Neeltgen Lenaerts .
Dochter van ? .


x
    Cornelis Adriaensz Crijgsman , † <1616.
Kinderen:
 1. Lenaertgen Cornelis ( Crijgsman) , † <6-1-1623 .

  x   Cornelis Elderssen .

  3 kinderen


 2. Wouter Cornelisse Crijgsman , † <1638 .
  Wouter Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Sebastiaen Pietersz (Bastiaen Pietersz) Crijger .

   Wouter bleef ongehuwd. Zijn moeder vermaakte hem de halve erfenis "vermits sijnder siecte, impotentie ende ongevallicheijts halven, onmachtich is sijnen cost te verdienen ofte werven."


 3. Pieter Cornelisz Crijger .

   Pieter was een zoon van Cornelis Adriaensz Crijgsman en Neeltgen Lenaerts.
   Pieter’s kinderen noemden zich zowel Crijger als Crijgsman.

  x   Adriaentge Pieters Stout , † 5-3-1623.
      Dochter van Pieter Cornelissen (Pieter Cornelisz) Stout en Ariaentge Cornelis .
   De kinderen zonder precieze doopdatum komen uit een weeskamerakte van 14.5.1623.
   Eind 1630 was sprake van de kinderen van Adriaentge Pietersdr. zal.: Jacob Pietersz Crijger, Berber Pieters Crijger en Sebastiaen Pietersz Crijger.

   Te Alblasserdam op 14.5.1623 Comp:
   - Pieter Cornelisz Crijger als ten echten gehadt hebbende Adriaentge Pietersdr , ter eenre; Contra:
   - Pieter Cornelisz Stout, grootvader en voogd van de 7 nagelaten weeskinderen van Adriaentge Pietersdr zal., ter andere zijde.
   De vader neemt aan de k inderen tot hun 18e
   jaar te alimenter en. De kinderen:
   - Cors Pietersz, ca. 19 jaar,
   - Jacob Pietersz, ca. 17 jaar,
   - Berber Pi etersdr , ca. 13 jaar,
   - Bastiaen Piete rsz, ca. 12 jaar,
   - Henderick Pietersz, ca. 9 jaar,
   - Lenaert Pietersz, ca. 4 jaar,
   - Geerit Pietersz, ca. 3/4 jaar.

  x Alblasserdam 17-2-1624   Soetgen Huijgen (Soetgen Huijberden) .

  12 kinderen


 4. Geertgen Cornelis Crijgsman , † ±1604 .

  x ±1575   Pleun Foppen , † <1638.
   Kinderen: Dircge, Pleuntgen en Geertgen.

   Gezien de overlijdensdatum van zijn vrouw Geertgen is het onwaarschijnlijk dat hij degene is die (her)trouwde Aeltgen Jans Schouten.

  2 kinderen


 5. ?? Marijken Cornelis Crijgsman .


 6. Arien Cornelissen Crijger .

   Arien Cornelissen Crijger/Crijschman.

   Alblasserdam, 7.8.1622:
   - Adriaen Cor nelisz C rijger , geassisteerd met Pleun Foppe, zijnen z wager, ter eenre; contr a:
   - Jan Crij nen, voogd van de onmondige weeski nderen van zal. Sebastiaentge Crijnendr, ter andere zij de.
   Adriaen Corneliszvoorn. neemt aa n de vijf onmond ige weeskinderen te alimenteren, in echte geprocureert bij de voorn. Sebastiaentg en Crij nendr, met namen
   - Sijcken A driaensdr , oud omtrent 19 jaren,
   - Cornelis Adriaensz, oud omtrent 16 jaren,
   - Crijn Adriaensz, oud omtrent 15 jaren,
   - Sebastiaen Adriaensz, oud omtr ent 12 jaren, en
   - Adriaen Adriaensz, oud omtrent 10 j aren.

  x ±1600   Sebastiaentge Crijnen (Bastiaentge Crijnen) , † <7-8-1622.
   Kinderen: Sijchen, Cornelis, Crijn, Sebastiaen en Arien.

   Zij had een broer Jan Crijnen, die in 1622 werd benoemd tot voogd van de nagelaten kinderen.

  x Alblasserdam 8-6-1625   Marijken Ariens ( Aes) .
      Dochter van Arien Cornelisz Aes en Neeltgen Jans Soete .
   Hij was weduwnaar van Bastiaentge Crijnen. Zij was weduwe van Walich Arijenssen met wie zij 5 kinderen had.
   Arien en Marijken noemden hun dochter Bastiaentgen.

   Zij was een dochter van Adriaen/Arien Cornelisz Ae, heemraad, en Neeltgen Jans Soete.

