Michiel Jacops , † <1632.
Zoon van ? .


×
    Lucia Berten (Sijcken Berten) .
Kinderen:
 1. Anneken Michiels (Anneken Gielen) .

  × <1625   Peeter Hendricxss Back , * <1590 , † <5-1631.
      Zoon van Hendrick Hendrickxse Back (?) en ?
   Peeter Hendricxss Back en Anneken Michielss worden op 2-2-1624 in Waspik als echtpaar genoemd. In 1628 was sprake van voogden van Peeter’s kinderen, dus ze hadden kinderen.

   Op huijden den ve dach mert anno 1608 in Capelle compareerden Peter Hanrickss Back ende gaff over met eender vrijer ghifte soo recht is Gelden Willemss, sijnen swager.

   Op 2-2-1624 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Denis Janss, geh.m. Claesken Michielss, ten eenre, en Denis Peeterss anderszijds. Tevens werd een vrijgift opgemaakt tussen Peeter Handricxss Back, geh.m. Anneken Michiels, ten eenre, en eveneens Denis Peeters anderzijds. Tenslotte werd een vrijgift opgemaakt tussen Denis Janss en Beert Michielss.

   Henrick Henricxss Back, als voocht, en Denis Peeterss Haen, als toesiender, van de kinderen Peeter Henricxss Back worden op 28-3-1628 in Groot-Waspik vermeld. Zij verkochten toen een huijs, hoff ende ackerlant in Sgrevelduijn voor ƒ 550 aan Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss, die betaalden via een wilceur.

   Henrick Henricxss Back, als voocht, en Denis Peeterss Haen, als toesiender, van kinderen Peeter Henricxss Back, verkochten in Groot-Waspik op 28-3-1628 aan Denis Peeterss Haen een ¼ delle, gemeen met erffg Bert Michielss cs. voor ƒ 180 in Sgrevelduijn, ten oosten belend aan de gemeenen dijck, ten westen aan Sgravenmoer en ten noorden aan de cooper. De prijs was op basis van de 40e penning.
   Reeckeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Heijnrick Heijnricxss Back, als vocht,
   ende Denis Peeterss Haen, als toesiender, vande onmondige weeskijnderen van Peeter Heijnricxssen Back zaliger van alle bewijnde ende administratie de ghene den selven Heijnricxss Back inder qualite voorss gehadt heeft sedert den jaere 1627 naer t passeren de
   rekeninghe van Denis Peeterss Haen tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den
   19e april 1631 in Groot-Waspik.

  2 kinderen


 2. Berthout Michiel Jacopss (Beert Chielen) Vleesch , † ±1627 .

   Op 29-11-1617 in Raamsdonk verkoopt Bert Bastiaensz mede namens Bert Michielsz, zwager, en Joost Cleijsz [iets] aan Cornelis Segersz.

   Op 2-2-1624 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Denis Janss en Beert Michielss.

   Op 14-11-1618 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Berthout Michiel Jacopss en Wouter Willems betreffende een perceelken ackerlants in Sgrevelduijn voor ƒ 100, ten zuiden belend aan de koper en ten westen aan Michiel Jacopss.

   Accoort tusschen Wouter Jan Matheus, als getrout met Sijken Berten, ende Michiel Berten haren broeder:
   Op huijden desen xije november xvjc negenende vijftich compareerden voor ons schout ende gerechten Michiel Berten soone van Janneken Berten ter eenre ende Wouter Jan Mathijssen als getrout hebbende Sijken Berten een dochter van Janneken Berten ter andere seijde.

   Scheijdingheende erffdeelinghe tusschen Wouter Jan Mathijss als man ende voocht van Sijken Berten ende Michiel Berten, beijde kijnderen ende erffgenamen van Janneken Berten verweckt bij Bert Michielss van alle de erffgoederen bij haer metder doot ontruijmt
   ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen 14e november 1659 in Groot-Waspik.
   Berthout Michiels Vleesch, schipper, overleden 1627/28,

  ×   Jaenneken Berten .
   In 1627 was sprake van hun 3 kinderen. In 1659 worden nog maar 2 kinderen genoemd: Sijken en Michiel.

   In 1638 was in Groot-Waspik sprake van een rechtzaak tussen Enis Peterss, enerzijds, en Janneken Berten, wed. Bert Michielss, anderzijds. Het geschil betreft het deel van Berthout Michiels inde stede van Michiel Jacopss zoals vastgelegd op 27-12-1621 voor Joachim Jans Berthoutss, notaris.

   Op 2 october 1627 in Raamsdonk verkoopt Cleijs Janssen, mede als voocht van het kind van Peeter Adrijaensz Maes, Adrijaen Segers mede namens Jan Segers, Janneken en Peerken Seeghers, Mathijs en Lijsbetken Seegers, Janneken Berten, weduwe Bert Michiles Vlees en haar drie kinderen bij Bert Michiels, en het kind bij Bert Bastiaensz aan Adrijaen Fransz tbv Peeter Janssen Schoenmaeckers kind bij met naeme Anneken Peetersz.

