn, gehuwd met Ariaentie Willems, bevoren weduwe van Bastiaen Pleunen; Josintie Bastiaensdr. en Arijen Cornelis Borger, gehuwd met Lijntie Bastiaensdr., kinderen van Bastiaen Pleunen en Adriaentie Willemsdr.,
   - Adriaen Jacobs Esseboom, gehuwd met Maeike Leendertsdr.,
   - Pleun Adriaens Gout,
   - de kinderen van Jaepie Pleunen,
   - Pieter Pouwels, wonende in Barendrecht, zich sterk makende voor zijn andere zusters, kinderen van Neeltie Pleunen, tesamen erfgenamen van Arijen Pleunen Moerkercken, hun oom resp. oudoom, overleden in Strijen.

  3 kinderen


 6. Ingetje Pleunen (Ingentie Pleunen) , * ±1585 , † >11-1673 .

  x <6-1613   Michiel Adriaensz (Giel Ariensz) Houck , * ±1584 , † 1562.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.