Lucia Ariaens Jans , * ±1445 , † Sprang ±1531.
Dochter van ? .


x
    Gielis Janssoen van Ammerzoijen , * ±1445 , † Sprang <25-6-1525.
Kinderen:
 1. Jan Gieliss de Oude van Ammerzoijen , * ±1466 , † >24-6-1540 .

   Jan trouwde 2 maal:
   1) Engel Aerts Geldens Maes,
   2) Kathelijn Henricksdr.
   Jan had 2 voorkinderen, 4 kinderen uit zijn eerste huwelijk en 8 kinderen uit zijn tweede huwelijk.
   Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant 1977" en "Gens Nostra 1962".


 2. Sijmon Giliss van Ammerzoijen , * ±1470 , † >11-1-1555 .

   Symon trouwde op 12-12-1527 met Nelleken, dr. van Thomas Groes, en kreeg 5 kinderen bij haar.


 3. Beatrijs Gillesse van Ammerzoijen , * ±1475 , † <27-12-1541 .

  x <1490   Adriaen Wouters Leempoel , * ±1440 , † Sprang 1517.

  x 1519   Claes Jansz van Henegouwen .
   Huwelijkse voorwaarden werden in 1519 opgemaakt.

  1 kinderen


 4. Willem Gieliss van Ammerzoijen , * ±1475 , † ±1535 .
   Overleden tussen 7-4-1534 en 22-1-1536, toen zijn vrouw Lijsken werd vermeld als zijn weduwe. Lijsken ging bij haar dochter Mariken inwonen.

   Willem trouwde Lijsken (Geritsdr.?) en kreeg met haar 2 kinderen: Peeter en Mariken. Peeter Willem Gielisz van Amerzoijen kreeg zonen Henrick en Willem.
   Zie: "Gen. Tijdschr. v. M-W-N-Brabant" 1977.


 5. Dirck Gieliss van Ammerzoijen , * ±1475 .

   Hij werd voor het eerst vermeld op 5-10-1522 en had een zoon Jan Dierick Gieliss van Ammerroeijen.


 6. Jan Gielisz de Jonge van Ammerzoijen , * ±1475 , † <7-10-1543 .

   In 1505 genoemd als gezworene van Sprang.
   Jan Gielisz van Ammerroeyen de Jonge trouwde:
   1) Lijsken Dircks (+<1508), kinderloos,
   2) Mariken Goeyaert Goeyaerts (+<1515), 1 dochter,
   3) Katherijna, 10 kinderen, o.a. Adriaen Jans.

   Loon op Zand, d.d. januari 1515:
   Wouter Wouter Verduijn heeft wettelijck en erffelijck verkocht Jan Gielisoon van Ammeroijen die jonge, allen alsulcke erffenis als Wouter voorschr. liggende heeft in der heerlijckheijt van Venloen, uitgenomen vier ackeren lants met de selven timmeringe daerop staende en den ronde cingel metten hoil daer aen liggende neve Adriaen Bije oostwaertsgelegen. Dit sal Jan voorschr. aen gaen aen die straet metten eene eijnde, de andere eijnde aen Dirck Pruijsers, die eene sijde neve Gelden Claes, de andere sijde neve Wouter Verduijn gelijkerwijs dat daer begraeven is en heeft het hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen als recht is. Gelovende etc. te waren voor een hoen te betalen jaerlijcks in sheeren cijns. Testes, Zeger Willems en Jan Gerits. Actum anno 1515 … januari.
   Item: Jan Gielissoon gelooft Wouter voorschr. te betalen van nu bamis naestcomende over een jaer te betalen drie mud rogge, welcke drie mud rogge voorschr. Jan gelooft heeft af te leggen van 17 weken tot 17 weken, elcke lopen met 2 gouden peters, elcke peter tot 19 st. met sulcker conditie dat Wouter met die penningen quijten en afleggen sal die van Huesden en Korst Jansse hun erffelijckheijt. Testes ut supra.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.