Mariken (Maritgen) , † <7-1558.
Dochter van ? .    Damas , * ±1480 , † ±1545.
Kinderen:
 1. ?? Joris Damasz , † ±1564 .

   Joris Dammis was boer in Oud-Reijerwaard. De naam van zijn vrouw is onbekend, maar zij is rond 1570 overleden.
   Het huis van Joris Dammis wordt vermeld in het Ridderkerkse huizenkohier der 10e penning van 1553. In 1557 had Joris Dammis in Oud-Reijerwaard de gehele ’Jonge Reijners Houff van 8 mergen min 80 roeden’ in pacht en aldaar in ’Heer Floris van Wijngerden 33 mergen 70 roeden’ (’die Geer’ genaamd) percelen van 3 morgen en 3 morgen 1 hont. In Nieuw-Reijerwaard had Joris Dammis in ’Damis Geritsz Houff van 6 mergen’ 3 morgen in pacht. Dit laatste land was dus naar zijn vader vernoemd.

   Vanwege achterstallige landpachten droeg Joris Damasz bij akte van 28-5-1563 zijn ’huijs, hooffstede, bergh, schuijr, boegerten, telinge’ in het Oudeland van Ridderkerk aan de zedijck met koeien en inboedel over aande Dortse burgemeenster Arent heeren Cornelisz. Kort nadin moet Joris zijn gestorven.


 2. Gerrit Damasz , * ±1510 , † <1557 .

  5 kinderen


 3. ? Jan Dammis , *Ridderkerk ±1516 , † 10-7-1614 , [] Ridderkerk 1614.

    (Barbara) .

  Ridderkerk 16-11-1581   Neeltgen Huijgens , * >1550 , † <1621.
  Neeltgen Huijgens trad op als getuige bij de doop van Heijndrick Andriesse .
   Jan Dammis hertrouwde met het minstens 25 jaar jongere nichtje van zijn buurman Willem Hermansz, wier moeder behoorde tot een oude en gezeten Ridderkerkse boerenfamilie: Jan Damis tot Ridderkerk en Neeltgen Huijgendr. van Alblasserdam.
   Kinderen uit Jan’s 2e huwelijk met Neeltgen: Barber, Grijetgen, Ploengen en Joris.
   Op 3-5-1568 was Neeltgen nog onmondig.
   Neeltgen Huijgens is overleden tussen 23-11-1614 en 18-11-1620.

   De kinderen en erfgenamen van zaliger Neltgen Huijgens, te weten:
   - Joerijs Jansz, voor hem zelf en als bestorven bloedvoogd van de kinderen van Barbara Jansdr. met de schout van Ridderkerk als oppervoogd,
   - Lendert Lendertsz, als man en voogd van Grijtgen Jans, voor hem zelf,
   - Jaecob Jaecobs als man en voogd van Plontgen Jans, voor hem zelf,
   kwamen op 18-11-1620 tot grondkaveling:
   - Joerijs verkreeg 11 hont "in ’t smalweer van den grassedijck aff" en daarvoor moest hij aan zwager Jaecob 32 rijns gulden betalen.
   - Lendert Lendertsz Timmerman verkreeg 2 morgen "anden hoegen wech achter bolles" en hij moest eenzelfde bedrag aan zwager Jaecob uitkeren.
   - Jaecob Jaecobs verkreeg 1 morgen min 10 roeden en nog 5 hont in Oud-Reijerwaard en daar moesten Joerijs en Lendert 32 rijnsgulden voor ontvangen, alsmede Crijn Aldertsz (de weduwnaar van Barber Jansdr) 18 rijnsgulden en 18 gulden van landpacht.
   - De kinderen van Barbera Jansdr. ontvingen 10 hont in Nieuw-Reijerwaard ’an smalweer’ en moesten daarvoor aan oom Jaecob Jaecobsz 18 rijnsgulden betalen.
   Voorts werd er door de erfgenamen nog wat roerende goederen, kleding en kalveren gekocht en verrekend. Joerijs was ook nog een bedrag van 1000 gulden schuldig aan de boedel, alsmede 140 gulden voor 2 jaar landpacht.

   Neeltgen was een dochter van Huijch Cornelis, inwoner van Alblasserdam, en Grietgen Hermans.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.