Maergen Adriaens Jacob , † <2-1614.
Dochter van ? .


x
    Ellaert Pietersz , † <2-1614.
Kinderen:
 1. Adrijaen Eldertsz (Arijen Ellerden) , † <1648 .

  x ±1590   Heijltgen Lenerts (Heijltijen Leenaerts) Besemer , *Sandelingen-Ambacht ±1570 , † ±6-8-1653.

  11 kinderen


 2. Wouter Ellaertsz , † ±1644 .

   "Wouter Ellers, vertrocken op Ridderkerck 16 julij 1617" vanuit Rijsoord, waar hij op 23-12-1612 lidmaat werd of was.

   Wouter Ellertsz., boer op een hofstede aan de
   Voorwech in Nieuw-Reijerwaard.

   Rond mei 1618 liet Wouter Eldertsz "op pinxterdach" een kind (naam onbekend) dopen in Ridderkerk.

   Willem Pleunen Fortuijn, inwoner van Ridderkerk, als getrouwd hebbende Maijken Wouter, nomine uxoris, en ook namens Eldert Woutersen en Aert Dircsen Toll, als getrouwd hebbende Tiijntgen Woutersdr. , tezamen kinderen en erfgenamen van Wouter Ellertsen en Adriaentgen Jansdr. , transporteerden op 31 mei 1649 aan de heer Johan van Duel Duexsen, hoogheemraad van het dorp Ridderkerk, 1 merge zaailand met de beteling daarop in Veerenambacht in de jurisdictie van Ridderkerk.

   --
   Mogelijk was er ook nog een zoon Jan, want een Jan Woutersz. liet met Lijntgen Jansdr. op 25-5-1642 in Ridderkerk een dochter ARijaentgen dopen. Dat begrof het echtpaar Jan Wouterssen Leeuwenburch, jg, van Ridderkerk, & Lijntgen Jans int Velt, jd, van IJsselmonde,wonend Ridderkerk, die op 8-1-1640 in Ridderkerk trouwden.

  x Rijsoord (ZH) 22-5-1605   Adriaentgen Jans , *Rijsbergen ±1580 .
   Wouter Elderzen, jg, & Aeriaentgen Jans, jd, beide van Rijsoort. Kinderen o.a. Trijntgen, Pietertie en Maritgen.

   Bij akte van 28 dec 1649 verklaarde Willem Pleunen Fortuijn,
   wonende „aen de Voorwech aen de westsijde van desen dorpe" (= Ridderkerk) 850 Car gld schuldig te zijn aan zijn zwager Ellert Woutersen en dat ter voldoening van de erfenis van Wouter Ellertsen en Ariaentgen Jansdr, zijn schoonvader en schoonmoeder Hij verbond voor deze schuld zijn persoon en goederen en beloofde tevens om hem schadeloos le stellen voor een som van 400 Car gld , die de kinderen en erfgenamen van sr Gijsbert van Beaumont uit de voornoemde boedel tegoed had Hij tekende weer als „Willem Ploonen Vorituijn".

  4 kinderen


 3. Geertruijt Ellaerts (Geertgen Allerden) , *Rijsoord (ZH) ±1570 , † 1632 , [] Barendrecht 30-4-1632.
   Haar weduwnaar is hertrouwd in de zomer van 1633.

   Zij is een dochter van Maergen Adriaens Jacob en Ellaert Pieterz, boer aan de Droogendijck onder Ridderkerk, taxateur van de 10e Penning, heemraad van Ridderkerk.

  x   Jacob Crijnen ( Clootwijck) , * ±1565 , † ±1639.
      Zoon van Quirijn Cornelisz Clootwijck (??) en ?
   Otr. op 25-5-1593 in Rijsoord (ZH).
   Jacob Quirijns, uijt Barendrecht, en Geertgen Ellaertsdr., van Rijsoirt, "bescheet gegeven om te trouwen".
   Overl. tussen 1638 en 29-5-1640.
   Geb. ca. 1565-1570.

   In 1626 vermeld bij de 1000e Penning van Barendrecht.

