Catharina Adriaens (Lijntken Adriaens) , † >13-8-1637.
Dochter van ? .


x <1615
    Dierck Antonissen van Nederveen , † <30-3-1623.
Kinderen:
 1. Peeter Dircxz van Nederveen .
  Peeter Dircxz trad op als getuige bij de doop van NN. van Nederveen , de doop van Wouterken Jans van Nederveen , de doop van Dircken Jans van Nederveen .

   Pieter Dircxz te Waalwijk was op 23-12-1630 als zwager doopgetuige bij de doop van de drieling van Jan Dericxsen en Beatrix Wouters.

   Jan Dircxssen van Nederven, schout te Capelle, en zijn broer Peeter Dircxssen van Nederven, transporteren goederen aan Jan Geeritssen van Vucht genoemd Braber op 17-4-1653 in Loon op Zand.

   Archief Loon op Zand, 11-4-1662:
   1. Peeter Diercxssen van Nederven, tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van Dierck Anthonissen van Nederven en Willemken Diercxssen van Oirt,
   2. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de overleden Fransken Anthonissen van Nederveen,
   3. Adriaen Anthonissen Timmer, gehuwd met Erken,
   dochter van Andries Claes de With en Erken Anthonissen van Nederven, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemd echtpaar, en
   4. Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijt, dochter van Daem Aertssen Rommen, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemde Daem, allen voor de erfgenamen van Henrick Anthonissen van Nederven, in leven schout van Sprang,
   5. Jan Diercxssen de Greeff en zijn broer Henrick, beiden wonende te Sprang, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van Thomas Roelen de Greeff en Jenneken Diercxssen van Oirt, transporteren goederen aan Coenraerdt Janssen van Boxtel.
   Beroep: Schepen te Waalwijk


 2. Michiel Dircks van Nederveen , † <1661 .

   Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger / van Nederveen.

   Michiel erfde op 31-8-1648 van zijn schoonouders "een seeckere huijsinge ende hoffstadt" binnen Waalwijk: Scheijdingh en delingh goederen . Op heden de leste aug.ti acht en veertich soo
   hebben Gerit Cornelisse Drosserts ter eenre ende Michiel Dirxsse van Nederveen getrout hebbende Grietien Cornelisse Drossaerts ter andere sijden,resp.swagers etc.
   Hierin vermeld Cornelis Cornelisse Drossaert en Jenneken Gerrits van Heijst, zijnde de ouders can Gerit en Grietien en schoonouders van Michiel Dirks van Nederveen. Michiel van Nederveen krijgt o.a. een seeckere huijsinge ende hoffstadt etc. binnen Waalwijk etc.
   Beroep: Schepen te Waalwijk van 1656 tot 1656

  x Heusden 20-12-1641   Margriete Cornelis (Grietje Corneijsdr) Drossaert , * ±1610 .
      Dochter van Cornelis Cornelisse Drossert en Jenneke Gerritsdr van Heijst .
   Kinderen: Maria en Dirk.

   Peeter Diercxssen van Nederven, gemachtigde voor zijn zuster Anthonia en van Margriete Cornelis Drossarts, weduwe van zijn broer Michiel, transporteert op 16-3-1660 in Loon op Zand goederen aan Lenaert Hendrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap. Deze bekend schuldig te zijn een bedrag van 13 gulden per lopensaet terzake van het transport. De schuld is op 21-8-1670 bij Dirck Gerits van Nederven ingelost.

  2 kinderen


 3. Gerrit Dirckse (Geeridt Diercxssen) van Nederveen .

   Geeridt Diercxssen van Nederveen, wonende te Waalwijk, transporteerde op 3-3-1657 in Loon goederen aan Dierck Michielsen Smidts. Daarop bekende Dierck Michielsen Smits schuldig aan hem te zijn een bedrag van 127 gulden. De schuld is op 20-9-1659 ingelost.

   Gerrit Dircks van Nederveen wordt op 19-6-1658 in Capelle genoemd als voogd met Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de jongste kinderen van zijn broer Jan van Nederveen: Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen.
   Beroep: Schepen te Waalwijk van 1652 tot 1658

  x ’s-Grevelduin-Capelle 24-4-1633   Sijtgen Corstiaens Glavimans , * ±1605 .
   Otr. op 2-4-1633 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Gerrit was j.m. van Waalwijk en trouwde met att. van Waalwijk.
   Kinderen: Dirk, Adriaen, Cornelia, Ardina, Anthonij en Hendrik. Dirk en Hendrik waren koopman en zijn ongehuwd overleden. Anthonij had kinderen.

   Lidmaat van de Ned. Ger. kerk te Capelle op 25-12-1626.

   Zij was een dochter van Corstiaen Corstiaensz Glavimans en Anthonia Peter Anthonissen. Voor de familie Glavimans uit ’s-Grevelduin-Capelle, zie: "Gens Nostra" 1967.

