Niesgen Pietersdr , *Langerak ±1589 , † <4-1636.
Dochter van Pieter Willems en Hendrikje Dirks .


x
    Gerrit Cornelisz den Uijl , † Langerak <5-1649.
Kinderen:
 1. Hendrick Gerrits den Uijl , † >1646 .

   Hendrick trouwde in Vreeswijk op 22-7-1632 met Jannigje Adriaens en kreeg kinderen Geertje, Maarten, Cornelis en Niesje.

   Vermeld in Langerak op 11-3-1636: Gerrit Cornelisse, wedr. van Niesgen Peters, Hendrick Gerrits voor hem zelf en Adriaentgen Gerrits, geass. met Willem Willems, haar oudoom, en Claes Willems (idem). Zij zijn voogden van de jongere kinderen Baltes, Cornelis, Jan, Annetgen en Pieter Gerritse.

   In Langerak op 15-5-1647 compareerde Hendrick Gerritsz. den Uijl, Bastiaan Gerritsz., Cornelis Gerritsz. en Jan Gerritsz. den Uijl, Commer Cornelisz. man en voocht van Adriaantgen Gerrits den Uijl, Bastiaan Cornelisz. en Claas Willemsz. als voogden vande onmondige kinderen van Gerrit Cornelisz. den Uijl zalgr. en zij comparanten hebben getransp. aan Heijndrick Heijndricksz. ter Beeck brouwer te Nieupoort de vrije eigendom van zeker voorhooff van een weer land genaamd het Roelenweer gelegen boven de Waal, zijnde hetzelve weer groot 9mr. Daarboven het weer van Peter Adriaensz. saliger ende westw. Willem Jansz. de Best. Strekk. hetzelve voorhooff voor van de diepte van de Lek, het gehele weer breedte zuidw. tot de halve dwarssloot aan het hoogland toe […].


 2. Balthus (Balt Gerritsz) den Uijl , † ±1652 .
   Overl. tussen 28-5-1651 en 10-6-1653.

   Balthus den Uijl was Herbergier in de Witte Leeuw te Langerak.

   Langerak, rechtdag 28-5-1649: Jan Thonis Boon, eijser contra Balt Gerrits Uijl, gedaegde. De eiser verlangt betaling van 13 gld. 10 st. over de pacht van de fruitbomen bij de gedaagde van hem gepacht op het weer van Thonis Dircksz. Boon. De gedaagde wordt veroordeeld tot betaling binnen 2 maanden van de verlangde som.

   Voor de weeskamer van Langerak compareerde op 10-6-1653 Janneken Cornelisse wede van Balten Gerritsz. den Uijl, geass. met Claas Jansz. Waal en Willem Andriesz. de Bruijn hare omen ter eenre en Jan Gerritsz. den Uijl won. Langerak als oom en bloedvoogd van de weeskinderen ter andere zijde. En verklaarden de comparanten met den anderen, bij forme van vertichting of boedelscheiding, overeengekomen te zijn, na taxatie, de boedel waard te zijn 400 gld. Janneken Cornelisdr. zal blijven in het volle bezit van de hele boedel. Janneken zal haar drie weeskinderen, met namen Gerrit 7½, Pieter 6, Niesken 2½ jaar, onderhouden en aan ieder kind zodra het mondig geworden is uitkeren één rosenobel. […]

  x Nieuwpoort 18-5-1642   Jannigje Cornelisse .
   Balthus den Uijl trouwde op 18-5-1642 in Nieuwpoort met Jannigje Cornelisdr. Kinderen: Gerrit, Pieter en Niesje.

   Langerak, 11-6-1653:
   Janneken Cornelisse, wed. van Balte Gerritse de Uijl, geasst. met Claes Jans Wael en Willem Andriesse de Bruijn, hare omen, ten eenre, en Jan Gerrits de Uijl, won. Langerak als oom en bloedvoogd van de weeskinderen met name: Gerrit 7½, Pieter 6, Niesken 2½.

  3 kinderen


 3. Cornelis Gerritsz den Uijl , † >1644 .

  x   Lijsken Willem Everts .
      Dochter van Willem Evers en Eva Adriaens Ningens .

   Lijsje is een dochter van Willem Evers en Eva Adriaans Ningens en een kleindochter van Adriaan Cornelisz. Ningens en Sijgje Andriesdr.

   Op 4-6-1650 comp. Willem Everts, wedr. van Eva Arien, Cornelis Gerrits man en voocht van Lijsje Willems dochter van Willem Everts x Eva Arien en mr. Wouters Versteech als behuwd oom en voocht, transp. aan Arien en Willem Teunisse.

