Lauwerens (Louris Willemsz) , † <3-1611.
Zoon van ? .


x
    Geertgen Jaspers .
Kinderen:
 1. Jan Lauwrensen (Jan Louwen) , † ±1644 .

  x <1606   Geertge Adriaensdr (Geertgen Aeriens) , † <1629.
   Geertge Aryens, getr. met Jan Laurisz., eerder weduwe van Ingge Cornelisz Olshoren, wordt in mei 1605 in 7huizen vermeld. Geertge had 9 kinderen uit haar 1ste huwelijk.

   Geertge Arijens, getr. met Jan Laruisz., eerder weduwe van Ingge Cornelisz. Olshoren, wordt in mei 1605 in Zevenhuizen vermeld.

   Zevenhuizen, 6 jan. 1629:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schout, Michiel Janss ende Cornelis Janss Thoen, Schepenen Jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   - Jan Louweriss, weduwenaer van Geertgen Ariensdr., sa., ter eenre,
   - Cornelis Jnggen Olshooren, Adriaen Jnggen Olshooren, Vranck Cornelis Thooft, getrout hebbende Maritgen Jnggen, Plonis Janss Sootgenvis, getrout hebbende Annetge Jnggen, Hendrick Dircxss van der Vroom,getrout hebbende Lijsbeth Jnggen, Abraham Gerritss, woonende tot Rotterdam, getrout hebbende Barbertge Jnggen, Adriaen Joriss, woonende tot Schiedam, getrout hebbende Crijntgen Jnggen, Ende Ariaentgen Jnggendr., bejaerde Dochter, geassisteert met Corn. Jnggen voornt., haer broeder ende voocht, mitsgs. Maerten Dircxss van Leyerdorp, als vader ende voocht van synne twee kinderen geprocreert bij Maertyntge Inggen, Alle kinderen ende kintskinderen, erffgenaemen van de voorn. Geertgen Adriaensdr., ter andere zijden, Ende verclaerde met malcanderen Jnt minnelijck geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben, alle de goederen, geen uytgesondert, die de voorn Geertge Adriaensdr. metter doot ontruympt ende naergelaten heeft.

   Zevenhuizen, 6 jan. 1629:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schout, Schepenen Jn den Ambachte van Sevenhuysen, Oirconden, dat voor ons gecompareert syn:
   Cornelis Jnggen Olshooren, Adriaen Jnggen Olshooren, Vranck Corn. Thooft, getrout hebbende Maritgen Jnggensdr., Plonis Janss Sootgevis, getrout hebbende Annetgen Inggen, Hendrick Dircxss van der Vroom, getrout hebbende Lijsbeth Jnggendr.,
   [..] Abraham Gerritss, getrout hebbende Barbertge Inggen, Adriaen Joriss, woonende tot Schiedam, getrout hebbende Crijntgen Jnggen, Ariaentgen Jnggendr., bejaerde dochter, geassisteert met den voorn. Corn. Jnggen, haer broeder, ende Maerten Dircxss van Leyerdorp, als vader ende voocht van synen twee kinderen geprocreert by Maertijntgen
   Inggendr., alle kinderen, kintskinderen ende erffgenaemen van
   Geertgen Adriaensdr., haer comparanten moeder, schoonmoeder ende grootmoeder respective, Ende verclaerden met malcanderen verdeeltende gesmaldeelt te hebben, soodanige goederen als haer door toverlyden van de voorn. Geertge Adriaensdr. opgecomen ende aenbestorven syn.

  x Zevenhuizen 3-12-1628   Aeriaentgen Aeriens ( Gorisneel) , *Zevenhuizen ±1605 .

  3 kinderen


 2. Willem Lourensen (Willem Lourus) .

   Willem Lourisz. was de vader van Louris, Jan, Dirck, Geertge en Trijntge.

   In 7huizen in 1612 Comp. Willem Lourisz. voor hem zelf, Poulus Pietersz. als vogd in deze voor Lijsbet Lourisdr. in die kwaliteit ter eenre, Vranck Cornelisz. als actie hebbende van Jan Lourisz. en van Poulus Pietersz. die getrouwd heeft Janneken Lourisdr., alle kinderen en erfganeman van Louris Willemsz. ter andere zijde, en bekenden gegrondkaveld te hebben de huising en erve met barg, schuren en beplanting daar Louris Willemsz. in zijn leven placht te wonende, staande en leggende in Swanla binnen Zevenhuizen, hetwelk de kinderen bij voorgaande grondscheiding te beur gevallen was.

   Zevenhuizen, 16 nov. 1633:
   Sommijer Staet van alle de Ghoederen, geen uijtgesondt., soo landen, brijeven ende obl., als anders de vyff kinderen van Wm Louweriss competeren, waerop de navolgende smaldel. onder hen Gedaen is. [..]
   In den eersten is Louweris Willemsz voor Sijn vijffde pt. toegerekent
   het lant in Nieuwerkerck, etc.
   * Dirck Willemsz is toegerekent voor Sijn vyffde pt. t lant van Pr. Huygen, etc.
   * Geertge Willemsdr. is toegerekent voor haer vyffde prt. t lant van haer bestevader, etc.
   * Jan Willemsz is toegerekent voor sijn vijfde pt. de naevolg.
   brijeven, etc.
   * Trijntge Willemsdr. is toegerekent voor haer vijffde pt. de naevolg. brijeven ende obl., etc.

