Neeltijen Jans (Neeltge Jan Dammasdr) , * ±1570 , † <7-1643.
Dochter van Jan Dammis en (Barbara) .


x Sint Anthoniepolder 30-8-1593 (otr Ridderkerk 16-8-1593)
    Andries Mathijsz , † ±1594.    

    Zoon van Mathijs Maertensz ( Polderdijck) en Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .
x ±1595
    Adriaen (van der Swaen) , * ±1565 , † <6-1634.
Kinderen:
 1. Berbertje Adriaens (Berbertje Ariensen) (van der Swaen) , † >1641 .

  x ±1625   Ghijsbert Adriaensz (Gijsbert Arijensz) Timmerman , † 1661.

  8 kinderen


 2. Antoenis Adriaensz (Teunis Adriaensz) van der Swaen , † <1661 .

  x <1647   Marighjen Benne .

  x Sint Anthoniepolder 1647   Marighjen Leenderts (Marichie Leenderts Vrancken) , *Ridderkerk ±1625 , † 1695.

  3 kinderen


 3. Dammas Adriaensz (Dammas Arijensz) Oudeclem , † 1667 .
  Dammas Arijensz trad op als getuige bij de doop van Sijmon Gijsberts Smits .
   Dammas testeerde te Strijen op 17-6-1667, waarbij hij zijn zonen Pieter en Jan tot erfgenamen maakte, voorts vermaakte hij f 50,- aan de heilige geest armen te Strijen.

   Hij is overleden vóór 26-7-1667.

   Dammas Ariensz., noemde zich later ,,Oudeclem”, was afkomstig van de St. Anthoniepolder. Hij tekende als "Daemmes Arense".

   Dammas was bouwman (landbouwer) in de polder de Oude Klem onder Strijen.
   In 1635 bezat hij een huis op den Luchtenburgh te Strijen en in 1666 bezat hij een huis op het dorp in Strijen.

  x Sint Anthoniepolder 30-11-1630   Roocxken Simons Gijsbertsen ( Smits) , *Rotterdam, Charlois ±1605 , † <1663.
      Dochter van Simon Gijsbertsz Smit en Wijventje Pieters (Wijvettie Pieters Damas) .
   Otr. op 10-11-1630 in Sint Anthoniepolder.
   Damas Arienzen, j.g. van Sint-Anthoniepolder, tr. Sint-Anthoniepoider 30-11-1630 (1e proclamatie 10-11-1630) Rooxken Simon Gijbrechtszendochter van Charloos, ook wonende te Sint-Anthoniepolder.
   Kinderen: Pieter, Jan en Simon.
   Overl. vóór medio 1662.

   Op 18-11-1639 genoemd in het testament van haar moeder.
   Haar zoon Pieter liet in 1674 in Strijen een dochter Rookie dopen.

   Op 18-11-1639 comp. Wijventgen Pietersdr., weduwe van Simon Ghijsbertsz., wonende te Sint Anthoniepolder. Zij benoemt tot erfgenamen haarvier kinderen:
   - Roocxken Simonsdr. [getr. met Damas Aryensz. Oudeclem],
   - Bastiaentgen Simonsdr. [getr. met Cornelis Geerlofsz. van Roon],
   - Ghijsbert Simonsz. en
   - Neeltgen Simonsdr. [ongehuwd]
   en de kinderen van haar zoon Adriaen Simonsz.

  x <1663   Antonetta Busser , † ±1663.
   Overleden tussen 27-11-1662 en 1665.

   Op 27-11-1662 compareerde Antonetta Busser, huisvrouw van Dammis Aerijensz. Oudeclem, en vertoonde een door haar man getekende akte "waer bij bleeck dat des slever haeren man soo door de incomoditeijten van sijn schouder, als anders, niet selffs in persoon conde compareren".

  x Sint Anthoniepolder 20-2-1666   Ida Everts van der Linden , † ±1666.
   Overleden tussen 20-2-1666 en 15-6-1667.

   Ida zal een zuster zijn geweest van de op 15-7-1666 te Dordrecht wonende ’bejaerde dochter’ Anneken Evertsdr. van der Linde, welke op 11-7-1670 nog in leven was.

  3 kinderen


 4. Aris Adriaensz , † 1670 .
   Zonder nageslacht overleden in 1670, vóór 17 mei.

   In 1667 woonde hij in Strijen.

   Mogelijk heette hij voluit Andries en was "Aris" de afgekorte versie van zijn naam. Hij gebruikte geen familienaam.


