Maritge Cornelisse .
Dochter van ? .


x
    Aert Pietersz Clinckert , † <1617.
Kinderen:
 1. Grijetgen Aerts (Grietge Aerts) Klinckert , † >1626 .

  x   Jacob Cornelisz Olijman , † <1628.

  5 kinderen


 2. Cornelis Aertsz de Oude Clinckert .

   Rotterdam, 9-2-1617:
   Marritgen Cornelis, weduwe van Aert Pietersz Clinckaert (Clinckert) uit Hillegersberch, benoemt tot erfenamen: Lenert Aertsz Clinckert, Cornelis Aertsz de oude met Cornelis Aertsz de jonge , 2 kinderen wijlen Jan Aertsz en Gryetgen Aerts. Legaat Marritgen Lenerts, oud 5 1/4 jaar, dochter van Lenert. Marritgen woont bij Cornelis Claesz Keyser, schuitvoerder op Amsterdam.

   Te H’berg op 11-2-1619 Comp. Cornelis Aertsz de oude, Cornelis Aertsz de jonge, Leendert Aertsz, Jacob Cornelisz Olijman, gehuwd met Grietge Aerts, Jan Dirksz [Kuijdt/Ruijch?], gehuwd met Maritge Jans, en Gangert Aertsz als voogd van Pieter Jansz, kinderen van Jan Aertsz, allen kinderen en erfgenamen van Aert Pietersz Klinkert, en zij hebben verticht.

   Te H’berg op H’berg Comp. Cornelis Aertsz Klinkert de oude, Lenert Aertsz Klinkert, Grietge Aerts, weduwe wijlen Jacob Cornelisz Olijman, en Pieter Jansz Klinkert, allen tezamen erfgenamen van zaliger Cornelis Aertsz Klinkert de jonge, en hebben verkaveld.
   Tevens comp. Grietge Aerts, weduwe van Jacob Cornelisz Olijman, geassisteerd met Cornelis Aertsz Klinkert de Oude, haar broer en voogd in deze, en Pieter Jansz Klinkert, ter andere zijde, en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 22-3-1638 Comp. Roockge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Klinkert, geassisteerd met Arien Jansz Slobbe, haar voogd in deze, ter eenre, en Cornelis Aertsz Klinkert, als grootvader en Arien Cornelisz Klinkert als oom en beiden als geordonneerde voogden van Neeltge Jans, nagelaten weeskind, ter andere zijde en bekenden op 08-11-1636 voor schout en schepenen verkaveld te hebben.

  2 kinderen


 3. Leendert Artssen (Lenert Aertsz) Clinckert , † <1650 .
   Overl. ná aug. 1635 en vóór nov. 1649.

   Aert Petersz. Clinckert en Maertgen Cornelisz. te Hillegeonsberghe maakten op 19-11-1608 te Rotterdam een testament op. Zij vermaakten daarin legaten aan Cornelis Aertsz zijn zoon en Leendert Aertsz zijn zoon. Er was een eerder testament geapsseerd op 17 juni 1608.

   Op 6 mei 1603 was in Rotterdam sprake van Adriaen Reynbrantsz., won. Boterdorp in Hillegonsberghe, en zijn schoonzoon Leendert Aertsz Clinckert, weduwnaar van
   Aeltgen Ariensdr. en nog meer personen vanwege een conflict om een woning en stukken land.

   Rotterdam, 9-2-1617:
   Marritgen Cornelis, weduwe van Aert Pietersz Clinckaert (Clinckert) uit Hillegersberch, benoemt tot erfenamen: Lenert Aertsz Clinckert, Cornelis Aertsz de oude met Cornelis Aertsz de jonge , 2 kinderen wijlen Jan Aertsz en Gryetgen Aerts. Legaat Marritgen Lenerts, oud 5 1/4 jaar, dochter van Lenert. Marritgen woont bij Cornelis Claesz Keyser, schuitvoerder op Amsterdam.

   Leendert Aertsz Clinckert en
   Harman Sampson traden op 4-3-1625 in Rotterdam op als voogden van de weeskinderen van Sebastiaen Jacobsz., scheeptstimmerman.

   Rotterdam, 17 mei 1626: Jan Dircksz Ruych, bosschieter, geeft aan zijn oom Leendert Aertsz Clinckert voor twee jaar in gebruik een achtste deel van een Eendenkooi, genaamd Clophamerskoy in Wollefoppe. Hij vertrekt als bosschieter onder Meeus de Boer, capiteyn.

   Rotterdam, 2-9-1627: Adriana Adriaensdr., eerst weduwe van
   Sebastiaen Jacobsz, varende man en daarna weduwe van Jan Willems, varende man, verklaart te hebben ontvangen van Leenert Adriaensz Clincert, geordineerde voogd over haar twee kinderen, enige nader gespecificeerde bedragen, ten behoeve van haarzelf en van haar kinderen: Stijntgen Sebastiaensdr en Jacob Sebastiaensz.