   Aenken Corsten, wed. Bert Bastiaenss, en namens schout en gerechten van Raemsdonck vanegen de gemeene crediteuren volgens ackte van renuntiatie gedaen bij Bert Michielss Vlees x Janneken Beerten (proc. Raemsdonck, 24-7-1626) worden op 1-2-1628 in Waspik genoemd.

   Copije uutter accoort van Michiel Berten ende de erffgenamen van sijne huijsvrouwe. Op huijden desen xjxe november anno xvjc drienvijfftich soo compareerde voor mijn Wouter Janss, schouteth, Jan Wouterssen Seijlmans ende Cornelis Jochum Rijcken beijde heemreden des dorps Waspick deersame Janneken Berten met Michiel Berthoutssoone beide ter eenre zijde ende Ifken Adriaenss ende Meus Corneliss van Steen als gerechte bestorven bloetvoocht vande onmondige weeskijnderen van Adriaen Corneliss van Steen als daer sijn bij namen Neelken Adriaenss, Lijsbeth, Jan ende Cornelis Adriaenss van Steen. Alle kijnderen vander voorschreven Adriaen Corneliss van Steen ter andere zijde.

   Op huijden desen ve november 1653 soo compareerde wij ondergeschreven Denis Peeterss de Haen, ter eender sijde, ende Janneken Berten ende Michiel Berten, haer soon ende hare gecoren voocht in desen, last weduwe wijlen Bert Gielen, ter andere sijde. Ende [zij] sijn alsoo in het minnen en vrintschappen alsoo overcomen ende veraccordeert te sijn en omme alle voordere moijten, onheijlen ende quellinghe die al reede tussen beijde sijn geresen ende noch naermaels meer soude comen te reijsen ten ware datter met desen accoorde daer inne tijts niet en werde Janneken Berten voorsien aengaende seecker tachtentich gulden die Denis Pieterss Haen sijn vrou ende kijnderen de voorss Janneken Berten onrecht en ten tallen tijden manende haer selven hebben gesupmitteert tot affdoeninge van saecke onder schout ende gerechten de welcke als seghsmannen tot de voorss affdoeninge van saecke vande voorss parthijen sijn genomen ende de parthijen alsoo met vrintschappen van een geholpen. Soo wert wel respecttelijck geconditioneert dat den voorss Denis Peeterss sijn vrouw noch sijne nacomelinge haer selver niet hebben te vervoorderen de voorss tachtentich guldens het welcken met de poth boter en meer te manen ofte eenige actie daer meer aen te behouden omme de selve op de voorss Janneken Berten ofte hare nacomelinghe meer te derven maenen dan houdende de selve daer van volcomentlijck met desen accoorde aen mij te hebben voldaen waet tegens de voors Janneken Berten geene actie op de voorss Denis Peeterssen ofte sijne nacomelinghe meer te houden.

   Smaeldeelinghe tusschen Wouter Jan Mathijssen, als man ende voocht van Sijken Berten, ende Michiel Berten, te samen als kinderen ende erffgenamen van Janneken Berten van het buijten lant ende weijde gelegen inde ambachte van Sgravelduijn Waspick. Streckende vanden buijtendijckxse dijcksloot uutden oosten westwaert in tot den Sgravelduijn sloot toe. Alhier [in Groot-Waspik] voor recht aengebrocht desen xxije meert 1662.

  2 kinderen


 3. Neelgen Chielens , *Waspik ±1595 .

   Compareerde voor ons Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel,
   - Wouter Wouters Geenen woonende tot Raemsdoncq,
   - Arien Wouters Geenen,
   - Peeter ende Giel Denis de Haen,
   - Cornelis Jansen Schouten als in houwelijck hebbende Anneken Gijsberts de Haen, woonende mede tot Raemsdoncq, mitsgaders Matthijs Janssen van Riel als vooght vande kinderen van
   - zal: Bastiaen Ariensen Vosch, in houwelijck gehadt hebbende Maria Peeters Otterdijck;
   alle kints kinderen ende verdere erffgenamen van Peeter Denis de Haen, alle te saemen intervenierende voorde verdere vrienden ende geerfdens, en hebben in dier qualiteijt overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is, aen ende ten behoeve van Adriaen Timmers, Schout alhier tot Cappel, ende Jan Christ ontrent twee en halff hondt van outs uijtgedolven mort met de gronden, genaemt de Kouwen, gelegen aende westsuhde vande Nieuwevaert, waer van Zuijden en noorden gelegen is Elandt van Nieuwenhuijsen cum suis, streckrnde vande halve Nieuwvaertaff, westwaerts op tot den Quekel toe, dat met alle wegen, stegen, schouwen en nabueren rechten, met recht daer uijtgaende, en beloven het selve te vrijen naer den rechten vanden Landen, mitsgaders alle voorcommer aff te doen tot desen daegen toe. Actum desen 15e October 1691, present Johan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Govertsen Gijben Heemraden.Parthijen verclaeren voor recht den coop te wesen dertigh gulden, te betaelen t’ste Jan in de somer 1692.

