NN. .
Dochter van ? .


x
    Cornelis Tas .
x
    Pieter .    

Kinderen:
 1. ??? Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelisz) Tas , † >3-1635 .

  x ±1600   Aeltgen Teunisdr (Aeltgen Thoenendr) , * ±1580 , † <1664.

  10 kinderen


 2. ?? Joris Cornelisz Tas .

   Zevenhuizen, 23 febr. 1626: Wij, Sijmon Muijs van Holij, Schout, Arien Pieters Crijsman ende Michiel Janss, Sepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden dat voor ons gecompareert zijn:
   - Cornelis Janss van der Wadding, Diret Janss van der Wadding, Sijmon van der Wadding, Claes van der Wadding, geassisteer met zijn vader, Jan Claess van der Wadding,
   - Joris Cornelis Tas, getrout hebbende Maertge Jansdr.,
   - Arien Corneliss Clinckert, getrout hebbende Aechtgen Jansdr., ende
   - Fijtgen Jansdr., weduwe van Arien Cornelis Timmerman, ende den voorn.
   - Jan Claas van der Wadding, hem sterckmaeckende voor sijn dochter,
   alle tsamen collaterale erffgen. van Cornelis Janss van der Wadding.
   Ende verclaerde Jn der voors. qualite met malckanderen gepaert, gedeelt ende gecavelt te hebben alle de goederen, soo roerende als onroerende, geen uijtgesondert, die den voorn. Cornelis Jansz. metterdoot heeft ontruijmpt ende naer gelaten.

   Zevenhuizen, 11-11-1619: Wij, Claes Janss van Alphen, Schout, Gerrit Janss hagen ende Antonis Dircxss van der Aar, Schepenen in den Ambachte van Sevenhuijsen, oirconden, dat voor ons gecompareert is:
   - Jan Vincenten, als geweest sijnde weduwenaer ende boelhouder van sa. Fijtgin Maertensdr., sijne eerste huijsvrou, ter eenre, ende
   - Gerrit Jacob Vrancken, als getrout hebbende Geertgin Jansdr., mitsgaders
   - Grietgin Pr.dr., wede. van za. Maerten Janss, geassiteert met Joris Cornelis van der Tas, haren halven broeder ende gecooren voocht in desen, als erfgenamen geweest sijnde van de voors. Fijtgin Maertens, hare moeder ofte schoonmoeder, als oock erfgenamen van sa. Cornelis Jans, die mede een sone was van Jan Vincenten ende Fijtgin Maertensdr., ter andere sijde.
   Ons Schout ende Schepenen te kenne gevende, dat sij comparanten als vader ende kinderen onder den anderen over eenige Jaren sespective uijtcoop ende oock grontcavelinge dedaen hebben gehadt van landen ende goederen, bij de voors. Fijtgin Maertens metterdoot ontruijmt ende achtergelaten, welcke grontcavelinge sij compten. voor haer ende hare nacomelingen als nog bij desen te approberen ende volcomelick goette kennen.

   Joris Cornelis [van der] Tas had dus een halfzus Grietgin Pr.dr.

  x   Maertge Jansdr van der Wadding .
      Dochter van Jan Claess van der Wadding en ?

   Cornelis en Leendert Jorisz. Tasch, beide kinderen en erfgenamen van Maertgen Jansdr. van der Waddingh haar moeder zal., werden op 29-3-1660 in Zevenhuisen genoemd.

  5 kinderen


 3. Grietgin Pietersdr .

   Zevenhuizen, 11-11-1619: Wij, Claes Janss van Alphen, Schout, Gerrit Janss hagen ende Antonis Dircxss van der Aar, Schepenen in den Ambachte van Sevenhuijsen, oirconden, dat voor ons gecompareert is:
   - Jan Vincenten, als geweest sijnde weduwenaer ende boelhouder van sa. Fijtgin Maertensdr., sijne eerste huijsvrou, ter eenre, ende
   - Gerrit Jacob Vrancken, als getrout hebbende Geertgin Jansdr., mitsgaders
   - Grietgin Pr.dr., wede. van za. Maerten Janss, geassiteert met Joris Cornelis van der Tas, haren halven broeder ende gecooren voocht in desen, als erfgenamen geweest sijnde van de voors. Fijtgin Maertens, hare moeder ofte schoonmoeder, als oock erfgenamen van sa. Cornelis Jans, die mede een sone was van Jan Vincenten ende Fijtgin Maertensdr., ter andere sijde.
   Ons Schout ende Schepenen te kenne gevende, dat sij comparanten als vader ende kinderen onder den anderen over eenige Jaren sespective uijtcoop ende oock grontcavelinge dedaen hebben gehadt van landen ende goederen, bij de voors. Fijtgin Maertens metterdoot ontruijmt ende achtergelaten, welcke grontcavelinge sij compten. voor haer ende hare nacomelingen als nog bij desen te approberen ende volcomelick goette kennen.

  x   Meerten Janss , † <1620.
      Zoon van Jan Vincenten en Fijtgin Maertensdr .


