Marichge Adriaensdr .
Dochter van ? .


x
    Adriaen .
Kinderen:
 1. Jan Adriaensz Troost , † >1608 .

  x   Adriaentge Adriaensdr .

  4 kinderen


 2. ?? Adriaen Adriaensz Huisman .

   Mijnsheerenland, 1-5-1576:
   Jan Adriaensz. Troost, wonende op Heinenoord, is schuldig aan Adriaen Adriaensz. Huisman, achtergelaten kind van Marichen Adriaensdochter, zijn overleden moeder, 100 Cgulden uit zake van het testament van Marichge Jacobsdr., in het laatst van haar leven echtgenote van Adriaen Aelbrechtsz. Genoemde som zal Jan Adriaensz. onderhouden gedurende de tijd van 3 jaren.


 3. Bastiaen Adriaensz Troost .

   Bastiaan is een broer van Jan Adriaensz. Troost.

   Heinenoord, 23 september 1561: Sebastiaen Adriaenss Troost verkoopt aan Pieter Janss van Endert anderhalve morgen en 77 roeden cijnsland westwaarts van de Noordse weg en gelegen in een stuk van 7 morgen.

   Mijnsheerenland, 9 januari 1573/4: Adriaen Aelbrechtsz., weduwnaar van Marichge Jacobsdr., voor de ene helft en Lyntge Jacobsdr., weduwe van Lambert Pietersdr., voor een derde deel van haar overleden zuster, voor de andere helft, Adriaen Cornelis van de Westmaas, ev Neeltge Jacob Jansdr., en Bastiaen Adriaensz. Troost voor nog een derde deel en Pieter Adriaensz., ev Bastiaentge Adriaensdr., voor de ene helft van ’t laatste derde deel, bekennen gegrondkaveld te hebben alle eigene cijnslanden gelegen in het OvM, in het NvM en in de Tien Kavelen onder de dijkage van Beijerland.

   Mijnsheerenland, 3 maart 1574 naer gemeen schrijven:
   Adriaen Cornelisz. van de Westmaas, ev Lysken Jansdr., Cornelis Thonisz. van de Westmaas, ev Neeltge Jacob Jansdr., Pieter Adriaen Bouwensz., ev Bastiaentge Adriaensdr., Cornelis Dammasz., ev Machteld Lambert Pietersdr., Adriaen Adriaensz. Verboudt, ev Ariaentge Adriaensdr., en Jan Adriaensz. Troost uit naam van zijn broer Bastiaen, ev Marichge Lambert Pietersdr., altezamen erfgenamen van Marichge Jacobsdr., va Adriaen Aelbrechtsz. ½ mrg
   land in het OvM in een hoeve ter grootte van 10 morgen.

   Mijnsheerenland, 13 november 1574:
   Adriaen Cornelisz. van de Westmaas, ev Lijske Jansdr., Cornelis Thonisz. van de Westmaas, ev Neeltge Jacob Jansdr., Pieter Adriaensz., ev Bastiaentge Adriaensdr., Adriaen Adriaensz. Verboudt, ev Ariaentge Adriaendsr., Jan Adriaensz. Troost uit naam van zijn broer Bastiaen Adriaensz., weduwnaar van Marichge Lammendr., en Machteld Lammendr., weduwe van Adriaen Adriaensz. Bel, va Cleys Jansz. 175 roe land in het broek van de Vrouwe van Moerkercken in het NvM, de vorenstaande personen aangekomen bij het overlijden van hun tante Marichge Jacobsdr., laatst huisvrouw van Adriaen Aelbrechtsz.

   Mijnsheerenland, 7 december 1574:
   Schuldbekentenis van Sebastiaen Ariaensz. Troost van Heinenoord over een som van 43 Rijnse gulden.

   Mijnsheerenland, 13 januari 1575:
   Bastiaen Adriaensz. Troost, weduwnaar van Marichgen Lambert Pietersdr., va Pieter van Beaumont Jacobsz., lakenkoper in Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 6 Cgld, verzekerd op 8 hont eigenland in het NvM op de Bosschen in een hoeve van 4 morgen, Bastiaen Adriaensz. aangekomen bij overlijden van zijn schoonmoeder Lijn, weduwe van Lambert Pietersz.

   Mijnsheerenland, 15 mei 1575:
   Bastiaen Adriaensz. Troost, weduwnaar van Marichgen Lammendr., verkoopt aan zijn broer Jan Adriaensz. Troost 837 roe land in het NvM op de Bosschen.

  x   Marichje Lambert Pieterszdr , † <4-1574.
      Dochter van Lambrecht Pieters en Lijntge Jacopsdr (Lijntge Jacob Huijgensdr) .

   Cornelis Dammasz., getrouwd met Machtelt Lambert Pieterszdr. en Bastiaen Adriaensz. Troost, weduwnaar van Marichje Lambert Pieterszdr., worden op 3-3-1574 genoemd.


 4. ?? Ingen Adriaenss (Ingen Ariensz) Troost .

   Op 3 mei 1560 in Heinenoord worden Anthoenis Adriaenss, Ingen Adriaenss, Jan Adriaenss en Neelken Adriaensdr. gezamenlijk genoemd.

   Mogelijk had Ingen zoons Jacob en Daen Ingensz., die in Heinenoord worden genoemd, maar daar heb ik géén bewijs voor gevonden.

