Catelijn Janse (Lijntken Jans) , * ±1585 .
Dochter van Jan .


x ±1608
    Maerten Adriaensz (Meerten Arienssen) Dolck , *Capelle (NB) ±1580 , † <1614.
Kinderen:
 1. Geertruijt (Truijtgen Maertens) Dolck , *Capelle (NB) ±1610 , † Capelle (NB) 8-8-1659 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 4-5-1631   Jan Geerrits de Looper , *Capelle (NB) ±1605 , † Capelle (NB) 1655.

  8 kinderen


 2. Adriaen Mertens Dolck , *Capelle (NB) ±1615 , † <1654 .

   Zie: De Nederlandse Leeuw 1963, blz. 316.

   Opten xxvije november anno 1637 compareerde Adriaen Peeterss als last ende procuratie hebbende van Cornelis Danielss van Douxen x Anneken Geritsdr, G’berg, sijnde neven, (procuratie G’berg, 6-11-1637) ende heeft in dijer quate overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Lijntken Jans, wed. Meerten Adriaenss za. Betaald wordt via een wilkeur (folio 27v). Lijntken wordt geassisteert door Adriaen Meertens, haeren soon, ende Jan Geritss, haren swager. Cornelis Danielss = Cornelis van Duren.

   Capelle, 8-5-1646:
   Erfdeling van de goederen van Jan Jans de Jonge door Bejaterix Adriaens Roothals, laatst wed. van Jan Jans de Jonge, met Sebastiaen de Roij, zwager ter eenre, en Catalijn Jans., wed van Merten Adriaens, met Adriaen Mertens, zoon, Jan Gerits, zwager, en Anna Jans, laatst wed. van Peeter Adriaens.

   Op 1-2-1653 in Capelle compareerde Neeltgen Peeters, weduwe Adriaen Meertenss met Peeter Geldens, vader, ende heeft aengenomen van Peeter Janss Dolck den Ouden ende Jan Geritss als voochden
   int bijwesen van Paulis Vres? haer vier kinderen bij Adriaen.
   Toegevoegd: Peeter Bastiaens de Roij x Peeterken Arijaens is voldaen door Gijsbert Govertss den Jongen, sijn vrouwe schoonvader [= stiefvader] op 6-1-1665.

   Capelle, 3-3-1670: Adriaen de Roij x Peeterken Adriaenss mede namens Meerten Arijenssen, sijne swager, verklaren dat er geld geïnt zal worden bij de twee minderjarige kijnderen van za Arijen Meertens: Jan ende Lijsken.
   Opten 29e september 1683 soo bekenne Jan Ariaenssen, vervangende Michiel Claessen x Lijsken Arienss Dolck, voldaan te zijn door Tijs Janssen van Riel.

  x 1639   Neeltgen Peeters (Neeltgen Peeter Geldens) , *Capelle (NB) ±1615 , † <1689.
   Otr. op 8-5-1639 in Capelle (NB).
   Adriaen Maerts, j.m., en Neeltgen Peters Geldens, j.d., beide van en won. Cap.
   Adriaen Mertens za x Neeltgen Peeters hadden 4 kinderen, waarvan Jan en Lijsken in 1670 worden genoemd en Merten en Peeterken in 1688.

   Capelle, XIen Junij 1688:
   Erffdeelinge voor Recht aengebeacht bij de gelijcke kinderen ende erffgenamen van za: Neeltgen Peeters, die was laest [wed.] van za: Gijsbert Goverts den Jongen, ende dat van alle de erffelijcke, haeffelijcke, meuble ende im meuble goederen, mitsgaders van alle actie, crediten, in ende uijtgaende schulden, heeft bij de voornoemde Neeltgen Peeters, wed: voorsr: metter doot ontruijmpt, ende naer gelaren heeft, ende is de delinge als volght.
   De volgende erfgenamen worden genoemd:
   - Jan Stevens Huijsmans in Huwelijck hebbende Peeterken Ariens Dolck,
   - Michiel Claessen van Raemsdonck, als getrouwt hebbende Elisabet Ariensen Dolck,
   - Merten Arienssen Dolck en
   - Jan Arienssen Dolck.

  4 kinderen


 3. Maijcken Maertens Dolck , *Capelle (NB) ±1615 .
  Maijcken Maertens trad op als getuige bij de doop van Lijsbet Janssen (Lijsken Jans) (de Looper) (?) , de doop van Wilmken Jans (de) Looper (?) , de doop van Peeterken Jans de Looper , de doop van Geriken Jans (de) Looper (?) .

   Capelle, 12-11-1633: Erffdeelinge aengebrocht bij Adriaen Meertenss, Jan Geritss x Truijcken Meertensdr. ende Jan Janss den Jongen als voocht over Maeijken Meertensdr., alle kijnderen van Meerten Adriaenss za., ter eenre, ende Jan Adriaenss x Adriaentken Jansdr., ter andere, sijden ende dat van seeckere goederen haer aengecomen ende bestorven van Peeterken Adriaen Janss, haer bestemoeder za, ende sijn ijder geloot ende bedeelt.

  x Capelle (NB) 27-1-1636   Jan Corstiaens Mutsaert .
   Jan Corstiaens, j.m. van Sprang, en Maijcken Maertensdr., j.d. van Capelle, otr. in Sprang.

   Muts(a)ert(s).

   Maeijken Meertens, wed. Jan Corsten Mutsaerts, Meerten Jans Mutsaerts, Corstiaen Jans Mutsaerts en Hendrick Pieters Oulman, wednr Maeijken Jans Mutsaerts, maken een erfdeling op 4-1-1678 in Capelle.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.