Lijntke Gelden Hendricks , * ±1550 , † Sprang 5-1627, [] 7-5-1627.
Dochter van Gelden Hendrick Aerts en Peterke Willems .
Lijntke Gelden Hendricks trad op als getuige bij de doop van Jan Ariens Oerlemans (?) .


x ±1575
    Aert Adriaensz de Jonge Oerlemans , *Loon op Zand ±1545 , † Sprang <1614.
Kinderen:
 1. Adriaen Aertsen Oerlemans , *Sprang ±1577 , † Capelle (NB) 2-6-1662 .
   Loon op Zand, 14-2-1715: Wouter Ariensse Smits, Wouter Dirxe Smits, Pieter Dirxe Smits en Jan Oerlemans, allen wonende te Capelle, maken een boedelscheiding van goederen, die hen aanbestorven zijn van hun grootvader Arien Aertsen Oerlemans.

   Adriaen Aerts Ourman/Oirlemans.

   Op 2-4-1629 in Besoijen vond een transport plaats tussen Peeter Aertszoon Oerlemans te Vrijhoeven en Adriaen Aertszoon Oerlemans, zijn broer.

   Op 14-3-1630 maakte Adriaen Aertssen, samen met erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte, een boedelscheiding.

   Adriaen Aertssen Oirlemans tradt op op 14-3-1633 in Loon op Zand mede namens de kinderen van Daem Aertsen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssen en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thomis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen [van] wijlen Geeridt Goossen van Heijst, Geeridt, zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte.

   Sprang, 1604:
   - Adriaen Aertss Oerman voor hem selven, ende voor die nacomelingen van
   - Anneken Geldens,
   - Adriaen Mertenss als man ende voicht van Mariken Aerdt Geldens ende zijne huijsvrou,
   - Dierck Ariaenss de Bie voor hem selven ende mere als voicht van die kijnderen van
   - Hendrick Mertens bij namen, Jacop Handrickss, Mariken Hendricx ende Alitken Hendricx dochters ende oyckals voicht van Mariken Gelden Mertens weeskijnt,
   - Frans Corstiaenss. Jan Corstiaenss, Jan Willemss den selven ende [..] ende voor [..] Aertss gerech [..] kijnt [..] weduwe met de weeskijnderen,
   - Willem Jacop Geritss voor hem selven, staende ende hem sterckmakende voor
   - Jan Jacop Geritss ende Lijsbeth Jacop Gerits dochter,
   - Tonis Toniss Leempoel, Lambert Wouterss, Wouter Aertss,
   - Gerit Geldens voor hem selven, ende mede als voicht van Handrick Geldenss weeskijnderen, Mariken,
   - Jan Jan Meeuss voor hem selven, ende mede staende voor alle haer condinimenten;
   alle als erfgenamen van Joost Corneliss beseten, ende hebben gesamenderhant, ieder int sijne soo diep zij gerecht sijn, overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Adriaen Pieterss elcx haer aenpaert in een geseet landt, huijsinge, ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht
   van Sprang, daer aen die oost zijde naest geerft is, die weduwe ende kijnderen van Peeter Corneliss Leeu, ende aen die weestzijde Floris Tomass ende Gerit Janss, streckende vander Nijeuwer straten ende Floris Tomas erff suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, [..] haer dat gecomen ende gecomen is vande voorss Joost Corneliss ende dese voorss erffgenamen hebben gewilcoert.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich in de Vrijhoeven tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss
   Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een
   land gecomen van Geertruijt Adriaenss.
   Beroep: Bouwman op de Hoogevaart te Capelle

  x 1623   Willemke Adriaense de Jonge , * ±1590 .

  x Capelle (NB) 3-12-1644   Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans , *’s-Grevelduin-Capelle ±1585 , † ’s-Grevelduin-Capelle 24-4-1661.

  2 kinderen


 2. Peeter Aerts Oerlemans , *Sprang ±1579 , † Capelle (NB) 7-11-1660 .

  x Sprang 14-10-1612   Maaijke Jans Perseijn , *Sprang ±1590 , † Vrijhoeve-Capelle 23-6-1662.

  9 kinderen


 3. Aeltken Aertssen (Eeltken Aertssen) Oerlemans , *Sprang 1579 , † Berckhagen (NB) 1623 .

   Te Loon op Zand op 14-3-1633 compareren:
   1) Aert zoon wijlen Jan Janssen, geh.m. Peeterken dochter wijlen Adriaen Peeterssen de Langhen, ook als voogdvan de onmondige dochter van wijlen Dierck Adriaenssen Langhen, in bijzijn van Jan Janssen de Jonghe, geh.m.Maijken, wed.v. genoemde Dierck Adriaenssen Langhen,
   2) Sijmen zoon wijlen Dierck Claessen Buennen, ook voor zijn kinderen, en Ghijsbert Claessen Buennen,
   3) Adriaen Aertssen Oirlemans, ook als voogd van de kinderen VAN wijlen Gelden Aertssen Oirlemans, en voor de kinderen van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssijn en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thonis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen wijlen Geeridt Goossens van Heijst, Geeridt zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers enzusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte,
   4) Corstiaen Hendrick Geldenssen, ook voor Jan Adriaenssen Roos, wed.v. Claesken dochter wijlen Hendrick Geldenssen, de kinderen van wijlen Meeus Janssen, de kinderen van wijlen Jan Peeterssen Quaetaele, de kinderen wijlen Thonis Jacopssen, en Peter Jan Huijbert Sijmenssen als voogd van de kinderen wijlen Laureijs Geeritssen en Maijken Janssen, en
   5) Jan Peeterssen van Heijst, Adriaentken Adriaenssen wed.v. Tieleman Jacops, Ghijsbert Peter Baijenssen, geh.m. Lijsken Jan Peter Jacops, Willem Cornelis Aertssen als voogd van de kinderen van Jacop Peter Jacopssen, ook voor Adriaen Thonis de Jonge, geh.m. Jenneken Cornelis Peter Jacops, Adriaen zoon Caerl Adriaenssen, Thomas en Adriaen zonen wijlen Corst Thomas, en de kinderen wilen Jacop Adriaen Jacopssen.
   Zij maken een boedelscheiding.

