Mariken Jacobse , *Barendrecht ±1575 .
Mariken Jacobse was getuige bij de doop van Geerit Dircken Verschoor .

Dochter van ? .


Ridderkerk 18-10-1600 (otr Ridderkerk 1-10-1600)
    Adriaen Adriaensz (Arijen Arijensz de Jonge) Nugteren , *Ridderkerk ±1575 , † 1652.
Kinderen:
 1. Jacob Ariensz Nugteren , * 1601 , ~Ridderkerk 14-10-1601 , † ±1663 .
  Doopgetuige: Pouwels Gleijnen .
   Jacob Arijens Nuchteren, oud heemraad te Ridderkerk, was 57 jaar oud op 23-10-1658.
   Overleden tussen 17 augustus 1662 en 30-5-1663.

   Ridderkerk, 23-6-1648: Bastiaen Arijensz Notenboom te Oud Beijerland aan de Sinckweg, verklaart schuldig te zijn aan Pieter Arijen Jaspersz te Krimpen een bedrag van 400 ca: gulden. Arijen Arijensz ouden Nuchteren te Ridderkerk, Huijch Gijsbrechtsz Nuchteren te Groote Lindt, Jacob Arijensz Nuchteren en Cornelis Blaeses(Blasyus) Blijgeest, beiden te Ridderkerk, stellen zich borg.

   Ridderkerk, 23-10-1658: Jacob Arijensz Nuchteren, oud heemraad te Ridderkerk - 57 jaar - en Matheus Cornelisz Velthoen - 46 jaar - leggen op verzoek van Emont Pouwelsz Kraenendonck een verklaring af inzake het water van de dijk voor oud Reijerwaard. Japhet Henricxsz in ’t Velt, Cornelis Blaser Blijgeest en Gerrit Arijen Gielen worden hierbij ook genoemd.

  ±1625   Neeltje Arijens op ’t Dorp , *Rotterdam, Charlois ±1600 , † >1663.
      Dochter van Adriaen Jacobsz opt Dorp en Stijntje Pleunen Verschoor .

  5 kinderen


 2. Beatricx Ariens Nugteren , * 1605 , ~Ridderkerk 16-10-1605 , † >26-3-1634 .
  Doopgetuige: Hilletje Adriaens .
   Doopgetuigen: Aecht Geeriden en Hillitge Ariens.
   Overleden tussen 26-3-1634 en 12-5-1642.

  Ridderkerk 31-5-1626   Pleun Theusen ( Velthoen) , * 1587 , ~Rijsoord (ZH) 22-11-1587 , † ±1653.
  Pleun Theusen was getuige bij de doop van Matheus (Teeus Cornelisse) Velthoen .

      Zoon van Mattheus Cornelissen ( Velthoen) en Barbara Ariens .
   Ondertrouw op 10-5-1626 in Ridderkerk.
   Pleun Teusse, weduwnaar van Marijcken Jans, van Ridderkerk, en Beatris Ariens, j.d. van Ridderkerk.
   Pleune, zoon van Mattheus Cornelissen.

   Pleun was een tamelijk welvarende boer, die regelmatig land kocht in de Nieuw-Reijerwaard. Zijn vermogen werd voor de verponding meerdere malen vastgesteld op f1000 en hij liet een refenis van f2000 na. Pleun Velthoen was ouderling en heemraad te Ridderkerk.

  4 kinderen


 3. Ariaentje Ariens Nugteren , * 1607 , ~Ridderkerk 25-2-1607 , † <7-8-1667 .
   De doopdatum is net zeker.

   Ariaentje trouwde op 22-11-1643 in Ridderkerk met Cornelis Blasen Blijgeest, gedoopt op 9-7-1617 in Ridderkerk, boer, heemraad en kerkmeester.


