Mechtelden .
Dochter van ? .


x
    Bartrom (Bertrum Gertssoon) de Bont , * ±1420 , † <5-1503.
Kinderen:
 1. Jan Bartroms (Jannen Bertromssoon) de Bont , † ±1539 .

  5   Adriana Jan Hendrix Lamberts , † ±1542.

  3 kinderen


 2. Goyaertke de Bont .

  x   Jan de Cort Geritszoon , † <5-1531.
   Zij testeren op 10-9-1523 in Loon op Zand.
   Jan is overleden tussen 10-9-1523 en 18-4-1531.

   Op 17-3-1504 verkoopt Jan de Gort steen aan & Heer van Loon, elk dirizend voor
   zeven stuivers.


 3. ? Wouter Bartroms de Bont .

   Op 10-4-1503 in Loon op Zand heeft Wouter, zoon van wijlen Bartroms de Bont hem overgegeven in Jan van Scouwe, in Gherit de Bont, in Jan Bartroms en Claes Bartroms zijn
   broer als executeren van alle goederen die hen aangekomen zijn van & dood van
   zijn vader en moeder etc.

   Van een zekere Geritden Wouterssoon de Bont zijn diverse afstammelingen in de heerlijkheid van Venloon bekend.


 4. Claes Bartroms de Bont , * ±1465 , † ±1539 .
   Overleden tussen 8-6-1539 en 12-3-1540.

   In het rechtelijk archief van Venloon treedt Claes Bartroms zeer vaak op als schepen. Ook zien we Claes Bartroms optreden als kerkmeester op 15-11-1520.

   Bij de afstammelingen van Claes Bertram wordt veelvuldig de familienaam De Bont vermeld.

  x <1485   Gheertruijden .
   Kinderen: Marij, Lambrecht en Bastiaen.

   Op 12-6-1505 in Loon op Zand hebben Lambrecht en Bastiaen, gebroederen en Korst Korstiaens, als man en voogd van Mary, zijn wettige huisvrouw, kinderen van Claes Bertroms, die Claes voorzegd verwekt heeft bij Gheertruyden zijn eerste huisvrouw, een erfdeling gemaakt van goeden, die gekomen zijn per testament van Mary Gherts Swerts
   huisvrouw.

  x <1510   Willemke Arts die Wit , † <1562.
   Kinderen: Bertrum, Aernt, Wouter, Cornelis, Marike en Aleijten.
   Zij is overleden tussen 14-12-1555 en 2-10-1561.

   Willemke was een dochter van Art die Wit en Marij.

   Op 7-4-1509 dragen Claes, zoon wijlen Bartroms die Bont ais voogd yan Willemke zijn wijf en Henrix Stockman alzulke tweegedeelte als hun aangekomen is van Art die Wit over aan hun zwager. Deze zal jaarlijks betalen degene die daar met recht opheffende zijn van Mary tot de kinderen voorzegd.

   Op 19-2-1543 heeft Willemke, weduwe wijlen Claes Bertroms haar recht van tochte in een jaarlijkse pacht op Arien Jan Gijben stede opt Efterlinge overgedragen aan Bertrom, Artden, Comelis en Wouter Claessoon haar kinderen en Peeteren Pauwels Quapssoon als man en momboir Mariken Claesdr zijn huisvrouw en Adam Dirixssoon ook als man en momboir Mariken Claesdr ook zijn huisvrouw.

   Op 2-10-1561 vindt een erfdeling plaats van al de achtergelaten gouden van Claes Bertrums en Willeken, zijn huisvrouw door vele kinderen en gehtc erfgenamen. Zij bezaten uitgebreide bezittingen o.a. akkers geheten “theyvelt aen de moelepat” en
   “de waterlaet”; alsmede erfpachten in de Bfterling en tot Tilburg en een “huysken inde heyrstraet”.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.