Maritgen Crijnen , * ±1585 , † >6-1639.
Dochter van Quirijn Anthonisz (Crijn Teunisz) en Neeltgen Aerts (?) .


x 1609 (otr Barendrecht 9-4-1609)
    Bastiaen Lauwereijnsz (Bastiaen Laureijs) Schilperoort , * ±1580 , † Strijen >1645.
Kinderen:
 1. ? NN. .

   De 1e vrouw van Pleun Pleunenz. zou een dochter van Bastiaen Louwerensz. (van ) Schilperoort, boer te Strijen, kunnen zijn geweest, mogelijk Grietje geheten.
   Gezien het feit dat Pleun’s zoon Comelis (zie gen. IV), geboren uit zijn ongetwijfeld kortstondige eerste huwelijk, mede-erfgenaam was van Quirijn Antonisz. (ca. 1564-1634)41 moet Comelis Pleunen de Best een kleinzoon zijn geweest van Quirijns dochter Maritgen Crijnsdr. uit haar huwelijk met Bastiaen Louwerisz. (van) Schilperoort, hoewel de naam van deze vrouw uit geen enkele akte tevoorschijn is gekomen. Haar voomaam zou gezien vernoeming Grietje geweest kunnen zijn.

  x ±1640   Pleun Pleunsz de Best , *Strijen ±1613 , † >7-1666.
      Zoon van Pleun Gellofsz (de Best) en Maritge Cornelisse Spruijt .
   Zij hadden een zoon Cornelis Pleunen de Best, die nageslacht had.
   Geboren rond juli 1613.

   Volgens het Strijense huisverpondingskohier van 1663 woonde Pleun Pleune daar in de Achterstraat achter de oude haven.

   In een akte gedateerd 26 augustus 1666 zijn Aryen Esseboom en Pleun Pleunen de Best genoemd als de’ naeste bloetvrinden’ van vaderszijde, en Dirrick Willems Barendrecht als die van moederszijde, van de nagelaten weeskinderen van zaliger Gerrit Corn(elisz.) Spruyt en Annegie Willemsdr.

  1 kinderen


 2. Pieter Bastiaens Schilperoort , † ±1667 .
   Overl. tussen 11-9-1666 en 17-12-1667

   Op de lijst van het klapwakersgeld van Strijen van 1665 staat zijn huis vermeld.

   Op 5 januari 1668 compareerden Antonis Bastiaensen Schilperoort, Cornells Plonnen de Best en Arien Pietersen Schilperoort, mede voor Leentien Heyndricx, weduwe van Louweris Bastiaensen Schilperoort, allen wonende onder de jurisdictie van Strijen, en deden transport aan Jacob Krinnen Groennendijck, wonende in West-Barendrecht, van een ’huys, bergh, ceeten’ etc. met het erf waarop -dit stond, gelegen in het dorp van West-Barendrecht.
   Een dag later compareerde de onder Strijen woonachtige Thonis Bastiaensen Schilperoort voor hem zelf en namens de kinderen van Louweris Bastiaensen Schilperoort en diens weduwe Leentie Heyndricx, en compareerde Cornells
   Pleunen de Best, mede voor Arien Pietersen Schilperoort en zieh sterk makende voor de andere absente meerder- en minderjarige erfgenamen van de in Barendrecht overleden Antonis Krinnen, en transporteerden land in het Buitenland van Oost-Barendrecht.

  x   Aegie Jacobsdr , † >4-1677.
   Dit paar had nageslacht.

  1 kinderen


 3. ? Leentge Bastiaens Schilperoort , * ±1609 , ~Barendrecht 28-1-1610 , † ±1641 .
   Leentge is kort ná 22-12-1640 overleden.

  x ±1635   Meeuws Pieters (Meeus Pieter Aertsz) Bergeijck , † <1638.

   Meus was een zoon van Pieter Aertsz., schepen van Strijen, en Catrijntje Cornelis.

  x ±1642   Pieter Willemsz Lem , † <7-1662.
      Zoon van Willem Adriaensz Lem en Heijltge Joppen .
   Gehuwd vóór 9-1-1640.

   Pieter Willemsz. Lem was een zoon van Willem Ariensz. Lem, schepen van Cromstrijen, en Heyltge Joppendr. Hij hertr. Annetge Laurensdr.

