Meijnsje Jacobse .
Dochter van Jacob Danckertsz en Marichje Jans .


x ±1580
    Cornelis Jans Eerlantsz .
Kinderen:
 1. Jan Cornelisse de Ouden Eerlant , † <6-1662 .
   Overl. vóór 11-5-1662.

   Jan Cornelisse Eerlant den Ouden, wonende tot Crimpen op te Lecke.

   In 1633 kocht hij land, in 1640 kavelde hij landerijen en in 1641 verkocht hij land. In 1651 was hij geld schuldig.

   Te Krimpen a/d Lek op 28 martij 1633 Compareerde voor Schout ende voorn. Heenraden Danck Ariense onse buijrrman. Welcke heeft vercocht aen Jan Cornelisse Eerlant een rietvelt van 6 mergen int Hendrick Luijten weer, streckende van de lantscheijdingen doorgaens ter Lecker Hooft, dat de cooper heeft gecocht de somme van 300 gld.

   Op huijden 2 sep. 1640 soo hebben Sent Adriaense ende Jan Cornelisse Eerlant gemaeckt een eeuwige grontcavelinge in een weerlant genaempt Jacob Danckersweer, groot 6 mergen vijfftalf hont, streckende van de lantscheijdinge tot de diepte van de Lecq.

   Op 18-2-1641 compareerde voor Schout Bosch, Jan Cornelis Cornelisse, ende Jan Jacobse Heemraden tot Crimpen op de Lecq. Jan Cornelisse Eerlant ende Jan Cornelisse jonge Jan zijn broeder, ijder voor de gerechte helft, wonende tot Crimpen voorn. Welcke hebben getransporteert in vrije eijgendom tot behoeff van Aert Geerlofsse, de nombre van een half weerlant genaempt Jacob Danckenweer, groot int geheel 6 mergen vier en halve hont, ten naeste gelant Jan Ariense, ende Jan Cornelisse Janse c.s. Dat heeft de coper gekost volgens de voorwaarden daaraan gepasseert, de somme van 1450 gld.

   Te Krimpen a/d Lek op 7 marti 1645 compareerde de eerbare
   - Krijntge Jans, wed. wijlen Jan Cornelis Jans zal. geass. met Gerrit Janse ende Cornelis Jansz. hare broeders, oock met Aert Geerloffse hare swager, ter eenre.
   - Cornelis Janse ende Jan Janse haer kinderen, die haer beijde sterck maken voor Ariaentgen Jans
   ende Maritge Jans de oudste hare susters, mitsgaders Cornelis Cornelisse den Blinde ende Pieter Pieterse rechte bestorven bloetvoogden, vergeselschapt met de Schout als Oppervooght van de onmondige kinderen bij Jan Cornelisse voorn. nagelaten, met name Maritge Jans, Zijchje Jans, ende Crijntgen Jans dochters.
   Welcke 7 kinderen de voorn. Crijntgen Jans geprocreeert heeft bij voorn. Jan Cornelisse.
   Te kennen gevende in de minne te sijn overgekomen, nopende de erffenisse de kinderen competerende van hare vader. Dat de weduwe sal blijven int volle besit van alle goederen tot de mondige dagen van de vier jongste kinderen.

   Op huijden den 10e jan 1680 compareerde Gerrit Janse Eeerlant, soo voor sijn selve, als nogh als vooght over Grietje Jans Eerlant, Jan Pieterse de Zeeuw in huwelijck hebbende Mensje Jans Eerlant, Mees Foppen in huwelick hebbende Jaepje Jans Eerlant, Tonis Arijense in huwelijck hebbende Trijntie Jans Eerlant, Arijen Cornelisse Kort in huwelijck hebbende Gerrigje Jans Eerlant ende Cornelis Janse Eerlant, mitsgaders Jannetje en Marija Jans Eerlant, alle kinderen van sal. Jan Cornelisse Eerlant den Ouden.
   De welcke verclaarde bij dese te geven, Cornelis Gerritse Bruijn in huwelijck hebbende Maartie Jans Eerlant, haar comparanten swager, woonende tot Hilligersberg procuratie. Specialijck omme uijt haar comparanten naam te innen, soo danige somme van 50 car. gld. als haar comparanten overleden Mieuije genaamt Annitge Cornelis Eerlant, in haar leven huijsvrouw van Leendert N. Zeeuws kint, woonende op den Brouck buijten Vlaardingen, bij haar testamente, haar Comparanten heeft gemaackt, ende den gemelte haare man, off nu soo haar comparanten onderricht, haar comparanten oom, Arijen Cornelisse Eerlant, wonende tot Vlaardingen, volgens accoort, aan haar comparanten soude moeten uijtkeereh den gemeIte penn.

