Neeltgen Philips , † ±1639.
Dochter van Philips Joosten (?) .


x
    Ewout Cornelis Ockersz , † <11-1602.    

    Zoon van Cornelis Ockersz en Machteltgen Jansdr .
x ±1603
    Willem Adriaensz (Willem Ariensz op Wollefoppen) , * >1552 , † 1613.
x >8-1613
    Severt Jeroensz , † ±1637.    

    Zoon van Jeroen Severtsz en ?
Kinderen:
 1. Arien Willems van der Kade , *Rotterdam, Hillegersberg >1600 , † <5-1670 .
  Arien Willems trad op als getuige bij de ondertrouw van Jacob Pietersz Bos , de ondertrouw van Pieter Adriaenss Langelaan , de ondertrouw van Arij Jansz (Arien Janssen) Kerckhof .

   Arien Willemss, wed. Lijsbeth Severts, wonend: Hillegersberg, en Aefgen Franss, wed. Jan Arienss, wonend: Hillegersberg, zijn op 2-11-1636 in Hillegersberg getrouwd na een otr. ald. op 18 okt.

   H’berg, 6-2-1626:
   Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   Rotterdam, 13-11-1635: Severt Jeroensz uit Wolffoppen, jurisdictie Hillegonsberch, laat de nakomelingen van Cornelis Severtsz, wijlen zijn zoon, 400 gld. na. De nakomelingen van wijlen Maertge Severtsdr, zijn dochter, 400 gld. Hij benoemt Maerten Severts en Arien Severts, zijn zonen, tot voogden over voornoemde afstammelingen.

   Rotterdam, 24-6-1636: Severt Jeroensz en Neeltge Phillipsdr, wonend in Wolffoppen in Hillegonsberch, bevestigen hun codicil d.d. 13-11-1635 en vermaken hun leengoederen, zijnde 7 margen, aan hun kinderen en kleinkinderen, uitgezonderd de kinderen en kleinkinderen van Cornelis Severtsz en Maertge Severtsdr.

   Te H’berg op 16-8-1628 Comp Arien Michielsz en Willem Claesz (van der Bregge) als kerkmeesters, mitsgaders Jan Ariensz Decker en Simon Cornelisz Ruijchrock als heilige geest- en armmeesters dezes ambachts
   ter eenre en Jannetge Cornelisse, weduwe van Lenert Cornelisz, Cornelis Lenertsz de Boer, Cornelis Lenertsz Kerkhoff en Arien Lenertsz Dijcksman, alle drie voor zichzelf, Cornelis Lenertsz Coppelenaer en Pieter Jansz Klinkert nomine uxoris en allen in de naam van Pieter
   Lenertsz en nog Cornelis Lenertsz Kerkhoff in de naam van Lucas Jansz Coppert, als getrouwd geweest zijnde met Ingetge Lenerts, allen erfgenamen van Lenert Cornelisz voornoemd, mitsgaders Severt Jeroensz en Claeske Corsse, allen tezamen possesseurs van het merendeel van de woning.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

   Rotterdam, 25-2-1656:
   Arien Janssen, jonggeselle, geassisteerd door zijn schoonvader [=stiefvader] Arien Willemsz van der Kade, beiden wonend te Hillegersberch, en Leentge Jansdr., jongedochter, geassisteerd door haar broer Cornelis Jansz Keet, ook wonend te Hillegersberch sluiten een contract van huwelijksvoorwaarden.

   Rotterdam, 18-8-1662:
   Cornelis Jansz Keet den ouden, Cornelis Jansz Keet den jongen, bijgestaan door Leendert Cornelisz Doelman en Arien Willemsz van der Kaade, van de gerechte van Hillergersberch, voogden over de kinderen van Maertijntge Jansdr Keet, Dirck Jansz Keet, Maertge Jansz Keet, en wijlen Jan Jansz Keet, Cornelis Ariensz Dijcxman man van Barber Jansdr Keet, en Arien Jansz Kerckhof, man van Leentge Jans Keet allen te Hillergersberg, kavelen de nalatenschap door blinde lootinge.

  x Rotterdam, Hillegersberg 7-5-1634   Lijsbeth Severts , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 , † ±1635.
      Dochter van Severt Jeroensz en Trijntgen Jans .
   Otr. op 22-4-1634 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Arien Willemss, jongeman van Hillegersberg, en
   Lijsbeth Severts, jongedochter van Hillegersberg, zijn gereformeerd getrouwd. Zij zijn stiefbroer en -zus; de weduwe van haar vader trouwde met zijn vader.

   Arien Willems en Lijsbeth Severts hadden een dochter Trijntje.
   Overleden tussen 07-5-1634 en 18-10-1636, wsl. in het kraambed.

   Lijsbet Severtsdr., dr. van Severt Jeroens, wordt op 6-3-1634 in Zegwaart vermeld.

