Marijke Margriet Heijnendr (Marijke Margrietendr) , * ±1510 .
Dochter van Margriet Heijendr .


x ±1535
    Adriaen Willemsz (Arien Willemsz) (den) Hofman , † 1547, [] Puttershoek 1547.
Kinderen:
 1. Neeltge Adriaens (den) Hoffman , † >1562 .
   Te Mijnsheerenland van 13-4-1563 tot Pasen is sprake van "wijlen Willem Adriaensz. Hoffman, Neeltge Adriaensdr. [Hoffman], Annetge Adriaensdr. en Beatrix Adriaaen Willemsdr.

   Mijnsheerenland, 9-2-1563: Cornelis Elandsz. van Ridderkerk, ev. Neeltge Adriaen den Hoffman Willemsdr., verkopen aan Jan Willemsz. (van) Nuissenburg 175 roe land in het OvM, gemeen voet onder voet met meester Jacob Bol, Pieter Adriaensz. en Annetge Adriaensdr., de verkoper aangekomen bij huwelijk met Neeltge Adriaensdr. en de welke landerijen Neeltge aangekomen zijn bij dode van Adriaen Willemsz. den Hoffman, haar vader.

  x <1560   Cornelis Elandsz , † <1558.
   Mijnsheerenland, 13-7-1555: Cornelis Elandsz., wonende aan de Oudelandse Westdijk van Mijnsheerenland van Moerkercken, verkoopt aan Cornelis Cornelisz. als voogd van Eland Cornelisz., Aeltge en Annetge Cornelisdr., een jaarlijkse losrente van 3 gouden Cgld.
   Cornelis Maertensz. is op 2-9-1557 schuldig aan Neeltge, de weduwe van Cornelis Elandsz., 15 Cgld. en 10 stuivers en dat vanwege het land dat Cornelis Maertensz. van Neeltge gehuurd heeft, liggende in het Nieuwland bij Stoutge.

   Op 1-3-1547 was Cornelis Elandsz. 1 Cgld. schuldig aan Steven Jansz. vanwege de koop van een merry-paard.
   Op 28--1555 was Cornelis Elandsz. 63 Cgulden schuldig aan Claes Adriaensz. Bell vanwege zeker haver op het veld gekocht.

   Cornelis Elantsz bruijck 4½ gemet, tmet om 63s 14-3-6, deselve 3½ lijn om 2-0-0, deselve 3 gemeten ende 64 roen den hoop om 6-0-0. in 1543 in Poortugaal.

   Rotterdam, 4-11-1569: Ter weeskamer verklaren Cornelis Elantsz., Goessen Jansz., Huych Joosten, van
   Schiedam, Gijsbert Adryaensz. en Elandt Cornelisz., allen naaste vrienden en bloedvoogden van de weeskinderen van Henrick Elantsz., elk aan die kinderen 50 Carolus guldens te lenen, daar er zeer weinig goederen aanwezig zijn. Voogden zijn Goessen Jansz. en Jan Fransz.

  3 kinderen


 2. Jacob Adriaensz Hofman , † <1558 .

   Mijnsheerenland, 22-11-1565: Jacob Cornelisz. van de Blaak verklaart aangenomen te hebben in houden, eet en drank, schoeien en klederen [voor] Jaepge Jacobsdr., dochter van Jacob Adriaensz. [Hoffman] en Aechtge Cornelis Jansdr., zuster van Jacob Cornelisz. aan de Blaak. Genoemd worden verder Joris Cornelisz. en Willem Adriaensz. Hoffman.

  x   Aechie Cornelisdr (Aechtge Cornelis Jansdr) , † ±1565.
      Dochter van Cornelis Jansz en Baertge Jacobsdr .
   Jacob Corneliss. van de Blaeck bekent aangenomen tle hebben Jaepje Jacobdr., zijn zusters kind, dochter van Jacob Adriaensz. en Aecht Cornelisdr.

   Mijnsheerenland, 22 november 1565:
   Jacob Cornelisz. van de Blaak verklaart aangenomen te hebben in houden, eet en drank, schoeien en klederen Jaepge Jacobsdr., dochter van Jacob Adriaensz. (Hoffman) en Aechtge Cornelis Jansdr., zuster van Jacob Cornelisz. aan de Blaak. Genoemd: Joris Cornelisz. en Willem Adriaensz. Hoffman.

  1 kinderen


 3. ? Annechgen Adriaensdr ( Hofman) .

   Mijnsheerenland, 9 januari 1574:
   Jan Lambertsz., echtgen. v. Annechgen Adriaensdr., verk. aan Pieter Adriaensz. Hofman, broer van Annechgen, 375 roe land in het OvM, Annechgen aangekomen bij overlijden van haar vader Adriaen Willemsz. Hofman.

  x   Jan Lambertsz .


 4. Willem Adriaensz (den) Hofman , * ±1535 , † <1564 .
   Te Mijnsheerenland van 13-4-1563 tot Pasen is sprake van "wijlen Willem Adriaensz. Hoffman, Neeltge Adriaensdr. [Hoffman], Annetge Adriaensdr. en Beatrix Adriaaen Willemsdr.