   Te Alblasserdam op 23.10.1623 Comp: Neeltgen Jan sdr, weduwe van wijlen Adriaen Cornelisz, in zijn leven heemraa d, als moeder en voogdesse van haa r onmondige weeskinde ren, volgen s het testam ent van haar voorn. zal. man ten behoeve v an haar gemaakt,geassisteer t met Willem Adriaensz, haar
   zoon, en Willem Jansz Soete, haar broer , ter eenr e;
   Contra: Aert Lenaertsz, man en voogd van Mareken Adriaensdr , Goris Dircxsz, man en voogd van Adriaentge A driaensdr , Adriaen Co rnelisz Langge, man en voogd van Neeltge Adriaensdr , met Pleun Thonisz, oom en voogd in desen van MarekenAdriaensdr , weduwe van wijl en Walich Adriaenszzal., ter andere zij de. Boedelsc heiding.
   De weeskinderen: Anneken Adri aens, Cornelis Adriaensz, Jan Adriaenszen Ghijsbert Adriaensz, kinderen van den 2e bedde.
   De weduwe is twee k eer getrouwd geweest.
   Vervolg op deze akte (16.4.16 25):
   Comp: Adriaen Cor nelisz C rijger , als verloofd zij nde met MarekenAdriaensdr , en Willem Adriaensz, oom en nu rechte voogd van de we eskinderen. Hij verklaarde geakkordeer d te
   zijn en i n het sluit en van zij n huwelij k geconsentee rd te hebben, d at de voorn. weeskinder en van Walich Adriaenszzullen heb ben boven de best erfenis van h un vader de somma van 50 g ., uit te re iken op bami s 1625 van Pieter Co rnelisz Stam, en daarenbov en nog genieten zullen al de grienden gelegen o nder heer aveling, alles in forme als Mareken Adriaensdr voorn. van haar zal. vader, zi jnde de kin ders groot vader, heeft geër fd, als mede dochter van Goris Dircsz, haar (hun?) zwage r.

  6 kinderen


 7. Pleun Cornelisz Jonge Crijgsman , * ±1570 , † ±1647 .
   Pleun Cornelisse Crijsman is overleden tussen 29-11-1646, toen hij al ziekelijk was, en 21-4-1648.
   Pleun Cornelisz Crijsman, 72 jaar, wonend aan de Oudendijck in de Ambacht van Cralingen, wordt op 3-7-1642 in Rotterdam vermeld.

   Pleun woerd genoemd als oom van de kinderen van Leentgen in de weeskamer op 6-1-1623.

   Rotterdam, 30-12-1628: Cornelis Janss, wonende te Boscoop, verkoopt aan Jan Pleunen, voor wie zijn vader Pleun Corneliss Crijsman, wonende aan de Oudendijck, optreedt, een gedende schuit, groot ongeveer 4 lasten en ongeveer 6 jaar oud, met al het toebehoren voor de prijs van 310 gulden.

   Rotterdam, 9-2-1632: Mr. Henrick van Teilingen, schepen van Schielant, besteedt het onderhoud van een dijk aan aan Pleun Cornelisz Jongen Crijsman en zijn zoon Cornelis Pleunen Crijsman, welke dijk is gelegen in Cralingen omtrent de ’Rustwat’ aan de oostzijde van de Elskamp, gekocht van Maerten Aldersz van der Duyn.

   Rotterdam, 13-3-1634: Staat van hetgeen Pleun Cornelisz, won. te Cralingen, meer heeft betaald dan hij had behoeven te doen volgens de kavelcedul tussen hem en zijn kinderen d.d. 17 april 1632, waarvan Cornelis en Jan Pleunen eveneens won. te Cralingen de helft aan hem moeten terugbetalen. In de boedel bevindt zich ook een korenmolen die wordt verhuurd aan Aryen Cornelisz, corenmolenaar.

   Rotterdam, 25-6-1635: Cornelis Pleunen, wonend aan de Oudendijck in het ambacht van Cralingen en Neeltge Pietersdr, weduwe van Jan Pleunen, wonend in Phillepine, ter ene zijde en Pleun Cornelisz Crijsman, hun vader en schoonvader, ter andere zijde, verdelen de nalatenschap van resp. vrouw, moeder en schoonmoeder, waarbij Pleun Cornelisz Crijsman het huis en erve genaamd de Draeck, gelegen aan de Piswerff in het ambacht van Cralingen is aanbedeeld.
   N.B.: De eerste comparant tekent als Cornelis Plonen Jonghen Krijsman.

