NN. .
Dochter van ? .


×
    Gerrit Cornelisz van den Dool , * ±1580 .
Kinderen:
 1. ? Pieter Gerrits van den Dool , † 1688 , [] Noordeloos 10-9-1688.

  × ±1650   Hilligje Ariens , * ±1625 , [] Noordeloos 15-3-1662.

  7 kinderen


 2. ? Cornelis Gerritsz van den Dool , † <1698 .
  Cornelis Gerritsz trad op als getuige bij de ondertrouw van Arien Claesz van den Dool .

   Cornelis was j.m. van Meerkerk. Hij ging aldaar op 22-10-1648 in ondertrouw met Cleartje Leendertsdr, j.d. van Nieuw-Lekkerland.
   Zij kregen een zoon Gerrit Cornelisz van den Dool, die op 6-5-1729 in Hoog-Blokland overleed. Hij trouwde Dirckje Teunisse. Van hen stamt een familie Zijderveld in Meerkerk. Zie: Genealogieën van Ons Voorgeslacht.

   Noordeloos, 7-9-1650:
   Transport voor fl. 3.792 aan CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL een stuck lants lest gebruijckt door LEENDERT JANSZ voor 7m5h op Bottersloot, str. voor van de wetering tot achter over de landscheijdinge, ow de kinderen van PIETER
   WILLEMSZ VAN MUYLWYCK en ww LAURENS LAURENSZ.

   Noordeloos, 1-4-1666:
   JAN WILLEMSZ DE VRIES, won. op Noordeloos, trp. voor fl. 750 aan PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL en zijn broeder CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL 3m1h lant op Grootewaert, ow GERRIT JANSZ VAN HOORNAER, ww de h.geest van Hoornaer, zw van de halve middelwegh, nw aen tot de halve oude vaertwetering toe. Schepenen: Pey Gijsbertsz Both en Claes Pietersz Verleck.

   Noordeloos, 13-6-1668:
   ARIEN JANSZ vhz & hsm voor DIRCK JANSZ, getr. met CIJGHEN JANS, CORNELIS JANSZ vhz & hsm voor DIRCK JANSZ zijn broeder, JAN GHIJSEN vhs, de voorn. ARIEN JANSZ als oom en vgd. van de weeskinderen van LAMBERT ARIENSZ zalr. en ARIEN PIETERSZ vhz, allen tesamen kinderen, kindskinderenen erfgenamen van JAN ARIENSZ CAPITEYN zalr., trp. aan CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL: [een] huysinge, berch en schuyer sijnde watervrij met 6½m weijen kenniplandtop Bottersloot, boven Joff. VAN MUYLWYCK en beneden PIETER HENDRICXS VAN DER LEE, strekkende van de
   Ameydse opslach tot de halve achterwetering: koopsom 5200 en schuld 3460 gld. Schepenen: Peij Ghysbertsz Both, Bastiaen Pietersz.

   Noordeloos, 4-5-1679:
   Dom SAMUEL VELTHUYSEN predicant tot Hoornaer, trp. [aan] CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL, voor 1500 gld.:
   a) 6m weijlant en griendinge op Buttersloot, ow GERRIT GERRITSZ VAN DEN DOOL en MERTEN GERRITSZ VAN DEN DOOL, ww de erfg. van deschout van Tienhoven,
   b) 2h griendinge over de rijweeh voor hooft tot DIRCK HENDRICXS’lant toe.
   Schepenen: Pieter Jansz van der Hee & Arie Hendricksz Bloos

   Noordeloos, 29-6-1685:
   De Hr CORNELIS VAN DE COLCK, out-burgemr & ontvanger van de gemeenelants middelen binnen Gorkum, als last & proc. hebbende van Juffr. HENRICA VAN DE COLCK, ongehuwde meerderjarige dochter, won. Middelburch, en Sr ANTONIUS MAURICK, won. Leyden, getr. met Juffr. MARIA VAN DE COLCK, kinderen van de Hr ARENT VAN DE COLCK zalr., in leven baljuw van Hardinxvelt, en MrPAULUS VAN DER VEEN, secretaris van Gorkum, als gemachtigde namens de verdere kinderen van de voorn. Hr ARENT VAN
   DER COLCK, tesamen fidei communis erfg. van HUYCH PETERSZ VAN MUYLWYCK zalr. overl. op Hoogblokland,
   trp. [aam] CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL, voor fl. 1430, een hofstede op NZ van Noordeloos waerop JAN CLAESZwoont, alles bij elkaar 16m groot,
   strekkende voor van de Noordeloos af achter tot de halve lanscheiding sloot toe, ow de kinderen van JASPER GIJSE en ww de zoon van de schout van Thienhoven. Schepenen: Arie Bloos & Arie Claesz van de Dool.

   - Arien Claessen van den Dool, jm. wonende Noordeloos, als bruidegom geass. met zijn broeder Jan Claessen van den Dool en zijn oom Cornelis (tekent: Gerritsz) van den Dool beiden, mede wonende Noordeloos, t.e.; en
   - Lijsje Gerrits Verkerck, jd. wonende Noordeloos, als bruid geass. met haar vader Gerrit Jansz Verkerck en haar broeder Jan Gerritsz Verkerck, beiden mede wonende Noordeloos, t.a.z.: huw. voorw. op 14-2-1689.

   Gerit Gerritsz van den Dool transporteert op 2-9-1697 in Noordeloos aan de weduwe van Cornelis Gerritsz van den Dool zalr., won. op den Dool, voor fl. 1000, 3 m. lants op Bottersloot, belend zuijtwestwearts de voorn. wed., noortoostwaerts de boterslootse lantscheijdinge, strekkende voor van de halve dijcksloot tot de halve dwarssloot van de kinderen van Huijch Maertensz.