  2 kinderen


 4. Pieter Gerrits den Uijl , † >11-1659 .


 5. Hendrickje Gerrits den Uijl , † <6-1636 .


 6. Adriaentje Gerrits den Uijl , † >6-1645 .

   Adriaentje trouwde in 1642 in Langerak met Commer Cornelisz.

   In Langerak in juli 1645 compareerden:
   Hendrik Balthazar Cornelisse en Jan Gerrits den Uijl, mitsg. Commer Cornelisse als man en voogd van Ariaantje Gerrits. Samen mondig. In mei 1649 geass. met Bastiaan en Teunis Cornelisse den Uijl en Claas Willemse omen, zich sterkmakende voor Pieter en Annitje Gerrits den Uijl, alle te samen kinderen en erfgen. benevens Geerlof en Arie Gerrits Uijl, verweckt aan’t 2 bedde van Gerrit Cornelisse den Uijl, 1ste bedde Niesje Peters, beide ovl. ter eenre en Meertje Geerlofs, laatst wede van Gerrit Cornelisse den Uijl, geass. met Gijsbert Gerlofs haar broer en Adriaan Peters Verhoeck haar gewesen behoutvader.

  x Langerak 1642   Commer Cornelisz .


 7. Jan Gerrits den Uijl , *Langerak ±1621 , † ±1656 .
   Overl. tussen 7-11-1655 en 6-6-1657.

   In manieren en conditien hiernaar volgende zo zijn Gerrit Cornelisz. als weduwnaar van Niesgen Pietersdr. zijn overleden huisvrouw ter eenre, Hendrik Gerritsz. v.h.z. ende Adriaentgen Gerritsdr. in desen geass. met Willem Willemsz. haar oud-oom, deselve Willem Willemsz. en Claes Willemsz., beide als oud-omen en voogden van Balten Gerritsz., Cornelis Gerritsz., Jan Gerritsz., Annitje Gerrits ende Pieter Gerritsz., altsesamen kinderen van de voorn. Gerrit Cornelisz. ende Niesgen Pieters ter andere zijde, met den anderen overcomen ende geaccordeert beroerende de nagelaten goederen vande voorn. Niesgen Pieters ende het opbrengen van de voors. onbejaerde kinderen tot dien einde al vorens bij forme van inventaris de goederen ende staat desselven boedel wel geexamineerd hebbende. Zo ist dat Gerrit Cornelisz. zal blijven in het bezit van en behoudende alle nagelaten goederen. Ende hiertegen zal de voors. Gerrit Cornelisz. zijn vijf onbejaerde kinderen, te weten Balten Gerritsz. nu oud ontrent 19 jr., Cornelis Gerritsz. nu oud ontrent 17 jr, Jan Gerritsz. oud ontrent 15, Annitgen Gerrits nu oud ontrent 7 en Pieter Gerritsz. oud ontrent 4 jaren, alimenteren en onderhouden en verzorgen van eten en drinken […] Dat dezelve zullen hebben een redelick werkdaechs ende sondachs cleetgen, ook ter schole laten gaan […] En zodra elk kind mondig is geworden uitkeren de som van 50 gld. voor haar moeders erffenisse. Ende de voors. Hendrick ende Adriaentgen nu al bejaard zijnde elk haar 50 gld. te betalen over een jaar te weten mei 1637. Mocht één of meer kinderen overlijden dan zal dat erfdeel gaan naar de andere kinderen tot de laatste toe, met de afspraak, dat de klederen en al dat gehoord heeft tot den lijve van Henrickgen Gerrits zalr zal komen en blijven aan Annitgen Gerrits. Voor de voldoening van de kosten hier genoemd, verbindt Gerrit Cornelisz. speciaal zijn huis, voorhoof, boomgaard ende ene mergen land daar hij op woont. Boven de waal, strekk. van de Lek tot het akkerland toe. Oostw. de wed. en erfgenamen van Pieter Adriaensz. en westw. Willem Jansz. de Best c.s. […] 9-5-1636.

   Te Langerak op 12-7-1655 compareerden Jan Gerrits de Uijl, laatst wedr. van Aeltgen Pieters, ter eenre, met weekinderen met name: Gerrit 7 en Niesgen 4½ jaar. Cornelis Hendrickse de Cleijne, won. Meerkercksbroeck en getr. met Lijntgen Pieters, en gelasticht van Pietertje Hendrickse, wed. van Pieter Floris Dochteren, mede won. aldaar, zijn schoonmoeder en grootmoeder van de nagelaten kinderen.

