Lijntgen Crijnen , * 1606 , ~Barendrecht 30-7-1606 , † <1656.
Dochter van Crijn Willemsz en Neeltgen Lenaertsdr .


x 1638 (otr Barendrecht 9-5-1638)
    Witte Jansz (Wit Jansz) Vrijlant , * ±1620 , † Pernis ±8-2-1696.
Kinderen:
 1. Quirijn Witte (Crijn Witte) ( Vrijlant) , [] Poortugaal 2-8-1681.
   "2 augustij Krijn Witte begrave"

   Hilletgen Jans Vrijlant, weduwe van Crijn Witten, geassisteerd met Leendert Jans Vrijlant, haar broeder, en Dirck Heijdricks van Driel haar [half]broeder, enerzijds, kwamen op 10-10-1683 met anderzijds Wit Jans Vrijlant en Heijndri[ick] Witten, respectievelijk grootvader en oom als voogden van de nagelaten weeskinderen van Crijn bij Hilletgen, tot een akkoord aangaande der kinderen vaderlijke erfgenis. Moeder Hilletgen zou in de boedel blijven zitten en daarvoor haar kinderen tot mondigheid of [eerder] huwelijk opvoeden om vervolgens aan ieder 20 Car. gld. uit te keren. Met dit akkoord kwam het testament van Crijn en Hilletgen te vervallen. Zij tekende als ’Hillitie Jans’.

   Hilletje Jansdr. Vrijlandt ging als weduwe op 11-9-1683 in Mijnsheerenland in ondertrouw met de jongeman Pieter Sijmonsz. op den Dijck en kreeg een zoon die zij Crijn noemde.

   De erfgenamen van Neeltgen Cornelis trasnporteerden bij akte van 18-5-1679 voor 3250 gld. aan Crijn Witten een ’huijs, schuijr, berch, keete’ met ca. 7 gemeten daaraan gelegen land en boomgaard in Poortugaal, westelijk belend aan ’den welhoucksen dijck’. Voorts werd er die dag door Crijn ten behoeve van het weeskind van Maria van der Wijde bij Willem Arijens de Man, beiden zaliger, een schuldbrief gepasseerd ten bedrage van 1000 Car. gld., welke op 10-8-1686 werd geroijeerd.
   Die boerderij was later was later bekend onder de naam ’Hoeve Buitenlust’ en stond aan de Achterweg te Poortugaal. Waarschijnlijk zal Crijn’s oom Cornelis Hendricksz. Pervaes daar hebben geboerd. Cornelis was gehuwd met Neeltje Cornelisdr. Roobol, weduwe van de vorige boer, Willem Pietersz. van der Weijde.

   Op 25-6-1679 leende Crijn Witte 1000 Car. gld. van [zijn oom] Cornelis Pervaes, waarbij [zijn vader] With Jans en [zijn zwager] Gerrit Leenderts Coorneef zich als borgen stelden. Crijn en With plaatsten een identiek handmerkje. Coorneef tekende als ’Gerrit Leenderss. Koorneef’.

   Op 4-5-1680 belastte de in Poortugaal wonende Crijn Witten zijn voornoemde hofstede met ca. 7 gemeten met een schuldbrief van 600 Car. gld. ten behoeve van de te Rotterdam wonende Huijbrecht Cornelis Bontekraeij, ’grootschipper bij der zee’. Deze schuldbrief werd op 20-1-1708 geroijeerd.

  x Pernis 3-10-1675   Hilletgen Jans (Hillitie Jans) Vrijlandt , *Pernis ±1650 , † Poortugaal ±2-4-1710.
      Dochter van Jan Jans de Oude Vrijlandt en Neeltge Leenderts Welhoek .
   Crijn en Hilletje waren j.m. en j.d. van Pernis. Kinderen: Lijntje, Leendert en Neeltje.
   Op 2-4-1710 gaf de armmeester van Poortugaal voor de gaarder aldaar het lijk aan van ’Hilletje Jans Vrijlandt of Optendijck’.
   Geboren vóó 1653.

   O.a. in akten van 17-6-1676 en 10-6-1679 is Crijn Witten, als getrouwd zijnde met Hilletgen Jans, genoemd als mede-erfgenaam van haar overleden vader Jan Jans Vrijlant.

   Bij akte van 10-8-1686 belastte Hilletie’s tweede man Pieter Sijmonsz op ten Dijck de hofstede met ca. 7 gemeten te Poortugaal met een schuldbrief van 1000 Car. gld. ten behoeve van grootschipper Bontekra[e]ij. De brief werd later geroyeerd.