   Hij boerde op de hoeve "Den Biesacker" aan de Middelsluisedijk OZ te Numansdorp. Eigenaar van de hoeve was rond 1650 Jonkheer Louwes.

  1 kinderen


 4. Laurens Bastiaansz (Louweris Bastiaensz) Schilperoort , * ±1610 , † Strijen 1667 .
   Overl. tussen 1 sept. en 19 nov. in 1667.

   Van hem stamt Barbera Laurens Schilperoort (1706-1787), die in 1701 trouwde met Arie Dirksz van der Linden.

   Lau Bastiaens was op 16-4-1628 in Barendrecht getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Adriaen Bastiaensse en Leentge Clements.

   Mijnsheerenland, 17 januari 1674:
   Thimotheus Pieterse Boer,cedeert en draagt over met procuratie van Pieter Cornelis Spruijt, gehuwd met Leentge Heijndricks, die bevorens weduwe was van Lauweris Bastiaense Schilperoort, wonende in Niemantspolder, aan en t.b.v. dhr. Johan van den Steen een schuldbrief ten bedrage van nog 100 C.gulden, verleden door Hendrick Jacobs Brantwijck, wonende bij Strijen. Item nog een obligatie van 150 C.gulden, staande op naam van Lauris Bastiaense Schilperoort en verleden door Cornelis Hendricks Verhouff in Strijen. En dat vanwege achterstallige landpacht.

  x ? 1632   Janneke Gijse , † ±1635.
   Otr. op 3-10-1632 in Barendrecht.
   Laurens Bastiaensz, j.g. van Barendrecht, en Janneke Gijse, wed. van Hendrick Schuijling van Pittershoeuck.

  x ? 1636   Lijsbetge Jacobs .
   Otr. op 23-3-1636 in Barendrecht.
   Laurens Bastiaensz, wed. van Janneke Gijse, won. in Barendrecht, en Lijsbetge Jacobs, j.d. van Charloijs.

  x ±1645   Leentge Heijndricks (Leentien Heijndricx) Verhoef , * ±1620 , † Strijen >1670.
   Kinderen: Johannes en Neeltje.

   Zij was een dochter van Hendrik Cornelisz Verhoef (±1588->1648).

   Op 5 januari 1668 compareerden Antonis Bastiaensen Schilperoort, Cornells Plonnen de Best en Arien Pietersen Schilperoort, mede voor Leentien Heyndricx, weduwe van Louweris Bastiaensen Schilperoort, allen wonende onder de jurisdictie van Strijen, en deden transport aan Jacob Krinnen Groennendijck, wonende in West-Barendrecht, van een ’huys, bergh, ceeten’ etc. met het erf waarop -dit stond, gelegen in het dorp van West-Barendrecht.
   Een dag later compareerde de onder Strijen woonachtige Thonis Bastiaensen Schilperoort voor hem zelf en namens de kinderen van Louweris Bastiaensen Schilperoort en diens weduwe Leentie Heyndricx, en compareerde Cornells
   Pleunen de Best, mede voor Arien Pietersen Schilperoort en zieh sterk makende voor de andere absente meerder- en minderjarige erfgenamen van de in Barendrecht overleden Antonis Krinnen, en transporteerden land in het Buitenland van Oost-Barendrecht.

   Mijnsheerenl., 17-1-1674: Thimotheus Pieterse Boer cedeert en draagt over met procuratie van Pieter Cornelis Spruijt, gehuwd met Leentge Heijndricks, die bevorens weduwe was van Lauweris Bastiaense Schilperoort, wonende in Niemantspolder, aan en t.b.v. dhr. Johan van den Steen een schuldbrief ten bedrage van nog 100 C.gulden, verleden door Hendrick Jacobs Brantwijck, wonende bij Strijen. Item nog een obligatie van 150 C.gulden, staande op naam van Lauris Bastiaense Schilperoort en verleden door Cornelis Hendricks Verhouff in Strijen. En dat vanwege achterstallige landpacht.

  2 kinderen


 5. Antonis Bastiaensen (Tonis Bastiaens) Schilperoort , * ±1615 , † Strijen ±1671 .

  x ±1650   Maaike Goverts Gordteijck , *Strijen ±1625 , † Strijen >6-1679.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.