   In H’berg op 28-8-1636 Comp Arien Willemsz, weduwnaar van zaliger Lijsbeth Severts, en koopt uit tegen Maerten Severtsz., als oom en geordonneerd voogd van Trijntje Ariens, 1 jaar, zijn kind, mitsgaders tegen Severt Jeroensz als grootvader van hetzelfde kind.

  x Rotterdam, Hillegersberg 2-11-1636   Aeffgen Fransdr ’t Baesge .
      Dochter van Frans Cornelissoon (Frans Cornelisz) ’t Baesge en Leentge Claesse (Leentge Claes Willemsdr) (?).
   Otr. op 18-10-1836 in Rotterdam, Hillegersberg.

   Te H’berg op 8-10-1636 Comp. Aefge Fransse, weduwe van zaliger Jan Arien Michielsz Kerkhoff, geassisteerd met Frans Cornelisz ’t Baesge, haar vader en gekozen voogd in deze, en koopt uit tegen Cornelis Ariensz Kerkhoff als voogd van Arien Jansz, 4 jaar, nagelaten weeskind en enig erfgenaam van de voornoemde Jan Ariensz Kerkhoff.

   Genoemd wordt de uitkoopbrief van vaderlijk versterf d.d. 13-10-1636 ten bedrage van 700 gld. op interest onder Arien Willemsz van de Kade, gehuwd hebbende de moeder van het kind.

   Op 1-2-1658 in Hillegersberg comp.:
   - Jan Fransz ’t Baesge, voor zichzelf,
   - Arien Willemsz van der Kade, gehuwd met Aefge Fransse,
   - Cornelis Cornelisz Kerckhoff en Theunis Dirksz in ’t Hout als vader en in het doen van de scheiding en deling van deze boedel opziende voogden van hare kinderen, geprocreĆ«erd bij Leentge en Maritge Fransse, beiden zaliger,
   tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Leentge Claasse, die weduwe was van Frans Cornelisz ’t Baesge, beiden zaliger, en hebben verticht.

  2 kinderen


 2. ? Philips Willemsz , * >1600 , † <1-1613 .
   Pouwels Ariensz. wordt in 1613 in H’berg genoemd als oom en voogd van Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, erfgenamen van Philips Willemsz.


 3. Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1603 , † <6-1681 .

  x Rotterdam 13-3-1624   Peije Ariensz Hoogerwaert , *Zoetermeer ±1602 , † <1681.

  6 kinderen


 4. Ariaentge Willems , * ±1605 .

   Ariaentge had broers Frank en Ariens Willemsz.

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   Testament, opgemaakt op 30-8-1639 in Rotterdam:
   Pieter Arientsz Pey, huijsman, en zijn vrouw Ariaentge Willemsdr., wonende in Omwoerden onder Hillegonsberch benoemen elkaar tot enige erfgenaam, daaronder begrepen 7 morgen land in de Wolffoppenpolder die hij gekocht heeft voor 2.500 gld. van zijn zwagers Franck en Ariens Willemsz.

  x Rotterdam, Hillegersberg 5-3-1627   Pieter Arien Peijess (Peter Ariensz) , * 1609 , ~Zoetermeer 10-3-1610 .
      Zoon van Adriaen Peijenss (Arijen Peijenss) en Jannetje Leenderts .
   Zij hadden een zoon Willem en wsl. ook nog een dochter Neeltje.
   Doopget. Crijn Wouterss, Jan Wouterss, Anneke Cornelis.

   Pieter Ariensz. is de jongste zoon.

   Pieter Arigense en Jannetge Jans lieten op 24-3-1635 in Rotterdam een kind dopen genaamd Tuendtge met daarbij als getuige Geeret Corsteiaense.

   Peter Ariensz Pey, 30jr, [uit] Ommoerden, wordt op 26-8-1636 in Rotterdam vermeld.

   Pieter Aeryenss Pey of Peye, backer, wonende te Omoorden onder Hillegersberch, 32 jaar oud, wordt op 7-9-1638 in Rotterdam vermeld.

   Rotterdam, 3-5-1644: Pieter Arienss Pey, wonende in Hillegonsberch in Omwoerden, bekent 400 gld. schuldig te zijn aan Henrick Janss Vlamingh, wonende te Cappele. In de kantlijn staat dat de schuld d.d. 04-04-1667 voldaan is.

   Rotterdam, 11-4-1649: Pieter Ariensz Peijer is 600 gulden schuldig aan Maertjen Gerritsdr, weduwe van Pouwel Ariensz, beide wonend in Ommoord, in het ambacht van Hillegersberg, over geleend geld.

   Pieter Arien Peyess, ambachtsbewaarder, wordt op 27-10-1649 in Hillegersberg vermeld. Pieter Arien Peijen wordt ook in 1655 in Hillegersberg vermeld.