   Rotterdam, 24-2-1640: Pleun Cornelisz Crijsman en zijn vrouw Maertge Leenders, wonende aan de OudenDijck in het Ambacht van Cralingen testeren als volgt. Hij benoemt tot erfgenamen hun beider kinderen. Mede-erfgenamen: zijn voorzoon Cornelis Pleunen en de kinderen van zijn overleden voorzoon Jan Pleunen. Maertge Leenders krijgt een kindsdeel. Zij benoemt haar man tot erfgenaam.

   Rotterdam, 23-4-1640: Basteaen Pieters, geboren te Kinderdijck, gaat als bosschieter met het schip Maestricht van de Camer te Rotterdam naar Oostindien. Hij benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen van Pleun Cornelis Chrijsman en de nog te procreren kinderen bij zijn tegenwoordige vrouw Maertgen Leenders.

   Rotterdam, 3-7-1642:
   Pleun Cornelisz Crijsman, 72 jaar, wonend aan de Oudendijck in de Ambacht van Cralingen, verklaart op verzoek van Pieter Jansz Blanckert, oud schepen van Schieland, dat hij zo’n 40 jaar geleden van een stuk leenland van vier morgen, afkomstig van Gijsbert van Soelen, voor dezelve Gijsbert van Soelen en Jasper van Soelen 6 1/2 roeden zeedijk heeft onderhouden en uit de schouw gehouden. In deze 40 jaar heeft Crijsman, en mede zijn kinderen, die ook 16 jaar eigenaar zijn geweest van het leenland, nooit iets nieuws vernomen over het onderhouden van de zeedijk.
   Ook de vorige eigenaars van een strekweer dat nu eigendom is van Adriaen Cornelisz Kerckhoff, alias Admirael, gelegen aan de westzijde van het genoemde leenland, hebben altijd 4 roeden zeedijk uit de schouw gehouden. Vorig jaar, in 1641, heeft Kerckhof de dijk ongemaakt laten liggen, zoals ook nu het geval is, maar heeft de boetes en de kosten van het onderhoud, door de heren hoogheemraden opgelegd en gemaakt, betaald.
   Crijn Adriaensz, wonend aan de Oudendijck, 35 jaar, die verscheidene jaren in dienst is geweest van Pleun Crijsman bevestigt de verklaring van Crijsman, en vertelt dat Kerchhoff twee jaar geleden de dijk heeft laten maken, en dat deze daarbij de zoden en aarde uit het voorland van Blanckert en het buitendijkse land heeft laten halen.

  x   NN. , † <1636.
   Kinderen: Cornelis en Jan.

   Rotterdam, 17-4-1632: Pleun Cornelisz Jongen Crijsman won. aan de Oudendijck in Cralingen en zijn zoons Cornelis Pleunen won. in de Rustwat, mede namens Jan Pleunen, verdelen alle goederen die genoemde Pleun Cornelisz met wijlen zijn vrouw in bezit had.
   Hen wordt toebedeeld 3,5 morgen land met huis, berg, schuur e.d. met uitstaande vorderingen van:
   - Cornelis Cornelisz van Raephorst;
   - Arent Cornelisz, capteyn;
   - Aryen Cornelisz, corenmolenaer;
   - Daniel van Leeuwen;
   en schulden aan:
   - Jan Leenderts Piswerff;
   - Aldert van der Duyn;
   - Essevelt;
   - Jan Jansz Bodegraven;
   - Adam Kivid;
   - Pleuntje Pleunen, zijn dienstmaagd.
   Cornelis en Jan Pleunen krijgen 3 morgen 5 hond 40 roe leenland van de Heer van Kralingen, gelegen in Cralingen, met een huis en erf op de hoek van de Piswerff genaamd ’de Groene Draeck’.
   Onverdeeld blijven 3 morgen land met huis, schuur en korenmolen, gelegen in de Voorpolder, en 4 hond 13,5 roe genaamd ’het Paradijs’ gelegen in Alblasserdam.
   Belendingen land, te leen gegeven door de Heren van Cralingen:
   - Burger Wessels;
   - Honingerbosch;
   - ’s Gravenwech;
   - Hogendijck;
   Belendingen van het huis:
   - Claes Jans, cleermaker.
   Uitstaande vorderingen op:
   - Aelbert van der Laan;
   - Coninck de Cock;
   - Cornelis de Constapel;
   - Jan Aerts;
   - Jan Pieters;
   - Micchiel Jacobs;
   - Aelbert van Schoonhoven;
   - Cornelis van Bommel;
   - Willem Claesse Cock;
   - Witte Pleunen, voerman;
   - Pieter Cornelisz van Alblasserdam;
   - Willem Gerrits Holl.

  x <1641   Maertgen Leendertsz , † >11-1653.
   Pleun Cornelisz. krijgsman had voorzonen Cornelis en Jan bij een eerdere vrouw.

