Maijken Diericx Cornelisz (Maeijken Dircx) , † <1624.
Dochter van ? .


x
    Aert Goossens , † >1633.
Kinderen:
 1. Dirck Aertsz (Dirck Aertsz Goossens) .

   Op 3-1-1634 in Capelle compareerden Corst Peeterss ende Peeter Goossenss, sijnen swager, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Dirck Aert Goossenss, haren swager, een stuck land aengekomen van Maeijken Dircx za., hun schoonmoeder. Belend: het weeskint van Peeter Aert Goossenss.

   Capelle, 15-3-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Jan Janss den Jongen, wednr. van Aentken Dries ,voor d’eene helft, ende
   - Peeter Meertenss voor sijn selven voor een vierde paert,
   - Andries Aert Goossens voor hem selven voor een vierde paert, als last ende procuratie hebbende van Willem Aert Goossens als ende vervangende
   - Sijken ende Aentken Aert Goossens, sijne susters, ende deselve mede als voocht over het naergelaten weeskijnt van
   - Peeterken Aert Goossens ende d’selve mede als voocht ende oom vande kijnderen van
   - Corst Peeterss alias Roijkens ende d’selve present ende mede als voocht over de kijnderen van
   - Peter Goossens voorss verweckt in echte bedde bij Anneken Aert Goossens ende d’selve Peeter
   Goossens mede present ende
   - Dirck Aert Goosen voor hem selven;
   Zij zijn erffgenamen van Aentken Dries, de voorss kijnder grootmoeder za., ter andere zijde.
   Dnde dat van het geseet mette huijsinge, schueren ende geboomten daerop staende mey het ackerlant daeraen
   gelegen, nietteghenstaende het testament den voorn Jan Janss ende de voorss kijnder grootmoeder ten regarde vande hoffstadt ende wooninge malcanderen gemaeckt.

   Op 17-6-1639 in Capelle koopt Dirck Aert Goosensvan Dries Aert Goosens, mede namens zijn broer Willem en zus Aenken. Andries ook namens Sijken, zus, als voogd van het kind van Peeterken, zus, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij Maeijken, zus, en als voogd van de kinderen van Peeter Goosens bij Anneken, zus, allen kinderen Aert Goosens.

   Loon op Zand, 24-11-1653:
   Lijsken Adriaen Adriaenssen, laatst weduwe van Andries Aert Goossens (1/2) en Bastiaen, zoon van genoemde Andries en diens eerste vrouw Hendricxken Cornelis Janssen, en Dierck Aert Goossens en Bastiaen Cornelissen Cloostermans, als voogden over de vier
   onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peterken Cornelissen Cloostermans (1/2), transporteren goederen aan Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Cappele.

   Loon op Zand, 20-1-1654:
   1. Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Capelle, tevens voor zijn broers en zusters, allen als erfgenamen van hun zuster Lijsken, 2. Dirck Aert Goossens, zich sterk makend voor Bastiaen, zoon van Andries Aert Goossens en diens eerste vrouw Hendricxken
   Cornelis Jans, en
   3. genoemde Dirck Aert Goossens en Cornelis Bastiaenssen
   Cloostermans als voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peeterken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, transporteren goederen aan Elias Geerit Jan Adriaenssen.

  x <1639   Digna Jans (Dingentken Jans) .

   Op 10-4-1646 in Capelle verkopen Baijen Jans, Aert Jans, Dirck Aert Goosens x Dingentken Jans, kinderen van Jan Baijens en Jenneken Aerts [iets] aan Peeter Tonis Goverts.

  2 kinderen


 2. Maeijken Aert Goosens .

   Maeijken Aert Goosens is gehuwd met Corst Peeter Reijkens.

   Op 3-1-1634 in Capelle compareerden Corst Peeterss ende Peeter Goossenss, sijnen swager, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Dirck Aert Goossenss, haren swager, een stuck land aengekomen van Maeijken Dircx za, hun schoonmoeder. Belend: het weeskint van Peeter Aert Goossenss.

   Op 23-11-1646 in Capelle verkopen Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij
   Maeijken Aert Goosens, voogd van detwee kinderen van Peeter Goosens bij Anneke Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Jan Tonis bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert
   Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen en kindskinderen van Aert Goosens aan Dirck Aert Goosens, broer en zwager.

   Op 4-3-1650 in Capelle verkopen Huijbrecht Jacob[s] x Peeterken Corsten, Goosen Corsten, Andries Aert Goosens als voogd van de drie kinderen van Corst Peeters bij Maeijken Aert Goosens: Dircxken, Ghijsbrecht en Peeter Corsten aan Dirck Aert Goosens.

  x   Corst Peeter Reijkens .
   Zij hadden een dochter Maeijken.

   Op 17-6-1639 in Capelle koopt Dirck Aert Goosensvan Dries Aert Goosens, mede namens zijn broer Willem en zus Aenken. Andries ook namens Sijken, zus, als voogd van het kind van Peeterken, zus, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij Maeijken, zus, en als voogd van de kinderen van Peeter Goosens bij Anneken, zus, allen kinderen Aert Goosens.

