Lijske Cornelis Michiels (Lijsken Cornelis) , * 1629 , ~Capelle (NB) 26-8-1629 , † <1698.
Dochter van Cornelis Michiel Jan Claessen (Cornelis Michiels) ( Back) en Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) .


× ±1652
    Gerrit Adriaens Smits , * 1627 , ~Capelle (NB) 12-9-1627 , † <5-1680.
× Capelle (NB) 28-4-1680 (otr Capelle (NB) 6-4-1680)
    Johan (Jan Ariaens) Snaphaan .    

Kinderen:
 1. Cornelis Gerrits Smits , * 1655 , ~Capelle (NB) 22-8-1655 .
  Get. bij de doop: Joostken Ariens Smits .
   Doopgetuige: Joostien Arijens.

   Op 23-4-1680 in Capelle compareerde Lijsken Cornelis Gielen, weduwe Gerit Adriaensz Smidts, geassisteert met Jan Ariensz Snaphaen ende heeft aengenomen haer kinderen, Cornelis, Peeterken, Jenneken, Arien ende Willemken, bij Gerit van Cornelis Geritsz Smits, als voocht, ende Jacob Cornelisse, als toesiender.

   Capelle, 6-5-1680: Erfdeling door
   - Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
   - Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
   - Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits, als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
   - Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼;
   Zij zijn allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits, wed Ariaen Smidts.

   Capelle, Actum desen XIe Febr. 1690. Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Cornelis Geritsse Smits, Pieternel Gerits Smits, Arien Ariaenssen Schoute in huwelijck hebbende Janneken Gerits Smits, geassisteert met Jan Arienssen Snaphaen haere schoonvader, Arien Geritse Smits, Willem Gerits Smits, daervoor compareert Jan Arienssen Snaphaen voorsz haere schoonvader, ende daer voers intervenierende is, alle als kinderen ende erffgenamen van saliger Gerit Arienssen Smits, ende Eijcken Gerits Looper, vader ende grootmoeder respectivelijck, ende dat van alle de erffelijcke, haeffelijcke goederen bij de voorsz: haere vader ende grootmoeder respectivelijck metter doot ontruijmpt ende naergelaten hebben, ende is de deelinge als volgende is:
   - Cornelis ende Willemke Gerits Smits ses geerden aenwas [..];
   - Arien Arienssen Schouten nomine uxoris, ende Pieternel Gerits Smits een binnen dijcxsse delle [..];
   - Arien Geritssen Smits een binnen dijcxsse delle [..].


 2. Pieternella (Peerken Gerrits) Smits , *Capelle (NB) 1657 , ~Capelle (NB) 2-4-1657 .

  × Capelle (NB) 29-3-1693   Jan Teunisse van Dongen , *Raamsdonk ±1655 .

  4 kind(eren)


 3. Jenneke Gerrits Smits , *Capelle (NB) 1659 , ~Capelle (NB) 24-8-1659 .
   De ouders woonden in de Nieuwstraat.

  × Raamsdonk 1684   Arien Ariaenssen (Adriaan Adriaansz) Schouten .
   Otr. op 4-3-1684 in Capelle (NB).
   Arien Arissen Schouten, j.m. van Raamsdonk, en Jenneken Gerrits Smits, j.d. van Cap., beide won. Raamsdonk, tr. in Raamsdonk.

   Capelle, Actum desen XIe Febr. 1690. Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Cornelis Geritsse Smits, Pieternel Gerits Smits, Arien Ariaenssen Schoute in huwelijck hebbende Janneken Gerits Smits, geassisteert met Jan Arienssen Snaphaen haere schoonvader, Arien Geritse Smits, Willem Gerits Smits, daervoor compareert Jan Arienssen Snaphaen voorsz haere schoonvader, ende daer voers intervenierende is, alle als kinderen ende erffgenamen van saliger Gerit Arienssen Smits, ende Eijcken Gerits Looper, vader ende grootmoeder respectivelijck, ende dat van alle de erffelijcke, haeffelijcke goederen bij de voorsz: haere vader ende grootmoeder respectivelijck metter doot ontruijmpt ende naergelaten hebben, ende is de deelinge als volgende is:
   - Cornelis ende Willemke Gerits Smits;
   - Arien Arienssen Schouten nomine uxoris, ende Pieternel Gerits Smits;
   - Arien Geritssen Smits.

  4 kind(eren)