 4. Aert Ariensz Nugteren , * ±1608 , † ±1654 .
   Overleden tussen 26-3-1653 en 20-2-1655.

   Pieter Bastiaensz. Schipper, oud-heemraad van Ridderkerk en wonende onder de jurisdictie van dat dorp, enerzijds, en Cornelis Aertsz. Nuchteren, Jan Florisz. Toll, getrouwd hebbende Maeycken Aerts Nuchteren,, Bastiaen Aertsz. Nuchteren, mede namens Jannitie Aerts Nuchteren, allen nagelaten kinderen van Aert Aertsz. (! moet zijn: Ariensz., "Bastiaenst;" = doorgehaald) en Lijsbeth Cornelisdr., en wonende onder Ridderkerk, anderzijds,
   kwamen op 17mei 1677 tot verdeling van de boedel vanwege hun vaderlijke en moederlijke
   erfenis. Schipper zou in de boedel blijven zitten en alle schulden daarvan voldoen en de kinderen er van bevrijden. De kinderen zouden de kleding van hun moeder zaliger onder zich verdelen, terwijl Cornelis Aertsz. Nuchteren een huis met erf, schuur, keet, boomgaard en melioratie van dijkerf aan de Tiendewegh, hetwelk aan de westzijde was belend aan de Grasdijck, toebedeeld krijgen. Hij zou daarvoor aan zijn stiefvader Schipper S00 Car. gld. in vijf termijnen moeten betalen. Jan Florisz. Toll kreeg 550 roeden in Oud-Reyerwaard,
   hetwelk aan de zuidkant grensde aan de Tiendewegh en west aan zijn zwager Bastiaen
   Aertsz. Nuchteren, en daarvoor moest hij aan Schipper 60 Car. gld. betalen. Bastiaen Nuchteren kreeg de 550 roeden in Oud-Reyenvaard toebedeeld, welke naast het voornoemde land van Toll lag en aan de westzijde belend was aan zijn zuster Jannitie, en daarvoor moest hij ook 60 car. gld. aan zijn stiefvader uitreiken. Jannitie Nuchteren kreeg het daarnaast gelegen perceel van 550 roeden, waarvoor zij een gelijk bedrag aan Schipper diende te voldoen, terwijl er ook nog 1 mergen 300 roeden aan de Tiendewegh in Oud-Reyerwaard op haar naam werd gezet. Jannitie zou bij haar stiefvader blijven wonen -eerder
   vernamen wij al dat zij blind was- en door hem onderhouden worden. In ruil daarvoor zou
   hij haar twee stukken land mogen gebruiken en nog 260 gld. van haar vaderlijke erfportie
   en 50 gld. van haar overleden broeder onder zich mogen nemen. Na verrekening was dit bedrag uitgegroeid tot 350 gld. en Schipper verklaarde deze aan Jannitie schuldig te zijn.
   Als zij tot haar overlijden bij hem zou blijven wonen, zou Schipper haar onkosten betalen,
   na haar sterven 250 gld. aan haar erfgenamen uitkeren en haar landerijen "met het blooten
   van de schoof, indien t selve ten tijde van haer overlijden is besaeyt" aan hen afstaan. Bastiaen
   Nuchteren en Schipper ondertekenden de akte, terwijl Cornelis Nuchteren en Toll hun
   handmerkje plaatsten.

  Ridderkerk 21-9-1636   Lijsbeth Cornelis , * 1610 , ~Ridderkerk 22-8-1610 , † <1677.
   Kinderen: Bastiaen, Cornelis, Maeijcken en Jannitie.

   Zij ws een dochter van Cornelis Boeyensz en Barber Crompeyn. Zij hertrouwde in 1655 met Pieter Bastiaensz Schipper, j.m. van Mijnsheerenland, wonende onder Klaaswaal.

  5 kinderen


 5. Ariaentje Ariens (Annigje Ariens) Nugteren , *Ridderkerk ±1610 , † <1-8-1667 .

  Ridderkerk 22-11-1643   Cornelis Blasius (Cornelis Blaesen) Blijgeest , * 1617 , ~Ridderkerk 9-7-1617 , † ±1678.

  1 kinderen


 6. Mariken Ariens Nugteren , * ±1610 , ~Ridderkerk 23-1-1611 , † 30-7-1656 , [] Mijnsheerenland 6-8-1656.
   Overleden tussen 30 juli en 6 augustus 1656.

   Op 30-7-1656 lag Marige Ariens in het ziekbed en benoemde Jacob Ariens Nugterne en Pieter Willemsz Penninc tot voogden van haar kinderen.

  Ridderkerk 29-4-1645   Jacob Aertsz Leeuwenburgh , *Ridderkerk ±1615 , † >13-10-1685.
      Zoon van Aert Cornelisz Leeuwenborch en Leentgen Willems Penninck .
   Jacob, wedr. van Marighjen Hendrik, en Marighjen Ariens was j.d. van Ridderkerk, beiden wonende op Westmaas. Hun 3 kinderen werden genoemd in 1657: Maijcken, oud omtrent 11 jaar, Ariaentie, oud omtrent 10 jaar en Aert, oud 7 jaar.

   In 1639 woonde Jacob aan de Blaak onder Heinenoord. In 1645 woonde hij als weduwnaar in Westmaas. Jacob was in 1660 boer aan de Blaak onder Mijnsheerenland.