   Op 8-1-1647 in Capelle geeft Maeijken Peeters, dochter van Peeter Goosens en [Anneke] Aert Goosens, met Andries Aert Goosens, oom, haar deel van de erfenis van Aert Goosens, grootvader, aan de Armen van Capel.

  1 kinderen


 3. Andries Aerts Goossen (Dries Aert Goossens) , * ±1605 , † 1653 .

  x ±1627   Hendricxken Cornelis , † ±1631.
   Zij lieten op 25-3-1631 een naamloos kind dopen in Capelle. In 1628 hadden zij een zoon Sebastiaen laten dopen.

   Capelle, 10-2-1660: Erfdeling door Bastiaen Driess, voorzoon van Andries Aert Goosens en Henrickske
   Cornelis, Hendrick en Peeter Andriess, Bastiaen Cornelis als voogd van moederlijke zijde van de kinderen van Andries Aert Goosens: Jan en Leentken Aerts als nakinderen bij Peeterken Cornelis.

  x 1632   Peterken Cornelis Cloostermans , † Capelle (NB) 1648.

  x Capelle (NB) 11-11-1649   Lijsken Adriaens (Lijsken Adriaen Adriaenssen) de Jong , *Capelle (NB) ±1615 , † ±1653.
      Dochter van Adriaen Adriaensz de Jonge en Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans .
   Otr. op 23-10-1649 in Capelle (NB).
   Andries Aerts, laatst wedr. van Peerken Cornelis, en Lijsgen Arijens de Jonge, j.d., beide van Cap.

   Rechterlijk Archief Loon op Zand 05-03-1652:
   "Andries Aert Goosens en Lijsken Adriaen Adriaenssen Horeman, wonende te Capelle, maken een testament waarin zij bepalen dat het door hen op heden gekocht stuk land na de dood van de eerststervende verdeeld zal worden: een deel voor de langstlevende en een deel voor de erfgenamen van de overledene."
   Lijsken overleefde haar echtgenoot, maar kennelijk overleefde zij hem maar enkele maanden.

   Loon op Zand, 24-11-1653:
   Lijsken Adriaen Adriaenssen, laatst weduwe van Andries Aert Goossens (1/2) en Bastiaen, zoon van genoemde Andries en diens eerste vrouw Hendricxken Cornelis Janssen, en Dierck Aert Goossens en Bastiaen Cornelissen Cloostermans als voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peterken Cornelissen Cloostermans (1/2) transporteren goederen aan Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Cappele.

   Loon op Zand, 20-1-1654:
   1. Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Capelle, tevens voor zijn broers en zusters, allen als erfgenamen van hun zuster Lijsken, 2. Dirck Aert Goossens, zich sterk makend voor Bastiaen, zoon van Andries Aert Goossens en diens eerste vrouw Hendricxken
   Cornelis Jans, en
   3. genoemde Dirck Aert Goossens en Cornelis Bastiaenssen
   Cloostermans als voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peeterken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, transporteren goederen aan Elias Geerit Jan Adriaenssen.

   Taxatie van de goederen van Lijsken Adriaens de Jong wed Andries Aert Goossens op 25-11-1654 in Capelle.

   Lijsken Adriaen Adriaenssen Horeman.

   Bij haar huwelijk was Lijsken j.d. van Capelle. Andries was weduwnaar van (1) Hendricxken Cornelis Janssen en (2) Peterken Cornelissen Cloostermans. Hij had een zoon Bastiaen uit zijn 1e huwelijk en 4 jonge kinderen uit zijn 2e huwelijk.

   Andries Aert Goosens en Lijsken Adriaen Adriaenssen Horeman, wonende te Capelle, maken op 5-3-1652 een testament op, waarin zij bepalen dat het door hen op heden gekocht stuk land na de dood van de eerststervende verdeeld zal worden: een deel voor de langstlevende en een deel voor de erfgenamen van de overledene.

   Capelle, 18-11-1653: Erfdeling door Lijsken Adriaens de Jonge, laatst wed. van Andries Aert Goossens, met Adriaen Adriaens den Jongen, haar broer, en Adriaen Aerts Orleman, schoon[..] ter eenre, en Bastiaen Andries, voorzoon, Dirck Aert Goossens, als voogd en Cornelis Bastiaens als toesiender van de vier nakinderen van Andries bij Peeterken Cornelis.

  6 kinderen


 4. Anneken Aert Goossens , * <1610 , † <1631 .
   Opten xxvije augusti anno 1630 compareerde in Capelle Peter Gosenss ende heeft voor recht van Andries Aert Gosenss, als voocht aengenomen sijne drie onmondighe weeskijnderen, geprocreert ende verweckt bij Anneken Aert Gosensdr, sijne overleden huijsvrouw.

   Op 3-1-1634 in Capelle compareerden Corst Peeterss ende Peeter Goossenss, sijnen swager, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Dirck Aert Goossenss, haren swager, een stuck land aengekomen van Maeijken Dircx za, hun schoonmoeder. Belend: het weeskint van Peeter Aert Goossenss.