  × 1619   Denijs Peeterssen (Denijs Peterss) ( Haen) .
      Zoon van Peter Denissen de Haen en Dingen Jacopsdr .
   Otr. op 7-3-1619 in Capelle (NB).
   Denijs Peterse, j.m. van Capelle, en Neelgen Chielens van Waspik.
   Zij hadden zonen Peter en Chiel.

   Op 8-10-1622 in Groot-Waspik werden een vrijgift en wilceur opgemaakt tussen Dingen Adriaen Wijtendr. ten eenre en Aert Wessel Aerts en Denis Peterss de Haen anderzijds.

   Op 2-2-1624 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Denis Janss, geh.m. Claesken Michielss, ten eenre, en Denis Peeterss anderszijds. Tevens werd een vrijgift opgemaakt tussen Peeter Handricxss Back, geh.m. Anneken Michiels, ten eenre, en eveneens Denis Peeters anderzijds.

   Op 7-12-1627 in Groot-Waspik was sprake van een vrijgift tussen Cornelis Stevenss. Swart en Jan Wijten. Op 12-12-1641 was ald. sprake van een vrijgift tussen o.a. Cornelis Stevens Swart en Denis Peeterss Haen.

   Henrick Henricxss Back, als voocht, en Denis Peeterss Haen, als toesiender, van de kinderen Peeter Henricxss Back worden op 28-3-1628 in Groot-Waspik vermeld. Zij verkochten toen een huijs, hoff ende ackerlant in Sgrevelduijn voor ƒ 550 aan Thomas Janss Schipper en Wilbert Corneliss, die betaalden via een wilceur.

   Henrick Henricxss Back, als voocht, en Denis Peeterss Haen, als toesiender, van kinderen Peeter Henricxss Back, verkochten in Groot-Waspik op 28-3-1628 aan Denis Peeterss Haen een ¼ delle, gemeen met erffg Bert Michielss cs. voor ƒ 180 in Sgrevelduijn, ten oosten belend aan de gemeenen dijck, ten westen aan Sgravenmoer en ten noorden aan de cooper. De prijs was op basis van de 40e penning.

   In 1631 waren Jan Janss en Denis Peeterss Haen armmeesters in Waspik.

   Op 12-12-1641 in Groot-Waspik werd een vrijgift opgemaakt tussen Cornelis Stevens Swart e.a. ten eenre en Denis Peeterss Haen anderzijds.

   Op huijden desen ve november 1653 soo compareerde wij ondergeschreven Denis Peeterss de Haen, ter eender sijde, ende Janneken Berten ende Michiel Berten, haer soon ende hare gecoren voocht in desen, last weduwe wijlen Bert Gielen, ter andere sijde. Ende [zij] sijn alsoo in het minnen en vrintschappen alsoo overcomen ende veraccordeert te sijn en omme alle voordere moijten, onheijlen ende quellinghe die al reede tussen beijde sijn geresen ende noch naermaels meer soude comen te reijsen ten ware datter met desen accoorde daer inne tijts niet en werde Janneken Berten voorsien aengaende seecker tachtentich gulden die Denis Pieterss Haen sijn vrou ende kijnderen de voorss Janneken Berten onrecht en ten tallen tijden manende haer selven hebben gesupmitteert tot affdoeninge van saecke onder schout ende gerechten de welcke als seghsmannen tot de voorss affdoeninge van saecke vande voorss parthijen sijn genomen ende de parthijen alsoo met vrintschappen van een geholpen. Soo wert wel respecttelijck geconditioneert dat den voorss Denis Peeterss sijn vrouw noch sijne nacomelinge haer selver niet hebben te vervoorderen de voorss tachtentich guldens het welcken met de poth boter en meer te manen ofte eenige actie daer meer aen te behouden omme de selve op de voorss Janneken Berten ofte hare nacomelinghe meer te derven maenen dan houdende de selve daer van volcomentlijck met desen accoorde aen mij te hebben voldaen waet tegens de voors Janneken Berten geene actie op de voorss Denis Peeterssen ofte sijne nacomelinghe meer te houden.

  3 kinderen


 4. Claesken Michiels (Claertgen Gielen) , *Waspik ±1597 , † 1669 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-5-1669.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 23-7-1617   Dionijsius (Deenis Janse) de Haan , * ±1585 , † 9-1652, [] ’s-Grevelduin-Capelle 25-9-1652.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.