   Rotterdam, 27-2-1629: Sybrant Roelants, oud 47 jaar en Dirck Gerrits Verburch, oud 44 jaar, verklaren op verzoek van Henric Joppen, geweesen collecteur van de impost op boter, dat zij zijn medestanders zijn geweest. Zij hebben in 1626 een zekere huysman, wonende op de Rotte, bekeurd omdat hij jarenlang boter had geleverd aan Leendert Aryens Clinckert, wonende op de Melckmarckt, zonder dat daarover impost werd voldaan.

   Rotterdam, 30-9-1631:
   Arien Jansz, 45 jaar, wonende in Sevenhuysen in de Wolffoppenpolder, verklaart op verzoek van Pieter Jansz Clinckert dat hij 5 jaar geleden aanwezig was bij de erfgenamen van Cornelis Aertsz de Jonge wonende te Hillegonsberch toen de boedelscheiding plaatsvond.
   Een gedeelte van de boedel is onverdeeld gebleven, o.a. een stuk meer, twee vogelcoyen en een stuk riet- en houtland.
   De vogelcoyen werden voor twee jaar verhuurd voor 25 gld. per jaar aan Leendert Aertsz Clinckert, een van de erfgenamen.

   Rotterdam, 2-10-1631: Cornelis Jacobsz., man van Cristyna Sebastiaensdr., vaerende man, enig erfgenaam van wijlen Jacob Sebastiaensz, enige broeder van Cristyna Sebastiaensdr, bekent te hebben ontvangen uit handen van Leenert Aertsz Clinckert, alle gelden die deze als voogd van Jacob Sebastiaensz heeft beheerd.

   --
   Een Lenert Lenertsz Klinkert wordt op 13-2-1637 in Hillegersberg vermeld als oom en voog van Aeltge Pieters, het kind van Pieter Cornelisz Versijden bij Leentge Lenerts, zijn overleden huisvrouw, oud 9 jaar. De alimentatie was voldaan op 10-5-1650.

  x   Aeltgen Adriaen Reijnbrantszdr (Aeltgen Ariensdr) , † <6-1603.

   Aeltgen is een dochter van Adriaen Reynbrantsz., won. Boterdorp in Hillegonsberghe.

  x <1613   Annetgen Jacobsdr (van Troijen) .
      Dochter van Jacob (van Troijen) en ?
   Lenert had een dochter Marritgen, die rond 1612 is geboren.

   Annetgen had een broer Bastiaen en een zuster Neeltgen.

   Rotterdam, 5-11-1624:
   Leendert Artsz Clinckert, man van Annetgen Jacobsdr., en voogd van de weeskinderen van zijn zwager Bastiaen Jacobsz. en Neeltgen Jacobsdr., weduwe van Herman Ariensz Sampson, erfgenamen van hun neef Bastiaen Teunisz de Vormer, overleden in Oost-Indië op het schip "Het Wapen van Delft" machtigen Pieter Gerritsz Peeckstock, mede-erfgenaam, om namens hen bij de Oost-Indische Compagnie de maandgelden of gages te innen die hun neef nog tegoed heeft.

   Op 12-9-1635 in Rotterdam compareren:
   Leendert Aertsz Clinckert, man van Annetgen Jacobsdr en Neeltgen Jacobsdr, wed. van Harman Samsonsz, met Trijntgen Jacobsdr dochters en universele erfgenamen van Jacob Basteaensz van Troyen;
   Willempgen Aryens, wed. van Cornelis Jansz Romer, mede namens Maertgen Aryensdr en Trijntgen Jansdr, haar nichtjes, universele erfgenamen van Aryen Basteaensz van Troyen;
   Jan Cornelisz de Vermer, mede namens Arent Henricxsz de Lieffde, man van Cornelia Cornelisdr, zijn zuster, kinderen van Cornelis Teunisz de Vermer, enig kind en erfgenaam van Celitgen Basteaensdr van Troyen.
   Genoemde Jacob, Aryen en Celitgen Basteaens waren de enige zuster en broers en erfgenamen van de kinderloos overleden Jan Basteaensz van Troyen.
   Zij machtigen voornoemde Trijntgen Jacobsdr, hun zuster en nicht, om van juffrouw Bennincx wonend te Amsterdam gelden te innen over de inleg van 700 gld door wijlen Jan Basteaensz van Troyen in de Magelanissche Compangie.

   Op 30-10-1639 was in Rotterdam sprake van "het coockhuys van de weduwe van Leendert Adriaenss Clinckert".