   Heinenoord, 8 februari 1560 (stilo curie Hollandie):
   Ingen Adriaenss Troost verkoopt aan Adriaen van Nispen Gerritss 265 roeden land in een stuk van 2 morgen, gemeen voet onder voet met Adriaen Coenen en Anna Coenen. Oost het land van Duijst te Delft, west de droge dijk, noord de erfgenamen van Jan Huijgenss en zuid mr. Adriaen Adriaenss jonge Blijenburch. De brief wordt bezegeld door Sebastiaen Aertss en Adriaen Oolertss.

   Heinenoord, 12 november 1579:
   Ingen Ariensz. Troost, wonende in Beijerland, verkoopt aan Ingen Jacobsz. en Leentgen Jacobsdr. een jaarlijkse erflosrente van 4 Rijnse gulden 6 stuivers en 6 penningen als afbetaling van de hoofdsom ten bedrage van 64 Rijnse gulden en 16 stuivers. Ingen Ariensz. Troost hypothekeert deze som op 1 morgen 12 roeden cijnsland in Heinenoord. Oost Aryen Iemantsz., zuid de erfgenamen van mr. Andries Woutersz., west de erfgenamen van Claes Pietersz. en noord de ondervoet van de zeedijk.
   Genoemd: Jan Ariensz. Troost, die procuratie heeft van Cornelis Huijgensz. en Arien Ingensz., voogden van des vaders- en moederswege van de weeskinderen (Ingen Jacobsz. en Leentgen Jacobsdr.).

   Mijnsheerenland, 14-6-1573:
   Pleun Hugensz., weduwnaar van Marichge Staes Jacobsdr., verk. aan Dam en Ingen Jacobsz. en Leentge Jacobsdr., altezamen onmondige kinderen van Jacob Ingensz. en Marichen Hugendr., een jaarlijkse losrente van 13 Cgld, verzekerd op 14,5 hont land in het OvM, ten noorden van de Verloren Kost. Op 6.4.1598 bekent Cornelis Joosten in Strijen, als bij overdracht aan deze rentebrief gekomen, van Jan Philipsz., schout op Cillaarshoek, eertijds ev Leentge Jacob Ingensdr., ten volle betaald te wezen.

   Mijnsheerenland, 13 oktober 1575:
   Cornelis Hugensz. in Mijnsheerenland verk. aan Ingen Jacobsz. en Leentge Jacobsdr., achtergelaten kinderen van Jacob Ingen en Marichge Hugendr. de Oude een jaarlijkse losrente van 6 Cgld, verzekerd op al zijn goederen.


 5. ?? Anthonis Adriaenss Troost .

   Heinenoord, 6 april 1563: Anthonis Adriaenss Troost verkoopt aan Gijsbrecht Pieterss Scaerlaken een jaarlijkse losrente van 10 Karolusgulden, die hij hem verzekert op zijn huis, hof, keet, berg en schuur in de jurisdictie van Heinenoord. Oost de Noordse weg, zuid de watering van Heinenoord, west Jacob Ingenss en noord de droge zeedijk.

   Heinenoord, 3 mei 1560:
   Anthoenis Adriaenss, Ingen Adriaenss, Jan Adriaenss en Neelken Adriaensdr. verkopen aan Lijsken Ocsier [??] Hallincksdr., weduwe van Jan van Muijden een jaarlijkse erflosrente van 2 ponden groten Vlaams, die zij hypothekeren op een huis met berg en schuur in Heinenoord (daar Anthoenis Adriaenss nu ter tijd in woont ([is doorgestreept]). Noord de zeedijk, oost de Noordse weg, zuid de gemenelands watering en west de erfgenamen van Ingen Oorbartss. De brief wordt gecasseerd augustus 1583.


 6. ?? Neelken Adriaensdr .

   Heinenoord, 3 mei 1560:
   Anthoenis Adriaenss, Ingen Adriaenss, Jan Adriaenss en Neelken Adriaensdr. verkopen aan Lijsken Ocsier [??] Hallincksdr., weduwe van Jan van Muijden een jaarlijkse erflosrente van 2 ponden groten Vlaams, die zij hypothekeren op een huis met berg en schuur in Heinenoord (daar Anthoenis Adriaenss nu ter tijd in woont ([is doorgestreept]). Noord de zeedijk, oost de Noordse weg, zuid de gemenelands watering en west de erfgenamen van Ingen Oorbartss. De brief wordt gecasseerd augustus 1583.


 7. ?? Benjamin Adriaansz Troost , * ±1570 , † Dordrecht 28-9-1642 .

   Mogelijk is Ingen Ariensz (den) Troost een broer van Benjamin, wiens vader Adriaan Janszn. Troost moet zijn geweest. Bij de verpachtingen in de polder Oost Zomerland in 1583 wordt
   evenwel o.a. een Adriaen Ingensz de Jonge Troost genoemd, die deze veronderstelling onzekerder maakt.

   Benjamin Adriaansz Troost was huistimmerman en hellebaardier van de schout.

   Benjamin Troost zou in de herberg ,,het Torffschip” gezegd hebben, dat hij voor een huis
   in de Willemstraat wel f lOO,- meer zou willen geven dan waarvoor het verkocht was.
   De koper houdt hem hieraan. Voor de f lOO,- mag Benjamin timmeren voor de eerste
   koper.

  x Dordrecht 7-10-1590   Hilleken Jevert Jansdr .
   Otr. op 23-9-1590 in Dordrecht.
   Zij trouwden in de Augustijnenkerk. Hilleken Jevert Jansdr. was afkomstig uit Dordrecht.

  x <1643   Anneken Theunis , † >1665.
   Kinderen: Evert, Blasius, Marike en Grietje.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.