  6 kinderen


 4. Adriaentke Dircks van Nederveen , † <1650 .
   Overleden tussen 27-11-1642 en 3-6-1649.

   Lenaert Ghijsbert Borgers, gehuwd met Adriaentken Dierck Anthonis, zuster van Anthonisken, werd op 27-11-1642 in Loon op Zand genoemd.

  x   Lenart Gijsberts Borger .
   Zij lieten in 1643 samen een testament opmaken.


 5. Anthoniske Dircks van Nederveen , † Waalwijk 1687 .

   Anthoniske van Nederveen was ongehuwd.

   Peeter Diercxssen van Nederven, gemachtigde voor zijn zuster Anthonia en van Margriete Cornelis Drossarts, weduwe van zijn broer Michiel, transporteert op 16-3-1660 in Loon op Zand goederen aan Lenaert Hendrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap. Deze bekend schuldig te zijn een bedrag van 13 gulden per lopensaet terzake van het transport. De schuld is op 21-8-1670 bij Dirck Gerits van Nederven ingelost.


 6. Jan Dericxsen Antonissen (Jan Diericxse) van Nederveen , *Waalwijk ±1585 , † Capelle (NB) 7-7-1657 , [] Capelle (NB) .

  x 1618   Beatericx Wouters Roothals , *Capelle (NB) ±1595 , † Capelle (NB) 13-7-1653, [] Capelle (NB) .

  11 kinderen


 7. Adriaen Dirks (Arian Dircksen) van Nederveen , *Sprang ±1600 , † ±1625 .

   Adriaen Dircks trouwde Gericke Damen en overleed al snel. Zij hertrouwde met
   2) Hendrik Janse Persijn, Schout van Sprang, en
   3) Cornelis Loeff, Schout van Sprang, j.m. van Emmichoven, trouwde op 27-6-1647 in Sprang,
   eveneens Schout van Sprang.

   Op huijden desen xxje aprilis anno 1623 compareerden [in Capelle] Joris Adriaenss de Roij, schouth tot Cappel, ter eenre, ende Andries Claess, Jan Dirckss van Nederveen, mede namens Adriaen Dirckss van Nederveen, sijnen broeder, ende mede namens de andere susters ende broeders en namens Fransken Tonisdr, Peter ende Tonis Aertss, Adriaen Aertss mede namens Jan ende Daem Aertss ende als voocht van de weeskijnderen te weeten Henrick Aertss, sijnen broeder, ende t weeskijndt achtergelaten bij Gelden Aertss, allen erffgenamen van Henrick Antoniss, in sijn leven schout van Sprange, ende Tuenken Adriaenss, sijne huijsvrou was, ter andere sijden ende hebben haere erffdeelinge voor recht aengebrocht.

   Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, heer van Immerseele, Loon, etc. sluit op 10-12-1639 in Loon op Zand een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslager en Thonisken Adriaens Oirlemans door hun erfgenamen.
   Deze erfgenamen zijn:
   1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de ondmondige kinderen van Gelden Aertssen Orlemans,
   2. Hendrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van de genoemde Daem en Eeltken,
   3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst,
   4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst,
   5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters,
   6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Janneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries.
   Beroep: Richter van Sprang van 1623 tot 1623

  x Sprang 5-12-1624   Geertruijdt Daem Aertssen (Geeridtken Deam Aertssen) Rommen , * ±1605 .
      Dochter van Damiaen Aertssen (Daem Aerts Jansz) Rommen en Aeltken Aertssen (Eeltken Aertssen) Oerlemans .
   Otr. op 9-11-1624 in Sprang.
   Arian Dircksen, schout, jongeman van Sprang, en Ger[ike] Dame, jongedochter van Sprang.

   Geriken Dammes Rommen, * Sprang 1605, die trouwde met
   (1) Arien Dirks van Nederveen,
   (2) Hendrick Jansz Perseyn, schout, * Sprang 1600, +3-6-1646, zoon van Jan Gijsbertsz Perseyn,
   (3) Cornelis Dingeman Loeff.

   Aert, zoon van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen Orlemans, tevens voor zijn broer Adriaen, werd op 7-1-1644 in Loon op Zand genoemd samen met Jan Janssen Piggen, weduwnaar van Anthonisken Daem Aertssen, en tevens voor Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van voornoemde Daem.

   Cornelis Loeff, schout te Sprang en gehuwd met Geeridtken Damiaen Aertssen Rommen, eerder weduwe van Henrick Janssen Perssijn, en Aert Damiaen Aertssen Rommen, tevens voor zijn broer Adriaen, transporteren op 7-12-1647 in Loon op Zand goederen aan Jan Janssen Piggen.
   Jan Jan Piggen transporteert op 7-12-1647 in Loon op Zand goederen aan Cornelis Loeff, gehuwd met Geeridtken Daem Aertssen Rommen.

   Cornelis Loeff, schout te Sprang, en gehuwd met Geertruijt Damiaen Aertssen Rommen, weduwe van Henrick Janssen Perssijn, schout van Sprang, en de voogden over de onmondige voorkinderen, transporteren op 1-3-1649 in Sprang goederen aan Henrick Cornelis Sebrechtssen. De laatste is een bedrag van 425 gulden verschuldigd, dat op 2-1-1652 is ingelost.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.