   Rotterdam, 29-1-1658: Pieter Adriaensz Pey wonende in Ommoorden onder Hillegersberch bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Henrick Jansz Vlaming wonende te Capelle. In de marge van de akte is vermeld dat op 4-4-1667 de schuld is voldaan.

   Te H’berg op 14-1-1671 Zijn gekomen Cornelis Cornelisz Kerkhof, Willem Cornelisz Kerkhof en Cornelis Dirksz Kater, elk voor 1/4 part, Annetje Ariensz Kerkhof, Arie Simonsz Geneugelijk gehuwd met Neeltje
   Ariens, meerderjarige, mitsgaders de voornoemde Cornelis Cornelisz Kerkhof, Willem Cornelisz Kerkhof, Pieter Arien Peijen en Leendert Jochumsz als voogden over de minderjarige Arien Cornelisz Kerkhof voor het resterende 1/4 part, tezamen erfgenamen van Annetje Willems,
   weduwe van Cornelis Leendertsz Kerkhof, beiden zaliger, en hebben verkaveld.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

   Get. bij de doop: Jan Woutersz Peij en Quijering Woutersz (Crijn Wouterss) ( Metselaer) .

  1 kinderen


 5. Geertge Willems van der Kade , *Rotterdam, Hillegersberg >1605 .

   Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. was een kind van Neeltgen Philipsdochter.

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).   In 1669 woonde zij als weduwe onder Zevehuizen. In 1685-90 woonde zij aan het zuideinde van Zevenhuizen. In 1691 vertrok Geertge Willemsdr. met een akte van indemniteit van Zevenhuizen naar Nieuwerkerk a/d IJssel.

  x Zevenhuizen 31-10-1638   Dirck Jansz (van) IJsselmeer , † <1669.
      Zoon van Jan Ariens (van IJsselmeer) en ?
   Otr. op 10-10-1638 in Zevenhuizen.
   Zij hadden een zoon Willem.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon
   Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  x   Jacob Pietersz Bos .
      Zoon van Pieter Bos en ?
   Otr. op 23-1-1669 in Rotterdam.
   Get. bij het huwelijk: Arien Willems van der Kade .

   Jacob Pietersz. Bos, weduwnaar van Liedewij Jans, won. ’s-Gravenweg onder Nieuwerkerk.

   Rotterdam, 23-1-1669:
   - Jacob Pieters Bos, weduwnaar van Liedewia Jans, wonende aan de ’s Gravenwech onder Nieuwerkerck, trouwt onder huwelijksvoorwaarden met
   - Geertge Willems van der Kade, weduwe van Dirck Jans van IJselmeer, te Sevenhuysen, vergezeld van haar broer Aryen Willems van der Kade.

   Rijsoord, 2-1-1672:
   - Jacob Pieters Bos, wonende aan de Drogendijk, verhuurt voor een periode van 8 jaar aan Neeltie Gerrits, weduwe van Jan Jacobs Bos, wonende te Nieuwerkerk, hooiland gelegen aan ’s-Graeffwech in de Essepolder.
   Belendingen: Jan Kees de Jongensland, Jan Keesland, Willem Goethart, Jan Cornelisz de Jonge.
   - Jacob Pietersz Bos (ziek op bed liggende), wonende aan de Drogendijk, maakt hiermede zijn testament van ongeveer drie jaar geleden, opgemaakt bij notaris de Roij in Rotterdam, ongeldig. Hij legateert aan de kinderen van Cornelis Cornelis, verwekt bij Aerditie Pieters, een huis. Verder tot zijn erfgenamen benoemt hij: Jan Pietersz Bos, Isbra Pietersz Bos, kinderen van Leendert Pietersz Bos, Joris Gerritsz Nieuwerkerck, nagelaten zoon van Leentie Pieters, zijn zus.

   Rijsoord, 15-4-1672:
   Jacob Pietersz Bos, wonende aan de Drogendijk, machtigt hierbij zijn broers Jan Pietersz Bos en IJsbrant Pietersz Bos, om uit zijn naam op te treden voor ’t gerecht van Nieuwerkerk en over te dragen aan Jan Leendertsz Bos, zijn broer, ongeveer twee mergen en twee hondt land gelegen in de Essepolder aan hem verkocht voor een bedrag van 1.650 gulden.

  1 kinderen


 6. Maertge Willems , * ±1608 , † >10-1676 .
   Maritge Willems ws mondig den 17 juni 1608

   Maertge/Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang, was een dochter van Neeltgen Philipsdochter.

   Er was ook nog een Maritge Willems, eveneens een dochter van Willem Adriaensz. (uit een eerder huwelijk), die op 16-9-1613 in H’berg wordt genoemd als de moeder van Arien en Cornelis IJsbrandsz.

  x Rotterdam, Hillegersberg 2-3-1631   Gerrit Michielsz Levelangh .

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon
   Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.