  1 kinderen


 4. Cornelis Aartsz de Jonge Clinckert , † <1628 .
   Te Hillegersberg op 11-3-1627 compareerden Cornelis Aertsz Klinkert de Oude, Lenert Aertsz Klinkert, Grietge Aerts, weduwe wijlen Jacob Cornelisz Olijman, en Pieter Jansz Klinkert, allen tezamen erfgenamen van zaliger Cornelis Aertsz Klinkert de Jonge, en zij hebben verkaveld.


 5. Jan Aerntsz Clinckert , † <1604 .
   Maertijntge Gangerts, getr. met Cornelis Plonis eerder weduwe van Jan Aertsz Clinckaert, wordt eind 1603 en eind 1604 in Zevenhuizen vermeld.

   Maertijnge Gangertsz, getr. met Jan Aertsz Clincaert, wordt op 6-3-1605 in Zevenhuizen vermeld.

   Op 27-2-1616 te Hillegersberg comp. Willem Ariensz Stolkman, geordonneerd voogd van Maritge Cornelisse, weduwe van Aernt Pietersz Klinkert, en heeft verticht tegen
   - Cornelis Aerntsz Klinkert de Oude,
   - Lenert en Cornelis Aerntsz Klinkert de Jonge,
   - Jacob Cornelisz Cleijn [=Olijman], gehuwd met Grietge Aerts.
   - Idem Jan Dirksz van Vliet, nomine uxoris, en Gangert Aertsz, als voogd van Pieter Jans, kind van Jan Aerntsz Klinkert.

   Op 20-1-1602 in Zevenhuizen comp.
   - Maertentge Ganggherts dochter, wese wijlen Jan Aerden Clinckert, gheassisteert met Adrijaen Gangherts, haer broeder ende gherechte voocht, als boehoutster van de naegelaetten boel en Salijge Jan Aertss voors., ter eenre, ende
   - Aert Prs. Clinckert, als bestevader ende voocht van de naegelaetten weeskinderen van de voorn. Jan, benaempt Marritge Jansdr, oudt Heijlichmis Laestleeden Ses Jaeren, ende Pr. Jansz., oudt Heijlichmis Laestleeden iij Jaer,
   ende bekenden verticht te hebben.

   Rotterdam, 9-2-1617:
   Marritgen Cornelis, weduwe van Aert Pietersz Clinckaert (Clinckert) uit Hillegersberch, benoemt tot erfenamen: Lenert Aertsz Clinckert, Cornelis Aertsz de oude met Cornelis Aertsz de jonge , 2 kinderen wijlen Jan Aertsz en Gryetgen Aerts. Legaat Marritgen Lenerts, oud 5 1/4 jaar, dochter van Lenert. Marritgen woont bij Cornelis Claesz Keyser, schuitvoerder op Amsterdam.

  x   Maertijntge Gangerts (Maertentge Gangghertsdr) .
      Dochter van Gangert en ?

   Maertijntge Gangerts, getr. met Cornelis Plonis was eerder weduwe van Jan Aertsz Clinckaert, en werd eind 1603 en eind 1604 in Zevenhuizen vermeld.

   Maertijntgen Gangerts had een broer Aerijen Gangertsz.

   Op 15-12-1603 compareerden:
   - Cornelis Plonisz., getrouwd gehad hebbende Maertijntgen Gangertsdr., geassisteerd met zijn vader Plonis Crijnen, ter eenre, en
   - Aert Pijetersz. Clinckert, als grootvader, en Aerijen Gangertsz., als oom en voogd van de 2 nagelaten weeskinderen van Jan Aertsz. en Maertijntgen Gangerts, ter andere zijde.
   Zij bekennen met elkaar een accoord te hebben gesloten over de verdeling van de boedel die Cornelis Plonen en Maertijntgen Gangerts samen bezeten hebben en door de laatste is nagelaten.

   Te H’berg op 27-2-1616 Comp. Willem Ariensz Stolkman, geordonneerd voogd van Maritge Cornelisse, weduwe van Aernt Pietersz Klinkert en heeft verticht tegen Cornelis Aerntsz Klinkert de oude, Lenert en Cornelisz Aerntsz Klinkert de jonge, Jacob Cornelisz Cleijn gehuwd met Grietge Aerts. Item Jan Dirksz van Vliet nomine uxoris en Gangert Aertsz als voogd van Pieter Jans, kind van Jan Aerntsz Klinkert.

   Te H’berg op 16-9-1617 Comp Cornelis, Lenert en Cornelis Aertsz de jonge, Jacob Olijman en Jan Ruijven [?] nomine uxoris en Gangert Aertsz als voogd van Pieter Jansz,erfgenamen van Aert (Pietersz) Klinkert en bedanken Willem Ariensz Stolksman van de voogdij die hij gehad heeft over hun moeder.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.