Lijsbeth , † >1484.
Dochter van ? .


x
    Gelden Maes Molengraeff , *Loon op Zand ±1410 , † Loon op Zand ±1475.
Kinderen:
 1. ??? Hendrich Geldens .

   Sprang, 30-5-1603: Dat voor ons comen is Mariken Claes dochter. weduwe wijlen Handrick Geldenss met haeren gecoren voicht Tonis Toniss Leenpoel, ende heeft aengenomen haere vijff kijnderen die zij verweckt heeft bij Handrick Geldenss, van Gerit Geldenss als bloet voicht der selver kijnderen int bij wesen van Jan Janss ende Tonis Toniss als toesiender vandie voorss kijnderen. Din op te brenghen in cost dranck in clederen van lijnden, ende wullen, ende voorts allen tot haeren lijve behoeffende, te laeten leeren lesen ende scrijven, ende dan voorts op tebrenghen eerlijcken ende tamelijcken naer haeren staet, gelijck een goede moeder schuldich is haere kijnderen op te voeden ende teregieren, ter tijt ende wijlen toe, dat die kijnderen tot haeren ouderdom van haeren mondighen daeghen ofte tot haeren houwelijcken staet gecomen sullen wesen. Ende als die kijnderen zoe verde gecomen sullen zijn, dan zal Mariken moeder voorss gehouden wesen die kijnderen vuijt te reijcken ende te geven voor haer vaders goet.

  x ??   Mariken Claesdr .

  2 kinderen


 2. Geerit Geldens Molengraeff .

   Loon op Zand, d.d. 3-2-1520:
   Bartolomeus soon wilner Willem Wijnen als man en momber Barbara sijn huijsvrouwe dochter wilner
   Gerit Geldens heeft wettelijck en erffelijck verkocht Gelden Willems zes lopensaet heijvelts, gelegen in de heerlijckheijt van Venloen in die Cromstraat, metten eene sijde neve Zeger Willems, metten andere sijde neve Bartolomeus voorschr. dat eene eijnde aen Lijsbet Henrick Nouwendochter. Dies sal gelden den graft metten hoil buijten in die cant van die 6lps. de andere eijnde aen Jan Lamberts. Van Gelden voorschr. dit stuk heijvelts in een recht erfrecht te hebben en te besitten en heeft het hem opgedragen en overgegeven etc. En gelooft te waren als men erven schuldig is te waren en allen commer af te doen. Anno 1520 den 3e februari. Scabini, Zeger Willems en Lambert die Meijer.

   Loon op Zand, d.d. 6-8-1531:
   Engel weduwe ende wijf Jan Gerit Geldens ende met Meeus haer soon cum tutore hebben gelooft aqls principael schuldenaeren haer te gelden Hilleke Sceenkens, ½ mud rogge alle jaer tot lichtmis 10 jaeren gedurende uit een derden gedeelte van de hoeve voorschr. waeraf den eerste betaeldach wesen sal van lichtmis over een jaer. Ende gelooft te waren met conditie toegedaen dat Engel dit ½ mud rogge quijten mach met 29 rijns gld. ende behoeft Hilleke haer gelt binnen 10 jaeren soo sal sij t Engele haer een ½ jaer te voren op seggen. Testes uit supra.

   Loon op Zand, d.d. 20-5-1565:
   Adriaen Geerit Geldenszn. Geerit zijn broer ende Joist Wouters als man ende momboir van Barbara Geeritsdr. hebben verkocht Jannen Woutersse elck hen gedeelte in een erffenisse metter timmeringen daerop staende aen deijnde, alsnog onbedeijlt gelegen, oostwaerts aen erffenis Cornelis Leijten, zuijtwaerts Henrick Appels, westwaerts Joist Wouters ende meer anderen ende noortwaerts aen sheerenstraete, alzoo zij zeeden. Ende hebben hem opgedragen ende gelooft te waren voor hen gedeelte van de grontchijns. Nog hen gedeelte van vijf vierdeelvats rogs erfpachts den Heijlige Geest van Loon. Nog hen gedeelte van 2 gld. loschijns Joisten Hermanzn. Testes, Jacop ende Jan. Actum den 20e meij anno 1565.

   Loon op Zand, d.d. 19-12-1574:
   Adriaen wijlen Geerit Geldensse heeft verkocht Corneliske zijn zuster en haar man Jan Woutersse van de Boonen, zijn gedeelte in een erffenisse metter timmeringhe daerop staende aen de eijnde van der heijrstraet, onbedeelt gelegen, oostwaerts aen Jan Woutersse van de Boonen ende meer anderen, noortwaerts aen sheerenstraet. Alzoo hij zeede hem aenbestorven te zijn van Cornelis Cornelis Leijtenzn. zijnen oom. Ende heeft haer opgedragen ende gelooft te waren voor het vijfde deel van een half blanck grontchijns. Nog het vijfde deel van 25 ½ loopen roggen ’s jaers aen verscheijdenen personen, te betalen nae inhoudt van de bescheijden daeraf zijnde. Ende nog het vijfde deel van 35 stuivers ’s jaers oock degene ut supra. Testes, Jacop ende Jan. Actum den 19e december 1574.


 3. Aert Geldens Molengraeff , *Loon op Zand ±1445 , † Sprang ±1528 .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.