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz. den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn door Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelt zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn van Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelde zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Mijnsheerenland, 23-1-1566: Adriaen Reijersz. is schuldig aan Willem Adriaensz. Hoffman 24 Cgulden vanwege de koop van een blauwe merry met een kol en een biesde vaars met een wit hoofd.

   Op 20-2-1567 stelde Willem Adriaensz. Hoffman zich borg voor Gijbbe, onmondig kind van Lauris Jorisz.

   Mijnsheerenland, 31-1-1569: Willem Adriaensz. Hoffman, Oorber, Daen, Adriaen Adriaensz. en Marichgen Adriaensdr., mede voogden van Bastiaen Adriaensz. en Leentge Adriaensdr., scheiden de boedel van Neeltge Cornelisdr., weduwe van Adriaen Pietersz.

   Anno ’73 betr. land "gelegen inde Pittershoucxe waert onder Zuijthollant":
   "Willem Adriaensz. Hofman es schuldich gebleven acht ponden vier schellingen als restant van coornthienden de anno ’73. Compt alhier de voorsz. somme van £ 8-04-00."

  x ±1555   Neeltge Cornelisdr , * ±1535 , † ±1559.
      Dochter van Cornelis Jansz en Baertge Jacobsdr .
   Neeltge was weduwe van Adriaen Pietersz. met wie zij kinderen had.
   Kinderen van Willem Adriaensz Hoffman en Neeltge: Pieter en Neeltge.
   Overleden in 1559-60.

   Mijnsheerenland, 8-6-1564: Willem Adriaensz. den Hoffman is schuldig aan zijn dochter Neeltge Willemsdr., verwekt bij Neeltge Cornelis [Jacobsdochter] pie memorie, de som van 5 ponden groten Vlaams vanwege de verkochte kleren en kleinodiën die hetzelfde kind aangekomen zijn bij dode van haar moeder en die van Willem Adriaensz. gekocht zijn door Joris Cornelisz. en Jacob Cornelisz., zijn zwagers. Als borg stelt zich Neeltge, echtgenote van Cornelis Hughensz.

   Neeltge Cornelis was een dochter Cornelis Jansz en Baartje Jacobsdr. Neeltge had broers Joris Cornelisz en Jacob Cornelisz.

   Als mede erfgenamen van hun moeder resp. schoonmoeder Baertge Jacobsdr. worden op 4-4-1558 (na pasen) in Mijnsheerenland genoemd:
   - Joris Cornelis Jansz.,
   - Willem Adriaensz. Hoffman, ev. Neeltge Cornelisdr,
   - Egbert Aertsz., ev. Maritge Cornelisdr.,
   - Wouter Hermansz., ev. Aechge Cornelisdr. en
   - Dirricxke Cornelisdr.
   Zij verkochten aan hun broer resp. zwager Jacob Cornelisz. 1½ hond land met toebehoren, de verkopers aangekomen bij overlijden van Baertge Jacobsdr. Nevens 1 mrg. land van Dirricxke Cornelisdr., haar aangekomjen van haar vader Cornelis Jansz. Alsnog 1½ roeden van hun moeder. Altezamen gelegen in het Oudeland van Moerkercken in een hoeve van 7 mrg. 268 roe 8 voeten en 6 duim zaai- en weideland aan de Oostwatermolenvliet.

   Mijnsheerenland, 16-1-1561:
   - Joris Cornelisz.,
   - Willem Adriaensz Hofman, weduwnaar van Neeltge Cornelisdr.,
   - Wouter Hermansz., weduwnaar van Aechge Cornelisdr.,
   - Egbert Aertsz., ev. Maritge Cornelisdr., en
   - Dirricxke Cornelisdr. met haar halfbroer Cornelis Adriaensz.,
   altezamen erfgenamen van Baertge Jacobsdr., hun moeder resp. schoonmoder, verkopen aan hun broer Jacob Cornelisz. (aan de Blaak) voor zijn quotie en besterfenis van zijn moeder 148 roe en 2 duim land in het Oudeland van Moerkercken in het Oostmolenblok bij de Oostwatermolen aldaar in een hoeve van 7 morgen 268 roeden 8 voet en 6 duim.

   Op 11-12-1688 in Mijnsheerenland wordt een verklaring afgelegd over de voormalige Heijssenhoeve. Neeltje, een dochter van Baertge Jacobs en Cornelis Jansz., de oudste bekende bezitters van de gemelde hoeve, trouwde in eerste echt Adriaen Pietersz; zij huwede in twee de echt Willem Adrianesz. [den] Hoffman, landbouwer aan de Groeneweg [thans hoeve "Bouwlust"] in het Oudeland van Puttershoek. Hun zoon, met name Pieter Willemsz., werd in 1585 "Pieter Willemsz. (aan de) Groeneweg" genoemd.

  2 kinderen


 5. Pieter Adriaensz Hofman , * ±1547 , † <6-1626 .

  x ±1570   Gooltge Jacobs , † ±1626.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.