Maijken Sebastiaenssen (Maaijken Bastiaans) , *Capelle (NB) 1627 , ~Capelle (NB) 12-12-1627 , † >1681.
Dochter van Sebastiaen Peters Corstiaenssen (Bastiaen Peeters) en Janneken Claes Huijben (Janneken Claesdr) .
Get. bij de doop: Jan Jans de Jonge en Adriaen Corneliss Seeuw en Sijtgen Peeters Christiaans (?) .


x ±1646
    Cornelis Adriaen Adriaenssen (Cornelis Ariens) Leempoel , * ±1622 .
Kinderen:
 1. Adriaen Cornelissen Leempoel , * 1648 , ~Capelle 26-7-1648 , † <1694 .
  Get. bij de doop: Aentgen Bastiaens (?) .
   In 1693 was in Capelle sprake van een belending aan de wed: Arien Cornelissen Leempoel.
   Doopget. Aentgen Bastiaensdr.

   Arien Cornelis Leempoel, als voogd van de kinderen van Josijntgen Jans van Ammelroij en Peeter Sebastiaense za., verkoopt [iets] aan Handrick Handrickensen van den Hoeck op 12-2-1683 in Capelle.

  x Loon op Zand ±1682   Wilmke Adriaense Smits , *Capelle (NB) 7-1-1646 .
      Dochter van Adriaen Wouterssen Smits en Adriaentken Peeters Oerlemans .
   Otr. op 12-12-1681 in Loon op Zand.
   Adriaen Cornelissen Leempoel, j.m., 32 j., van Loon op Zand en Willemken Adriaens Smits, j.d., 34 j., van Capel.

  3 kinderen


 2. Aeltgen Cornelisse Leempoel , * 1650 , ~Capelle (NB) 14-8-1650 , † <1-11-1702 .

  x Loon op Zand 24-2-1686   Arnoldus Janssen Ophorst , *Nijmegen ±1661 , † 11-1737, [] ’s-Grevelduin-Capelle 13-11-1737.

  4 kinderen


 3. Peeter Cornelisse Leempoel , * 1652 , ~Capelle (NB) 10-3-1652 , † ±1652 .
   Doopget. Janneken Claes en Ariaentgen Bastiaensdr.


 4. Pieter Cornelisse (Peeter Cornelisse) Leempoel , * 1653 , ~Capelle (NB) 30-11-1653 .
  Get. bij de doop: Janneken Bastiaensen .
   Doopget. Janneken Bastiaensen.

   Aernoldus Ophorst stelt op 4-11-1702 in Loon op Zand voogden aan over zijn kinderen, mocht hij komen te overlijden. Voor kinderen uit zijn eerste huwelijk benoemt hij Johannes de Fiers en Peter Leempoel en voor het tweede huwelijk Gijsbert Deckers.

   Op 24-2-1694 in Capelle Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Pietersen Joncker woonende tot Rotterdam, den welcke verclaerde te transporteren ende over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Peeter Cornelisen Leempoel seecker halffve buijten dijckse delle, groot int geheel vier hont, ofte soo groot als deselve onverdeelt leijt met Peeter Ariensen Gijben opt Stapel eijndt, belent oost Corstiaen Glaviman cum suis, west Peeter Mattheeus, streckende vanden teen vanden dijck aff, noortwaerts op tot Cleijn Waspick toe, met den last vanden dijck. Item noch een binnen dijckse delleken en bosken, gelegen als vooren, belent oost Joost Smits, west Wouter Duijsers cum suis, streckende vanden binnen teen vanden dijck aff Suijtwaerts.

  x Capelle (NB) 19-5-1687   Elisabeth (Lijske Peetersen) de Jongh , *Capelle (NB) ±1658 .
      Dochter van Peter Adriaens (Peter Arisse den Ouden) de Jonge en Willemke Ariens Smits .
   Otr. op 25-4-1687 in Loon op Zand.
   Peter Leempoel, schepen, en Elisabet de Jongh, wonachtig in Loon op Zand, lieten ald. op 27-4-1724 een testament opmaken op de langstlevende echtgenoot. Erfgenamen waren hun kinderen Maria, Cornelis en Peter.

   Op 23-4-1690 lieten zij in Capelle een kind dopen, waarvan de naam in de akte is weggevallen. Mogelijk was dat hun dochter Maria, die in 1715 trouwde met Cornelis Peters van Campen.

   Op 21-10-1660 in Capelle compareerde Peeter Adriaenss den Jonge, weduwenaer van Willemken Adriaens Smit, ende heeft aengenomen van Adriaen Corneliss Smit int bijwesen van Gerit Adriaenss Smidt, vader en broeder, als voogden, en int bijwesen van Tonis Adriaenss den Jongen sijn vier kinderen, Ariaen, Janneken, Lijsken ende Jan, bij Willemken. Adrieen en Elisabeth sijn voldaen.

   Ariaen en Lijsken Peeters de Jonghe, kinderen van Peter Ariaens de Jonge en Willemken Ariens Smidts met hun vader verkopen [iets] aan Hendrick Handricxs Mulder, hun oom, op 3-4-1680 in Capelle.
   Ten voors dage verkoopt Hendrick Handricxs Mulder aan Ariaen Peeters den Jongen en Lijsbeth Peeters de Jongen, broer en zus.

   Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel:
   - Adriaantje Jansen van Hamont wed: wijlen Peeter Ardiaansen de Jongen, mitsgaders
   - Cornelis Hendricxe Timmerman als getrouwt hebbende Cathalijn Peetersen de Jongen,
   - Jan Peetersen de Jongen, ende
   - Willemken Peetersen de Jongen, als last hebbende van haaren man Jacobus Meertensen Mutsaart, daar voor de bovengestelde comparanten t’saamen intervenierende ter eenre, ende
   - Peeter Leempoel als getrouwt hebbende Lijske Peetersen de Jongen, ende
   - Hendrick Hendricxe Mulder, mitsgaders Art van Dongen, getrouwt met de weduwe Arien Peetersen de Jongen, in qualitijr als vooghden vande twee onmondige kinderen vanden selven Arien Peetersen de Jongen Zaliger, ter andere sijde.
   Te kennen gevende sij comparanten, dat alsoo questien ende geschillen waaren ontstaan, tusschen de voornoemde respecktive comparanten, uijt seecker testament bijde erste comparante met haaren voornoemde man zaliger, voorden notaris Pauwels Rutters binnen Geertruijdenbergh gepasseert, waar bij aan haar weduwe was gemacht t’ususeruct vanden ganschen boedel, mitsgaders aan haare nakinderen eenige legaten soo sij sustineerden, waar tegens de tweede comparanten sustineerden t’selve testament in allen deelen om redenen
   mondelinghe geallegeert te sijn invalide, waar uijt meerder proces ende oneenigheden geschapen stonden te sullen resulteren, ende om allen t’selve voor te comen, verclaarden de voornoemde comparanten door intercessie vande Schouten van Cappel ende Vrijhoeven alle de selve geschillen minnelijck te hebben geaccordeert ende in allen deelen overcomen te sijn, dat de eerste comparanten met haare kinderen verclaaren bij desen te reminitieeren
   van alle voor rechte soo van ususiuct als legaten, bijdeselve uijt gemelten testamente gepretendeert, ende geaccordeert ende sijn verdragen,dat de weduwe eerste comparante in plaatse van haar vrughtgebruijck off filiale portie. Sal hebben den geheelen imboel ende haaffelijcke goederen, mitsgaders incomende schulden mettet gereet gelt, begroot volgens staat op ontrent twaalff gl, mitsgaders het vrught gebruijck off schare vande Erffgoederen voor dit loopende jaar soder langer, ende dat volgens de erffgoederen ende moeren ende gronden hier ende elders gelegen, die tot desen boedel speciteren, mitsgaders costen opdesen differenten accorden ende deijlinge,
   mitsgaders de schulden den geheelen boedel raackende, die alreede gevallen en noch te vallen, voorde een helft sullen comen ten proffijte ende laste vande wed: eerste comparante, ende de wederhelft
   ten proffijte ende laste vande voor en nakinderen vande voornoemde Peeter Ariensen de Jongen, voor haar lieder vaderlijck goet, sullen tot dien eijnde behoorlijcke ende wettelijcke schifftinge ende deelinge mitsgaders
   onderdeelinge alhier voor Schout ende gerechten werden gepasseert, ende sijn hier mede alle pretensien ende contra pretensien gemortificeert, beloovende parthijen desen accoorden naarte comen nu ende t’allen dagen, onder verbant als naar rechten. Actum gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Cnaap en Timmerman Heemraden, desen 2e Julij 1700 in Capelle.

   Onderdeelinge voor recht aan Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Peeter Leempoel, in houwelijck hebbende Lijsken Peeters de Jongen, mitsgaders den selven neffens Aert van Dongen als in desen gecooren deel vooghden, over de twee onmondige kinderen van Arien Peetersen de Jongen, Jan Peeters de Jongen, Cornelis Timmerman in houwelijck hebbende Catelijn Peetersen de Jongen, ende Jacobus Meertens Mutsaart in houwelijck hebbende Willemken Peetersen de Jongen, alle kinderen ende Erffgenamen van Peeter Ariensen de Jongen.
   Inden eersten is bij blindt Lodt te deel gevallen Peeter Cornelisen Leempoel, erstelijck opde gerechte helft van een binnen delle gelegen ten weste van Willem Gents vaart tot over de wiel, groot ontrent met den omloop ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als de selve aldaar gelegen, gemeen met Jacobus Mutsaart voorde andere helft, belent
   Zuijdee en noordenJan Dircxsen Smits, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op met den omloop, tot d’erve van Anthonij vander Nath en Jan Dingeman Deckers toe.
   Item alnoch op een binnen dijckse delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent twee en een halff hondt, belent Zuijden Peeter Roosenbrant, noorden Teuntje Jansen van Gorcom, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op, tot den Quekelsloot toe, mits te genieten vant
   Loth gevallen aan Jacobus Mutsaart de somme van een hondert tweeenveertigh gl tien stuijvers,m in drie egaale ende te gelijcke paeijen, te weten een derde gereet, een derde over een jaar en het resterende derdepart den 2e 7ber 1702.
   Op heden den 29e mert 1703 soo compareerde Peeter Leempoel, den welcke bekende van dese bovenstaande drie termijnen, sijnde twee hondert tweeenveertig gl tien stuivers voldaan en betaalt te wesen, door hande van Jacobus Mutsaart.

  6 kinderen


 5. Cornelis Cornelisse Leempoel , * 1655 , ~Capelle (NB) 3-10-1655 .
  Get. bij de doop: Janneken Bastiaensen .
   Zoon van Cornelis Arijens Leempoel en Maijcken Bastiaensen Peter Christiaans, doopget. Janneken Bastiaens. De ouders woonden aan de Hollandse dijk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.