 4. Ariaen Gerrits Smits , * 1662 , ~Capelle (NB) 10-9-1662 .

   Capelle, 12e December 1697:
   Erffdeelinge voor Recht aen Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aengebracht bij:
   - Johan Aertsen Snaphaan weduwnaar van Lijsken Cornelis Gielen, ter eenre,
   - Arien Geeritsen Smits,
   - Jan Teunisen van Dongen in houwelijck hebbende Pieternel Geeritsen Smits,
   - Arien Aertsen Schouten in houwelijck hebbende Jenneken Geeritsen Smits ende
   - Jan Janssen Paans in houwelijck hebbende Willemken Geeritsen Smits ter andere sijde,
   Zij zijn allen kinderen vande voorsr. Lijsken Cornelis Gielen, ende dat wegens affdeelinge vande erff en haeffelijcke goederen, bij haer moeder Zal: achtergelaeten en tegens den voorsr Snaphaan, haeren laetste man affgedeelt als volght.
   1. Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Johan Aertsen Snaphaen, eerstelijck de weestkamer met het kamerken voor, en de geboomte daer voor staende, en een derdepart vande breete vanden acker achteraen het huijs gelegen, groot int geheel een en een vierde hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aenden noorden candt vande Nieuwstraet gelegen is, sijnde bedeelt aenden weste candt vant geseet, dit 1/3 belent west de wed: Cornelis Jansen van Gorcom, oost Jan Janssen Paens, streckende vander halver Nieuwstraet aff, noortwaerts op tot d’erve vande wed: Cornelis Jansen van Gorcom toe [..];
   2. Item daer tegen sijn bij blindt lodt te deel gevallen, Arien Geritsen Smits, Jan Teunisen van Dongen nomine uxoris, eerstelijck de resterende gedeelte van het huijs als daer is de
   keucken, moos. Achterhuijs, en twee derdeparte vanden acker, en het geheel nieuwlant achteraen gelegen, groot ontrent int geheel vijff en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaer gelegen is aenden noorde candt vande Nieuwstraet [..];
   3. Item tegen ’t welcke bij somme van onder deelinge Arien Geeritsen Smits, Jan Teunisen van Dongen noe uxoris, ende Arien Aertsen Schouten noe uxoris bekennende bij uijtcoop
   door den voorsr Jan Janssen Paans volcomen tot haeren contentemente ende genoegen voor haer ende haere erve voldaen ende betaelt te wesen, behoude hij Jan Jansen Paans daer en tegen henne en sijne bedeelde parten int huijs en erve als voorsr staet.


 5. Willemke Gerrits Smits , *Capelle (NB) 1668 , ~Capelle (NB) 5-8-1668 , † Capelle (NB) 23-2-1726 .
  Get. bij de doop: Joostken Ariens Smits .
   Doopgetuige: Joostien Arijens.

  × Capelle (NB) 30-1-1695   Jan Janse Paans , *Capelle (NB) 16-12-1665 , ~Capelle (NB) 20-12-1665 , † Capelle (NB) 28-2-1738.
      Zoon van Jan Teunisse Geldens Paans en Teuniske Jans van Gorkum .
   Otr. op 14-1-1695 in Capelle (NB).
   Jan Paens, j.m., geboortig van Capelle, woonagtig op de Nieuwevaert, en Willemke Gerrits Smits, j.d., geboortig van Cappell en woonagtig in de Heystraet, sijn den 14 Jan. 1695 in wettige ondertou aengetekent, getrouwt alhier den 30 dito, als doen ook den grouwbrief gegeeven.
   Kinderen: Theuntje (2x), Jan, ~Capelle 8-3-1699, Lijsbeth, Cornelia (2x) en Gerrit.

   Capelle, 12e December 1697:
   Erffdeelinge voor Recht aen Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel, aengebracht bij:
   - Johan Aertsen Snaphaan weduwnaar van Lijsken Cornelis Gielen, ter eenre,
   - Arien Geeritsen Smits,
   - Jan Teunisen van Dongen in houwelijck hebbende Pieternel Geeritsen Smits,
   - Arien Aertsen Schouten in houwelijck hebbende Jenneken Geeritsen Smits ende
   - Jan Janssen Paans in houwelijck hebbende Willemken Geeritsen Smits ter andere sijde,
   Zij zijn allen kinderen vande voorsr. Lijsken Cornelis Gielen, ende dat wegens affdeelinge vande erff en haeffelijcke goederen, bij haer moeder Zal: achtergelaeten en tegens den voorsr Snaphaan, haeren laetste man affgedeelt als volght.
   1. Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Johan Aertsen Snaphaen, eerstelijck de weestkamer met het kamerken voor, en de geboomte daer voor staende, en een derdepart vande breete vanden acker achteraen het huijs gelegen, groot int geheel een en een vierde hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aenden noorden candt vande Nieuwstraet gelegen is, sijnde bedeelt aenden weste candt vant geseet, dit 1/3 belent west de wed: Cornelis Jansen van Gorcom, oost Jan Janssen Paens, streckende vander halver Nieuwstraet aff, noortwaerts op tot d’erve vande wed: Cornelis Jansen van Gorcom toe [..];
   2. Item daer tegen sijn bij blindt lodt te deel gevallen, Arien Geritsen Smits, Jan Teunisen van Dongen nomine uxoris, eerstelijck de resterende gedeelte van het huijs als daer is de
   keucken, moos. Achterhuijs, en twee derdeparte vanden acker, en het geheel nieuwlant achteraen gelegen, groot ontrent int geheel vijff en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaer gelegen is aenden noorde candt vande Nieuwstraet [..];
   3. Item tegen ’t welcke bij somme van onder deelinge Arien Geeritsen Smits, Jan Teunisen van Dongen noe uxoris, ende Arien Aertsen Schouten noe uxoris bekennende bij uijtcoop
   door den voorsr Jan Janssen Paans volcomen tot haeren contentemente ende genoegen voor haer ende haere erve voldaen ende betaelt te wesen, behoude hij Jan Jansen Paans daer en tegen henne en sijne bedeelde parten int huijs en erve als voorsr staet.

   Erffdeelinge voor regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt op 13-5-1722 bij Teunis, Adriaan en Jan Janse Paans, Pieter vande Water getrout met Adriaantje Janse Paans, en Jacobus van Sprang getrout met Anneken Janse Paans, alle Erffgenamen van Peter Janse Paans, en dat vande erfgoederen bij den voorsr. Peeter Janse Paans agtergelaten.
   Daarbij is bedeelt Jan Janse Paans op de geregte Zuijdense helft van een akkerken, gelegen ten oosten vande Niuwvaert, groot int geheel 1 ½ hont, ofte soo groot en clijn alst aldaer gelegen is, belent Zuijden Jan Jacobse Paans, noorden Jacobus van Sprang met de wederhelft, strekkende van der halver Niuvaert aff, oostwaerts op tot d’erve van Cornelis Peterse de Rooij toe.

  6 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.