 4. ?? Claes Corneliss Tas , † <1617 .
   De 3e echtgenoot van Maertijntgen Tonisdr. was Diert Bastiaensz, die op 12-8-1617 als haar weduwnaar werd vermeld.

   Te Zevenhuizen op 12-8-1617 is sprake van Cornelis Cornelisz Tas als oom en bestorven bloedvoogd over de 2 nagelaten weeskinderen van Claes Cornelisz Tas, die hij in zijn leven staande huwelijk uit de voorsz. Maertijntgen Tonisdr. heeft verwekt en die genaamd zijn Niesgen en Claesgen Claesdr., beide tweelingen.

   Op 15-1-1622 in Zevenhuizen was er sprake van de twee naergelaten weeskinderen van Maertijntgen Tonisdr., geprocreert bij Claes Cornelis Tas, waarvan Cornelis Cornelisse Tas Oom voocht was.

  x >1601   Maertijntgen Tonisdr (Maertijntge Thoenendr) , † <1618.
      Dochter van Thoenis Cornelis Maertsz (Thoen Neel Maertsz) en Nijesgen Cornelisdr .
   Claes Corneliss Tas en Maertijntgen Thonisdr. hadden een tweeling Niesgen en Claesgen. Mogelijk was er ook nog een zoon Theunis Claesz Tasch.
   Zevenhuizen, 15 jan. 1622:
   Wij, Sijmon Muijs van Holij, Schout,
   Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   - Cornelis Ockerss, voor hem selven ende als actie ende transport hebbende van
   - Corn. Bastiaenss, getrout hebbende Maritgen Ockersdr.,
   - Adriaen Ockerss ende
   - Adriaen Crynen Jnthout den Jongen, getrout
   hebbende Geertgen Ockersdr., mede voor haer selven,
   - Cornelis Corneliss Tas, als Oom voocht, ende Jacob Adriaenss Maetroos, als toesiende voocht jn desen van de twee naergelaeten weeskinderen van Maertijntgen Tonisdr., geprocreert bij Claes Cornelis Tas, alle erffgen. van de voorn. Martyntgen Tonis;
   Ende bekenden met malcanderen gesmaldeelt te hebben soodanige huijs, erff ende landen,
   als haer door toverlijden van de voorn. Maertyntgen Tonisdr. aenbestorven ende naer voorgaende cavelingh te beure gevallen sijn.

   Op 30-9-1602 in Zevenhuizen comp. de weese [=weduwe] van Ocker Cornz. met haeren voocht, Corn. Thoenisz, haer broeder, met betrekking tot de voochdije van haar kinderen, waarbij Pijeter Doemen, won. in Hillegersberch, tot voogd werd benoemd.

   Maertentgin Thonis, getr. met Diert Bastiaensz, eerder weduwe van Claes Cornelisz Tasch, wordt op 15-9-1605 in Zevenhuizen vermeld.

   Op 12-8-1617 in Zevenhuizen comp.
   - Diert Bastiaensz., weduwenaar van Maertijntgen Tonisdr. ter eenre,
   - Cornelis Ockersz. voor hem zelf,
   - Jan Cornelisz. gebijnaamd Jan Jongenelen als oom en bestorven bloedvoogd over Adriaen Ockersz. en Geertgen Ockersdr., nog ongehuwde kinderen,
   zijnde 4 voorkinderen die de voors. Martijntgen Tonisdr. heeft geprocreerd bij Ocker Cornelisz., die genaamd was Ocker Jongenelen,
   - Cornelis Cornelisz Tas als oom en bestorven bloedvoogd over de 2 nagelaten weeskinderen van Claes Cornelisz. Tas die hij in zijn leven staande hulweijk uit de voorsz. Maertijntgen Tonisdr. heeft verwerkt, die genaamd zijn Niesgen en Claesgen Claesdr., beide tweelingen,
   alle kinderen en erfgenamen van de voorsz. Maertijngen Tonisdr. en in die kwaliteit ter andere zijde,
   en bekenden gegronddeld te hebben de woning en landen met huising en erven, barg en schuren en plantagie die desleve Diert Bastiaensz. met de voorn. Maertijntgen Tonisdr. in gemeenschap des huwelijks te samen bezeten hebben, staande en leggende onder de Swanleesche molens bij de Rottecade niet ver van Sootges Verlaten.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.