   Maertgen Leenderts trouwde (1) Pleun Cornelisz. Jonge Crijgsman. (2) Jasper Cornelisz. en (3) Pieter Adriaansz. Stolckxman.

   Adrijaan eeuwourtsz. (de lange), won. delfshaven, is voogd van maartgen leenderts, weduwe van jasper cornelisz., vermeld als voogd te o/y op 23-5-1653.

   Rotterdam, 4-4-1636: Pieter Adrijaens de Lange, man van Trijntge Claesdr, wonend in Cralingen, Pieter Ariens Hoogemost, man van Maertge Claesdr, wonend te Pijnacker, Pleun Cornelisz Crijsman, man van Maertge Leenders, wonend te Cralingen, en Huijch Pieters van Portugael, man van Liedewie Leenders, mede voor Leendertge Leenders, zuster van zijn vrouw, allen kinderen van Leendert Claesz za., Hoogemost en de Lange treden ook op voor Cornelis Pieters, man van Annetge Claesdr en voor Maertge Cornelisdr, weduwe van Arijen Claesz Graeff, allen erfgenamen van Haesge Claesdr za, vrouw van Pieter Ariens Jongepier, wonend te Cralingen, sluiten een uitkoopcontract. Jongepier zal aan de erfgenamen een perceel land overdragen gelegen in het Cralingsche Bosch, groot 3 morgen en 57 roeden. Een deel van het land strekt tot de scheisloot van Mallenburch. Belendingen: ten westen van de eerste 2 morgen, Aldert Jacobs Ridder, en ten westen, van 4 hont en een half morgen land, Pieter Louwerisz.

   Rotterdam, 29-11-1646: Pleun Cornelisse Crijsman, en echtgenote Maertgen Leenderts (Maritgen Lenaertsdr), wonend aan de Oudedijk te Kralingen, maken hun testament. Als Pleun eerstoverlijdt dan wordt(en) zijn nakind(eren) -met Maertgen-; voorzoon Cornelis Pleunen en de kinderen van wijlen zoon Jan Pleunen worden erfgenamen bij stammen en niet bij persoon voor ieder 450 gld ipv de legitieme portie en uitgesloten van de rest van de boedel. Legaat aan Maertgen van een kindsdeel. Maertgen benoemt Pleun tot haar erfgenaam. Langstlevende zal voogd worden. Tot executeur wordt benoemd Pieter Jansz van Gent, bakker. Pleun is ziekelijk; acte wordt bij hen thuis gepasseerd.

   Rotterdam, 21-4-1648: Ploon Jansz Stam, schuldenaar, en zijn schoonvader Ploon ’t Hoen, als zijn borg, zijn 425 gulden schuldig aan Maertjen Leendertsdr, weduwe van Ploon Cornelisz Crijsman, wonend aan de Oudedijck in Cralingen. Stam en ’t Hoen wonen aan de Kinderdijck in de Alblasserdamse waert in de jurisdictie van Dordrecht.

   Rotterdam, 13-11-1652: Annetge Pieters, weduwe van Jan Jocchemsz, en Adrijaen Jocchemsz, oom en voogd over de kinderen van de voorn. Jan Jocchemsz (overleden te Cralingen), zeggen dat 6, 7 of 8 jaar geleden de helft van een rys acker, te weten de uiterste helft, gelegen buiten de Cralingse Hoogen Dyck voor het land van Eeuwout Adryaensz van Bylwerff, door Jan Jocchemsz is verkocht aan Pleun Cornelisz Chrysman.
   Adryaen Pieters Stolcxman, gehuwd met de nagelaten weduwe van Pleun Cornelisz Chrysman, neemt de koop alsnog aan. De andere helft van het land komt toe aan Dirck Cornelisz Cool. Het verkochte land wordt belend door Aryen Pietersz Stolcxman ten oosten, de erfgenamen van Eeuwout van Bylwerff ten westen, strekkend van de dwarsgreppel van Dirck Cool’s akker achter af zuidwaarts tot op de Merruwe. De voorn. Chrysman vooheen en nu de voorn. Stolcxman belooft eeuwig en erfelijk op zijn kosten de helft van de Zeedijk, die voor de akker ligt, te onderhouden en zodoende de verkopers en hun nakomelingen daarvan te bevrijden. De verkopers zeggen dat aan Jan Jocchemsz destijds 26 gulden betaald is en daarmee ten volle voldaan is.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.