NN. (de Pest).
Dochter van ? .


x ±1565
    Adriaen Barentse (Arije Baerntsse) Saen , * ±1543 , † ±1595.
Kinderen:
 1. Marrichgen Ariense Saen (Marichgen Sanen) , † <2-1627 .
   Ammerstol, 24-1-1627:
   Op huijden heeft Jan Huijbersse Caps, wonende tot Ammerstol op den een,
   Ende Arien Willemse, hem vervoegende ende hem sterck maeckende voor Willem Jansse Craeijer, als getrout hebbende Aerjaengen Ariens, Baernt Ariensse ende Theunis Ariensse voor haer selve,
   Arien Ariensse als man ende voogd van Crijntgen Ariens, ende Grietgen Ariens, geassisteerd met Baernt Ariens, haren broeder, ende gecoren voorn. in desen ter andere sijden.
   Als erfgenamen van Merchgen Ariensse, mitten anderen in vrientschappen geaccordeerd, ende eerwels gegrontloot, nopende de onroerende goederen bij d voorn. Merchgen Ariens mitter doot geruijmde ende achtergelaten.

   Marrigje trouwde rond 1600 met Jan Huijberrts Caps.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 25e junij 1596:
   Compareerde voor Schepenen onderschreven
   - Ariaentgen Floren, wed. wijlen Arien Baerntse Saen, geassisteert met Arien Goethert voor haer selven ende in dese vervangende haer onmondige kijnderen,
   - Willem Janse als man en voocht van sijne huijsvrouwe ende Marichgen Ariense, geassisteert met Gielis Berrits Schout, haren gecoren voocht in dese,
   tsamen erfgenamen van Arien Barentse Saen za. respective vader ende schoonvader ende Adriaen Wouterse ende transporteerde, cederende voor haer ende hare erven Evert Ariense ende sijne erven, alsulcke erven als sij leggende hebben op Ammers, daer zuijtwaert Anthonis Gerritse Ruijter ende noortwerts Arien Wouterse naest gelegen sijn, voor sooveel zij elcx daerinne gerechticht zijn, ende sij comparanten verwegen daer off ende vaa alle rechts haer daeraen was competerende, tot behoeff van Evert Ariense voorsch. ende
   bekende daervan voldaen te zijn, wel verstaende soo verre Evert Ariense compt te overlijden, sonder sijn erven achter te laten, soo zal dese helft comen tot behoeff van Ariaentgen Floren voorn. de
   andere helft tot behoeff van de kinderen van Arien Baerntse voorn. sonder arch.
   Actum de 25e junij 1596 ten overstaen van Wouter Ariaense ende Jan Willemse Borgemrs. Thonis Janse Blom ende Arien Goethert Schepenen tot Ammerstol.

   Ammerstol, 17-1-1597: Nog een roeyendeel samen met Neel Bassen kinderen op de oude Lecke is gekocht door Marichgen Sanen voor 2 g 11 st; borg Pieter Baernden.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 13e julij 1599:
   Marchgen Sanen eijseresse contra Crijn Sijbertse ged. om te hebben restitutie van drie gld van opgebeurde penn. van hoij, cum exp.
   Schepenen condemneren de eijseresse hare eijsch ten naesten rechtdach te bewijsen.

   Ammerstol, 17-1-1597: Nog een roeyendeel samen met Neel Bassen kinderen op de oude Lecke is gekocht door Marichgen Sanen voor 2 g 11 st; borg Pieter Baernden. Gecasseerd op 3-10-1597.

   Ammerstol, Rechtdach geh
   ouden den 9e nov 1599
   Crijn Sijbertse eijser contra Marichgen Sanen ged. om te hebben betalingen van vijftalve gld van huer, cum expensis. Marichgen Sanen eijseresse contra Crijn Sijbertse, ged te procheren. Schepenen condemneren de ged de geeijste penn. den eijser te restitueren. Schepenen condemneren Marchgen Sanen in de boeten daer toe staende, vermits sij onbehoorlick aen de vierschaeren gesproken heeft.

  x   Jan Huijbersse (Jan Hubertse) Caps , † >1629.

   Soo is sulx dat Jan Huijberts Caps in regten betrocken is geweest voor dat Geregt van Ammerstol.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden 20e april 1611:
   Jan Huijbertsse Caps eijser, als pachter van de sterke accijns van Ammers. Contra Frans Cornelisse, ged. sententie te begeeren, alsoo parthijen nijet geaccordeert zijn.
   Schepenen parthijen gehoort, verclaeren, dat Frans Cornelisse zal betalen de helft van de pacht, voor de stercke accijns. Compenseren de costen om redenen.