   Voor de weeskamer van Langerak compareerde Aertien Cornelisdr. te vorens getr. geweest met Jan Gerrits den Uijl, nu getr. met Bartholomeus Swagers schoolmr. op Langerak ter eenre en Bastiaan Cornelisz. den Uijl van vaders zijde als oud-oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van de voors. Jan Gerritsz. den Uijl bij Aertien Cornelisdr. geprocreerd. ter andere zijde. Na estimatie en overzicht van de boedel is besloten, dat Aertien Cornelisdr. de boedel die zij in het gemeen bezat met haar overleden man zal behouden mits dat zij het weeskind, Aeltien Jans den Uijl 11 jaar, zal onderhouden en haar ook zal laten leren totdat zij mondig is (25 jaar oud) of trouwt en dan aan het weeskind zal uitkeren 25 gld. Daar en boven een cleijn eijcken kasken sonder meer. Mocht het weeskind komen te overlijden, dan zal het geld en het kastje komen aan Aertien Cornelisdr. Andere goederen die het kind nog mocht erven zullen in het geval van haar overlijden terugkeren naar de zijde waarvan zij gekomen zijn. 6/16-7-1666.

  x Meerkerk 27-12-1646   Aeltgen Pieters Dogterom , † <1655.
      Dochter van Pieter Floren Dogterom en Peterken Hendrixs .

   Meerkerk, 11-12-1654: Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voogden vande nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke Hendricks wel vermeld) , testament van 25-1-1649; Jan Gerrits den Uijl 285 guld.

   Voor de weeskamer van Langerak compareerden Jan Gerritsz. den Uijl laatst wedr. van Aeltgen Pieters ter eenre, ende Cornelis Hendrickse de Cleijne, won. Meerkercksbroeck en getr. met Lijntgen Pieters, en gelastichde van Pietertgen Hendrickse wede van Pieter Floris Dochterom, mede won. aldaar zijn schoonmoeder en grootmoeder van de nagelaten kinderen en hij als behuwd-oom en voogd over de nagelaten kinderen van Aeltgen Pieters en Jan Gerritsz. den Uijl, met namen Gerrit Jansz. 7 en Niesgen Jans 4½ jaar, ter andere zijde. Zij komen na examinatie des boedels en scheiding overeen. Jan Gerritsz. zal zijn kinderen opvoeden en alimenteren tot haren mondigen dage ofte huwelijken state, waartegen Den Uijl zal houden de gehele boedel die hij gemeen had met zijn huisvrouw. Op voorwaarde dat de kinderen nooit zullen worden aangesproken voor welke schuld dan ook. De kinderen zullen hebben hun moeders deel in de nalatenschap van hun voorn. grootmoeder, te versterven van het ene kind op het andere en mocht het laatste kind zonder nakomelingen overlijden, dan zal de ene helft gaan naar vaders zijde en de andere helft naar moeders zijde. Mocht Pietertgen Henricx overlijden binnen de minderjarigheid van de kinderen, dan zal de bovengenoemde Den Uijl het vruchtgebruik hebben. Jan Gerritsz. den Uijl zal ook sodanige zijne gerechtigheid hebben in de goederen van der voors. kinderen grootvader die door Pietertgen Henricxdr. in lijftocht worden bezeten. […] 6-7-1655. Gezien bij de secretaris 12-7-1655.

  x Goudriaan 25-10-1654   Aartje Cornelis Redelijckheit , * 1623 , ~Goudriaan 25-6-1623 , [] Langerak 26-2-1672.

   Aartje is een dochter van Cornelis Cornelisz. de Redelijkcheit en Ursel Florisdr. en een kleindochter van Cornelis Theunisz. de Redelijckheit, Aartje Jans en Floris Cornelisz.

  3 kinderen


 8. Annetgen (Annetje Gerrits) den Uijl , *Langerak ±1630 , † >1690 .

  x Langerak 1654   Hendrick Pietersz Brouwer , * 1626 , ~Goudriaan 27-9-1626 , † <2-1677.

  x   Dirck Jacobsz Boom , † >1686.
      Zoon van Jacob Cornelisz Boom en Lijntgen Vassen (Lijntken Vassen) van Ardennen .
   Otr. op 9-1-1677 in Goudriaan.
   In wettige ondertrouwe opgenomen Dirck Jacobse Boom, j.m. van Molenaars-graaf, met Anneken Gerrids den Uijl, weduwe van Hendrick Pietersz Brouwer woonende in Goudriaan, aldaar getrouwt.

   Dirck Jacobsz trad op als getuige bij de doop van Niesje Pieters Brouwer .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.