   Op 29-8-1681 verkocht Jacob nog op het land staand gewas.
   Op 19-5-1685 tradt Jacob Aertse Leuwenburgh in Maasdam op uit naam van Aegtie Ariensen, weduwe Van der Kest.
   Voor de familie Leeuwenburg, zie: "Ons Voorgeslacht" 1965, 1991, 1992 en 1995. Voor zijn 4e echtgenote, zie: "Ons Voorgeslacht" 2012. Verder "Geslachten van het Eiland IJsselmonde" deel 5.

  3 kinderen


 7. Neeltgen Ariens Nugteren , * ±1615 , ~Ridderkerk 10-1-1616 , † <1658 .
   Get. Aecht Gerreden.

   Neeltje Ariens op Dorp/Nuchteren/Blijgeest ??

  Ridderkerk 16-10-1644   Jan Gijse van der Broeck , *Oost-Barendrecht 1611 , ~Barendrecht 27-3-1611 , [] Ridderkerk ±1-12-1699.
  Jan Gijse was getuige bij de ondertrouw van Pieter Pleunen Velthoen .
   Ondertrouw op 25-9-1644 in Ridderkerk.
   Neeltgen Ariens, j.d. van Ridderkerk, won. te Heerjansdam, met Jan Gijse van den Broeck,weduwnaar wonende onder Rijsoord.
   Impost pro deo bet. op 1-12-1699.

   Jan Gijse was sedert 1647 boer aan de Drogen(waal)dijk / Pruimendijk onder Ridderkerk.

   Jan was weduwnaar van (1) Jobje Willemsdr. Jan hertrouwde met (3) Geertjen Teunisdr en (4) Cijtie Segersdr.
   Jan was een zoon van Gijsbert Hubertsz en Neeltge Maertensdr.
   Op 27-4-1668 assisteerde Jan Gijsen van den Broeck, als "behouwt oom", Maycken Aryens Nuchteren bij het opmaken van haar akte van huwelijkse voorwaarden te Ridderkerk met Pieter Pleunen Velthoen.

   In het Ridderkerkse haardstedenkohier van 1666 werd Jan Gijsen van den Broeck geboekt voor twee haardsteden met een oven.

   Op 27 april 1668 assisteerde Jan Gijsen van den Broeck als "behouwt oom" Maycken Aryens Nuchteren bij het opmaken van haar akte van huwelijkse voorwaarden te Ridderkerk met Pieter Pleunen Velthoen.

   Jan Gijse van den Broeck, inwoner van Ridderkerk, transporteerde op 11 febr. 1675 aan zijn zoon Bastiaen Jansz. Nuchteren diens huis en erf enz. en 250 roeden boomgaard aan de Drogenwaeldijck onder de jurisdictie van Ridderkerk, met een "berghmet hooy ende eenige haver op het ’thooy ongedoorssen".De koopsom bedroeg 800 Car. gld., waarvan de helft werd voldaan door overname van een schuldbrief ten behoeve van de erven van de heer Robbert Vernocht en ten behoeve van secretaris Pieter van Gilst vanwege nog verschuldigde verpondingen, alsmede vanwege uitkoop van zijn moederlijke portie, verleden voor schout en gerechten te Ridderkerk.

   In het in 1680 opgemaakte kohier van de huishoudens en alleenstaanden te Ridderkerk staat overJan het volgende genoteerd: "Jan Gijsen vanden Broecken sijn huysvrouw bouwen met een dienstboden, daer mede sij de kost sijn winnende".

   Het enige kind van Jan van den Broeck en Neeltgen Nuchteren ging als volwassene met de naam Nuchteren door het leven en zo ontstond er een nieuw geslacht met deze naam, welke in feite een tak vormt van de stam Van den Broeck.

  1 kinderen


 8. Arien Ariens (De Jonge) Nugteren , * 1618 , ~Ridderkerk 11-2-1618 , † ±1675 .
   Overleden tussen 19-6-1675 en 21-3-1676.

   Arien Ariens de Jonge Nuchteren.

   Arijen Arijense Nuchteren, heemraad te Ridderkerk, gehuwd met Pietertgen Cornelisse wonende aan de Grasdijk te Ridderkerk, maakten op 7-5-1666 te Ridderkerk een testament op bij notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp.
   Zij verklaren hun testament d.d. 1 september 1661 nietig. Aan Maijcken Arijens, zijn voordochter, i.p.v. haar moederlijk erfdeel 1000 gulden uit te keren en om haar in eigendom te laten van 1 mergen land in oud Reijerwaard strekkende van de Molendijk tot de Tiendeweg, belend in het oosten Gerrit Arijen Gielen en in het westen de testateur zelf en 7 hout land en 1 mergen. Kinderen dienen onderhouden te worden. Meerdere afspraken worden gemaakt.
   Beroep: Diaken en heemraad.