 5. Marichie Adriaensdr. , † <1680 .
   Overleden tussen 12-3-1672 en 30-12-1679.

   Marichie trouwde op 11-8-1641 in de Sint Anthoniepolder met Gerrit Aertsz. Kettingh (Keth), weduwnaar van Strijen. Zijn eerste vrouw was Arijaentie Jansdr. Zijn ouders waren Aert Fransz. Ketting en Bastiaentje Ariensdr. Gerrit Aertsz. is overleden tussen 13-5-1654 en 20-11-1658. Hij was boer te Strijen.

   Maritgie Aerijensdr., weduwe van Gerrit Aertsz. Kettingh, wonende op het dorp Strijen, verklaarde bij akte van 12-3-1672 een bedrag van 1100 Car.gld. schuldig te zijn aan haar broer Dirrick A. van der Swaen, wonende in de Sint Anthoniepolder.

  x Sint Anthoniepolder 11-8-1641   Gerrit Aertsz Kettingh , † <1659.
      Zoon van Aert Fransz Kettingh en Bastiaentje Ariens .
   Otr. op 21-7-1641 in Sint Anthoniepolder.
   Gerrit was wednr. van Arijaentie Jansdr.
   Overl. tussen 13-5-1654 en 20-11-1658.

   GErrit was boer in Strijen.

   Zijn ouders zijn Aert Fransz. Ketting en Bastiaentje Ariens.


 6. Dirck Adriaensz van der Swaen , † 9-9-1678 .
   Wsl. in de S.A.P. overleden.

   Hij was boer te Sint-Anthoniepolder. Hij was ald. schepen in de periode 1658-1671.

   Dirck Adriaensz. van der Swaen trouwde met de 34-jarige Barbertje van Driel. Zij hadden één dochter, Neeltje, die trouwde met Andries Adriaensz. Meerenburgh.

   Op 3-4-1700 was er sprake van hun erfgenamen, kleindochters Cornelia en Dirckje Meerenburgh.

   Maritgie Aerijensdr., weduwe van Gerrit Aertsz. Kettingh, wonende op het dorp Strijen, verklaarde bij akte van 12-3-1672 een bedrag van 1100 Car.gld. schuldig te zijn aan haar broer Dirrick A. van der Swaen, wonende in de Sint Anthoniepolder.

   Matijs Ariens Plaisier en Ariaentje Ariens van der Swaen, ’echteman en wijff’, testeerden op de langstlevende op 5-2-1687. Zij woonden in het dorp van Rhoon. Hij was ziek te bed liggend, maar zijn verstand wel machtig. Hij liet een zoon Abraham na, die op 12-10-1687 werd genoemd, toen hij bij zijn oom Pieter Willems ging wonen. Zie: "Ons Voorgeslacht" 2000.

  x Rijsoord (ZH) 30-3-1642   Barbertje Leenderts van Driel , * 1607 , ~Rijsoord (ZH) 10-6-1607 , † ±1694.
      Dochter van Lenaert Foppenz van Driel en Marijcken Cornelisdr (Maertgen Cornelisdr) .
   Otr. op 28-2-1642 in Dordrecht.
   Dirck was j.m. van de Sint Anthoniepolder. Barbertje was j.d. van Rijsoord. Barbertje ging in ondertrouw met consent der ’vrienden’ [= familieleden].
   Overleden tussen 1694 en 1-2-1695.

   Barbertje Leendertsdr. van Driel was leenvrouw van Wassenaar te Oost-Barendrecht.

   Op 6-7-1652 werd Barbertje Leendertsdr. van Dryell, getrouwd met Dirck Adriaensz., te Sint Anthoniepolder, door de leenkamer Wassenaar beleend met 2½ morgen land in het Oudeland van Oost-BArendrecht. Dit land was overgedragen met akte van procuratie van Berbertje’s broeder Fop, van haar zusters Grietge en Maertge en van de kinderen van haar overleden zuster Heijltge, allen als erfgenamen van hun moeder, respectievelijk grootmoeder, Maertge Cornelisdr.

   Het leen van Barbertje in Oost-Barendrecht werd na haar overlijden overgeboekt op 1-2-1695 op haar 19-jarige kleinzoon Arij Andriesz Meerburgh.

   Als haar kleinkinderen worden in 1700 genoemd: Cornelia Meerenburgh, getrouwd met Dammis Arijensz. Hoogendijk, Marija, gejaarde dochter, Adrijaen Meerenburgh en Dirkje Meerenburgh, getrouwd met Adrijanus Geervliet.

  1 kinderen


 7. Pleun Adriaensz (Ploen Aerijens) van der Swaen , † >1679 .
  Ploen Aerijens trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Gijsberts Timmerman .

   "Ploen Aerijens Swaene Ghat"

   Pleun wordt genoemd met zijn broeders Teunis Arijensz en Dirck Arijensz en in aanwezigheid van zijn vrouw Maricken met haar broeders Fop en Cornelis Leendertsz van Drijel en Joris Jansz, zwager van Maricken en oom van Pleun.