   Ammerstol, Rechtdach gehouden den 20e meije 1613:
   Bastiaen Melchiorsse, als man ende voocht van zijn huijsvrouwe ende als t recht hebbende van Huijbert Claesse, als man ende voocht van zijn huijsfrouwe t samen, mede erfgenamen van Anthonis Gerritsse Ruijter, eijsers. Contra Jan Huijbertsse Caps eijsch doende om te hebben van 10 jaren huijshuijre t jaers 10 gld ofte zoo min ofte meer als Schepenen bevijnden zullen te behooren, over t gebruijk vant vierde paert van de huijsinge ende erve, daer hij ged. op ende inne woont, cum expensis. In state.

   Ammerstol, 27 jan. 1617: Ick Jan Huijbertse Caps, wonende tot Ammerstol, bekennen ende belijde bij dese voor mijn ende mijne erve ofte nacomenlingen wel ende deuchdelick schuldich te wesen, Leendert Ellertse wonende tot Stolwijck, sijne erve, de somme van 300 gld. uijt saecke van deuchdelicke geleende penn. welcke somme ick Jan Huijbertse sal onderhouden anderhalf 100 gld. twee jaren, ende die op te leggen Sinte Pieter anno 1619 met die intresse van de hondert, vijf gld. ende de andere 100 gld op te leggen anno 1620 in handen van Leendert Ellertse Actie vercrijgende soo stellen ick Jan Huijbertse mijn persoon ende alle mijn goederen gewonnen ende ongewonnen, generalijck ende specialijck nu ten tijt hebbende of namaels vercrijgende, maeckende tselve sulckert allen regten ende regteren met de kosten vercommen doende.

   Jan Hubertse Caps werd vaak voor het gerecht van Ammerstol gedaagd.

   Ammerstel, Rechtdach gehouden den 18e april 1622:
   Gerrit Cornelisse jonge Rootbaert, eijser. Contra Jan Huijbertse Caps, gedaagde eijsch doende, omme betaeling te hebben ter somme van 3-16-0, als reste van meerder somme van verdient arbeijtsloon ende bij provisie namptisement, mit ten costen. De gedaagde wert gecondemneert int eerste default, overmits hij ofte eijmant van zijnent wege nijet compareet ende verleenen de eijser een ander citatie.

   Ontf. van Jan Hubertse Caps van de huer vant kerkhoff, verschenen martinij 1624: 7-2-0.
   Over 1627 ontf. van Jan Caps vant huijs erffgen ende van stads bier impost te samen: 2-5-0.

   Op 24-1-1627 in Ammerstol is Jan Huijbersse Caps ten gelot gevallen, zeecker stuckge land mit den oostersen acker gelegen achter Pieter Baerntsse ende verongelt moet werden in mergenboeck t samen voor eene mergen lants, des zal hij nemen tot zijn lasten, den schulden van
   wegen den gemeenen boedel een somme van 25 gld en hij betaelen moet aan Jacob Aerts Dircxe, ende zal ook moeten gedogen dat den westersen acker sijn gans ende rijpeden zal hebben vuer den voorn. oostersen acker, mitgaen staen rijden ende lijdenende jagen, sonder eenig hinder ofte letsel van ijemanden, sijn oock condsten dat de eijgenaer van de westersen campgen zal vermogen de andere in geheel van t de sloot te graven ofte leggen, tot zig behoeft de tijt van twee eerst comende dan datum deser, ende langer niet sonder contraditie van ijemand. Item zal Jan Huijbertsse Caps noch hebben ende behouden het oostersen campgen gelegen over de achterweg, te verongeld voor drie hont streckende van de halve achterweg aff, tot Gijsbert Govertsse campgen.

   Ammerstol, 29-4-1630:
   Jan Hllbertsz Caps heeft opgedragen aan Snel Hermansz, oud-burgemeester van Ammerstol: Kamp land, gelegen in Ammerstol, te verongelden voor 3 mr. Str. van Snel Hermansz griending tot de halve Nieuwetering toe.
   Bel. O: Molenweer W: Willem Jansz Craey.
   Belast met een rentebrief van f 300 hoofdsom, toekomende aan Pieter Ariensz Montanis, Borger te Schoonhoven, en voorts met gewone lasten en ongelden met ca 1 voet en 1 duim Hogendijck, genaamd Winning, gelegen boven Broecksteech; en ca 1 roe en 1 voet Puttevliet, welke Snel Hermansz tot zijn last neemt.


 2. Aerjaengen Ariens Saan , * ±1565 .

  x Ridderkerk 2-12-1590   Willem Jans Craeij .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.