Neeltge Crijnen (Neeltgie Arijens Crijnen) , * ±1580 , † <1637.
Dochter van Crijn Ariensz Vellecooper en Marijke Ariens (??) .


x ±1605
    Cornelis Pieterssen Stout , † <8-1628.
x Dordrecht 16-1-1629 (otr Dordrecht 31-12-1628)
    Adriaen Cornelissen (Arijen Cornelissen) Coijman , † ±1629.    

x 1630 (otr Alblasserdam 31-3-1630)
    Pieter Jansz (Pieter Janssen) Wildeman .    

Kinderen:
 1. Jacob Cornelissen Stout , † <1664 .

  x 1628   Pleuntgen Leendertse , † <1664.
      Dochter van Leendert Wouterssen en Maijken Heijndricx .
   Otr. op 25-3-1628 in Alblasserdam.
   Kinderen: Barber, Cornelis, Leendert, Neeltgen, Wouter, Leendertge en Pieter.

   Hun dochter Neeltgen trouwde met Heijndrick Cornelisz Stout en leed aan de pest.

   Hun dochter Leendertge trouwde met iemand van de familie Thoen en werd onder kerkelijke tucht geplaatst wegens dronkenschap.

  7 kinderen


 2. Barbera (Berber Cornelisse) Stout , * 1610 , ~Alblasserdam 21-2-1610 , † <1637 .
   Doopget. zwager v. Neeltge Crijnen, Adriantge (hv. v. Peter Corneliss.), Bastyaentge Corneliss.

  x Lekkerkerk 1628   Dirck Jacobsen , † <1637.
   Otr. op 31-12-1627 in Alblasserdam.
   Dirck Jacobsen was weduwnaar van Marichen Claes.

   Op 12-12-1630 in Alblasserdam 12.12.1630 Comp:
   - Adriaentgen Cornelisdr, weduwe van wijlen Pieter Cornelissen Stout, geassisteert met Cornelis Wouterssen, haar zoon en Cornelis Adriaenssen Crijcher, haar neef, ter eenre; Contra:
   - Jan Pietersz Stout , voor hemz elf en voogd van de nagelaten weeskinderen van Aeriaentgen P ietersdr zal.; Jan Claess en, man en voog d van Mareke Pietersdr ; Jacob
   Cornelis sen Stout, voor hemzelf en medevoogd van zijne verdere susters en broer, minderjarig zijnde; Dirck Jacobsz, man en voog d van Berbera Co rnelisdr Stout; Cornelis
   Pietersz Crijgeren Jacob Pieter sz Crij ger. Alle er fgenamen, kinde ren en kinds kinderen v an de voorn. Pieter Co rneliss en Stoutzal.
   Boedel scheiding:
   Aeriaentgen Cornelisdr (weduwe) zal hebben de gerechte hel ft van de huysi nge met den erve gelegen in de Kercks traet (belent oost Jacob Basti aenssen, west Gerrit den Wever)
   met nog een ge rechte helft van een kennip werf (gelegen o nder Alblas, bele nt oost De Nederwaard, west Gerrit Sterrenbur gh) en nog wat grienden.
   Jan Pieter sz Stoutzal hebben de h uysinge me t den erve gel egen aan de Kinder dijk tegen Rijsewael, daer Pieter Co rneliss en Stoutin zijn leven gewoond heeft.
   Jan Stoutvoorn. is bedeeld een me rgen een hont e en vierendee l hont seven schaft en sesthien voet.
   Jan Claess enzal hebben een half hont en een v ierendeel h ont en een achten deel hont vier sc haft en een voet m et de dijka ge annex, gel egen in Blok weer in een kamp land g root
   elf hont, genaam d ’t Vliet land aan de wes tzijde v an de Vliet o ver aande voo rste weter ing. En nog wat grienden.
   Jan Pieter sz Stoutzal betale n aan Aeriaentgen Corneli sdr, weduwe voorn. 800 cg. Etc.


 3. Ningen Cornelis (IJngetie) Stout , * 1612 , ~Alblasserdam 30-9-1612 , † ±1636 .

  x Alblasserdam 9-4-1634   Pleun Ariensz Commer , † >1668.

  2 kinderen


 4. Anneken Cornelis Stout , * 1618 , ~Alblasserdam 9-12-1618 , † <11-2-1643 .
   Doopget. Crijn Aryenss., Marijken Lau Schalcxss., Anneken Hendricx.

   Te Alblasserdam compareerden op 21.12.1636:
   Jan Pietersz Stoudt als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen Neele Crijn en Cornelis Pietersz Stoudt; Jacob Cornelisz Stout en Pleun Adriaensz, elk
   voor zichzelf. Betreft de boedel van zaliger Dirck Jacobsz van Lekker kerk die getrouwd was met Berbera Cornelis Stout. De weeskinderen: Anneke Cornelis Stout en Pieter Cornelisz.


 5. Pieter Cornelisz Stout , * ±1620 , ~Alblasserdam 17-1-1621 , † >1655 .
  Get. bij de doop: Jacob Arienssen Thoen .
   Doopget. Jacop Aryens Thoen, Pieter Pouwelsz, Stijntgen Ellerts.

   Pieter is op 22.8.1639 doopgetuige is bij een kind van zijn broer Jacob: "van het Hof". Bedoeld kan zijn Hof Souburgh, gelegen aan de Alblas.

  x 1647   Neeltgen Ariens ( Boode) .
      Dochter van Arien Cornelisse Boode en ?
   Otr. op 13-1-1647 in Alblasserdam.
   Pieter Cornelisz Stout, j.m. van Alblasserdam, en Neeltge Adriaensdr., j.d. van Barendrecht.

   Zij was vanaf 21-8-1655 gedurende minstens 1 jaar ondergebracht in het Leprooshuys te Dordrecht, omdat zij haar verstand en zinnen niet machtig was.

   Op 21 februari 1656 verklaarde Leendert Jansen de Laet, binnenvader int leprooshuis van Dordrecht, op verzoek van Arien Coornelissen Boode op Barendrecht, dat op 21 augustus 1655 Pieter Cornelissen Stout, wonende te Alblasserdam, zijn vrouw Neeltie Ariensdr., dochter van voornoemde Boode, haar verstand en zinnen niet machtig zijnde, aan hem Leendert Jansen de Laet voor de tijd van eenjaar heeft besteed om haar binnen het leprooshuis te bezorgen van kost en drank en dat voor 170 gld. Boode en Stout zouden samen de kosten dragen.


 6. Cornelis Cornelisz Stout , * 1624 , ~Alblasserdam 28-7-1624 .
   Doopget. Kleys Krijnen, Cornelis Heyndricxz, Pleuntgen Meertens.

   Cornelis Cornelisz Stout, mogelijk ook genaamd "De Speeldman".


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.