  x   Trijntje Gerrits Clinckerthuijsen , † >7-1679.
      Dochter van Gerrit Leendertsz Clinckerthuijsen en ?
   Kinderen van Jan en Trijntje: Gerrit, Merchie, Meijnsje, Gerrichje, Cornelis, Jaepje, Tryntge/Krijntge, Jannigje, Grietje en Merchje. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1993 en ORA van Kr/L.

   Trijntie Gerritsdr. Klinkkershuijsen/Clinckerthuijsen.

   Op 20 maert 1651 in Krimpen a/d Lek compareerde voor Schout Bosch, ende voorn. Heemraden. Jan Cornelisse Eerlant den Ouden ende Crijntgen Gerritsd. sijn huijsvrouw wonende tot Crimpen op te Lecke.
   Welcke bekende deugdelijck schuldich te wesen, aen Pieter den Langen, wonende tot Rotterdam, de
   somme van 850 ponden, spruijtende van aengetelde penn. Belovende te betalen, heden over een
   jaer, metten intrest van 5 gld. 10 st. ten 100 int jaer.

   Krimpen a/d Lek, 31 jan. 1671:
   Trijntgen Gerritsd. wed. van zal. Jan Cornelisse Eerlant onse inwoonster, geass. met Gerrit Janse hare zoon, als mede voor hem selve, Cornelis Gerritse Bruijn, getrout hebbende Merchen Jansd. Eerlant wonende tot Hillegersberg, Jan Pieterse Seeuw, getrout hebbende Meijnsge Jans Eerlant wonende tot Crimpen op te Lecke, Arijaen Cornelise Kort, getrout hebbende Gerrichje Jans Eerlant, wonende op Nieuwleckerlant, Cornelis Janse Eerlant onse inwoonder.
   Mitsgaders alle haer sterck maekende voor Jaepen Janse Eerlant, Trijntgen Jans Eerlant, Janneken Jans Eerlant, Grietgen Jans Eerlant, Mergien Jans Eerlant, alle kinderen van voorn. Jan Cornelise Eerlant sal. Hebben vercocht ende gecedeert aen Pieter de Lange wonende tot Rotterdam, de nombre van 10 mergen metten huijsinge, timmeragie, ende plantinge daeraen behoorende in Jaep Danckense weer, bel; ten oosten het Pillaert weer, ende ten westen Arijen Luijten weer.

   Op 2 aug. 1679 in Krimpen a/d Lek compareerde Trijntie Gerrits, wed. van Jan Cornelisse Eerlant den Ouden, onse inwoonster, sieck te bedde leggende. Verclaarde van haar naar te laten goederen te disponeeren aan Cornelis Janse Eerlant en Jannette, Marij ende Grietje Jans Eerlant, haar vijer jongste kinderen, die nogh jegenwoordigh bij haar in huijs sijn woonende, haar codicillataire twee jaarige paart met haarwagen, ende dat met alle hun toebehooren.
   Item nogh het beste bedt met peuluwe en kussens en deeckens, ende haar kleding, en dat ten respectie en in recompensie jegens tgunt haare andere getroude kinderen alrede uijt haare boedel hebben gehadt.

   In Maasland was op 25-6-1685 sprake van "Cornelis Jansz. Eerland als in deze last en procuratie hebbende van Michiel Gerritsz. en Trijntie Gerritsdr. Klinkkershuijsen wed. Jan Cornelisz. Eerland, kinderen van Gerrit Leendertsz. Klinkkershuijsen (proc. voor stadhouder en burgemeesters tot Krimpen op de Lek d.d. 23-6-1685)".

  10 kinderen


 2. Jan Corneliz Eerlant de Jonge (Jan Cornelisse Jonge Jan) , *Krimpen a/d Lek ±1585 , † ±1660 .

  x   Huijbertge Jansse (van) Westerhout , † 1689.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.