  ×   Claertje Leenderts .
   Otr. op 22-10-1648 in Meerkerk.
   Cornelis Gerritsz. van den Dool, j.m. van Meerkerk, otr. Meerkerk 22-10-1648 Claertje Leendertsdr., j.d. van Nieuw-Lekkerland.
   Kinderen: Gerrit, Leendert, Anneke, Jan, Hilligje en Cornela.

   Noordeloos, 2-9-1697:
   GERRIT GERRITSZ VAN DEN DOOL, trp. aan de weduwe van CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL zalr., won. op den Dool, voor fl. 1000, 3m lants op Bottersloot, belend zuytwestwaerts de voorn. wed., noortoostwaerts de boterslootse lantscheydinge, strekkende voor van de halve dijcksloot tot de halve dwarssloot van de kinderen van HUYCH MAERTENSZ. Schepenen: Willem Hendricksz van Swol & Jan Ariensz Brouwer.

  6 kinderen


 3. ? Claes Gerritsz van den Dool , *Meerkerk ±1610 .
  Claes Gerritsz trad op als getuige bij de doop van Gerrit Adriaans Verhoef (?) , de doop van Gerrit Ariens Broer (?) .

   Oud-Alblas, 23-3-1669: Claes Gerrits van den Dool, won. op Noordeloos, is schuldig aan Maryken Jans, syne huysvrouwe moeder, 1.683 gulden 13 stv., van 20 stv., tersaecke van geleende gelden.

   Noordeloos, 7-9-1650:
   Transport voor fl. 8.780 aan CLAES GERRITSZ VAN DEN DOOL een huysinge, berch en schuer met het lant lest verhuijrt voor 16m en gebruyckt door JAN HENDRICXSZ VAN NES, ow JAN CORNELISZ BORGERS en ww WIILLEM VAN NIJENROIJ, str. van de Ameydschen opslach af tot over de lantscheydinge toe.

   Noordeloos, 12-2-1665:
   BASTIAEN PIETERSZ en JAN THONISZ VERLECK h.geest armmeesters, en CLAES VAN DEN DOOL en JORIS BASTIAENSZ diaconij versorgers van Noordeloos, trp. elcx \\voor de gerechte helft, voor fl. 250, aan ARIEN SYMONSZ SCHOUTT een huysken en erf gecomen van JACOB JORDENSZ zalr. op NZ van Noordeloos op de noordeloos kant, str. voor van de Ameydse opslach af tot de heerendijck toe, boven de erfg. van THONIS DEN
   BESTEN cum socijs, en ARIEN TRONISZ. Schepenen: Rochus Dionijsz de Vries en Jan Hermansz Olij.

   Op 7-9-1650 werd getransporteerd voor fl. 8.780 aan CLAES GERRITSZ VAN DEN DOOL: een huysinge, berch en schuer met het lant lest verhuijrt voor 16m en gebruyckt door JAN HENDRICXSZ VAN NES, ow JAN CORNELISZ BORGERS en ww WIILLEM VAN NIJENROIJ, str. van de Ameydschen opslach af tot over de lantscheydinge toe.
   En ook voor fl. 3.792 aan CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL een stuck lants lest gebruijckt door LEENDERT JANSZ voor 7m5h op Bottersloot,
   str. voor van de wetering tot achter over de landscheijdinge, ow de kinderen van PIETER WILLEMSZ VAN MUYLWYCK en ww LAURENS LAURENSZ.

   Claas Gerrits van den Dool won. op Noordeloos is op 23-3-1669 schuldig aan Marijken Jans sijne hvr. moeder 1683,- gulden 13 stv. van 20 stv. van geleende gelden.

  × Meerkerk 2-8-1640   Lijsje Ariens .
      Dochter van Arie en Marijken Jans .
   Claes Gerritsz van den Dool, j.m. van Meerkerk, en Lijsje Ariens, j.d. in Hofweg, procl. tussen 25-10-1640 en 24-1-1641 Meerkerk. Zij hadden kinderen.

   Haar moeder was Marrigje Jans.

  7 kinderen


 4. ? Ariaentje Gerrits van den Dool , *Meerkerk ±1615 .
  Ariaentje Gerrits trad op als getuige bij de doop van Gerrit Adriaans Verhoef (?) .

   Op 50-12-1675 comp. Jan Cornelisz. j.m. won. in Nederslingerlant geass. met Heijltge Gerrits Vonck sijne moeder ende Adriaen Gerrits Vonck zijnen oom, toecomende bruijdegom en Anneken Adriaen, won. binnen Goudriaen, j.d. geass. met Adriaentgen van den Dool, haer moeder, Cornelis Pieters Broer haer oom van vaderszijde, Maerten Gerrits van den Dool hare oom van moederszijde, toecomende bruijt, huwelijks- voorwaarden. Hij brengt in vierdalf (=3½) mergen in Nederslingelant in de Hofstede van Aeltgen Gerrits, belend ten oosten Maerten Adriaens en ten westen de kinderen van Jacob Arijens Pals etc.
   Zij brengt o.a. in 5 morgen land in Ottelant, mette halve huijsinge, onverdeeld in negendalve (=8½) mergen, belend ten oosten Cornelis Jongeneel schout van Ottelant en ten westen Willem Ariens Nieuwesteeg etc.

  × Noordeloos 21-1-1644   Arien Pietersz Broer .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.