   Pieter Simons Opdendijck droeg de hofstede met ca. 7 gemeten 250 roeden in de polder Welhoek onder Poortugaal bij akte van 17-9-1690 voor 2000 Car. gld. over aan juffr. Agata van der Waert van Witsenburgh, weduwe van de heer en mr. Nicolas van Driel.

  3 kinderen


 2. Neeltge Witten ( Vrijlant) , * ±1640 , † ±1701 .
   Overleden tussen 24-7-1699 en medio 1702.

   Cornelis Wouterse Coijmans en de ziek te bed liggende Neeltge Witte, laatst weduwe van Jacob Willems de Raadt, maakten op 24-7-1699 te hunner huize in de Grouppolder voor schout en schepenen van de Grouppolder een testament op de langstlevende. Bij haar vooroverlijden zouden haar 2 voordochters Grietje en Lijntje de Raad tezamen Neeltje’s linnen en wollen klederen krijgen. Bij hertrouwen van Coijmans zou de helft van de gemeenschappelijke boedel komen aan de gezamenlijke voorkinderen van Neeltge en diende Coijmans de minderjarige Lijntje de Raadt tot mondigheid te alimenteren. Bemoeienis van het gerecht van De Group of elders werd uitgesloten.

   In 1681 woonde zij in de Nieuwe Group, in 1683 in de Group, in 1682 te Beijerland en in 1698 en 1699 weer in De Group.

   De in De Nieuwe Group wonende Neeltge Witten, weduwe en boedelhoudster van Jacob Willems de Raet, nam in pacht bij contract van 14-7-1681 van Juffr. Geertruijda van Strijen, weduwe van de heer Willem Verbrugge, wonende te ’s-Gravenhage, voor de tijd van 5 jaar 3 morgen 380 roeden zaailand in de Nieuwe Group voor jaarlijks 60 Car. gld. Het eerste pachtjaar zou met kerstmis 1681 verstreken zijn.

   Neeltge Witte, weduwe en boedelhoudster van Jacob de Raet, wonende in Beijerland, transporteerde op 20-5-1682 voor 1225 gld. 6 gemeten ’teelans’ [=landbouwgrond] in de polder Oud-Rhoon aan Johannes Leendersse Zantwech. En bij akte van 20-5-1683 leende Neeltge Witte 900 Car. gld. van [haar schoonzuster] Aegtgen Willems de Raedt, weduwe van Arijen Arijens Cooijer. Als zekerheid stelde Neeltge Witte de gehele voornoemde 14 gemeten 200 roeden. Later de aflossing van de schuld gemeld door Bastiaen Santwegh en Willem de Raat.

   Op 20-05-1683 comp. Neeltje Witten, weduwe van Jacob Willemsz. de Raadt en bekende schuldig te zijn Aagje Willemsz. de Raadt, weduwe van Arien Ariensz. Kooijer de som van fl. 900. (in marge: comp. Bastiaan Zandweg en Willem de Raadt, schuld afgelost).

   Pas op 1-4-1684 werd Neeltge Witte met attestatie van Pernis lidmaat te Westmaas. Haar tweede man, Cornelis Woutersz. van Dubbeldam, werd toen ook als lidmaat ingeschreven.

   Op 17-3-1685 accordeerden Corn[eli]s Wouters Cooijman, getrouwd hebbende Neeltgen Witten, die weduwe was van Jacob Willems de Raet, met Arij Bouwens Roobol en Johannis Santwegh, als voogden over de onmondige, nagelaten weeskinderen van De Reat bij Neeltgen Witten, inzake de vaderlijke besterfenis der weeskinderen. Cooijman en zijn vrouw zouden de weeskinderen opvoeden tot mondigheid of [eerder] huwelijk en als de jongste mondig zou zijn geworden, zouden zij met hun allen 50 gld. ontvangen. De kinderen kregen tevens 1/4 part van ca. 8 lijnen weiland aan den Hil, genaamd ’havelingh’, waarvan de andere 3/4 parten toebehoorden aan Arij Bouwens Roobol, de weduwe van P[ieter]r Willems de Reat en Aegtie Willems de Raet. Cooijman tekende als ’Cornelis Woutersz. Kooiman’en Neeltgen plaatste haar handmerkje.

  x Poortugaal 16-10-1661   Jacob Willemsen de Raedt , * 1625 , ~Poortugaal 13-6-1625 , [] Oud-Beijerland 21-5-1681.
      Zoon van Willem Jansz de Raedt en Grietje Jacobs van Alphen .
   Otr. op 1-10-1661 in Rotterdam.
   Get. bij het huwelijk: Cornelis Crijnenz Barendrecht en Witte Jansz (Wit Jansz) Vrijlant .

