NN. Adriaen Willemsdr .
Dochter van Adriaen Willemsz en Lijsbeth .


x
    Jan Jacobs .
Kinderen:
 1. Joris Jansz , † ±1568 .

  x >1556   Emmeken Claesdr van Beveren , † ±1574.

  x <1568   Ariaentge Floris Gijszdr ( Besemer) .
      Dochter van Floris Gijsbertsz Besemer en Bastiaentge .
   Ariaentge Florisdr. was Joris’ 1e vrouw. Zij hadden een dochter Ariaenken Joris Janszoonsdr., die trouwde met Adriaen Thonisz. van Driel en Jan Pietersz. Vinck.

  1 kinderen


 2. Aert Jansz .

   De broer van Joris was Aert Jansz., die eveneens te Mijnsheerenland woonachtig was en aldaar de functie van kerkmeester en van heemraad van het Oudeland van Moerkerken bekleedde.
   In 1590 was hij nog in leven en zijn vrouw was (Se)Bastiaentje Jansdr., die wellicht tidentiek was met de gelijknamige moeder of stiefmoeder van Aert’s schoonzuster Ariaentje Besemer.

   Mijnsheerenland, 15 augustus 1574:
   - Boedelscheiding tussen Aert Jansz., kleermaker in Mhld, weduwnaar van Aertge Thonisdr., en zijn kinderen Jan en Ariaentge alsook Jacob Cornelisz. uit het 1e huwelijk van Aertge Thonisdr. Op 17.4.1575 bekent Jacob Cornelisz. schuldig te wezen aan Maerten Aertsz. en Ariaenken Aertsdr de som van 36 Cgld.
   - Beschikking tussen Jacob Cornelisz. als alleen erfgenaam van zijn vader Cornelis Aertsz. en Aert Jansz., e.v. wijlen Aertgen Thonisdr., eerder weduwe van Cornelis Aertsz.

   Mijnsheerenland, 23 maart 1575:
   Cornelis Adriaensz. Ghijsen, weduwnaar van Emmichge van Beveren Claesdr., Steven Jacobsz. en Pleun Huigensz., e.v. Marichge, tezamen mede kinderen van de overledene Emmichge van Beveren, verkopen aan Aert Jansz., voogd van Ariaentge Joris Jansdr., 1 mrg en 25 roe land in het OvM in een hoeve ter grootte van 5 morgen.


 3. NN. Jan Jacobsdr .

   Jan Jacobs moet nog een dochter hebben gehad, die in 1590 niet meer in leven was, maar wel kinderen had nagelaten, welke mede-erfgenamen waren van Magriete Adriaensdr. in de Spiegel en door hun oom Aert Jansz. werden vertegenwoordigd.

   Aert Janss., wonende in Mijnsheerenland, voor zichzelf en voor zijn broeder en zusters kinderen, voor een derde part, Lenaert Willemss. van Rijderkerck en Adriaen Ariaensz. Vinck, Willem Ariensz. Vinck en Willem Lenaertsz., voor zichzelf en inede voor hun broeders en zusters en broeders en zusters kinderen, voor een derde part, Cornelis Ingeilss. van Rotterdam, vanwege Grietken Cornelis zijn dochter geprocreerd bij Aechtgen Schellaerts, en Hillegont Ingensdr., inet Cornelis Tngenss. (zijn nageslacht noeinde zich: Van Driel) haar broeder en voogd in dezen, voor een derde part, bezaten elk 2 inorgen die hen aanbestorven waren bij overlijden vaii Margriete Adriaensdr., in haar leven gewoond hebbende in (het huis) De Spiegel binnen Dordrecht. Zij verklaarden verkocht te hebben: 6 morgen land in Heeroudelandsambacht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.