  x ±1600   Damiaen Aertssen (Daem Aerts Jansz) Rommen , *Berckhagen (NB) ±1577 , † <1637.
      Zoon van Aerdt Janss Rommen en Geeriken Jan Daemen .
   Zij kregen in 1605 een dochter Geriken Dammes Rommen, * Sprang 1605, die trouwde met
   (1) Arien Dirks van Nederveen,
   (2) Hendrick Jansz Perseyn, schout, * Sprang 1600, +3-6-1646, zoon van Jan Gijsbertsz Perseyn,
   (3) Cornelis Dingeman Loeff.

   Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel, ter eenre, ende Andries Claess, Jan Dirckss van Nederveen, mede namens Adriaen Dirckss van Nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Sprang, voorjaar 1628: Inventaris aengebrocht bij Daem Aertss Rommen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen Aertss za beseten heeft.
   Sprang, 6-6-1628: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Daem Aertss Rommen ter eenre ende Adriaen Aertss Oerlman als voocht van de kinderen van Daem bij Eeltgen Aertss Oerlman ende Handrick Janss Persijn, schout, x Geerken Daemen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen Aertss za beseten heeft.
   Op heden desen 6-6-1628 heeft Daem Aertss Rommen [iets] aengenomen van Adriaen Aertss Oerlman als voocht sijne kinderen, Aert ende Adriaen, bij Eeltgen Aertss.

   Capelle, 12-1-1630:
   Jan Janssen Textor, geh.m. Catharina, dochter wijlen Aert Lantzaert, ook als opvolger van Aert zoon wijlen Aert Lantzaert, en Jan Janssen Cock, geh.m. Jenneken dochter wijlen Aert Lantzaert, transporteren goederen aan Daem Aertssen Rommen.
   Daem Aertssen Rommen bekent schuldig te zijn aan Jan Janssen Textor en Jan Janssen Cock een bedrag van 289 gulden en 16 stuivers terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 22-10-1631 ingelost is.

   Loon op Zand, 21-6-1662:
   1. Anthonis Aertssen Oirlemans (1/5),
   2. Aert Adriaenssen Oirlemans (2/5),
   3. Henrick Peeterssen Orilemans en Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeterssen Oirlemans, tevens voor hun broer Jan Peeterssen Oirlemans en voor Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Cathelijn Peeterssen Oirlemans (1/5),
   4. genoemde Anthonis voor Roelant Bernarts Verharen, als voogd over de onmondige kinderen van Pauwels van Drongelen en Anthonia Gelden Aertssen Oirlemans (1/5) en
   5. Aert en Adriaen, zonen van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans, Jan Janssen Pigghen, weduwnaar van hun zuster Anthonisken, tevens voor Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijdt Daem Aertssen Oirlemans (1/5),
   transporteren goederen aan Dirck Wouterssen Smits, wonende te Capelle. De kooppenningen zijn volledig betaald.

  4 kinderen


 4. Hendrik Oerlemans , * ±1580 , † <1627 .
   Beroep: Heemraad van Sprang.


 5. Maaijke Aerts Oerlemans , * ±1580 .


 6. Gelden Aertse Oerlemans , *Sprang ±1585 , † <1634 .
   Adriaen Aertssen Oirlemans tradt op op 14-3-1633 in Loon op Zand mede namens de kinderen van Daem Aertsen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssen en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thomis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen [van] wijlen Geeridt Goossen van Heijst, Geeridt, zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte.

   Op 10-12-1639 was sprake van de onmondige kinderen van Gelden Aertssen Orilemans als mede-erfrgenamen van Henrick Anthonissen Olieslaeger en Thonisken Adriaen Orilemans.

   Op 20-4-1629 in Besoijen vond een transport plaats tussen
   - Adriaen Aertszoon Oerlemans, als momboir, en Adriaen Teuniszoon, als grootvader, van Teunisken Geldens, onmondige dochter van Gelden Aerts Oerlemans, verwekt bij Ariaentken Ariaens Slaatsdochter, en
   - Hendrick Janszoon Persijn, schout te Sprang.

  x Baardwijk 1620   Aentken Thonisse Slaets .
   Otr. op 22-6-1620 in Sprang.
   Gelde Aertse Oirlemans, j.m. van Sprang, en Adriaenken Ariaens, j.d. van Baardwijk, trouwden ald. Kinderen: Jacob en Tonisken.

  2 kinderen


 7. Jan Aertse Oerlemans , * ±1587 , † ±1625 .


 8. Theunis Aertsen Oerlemans , *Sprang ±1595 , † <11-1681 .

  x ±1623   Keuntje Jacobs Stockmans , *Besoijen ±1605 , † ±1679.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.