   Capelle, 15-3-1639: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Jan Janss den Jongen, wednr. van Aentken Dries, voor d’eene helft, ende
   - Peeter Meertenss voor sijn selven voor een vierde paert,
   - Andries Aert Goossens voor hem selven voor een vierde paert, als last ende procuratie hebbende van Willem Aert Goossens als ende vervangende
   - Sijken ende Aentken Aert Goossens, sijne susters, ende deselve mede als voocht over het naergelaten weeskijnt van
   - Peeterken Aert Goossens ende d’selve mede als voocht ende oom vande kijnderen van
   - Corst Peeterss alias Roijkens ende d’selve present ende mede als voocht over de kijnderen van
   - Peter Goossens voorss verweckt in echte bedde bij Anneken Aert Goossens ende d’selve Peeter
   Goossens mede present ende
   - Dirck Aert Goosen voor hem selven;
   Zij zijn erffgenamen van Aentken Dries, de voorss kijnder grootmoeder za., ter andere zijde.
   Dnde dat van het geseet mette huijsinge, schueren ende geboomten daerop staende mey het ackerlant daeraen
   gelegen, nietteghenstaende het testament den voorn Jan Janss ende de voorss kijnder grootmoeder ten regarde vande hoffstadt ende wooninge malcanderen gemaeckt.
   Smaldeelinge aengebracht bij Peeter Meertens ende de ander erffgenamen van Aentken Dries za, wesende de kijnderen van Aert Goossens als d’selve hijer toe consent gragende ont proh[..]inde voorn generale deelinge van name tot name gespecifisieert.

  x   Peeter Goossens .

   Peter Gosenss x Anneken Aertss wordt op 8-11-1627 in Capelle genoemd.

   Deelinge voor recht aengebracht in 1628 in Capelle tusschen Aerrt Gosens, ter eenre, ende sijne kijnnderen, ter andere sijden, vande uutgaende schulden die sij luijden volgende den inventarium noch soo bij obligatie als andersints schulden sijn, desen ixe september anno 1628, den intrest ingaende met date deses.
   Inden iersten is Aert Gosens geloot [..].Item hiertegens is Andries Aertss mede als voocht van Willem Aertss, Sijken ende Aentken Aertsdr, Dirck ende Cornelis Aertss, Peterken Aertsdr, Corst Peterss ende Peter Gosenss.

   De kijnderen van Peter Goossens, verweckt in echte bedde bij Anneken Aert Goossen, worden op 15-3-1639 genoemd.


 5. Aentken Aert Goossens (Aentgen Aerts) , *Capelle (NB) ±1620 .
  Aentgen Aerts trad op als getuige bij de doop van Magdalena Andriesse (Leentken Driesen) Luijx (?) , de doop van Janneken Cornelis Jansen ( Romme) (?) .

   Capelle, 12-3-1667: Erfdeling door Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, Corst Peeters Reijkens mede namens zijn kinderen, Peeter Goosens als voogd van zijn kinderen bij Anneke Aert Goosens, Jan Tonis als voogd van zijn kinderen bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen Aert Goosens.
   Toegevoegd: Aert Willemsen Luijcx, vorster Roosendael, namens Neeltken Cornelis wed Willem Aertsen Luijcx, vorster Roosendael, is voldaan door de erfgenamen van Dirck Aert Goosens, 12-3-1667.
   Ten voors dage verkoopt Willem Aerts, vorster Roosendael, [iets] aan Adriaen Aert Goosens en Willem Peeter Corsten.

   Op 17-6-1639 in Capelle koopt Dirck Aert Goosensvan Dries Aert Goosens mede namens zijn broer Willem en zus Aenken. Andries ook namens sijken, zus, als voogd van het kind van peeterken, zus, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij Maeijken, zus, en als voogd van de kinderen van Peeter Goosens bij Anneken, zus, allen kinderen Aert Goosens.

   Op 23-11-1646 in Capelle verkopen Andries Aert Goosens mede als voogd van het kind van Peeterken Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Corst Peeters Reijkens bij
   Maeijken Aert Goosens, voogd van detwee kinderen van Peeter Goosens bij Anneke Aert Goosens, als voogd van de kinderen van Jan Tonis bij Sijken Aert Goosens, Dirck Aert
   Goosens, Willem Aert Goosens, vorster Roosendael, Willem Peter Corsten x Aenken Aert Goosens, kinderen en kindskinderen van Aert Goosens aan Dirck Aert Goosens, broer en zwager.

  x Capelle (NB) 17-2-1641   Willem Peterse Corsten (Willem Peetersen) , † >1660.
      Zoon van Peter Corsten (?) en Maijcken (?).
   Otr. op 17-1-1641 in Capelle (NB).
   Willem Peeterse, wedr. van Anneken Frans, en Adriaentie Aerts, j.d., beiden van Cap. Kinderen: Marijtgen, Anneken, Peerken en Aechtien.

   Willem Peterse deed op 25-12-1660 belijdenis in ’s-Grev. Capelle. Hij woonde aan de Nieuwstraet. Hij was een zoon van Peter Corsten.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.