  Ridderkerk 5-6-1645   Ariaentje Ariens Gielen , † <4-10-1659.
   Ondertrouw op 29-4-1645 in Ridderkerk.
   Uit zijn 1e huwelijk had Arien een dochter Marighjen.

   Ariaentje Ariens Gielen was afkomstig uit Ridderkerk. Zij was een dochter van Arien Gielen en Engeltje Boeyensdr. Ariens. Ariaentje had in 1644 trouwbeloften gedaan aan Teeuw Pleunen (vermoedelijk een stiefzoon van Arien’s zuster Beatrix), welke zij niet nakwam, zodat de zaak voor de kerkeraad te Ridderkerk werd voorgelegd. Teeuw Pleunen achtte de belofte bindend. Bij het uitgaan van de kerk gaf Teeuw zijn rivaal Arien een "kinnebakslag".
   Een half jaar later gingen de ouders van Arien en Ariaentje naar de predikant te Ridderkerk om te vragen of hij beiden in ondertrouw wilde opnemen. De predikant stond erop om ook Teeuw Pleunen te raadplegen. Teeuw en zijn vader stelden voor de Ariaentje de schuld op zich zou nemen en een gift zou doen aan de diakonie, dan zouden zij alles laten varen en kon Ariaentje met Arien trouwen.

  Ridderkerk 26-10-1659   Pietertje Cornelisse Mijs , * 1640 , ~Rijsoord (ZH) 18-3-1640 , † Ridderkerk ±1721.
      Dochter van Cornelis Leendertsz Mijs en Adriaentien Cornelisse .
   Ondertrouw op 4-10-1659 in Ridderkerk.
   Kinderen van Arien en Pietertje: Ariaentje (1661), Lijsbeth, Ingetje, Arien, Lena, Cornelis en Pieternella (1675).
   Op 22 mei 1718 wordt zij op de Lagendijk als weduwe genoemd. Zij is vr 22-4-1724 overleden.

   Ridderkerk, 1680:
   Pieter Hendricxsse Pieterman en sijn huijsvrouw hebbende twee kinderen boven en drie benede de acht jaeren en n in de kost, behelpt hem met de bouwerije [=hij boert], maer de fortuijn tegen geloope sijnde, is daer bijna wtgebouwen.
   Twee [kinderen] boven de thien jaren, 2 boven de vier en benede de thien.

  8 kinderen


 9. Cornelis Ariens Nugteren , * ±1620 , † ±1668 .
  Cornelis Ariens was getuige bij de doop van Arien Ariensz Nugteren .
   Overleden tussen 24-3-1668 en 30-10-1669.

   Een Cornelis Arentsz. Nuchteren in in 1668 in IJsselmonde begraven.

   Met akte van procuratie van Pieter van Cuijck van Nieroep, heer van Calflagen, deed Cornelis Ariensz. Nuchteren op 17-3-1659 te IJsselmonde transport van land in het Nieuweland van het dorp IJsselonde aan (zijn zwager) Leendert Leendert Vrancken.

  c ±1645   Marichgen Bastiaens .
      Dochter van Bastiaen Joosten en Neeltgen Meeus .

   Marichgen Bastiaens verklaarde op 2-3-1646 voor notaris Gijsbert te Jager te Dordrecht met Cornelis Arijensz Nuchteren "vleijselicke conversatie" gehad te hebben en "vader te sijn van haer kint, daeraff sij marichgen Bastiaensdr. nu all eenigen tijt geleden int kinderbedde heeft gelegen gehadt". Het kind zou tot haar mondigheid worden uitgesteed en onderhouden in eten, drinken, kleding, enz., waarvoor Arijen Arijensz Nuchteren, als vader van Cornelis Arijensz Nuchteren, zich borg stelde.

  Rotterdam 1647   Neeltjen Leenderts Vrancken , *Ridderkerk ±1625 , † >1-5-1688, [] IJsselmonde 1684.
  Neeltjen Leenderts Vrancken was getuige bij de doop van Jacob Ariens Nugteren (?) .

      Dochter van Leendert Leenderts Vranken (??) en Neeltgen Ariens Nugteren (???).
   Ondertrouw op 11-5-1647 in Ridderkerk.
   Zij waren jongeman en jonge dochter van en wonende te Ridderkerk.
   Neeltie Leenderts Vrancken werd in 1684 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   De schoonmoeder van Neeltje, Jannetje Sparreboom, werd tevens haar schoonzuster, daar Jannetje hertrouwde met Neeltje’s broer Leendert Leendertsz Vrancken.

   Arij Clement Ouwens en Arien Jacobsz Nuchteren waren beiden met een dochter van Leendert Leendertsz. Vrancken getrouwd.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.