   Jacob Quirijsz was boer te Oost-Barendrecht, landeigenaar in Oost- en West-Barendrecht e landhuurder in de Ziedewij.

   Jacob Krijnen/Quirijns/Crijnensz. wordt op 1-2-1614 genoemd als man en voogd van Geertruijt Aeldertszdochter. Zij ontvingen toen uit de erfenis van haar ouders teersten Caevel onder den Blaeck groet den nomber van twee mergen een hondt twee ende tnegentich roeden en zou daarbij geld ontvangen van Adrijaen Eeldertsz. en van Harman Ploenensz.

  7 kinderen


 4. Anneken Ellaerts , *Rijsoord (ZH) ±1575 .

   Op 25-2-1592 trouwde in Rijsoord een Arien Ellerts van Rijsoord met een Heijltien Lenards uit Adriaan Pieters Ambacht. Op 2-10-1594 en 18-3-1601 liet hij in Rijsoord dochters met de naam Mariken dopen. Zij hadden wsl. ook een zoon Eldert Ariensse, j.m. van Ridderkerk, die op 10-4-1633 in Ridderkerk trouwde met Emmichie Pieters, j.d. van Ridderkerk, otr. ald. 13-3-1633.

   Wouter Elderzen, j.g. trouwde op 22-5-1605 in Rijsoord met Aeriaentgen Jans, j.d., beide uit Rijsoord. Wouter Ellers vertrok op 16-7-1617 naar Ridderkerk. Wouter Ellertsen liet op 15-2-1614 in Rijsoord een dochter Maritgen dopen en op 29-11-1609 en 11-12-1611 dochters met de naam Pietertie en op 4-2-1607 een dochter Trijntgen.

  x Rijsoord (ZH) 14-7-1598   Vinck Janssen ( Vinck) , *Rijsoord (ZH) ±1580 , [] 1677.
   Vinck Janssen en Anneken Ellaerts, beiden van Rijsoirt.

   Vijnck Jansz. als man ende voigt van Annae Aeldertsdr., dr. van Aeldert Pietersz. ende Maergien Adrijaensdr. sijnen huijsvrouw mede saliger, wordt op 1-2-1614 in Ridderkerk vermeld.

  7 kinderen


 5. Pietertgen Ellerts (Pieterken Ellerts) , * ±1585 , † <1667 .
   Wsl. vóór 1667 overleden.

   Pietertien Ellerts was op 13-1-1630 in Rijsoord (ZH) getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Christiaen Geeritzen en Mariken Cornelis. Andere getuigen waren Simon Wilmsz. en Wilm Pietersz.

   Pietertjen Ellerts ende Belijken Cleijs waren op 9-6-1641 in Rijsoord (ZH) getuigen bij de doop van Anneken, dochter van Ellert Vincken en Ariaentjen Cleijs.

  x Rijsoord (ZH) 20-6-1613   Herman Pleunensz van Noort , * 1586 , ~Rijsoord (ZH) 5-10-1586 , † ±1670.
      Zoon van Ploen Hermansz en Jannitgen Tonisdr .
   Overl. tussen 1-11-1668 en 9-5-1671.
   Herman, v: Pleun Hermans

   Herman Pleunen met Pieterken Ellertss, sijn huisvr., lidmaat na onderwijsinge op 4 april 1632 in Rijsoord.

   Herman Pleunen werd bevestigd tot diaken in Rijsoord op 7-5-1634, 12-5-1641 en 8-5-1644 en eveneens in 1642. Herman Pleunen werd op 16-5-1638 bevestigd tot ouderling in Rijsoord.

   Herman Pleunen liet op 16-9-1618 in Rijsoord (ZH) een zoon Ellert dopen.

  3 kinderen


 6. ? Trijntie Ellaerts , * 1585 , ~Rijsoord (ZH) 3-11-1585 , † <2-1614 .
   Bij de verdeling van de erfenis op 1-2-1614 wordt zij níet genoemd, dus wsl. is zij jong overleden.
   Ellert Pietersen liet op 3-11-1585 in Rijsoord een dochter Trijntie dopen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.