Neeltje Cornelisse .
Dochter van ? .


x
    Gerrit Gerritsz Stuij , *Streefkerk ±1595 .
Kinderen:
 1. Daempje Gerrits Stuij , * 1620 , ~Streefkerk 11-10-1620 .


 2. Crijntje Gerrits Stuij , *Streefkerk ±1626 , † Streefkerk >1655 .

  x Streefkerk 19-3-1649   Lenart Cornelisz Sterrenburg , *Oud-Alblas 1618 , ~Oud-Alblas 11-11-1618 , † Oud-Alblas >5-11-1684.

  3 kinderen


 3. Marrichje Gerrits Stuij , *Streefkerk ±1630 , † >26-11-1687 .

   Merrigjen, Marrigje.

   Schoonhoven, 23-1-1686: Marrigje Gerrits Stuij, wede. van Jan Pietersz. Corevaer, won. in Ammers Gravelant, ter eenre, en Pieter Jansse Corevaer de jonge, desselfs soon, t.a.s. verklaren met elkaar overeen gekomen te zijn dat de 2e comp. zijn moeder haar leven lang zal onderhouden in kost, drank, kleding en reding en haar voorzien van behoorlijke huisvesting alsook van goet gerak en gemak, waertegen vsz. Pieter Jansse Corevaer gedurende die tijd zal genieten de jrl. renten en andere revenuen oftewel de lijftocht van alle goederen als de 1e comp.te bij haer nichte Volkje Maertens, in haer leven wede van Gerrit Woutersse zal., haer leven lang is besproken vlg. het testament voor notaris van der Putte alhier gepass. De 1e comp.te machtigt vn. Pieter Jansz. Corevaer om te vordren de renten en inkomsten van alle de goederen waervan haer vlg. vsz. testament de lijftocht is gemaakt. Get. Lucas Aschenbergh en Simon Swanevelt, won. alh.

   Schoonhoven, 3-4-1687. Marrichjen Gerrits Stuijen, wede van Jan Pietersz. Corevaer, won. in Gravelant, verclaert ter requisitie van de heer Johan Snoek, borgermr. der stede Nieupoort, en Johan Schoonenberg, dat geduijrende haeren boedel en goederen onder curateele is geweest, sij met niemant eenigh contract van huijre nopende ’t gebruyck van de hofstede of landerijen gelegen in Gravelant, waerop sij nogh is woonende, heeft aengegaen, veel min dat sij tselve met de requir.ten soude hebben gedaen, ja selfs dat bij haer noijt geen de minste gedachten sijn geweest om met de requir.ten eenigh contract van huijr nopende ’t gebruijck van de vsz. hofstede en landerijen aen te gaen ofte oijt gelden off penningen ter dier sake aen de requir.ten te hebben betaelt off toegeseijt. Gedaen te Nieupoort ter presentie van de heer Arnout Cocqius en Barent Verlek, penningmeester van de Crimpenerwaert.

   Schoonhoven, 26-11-1687: Marrichje Gerrits Stuije, wede van Jan Pietersse Corevaer, won. in Gravelant, bekent wel en deugdelijk schuldigh te wesen aen Sr. Johan Schoonenbergh, won. tot Leckerlant, d’somme van 375 car. gld., tot 20 st. ’t stuck, spruijtende ter sake van deughdelijcke geleende penningen bij de comp.te tot haer volcome contentement ontfangen, doende mitsdien afstant van de uijtvlucht van onaengetelde gelde, belovende van de vsz. somme intresse te betalen tegens 5 gld. van ijder hondert int jaer, twelk sijn ingangh nemen sal op meij des toecomenden jaers 1688, geduijrende voorts ter effectuele afflossinge der vsz. capitale somme toe, die t’allen tijde sal mogen, en naert verloop van zes eerstcomende jaren en eerder niet tot vermaninge van den houder deses ook sal moeten werden gedaen, mits die de opsegginge doen wil off begeert gedaen te hebben, gehouden sal sijn den anderen een vierendeel jaers te vooren behoorlijck opsegginge en waerschouwinge te doen, edogh onder conditie, indien den jaerl. intresse werd betaelt binnen twee maenden naer ijder verschijndagh, men insulcken gevalle sal mogen volstaen mit 4 gld. van ijder hondert int jaer. Compareerde mede Pieter, Aert en Pete Jansse Corevaer, mitsgaders Gerrit Claesse, getrouwt met Marrichje Corevaer, welke verclaerden hun selven tesamen en ijder in solidum en voor ’t geheel te stellen borgen voor Marritje Stuije, hunne moeder en schoonmoeder resp., mitsgaders voor de voldoeninge van ’t vsz. capitael en de te verlooppen intresse vandien t.b.v. de houder deses. Zij verbinden hiertoe hunne resp. persoonen en goederen. Get. Lucas Aschenbergh en Barnardus van der Burgh, won. alhier.

  x Groot-Ammers 6-1649   Jan Pietersz Corevaar , *Graafland ±1622 , † ±1678.
      Zoon van Pieter Aerts Corevaar en Marritge Jans Sterrenburg .
   Otr. op 30-5-1649 in Graafland.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.