   In Puttershoek werd Pleun aanvankelijk met de naam "Swanegat" aangeduid.

   Op 19-6-1643 werd een inventaris geregistreerd van de goederen en gelden die Pleun Arijensz. in zijn huwelijk met Maricken Leendertsdr. van Drijel zou inbrengen endat tenoverstaan van genoemde Pleun met zijn broeders Teunis Arijensz. en Dirck Arijensz., en in aanwezigheid van Maricken met haar broers Fop en Cornelis Leendertsz. van Drijel en Joris Jansz., zwager van Maricken en oom van Pleun. De goederen bestonden o.a. uit 7 hont, gemeen liggend in een stuk van 4 morgen 4 hont, aan de noordzijde van de Ritselaers Dijck in het Land van Strijen, oostelijk belend aan zijn broeder Dirck Adriaensz. als [ge]bruiker.

   Bij akte van 14-6-1660 leende de op het dorp Puttersheok wonendde Pleun Adriaensz. van der Swaen 331 gld. 7 st. van zijn stiefzoon, de nog minderjarige Jacob Corn[eli]sz. Hiervoor zette hij 1 morgen 270 roeden land in het Heiligegeestblok in Mijnsheerenland op hypotheek. De schuld was op 14-7-1665 afgelost.

  x Puttershoek 5-7-1643   Maergie Leenderts (Maertge Leenderts) van Driel , * ±1604 , ~Rijsoord (ZH) 16-1-1605 , † ±1653.
      Dochter van Lenaert Foppenz van Driel en Marijcken Cornelisdr (Maertgen Cornelisdr) .
   Otr. op 21-6-1643 in Goudswaard.
   Via de vrouw van zijn broeder Dirck zal Pleun in contact zijn gekomen met haar zuster.
   Op 30-8-1652 testeerden de op Puttershoek wonende Pleun Arijensz. van der Swaen en zijn vrouw Maricken Leendertsdr. van Drijel, beiden gezond zijnde. Zij hadden toen samen één kind, Neeltie, dus zoon Arijen was toen reeds overleden.
   Overleden tussen 30-8-1652 en 31-12-1653.

   Maritgen Lenaertsdr. en haar eerste man Heijndrick Joostensz. [Verrijp] werden op 18-10-1643 lidmaat op Puttershoek.

  2 kinderen


 8. Annitgen Andriesse (Annike Arisdr) , * ±1594 , † >1671 .
   Overleden ná 12-3-1672.

   Anneke was een dochter van Andries Mathijsz., schepen van Sint Anthoniepolder, en Neeltge Jan Dammasdr.

   Op zoek van de in de Sint Anthoniepolder wonende Gerrit Huijgen legde Annitgen Arisdr., laatst weduwe van Cornelis Huijgen Bla[e]cq, op 4-1-1654 voor schepenen van Klaaswaal een verklaring af.

   Annigie Aris wordt "zuster van halve bedde" genoemd door Maritgie Aerijensdr., weduwe van Gerrit Aertz. Kettingh, wonende op het dorp Strijen.

  x ±1615   Cornelis Adriaensz Uijtte Polder .
      Zoon van Adriaen Jacobsz (Adriaen Jacobsz den Ouden) (Uijtte Polder) en Maritge Jacobsdr .
   Zij zijn getrouwd vóór 27-2-1619. Hun kinderen zijn jong gestorven.

   Cornelis was boer in Nieuw-Cromstrijen.
   Cornelis was een zoon van Adriaen Jacobsz., ’lijntmaker’ in de Sint Anthoniepolder, en Marige Jacobsdr.

  x Sint Anthoniepolder 13-7-1634   Cornelis Huigsz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1608 , † 1653.
      Zoon van Huig Pietersz Blaeck en Ploentgen Cornelisse ( Jonckint) .
   Otr. op 2-7-1634 in Sint Anthoniepolder.
   Annitgen was weduwe van Cornelis Adriaensz. Uijttepolder, boer in Nieuw-Cromstrijen, zoon van Adnries Jacobsz. en Maritge Jacobsdr.
   Uit haar 2e huwelijk met Cornelis Huijgsz had Annigen een zoon Cornelis Cornelisz. Blaeck.
   Overleden in 1653 tussen 11 maart en 18 december.

   Cornelis otr. Sint-Anthoniepolder zh 2 jul 1634 en tr. ald. 13 jul 1634 (grf) met Anneke Andriesd, geb. Westmaas zh ± 1608.

   Cornelis Huigsz trad op als getuige bij de doop van Beatrix Adrijaens Boertje .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.