   7huizen, 17 jan. 1634:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schout, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuysen, Oirconden, dat voor ons gecompareert is:
   Louweris Willemss, voor hem selven, ende Dirck Leenertss van
   Nieuwerkerck, als Oom ende voocht van Jan Willemss, Dirck Willemss, Trijntge Willems ende Geertge Willemsdr., Ende bekende bij Desen met malcanderen gesmaldeelt ende gecavelt te hebben soodanige landen, brijeven ende obliga., als sij tot noch toe Jnt gemeen metmalcanderen gehadt hebben.

   Zevenhuizen, 12 sept. 1646:
   Wy, Jan Vermeer, Schout, Cornelis Aebrechtss Cley ende Pr. Lenertss Casteleyn, Schepenen In den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   - Willem Aerienss Jongebreur, getrout hebbende Ariaentgen Ariensdr, wedue van Jan Lourus, haer man za., ter Eenre, Ende
   - Willem Lourus, als Oom ende voocht van de Drie Naergelaeten kinderen van den voorn. Jan Lourus za., geprocreert bij voors. Ariaentgen Ariensdr., ter andere Zijden,
   Ende verclaerden met malcanderen jnt Minne
   veraccordeert ende overeengecomen te syn, nopende de uijtcoop vande voors. kinderen vaderlijcke goederen.
   De kinderen Met namen:
   - Geertgen Jansdr, out vijftijen ende een halff jaer,
   - Jan Jans, out twaelff jaer, ende
   - Neeltgen Jansdr, out negen Jaren.

   Zevenhuizen, d.d. 1-3-1660: Comp.
   - Jan Jansz. van Alphen den Ouden, laatst weduwnaar van Maertgen Claesdr., ter eenre,
   - Cornelis Jansz. van Alphen, Jan Jansz. van Alphen den Jongen, Maerten Jansz. Sootgevisch, Jan Jansz. Sootgevisch,
   - Jan Willem Lourisz. als vader en voogd van zijn zes onmondige kinderen geprocreerd bij Maertgen Jansdr. zijn huisvrouw zal. en
   - Louris Willem Lourisz. als vader en voogd van zijn twee onmondige kinderen geprocreerd bij Pietertgen Jansdr. mede zijn huisvrouw zal.,
   te samen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de voorn. Maertgen Claesdr. haar comparants moeder en schoonmoeder respectievelijk ter andere zijde, en verklaarden gekaveld te hebben.

  x   Aechgen Lenerts van Nieuwerkerck , † <7-1628.
      Dochter van Lenert Janss van Nieuwerkerck en ?
   Dat in 7huizen op 23-6-1628 voor ons gecompareert sijn:
   - Willem Louweris, onsen mede Schepen ende buyerman, weduwenaer van Aechge Lenertsdr. sa., ter eenre,
   - Lenert Janss van Nieuwerkerck, bestevader, ende Dirck Lenertss van Nieuwerkerck, Oom ende voochden van de vijff kinderen van de voorn. Aechgen Lenertsdr., geprocreert by den voorn. Willem Louweriss, ter andere syden.
   Ende verclaerde met malcanderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben alle de goederen, geen uijtgesondert, die de
   voorn. Aechgen Lenertsdr. metter doot ontruympt ende naergeLaten heeft, ende by deselve metten voorn. Wm. Louweriss In gemeenschap beseten.

  x Zevenhuizen 23-7-1628   Barbar Bastiaenen .
   Otr. op 9-7-1628 in Zevenhuizen.
   Willem Lourensen, wednr. v. Aechgen Lenerts (van Nieuwerkerck), tot Sevenhuysen, & Barbar Bastiaenen, wede. v. Gangert Aeriensen, tot Sevenhuijsen.

   Barbara Bastiaensdr., wees van Gangert Adriaen Goriss, geadsisteert met Diert Bastiaenss, haer voocht, ter Eenre, Ende Jan Corneliss Vos, woonende op ten Berchsenhouck, getrout hebbende Maritgen Adriaensdr., Ende Jan Adriaen Pieterss, als voocht van de wede. van Bartel Janss, ende als voocht van de twee Jongste weeskinderen van Adriaen Goriss, alle broeders ende susters ende erffgen. van den voorn. Gangert Adrien Goriss, ter andere syden, worden in 1624 in 7huizen vermeld.

  5 kinderen


 3. Jannitgen Louris .

  x   Poulus Pietersz .

   Poulus Pietersz., getrouwd hebbende Jannitgen Lourisdr., wordt op 24-2-1611 in 7huizen genoemd.

   In 7huizen in 1612 comp. Willem Lourisz. voor hem zelf, Poulus Pietersz. als voogd in deze voor Lijsbet Lourisdr. in die kwaliteit ter eenre, Vranck Cornelisz. als actie hebbende van Jan Lourisz. en van Poulus Pietersz. die getrouwd heeft Janneken Lourisdr., alle kinderen en erfganeman van Louris Willemsz. ter andere zijde, en bekenden gegrondkaveld te hebben de huising en erve met barg, schuren en beplanting daar Louris Willemsz. in zijn leven placht te wonende, staande en leggende in Swanla binnen Zevenhuizen, hetwelk de kinderen bij voorgaande grondscheiding te beur gevallen was.


 4. Lijsbeth Louris .

   Allert Adriaensz., wonende tot Zoetermeer, trad op 24-2-1611 op als bloedvoogd van Lijsbeth Lourisdr., ongehuwde dochter.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.