   Op 1-10-1661 te Rotterdam maakten Jacob Willems de Raet, meerderjarig jongman wonende in Poortugaal, en Neeltge Witte, jongedochter geassisteerd met haar vader Wit Jans en haar oom Cornelis Crijnen, wonende mede in Pernis, akte van huwelijkse voorwaarden. Zij stipuleerden dat er tussen hen géén gemeenschap van goederen zou bestaan. Tevens echtten zij hun kind Willem Jacobs de Raet.
   Dit zou een geforceerd huwelijk kunnen zijn geweest, want de bruidegom behoorde tot een familie die in maatschappelijk opzicht hoger in aanzien stond dan de familie van de bruid.

   Bij akte van 11-2-1662 kreeg Jacob Willems de Raedt 5 gemeten 1 lijn weiland in het Oudeland van Poortugaal overgedragen en, als zijnde schepen van Poortugaal, bij akte van 26-5-1663 ca. 1½ gemeten zaailand in Welhoek.
   De Raedt boerde in Poortugaal op de hofstede die later bekend kwam te staan als "De Schotse Hal" in de dorpstraat te Poortugaal.
   Bij akte van 4-5-1674 transporteerde de in Oud-Beijerland wonende De Raedt percelen van 3 gemeten 200 roeden en 4 gemeten 100 roeden weiland in Poortugaal. Op 17-7-1675 droeg hij ca. 1½ gemet zaailand in Welhoek aldaar over.

   Op 3-5-1676 comp. Jacob Willemsz. de Raadt, wonende in de Group onder Westmaas, en bekende schuldig te zijn aan Jacob van Biemond, secretaris van Poortugaal, de som van fl. 800. (in marge: comp. Neeltje Witten, de schuld is afgelost dd 20-05-1683).

   Bij akte van 3-4-1677 belastte De Raet 3 gemeten in Poortugaal met een schuldbrief van 280 Car. gld. ten behoeve van Jacob Imans Lem, getrouwd met de weduwe van Pieter Willems van der Zijde, en de weeskinderen van Lem.

   De in de Group wonende Jacob Willems de Reat transporteerde op 19-2-1680 een ’huys, schuer ende erve’ in Poortugaal, zuidelijk belend door de straat, aan de in Den Hitsert wonende Claes Willems van der Wilde. Voldaan werd met 300 gld. contant en met het passeren van een obligatie inhoudende 200 gld.
   Functie: Schpen van Poortugaal van 1661 tot 1665

  x Westmaas 20-10-1683   Cornelis Woutersz Cooijman , * 1649 , ~Dubbeldam 1-8-1649 , † >10-1713.
      Zoon van Wouter Huijgensz Cooijman en Cathalijn Adriaens (Catalijnjen Adriaens) .

   Cornelis Woutersz Cooijman alias Van Dubbbeldam.

   In 1683 woonde Cornelis Woutersz onder Oud-Beijerland. Na zijn huwelijk woonde hij in De Group, later in Mijnsheerenland en Oud-Beijerland.

   Een Cornelis Wouters op Dubbeldam was op 9-3-1673 aanwezig bij een in ’s-Gravendeel gehouden veiling.

   Op 4-9-1689 comp. Cornelis Woutersz. Kooiman, wonende inde Group, als getrouwd hebbende Neeltje Witten, weduween boedelhoudster van Jacob Willemsz. de Raadt, en bekend schuldig te
   zijn aan Cornelis van Someren en aan Zeger Thierens als in huwelijk hebbende Clara van
   Someren de som van fl. 820. (in marge): comp. Cornelis van Someren en Seger Thierens,
   schuld afgelost dd 26-07-1692. (Aagje Willemsz. de Raadt als weduwe van Arie Ariensz.
   Kooijer vermeld).

   Een akte van 8-7-1703 vermeldt Cornelis Wouters als gebruiker van land in De Group.

  3 kinderen


 3. Jannetje Witte Vrijlant , *Pernis ±1645 , † 1695 , [] Rhoon 8-1695.

  x Oud-Beijerland 1667   Gerrit Leenderts Coornneef , *Poortugaal ±1642 , ~Poortugaal 1-2-1643 , † Rhoon 1681.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.