NN. Pieters , * ±1561 .
Dochter van ? .


x ±1580
    Aert Jansz ( Verleck) , * ±1551 , † Nieuw-Lekkerland 28-2-1629.
Kinderen:
 1. ? Merijke Aerts Verleck , † <6-1647 .
  Merijke Aerts trad op als getuige bij de doop van Pietertgen Jans Verleck .

   De weeskinderen van Claes Aertsz. za. kregen op 1-6-1647 een versterf van 600 gld., gekomen van hun moeije Merijeken Aerts te Nieuwpoort.

   Nw.-Lekkl. 1-6-1647 vertichting kinderen van Claes Aerts, Jan Aerts Verleck rekening gedaen. Genoemd worden Machtelt Claes (haer schoonvader Cornelis Ariens) en Barber Claes, ivm. verantwoording van de boedel van Merijken Aerts Verleck.


 2. Ariaentge Aertsdr (Aerijaentien Aerts) ( Verleck) , † <3-1643 .
  Aerijaentien Aerts trad op als getuige bij de doop van Anneken Jans Verleck (?) .

   Ariaentge Aertsdr., doopget. Streefkerk 4-4-1621 bij dochter van broerJan. Huwt Jan Pietersz. Hun nageslacht zou zich eveneens Verleck gaan noemen.

   Nieuw-Lekkerland, 15-1-1661:
   * Aerdt Jansz. ende Cornelis Barents geh. met Neltien Jans, synde geweest weeskynderen van Jan Pieters ende Aeryaentien Aerts salr., in haer leven gew. hebbende in den dorpe van NieuLeckerland hebben rentebrieven en obligatien gecavelt: Cornelis Barents een brief van 900 car. gld, in presentie van Jan Aerts Verleck en Thonys Pieters haeren oomen en voogden, ende Aerdt Jans de huyse van Dirck Aersse met de obligatien van Cryn Thonisse won. in Goudryaen.
   * 15-1-1661 Aert Jansz. won. alhier en Cornelis Barents won. in Ruygbroek geh. met Neeltgen Jans, geswaegers, lant in 3 weren: totaal 12 morgen 3 hond te weten:
   a. 3 morgen 3½ hond in Aerdt Jans weer groot 5 morgen de resterende 8½ hond toebehoerende de weeskinderen van Willem Aerts Verleck, ten Oosten Gaeyen weer en ten Westen Aeryen Geenen weer;
   b. ½ van Gaeyen weer voorn. groet 7 morgen de wederhelft van de voors. weeskinderen ten Oosten Dirckie weer en ten Westen Aerdt Jans weer;
   c. ¾ part van een weer lant gen. Aerdt Janssen smaelweer, groot 7 morgen van de Leck tot de Alblasse kade toe, belent ten Oosten Meuwis Willems weer en ten Westen Pyeter Gouwens weer, het resterende ¼ part van de voorn. wees kinderen.

  x   Jan Pietersz .
   Zij woonden in Nieuw-Lekkerland. Hun zoon Aert werd incluus achternaam vernoemd naar zijn grootvader van moeder’s kant: Aert Jansz Verleck.

   Jan Pietersz had broers Adriaen en Thonis Pietersz.

   Nw.-Lekkl. 16-2-1643: Willem Aerdtsz. Verleck voor de helft en Jan Aerdtsz. Verleck samen met de weeskinderen van Jan Pietersz. za. voor de wederhelft kopen 2 morgen 250 roeden land in Cornelis Gerrits weer. Voogd van de laatsten is dan Adriaen Pietersz.

  2 kinderen


 3. Pieter Aertsz Verleck , * ±1580 , † <5-1655 .
  Pieter Aertsz trad op als getuige bij de doop van Neeltgen Arijens Sterrenburg .

   Pieter Aertsz Verleck trouwde Theuntgen Pietersdr, die op 28-2-1669 als weduwe wordt genoemd.
   Zij kregen een zoon Pieter Pieterz Verleck, die rond 1640 naar West-Indië zeilde en van wie de familie 27 jaar lang niet wist of hij nog leefde.

   Nieuw-Lekkerland, 6-4-1667;
   - Claes Jansz. Verleck, voor hem selven en zich sterk makende voor syne susters en
   broeders, kinderen van Jan Aerts Verleck,
   - Aert Willems Verleck voor zich selven en vervangende zyn suster Willemge Willems Verleck,
   - Aert Claesz., Bastiaen Jansz. geh. met Machteltge Claes en Maerten Cornelisz. geh. met Annitge Claes, soo voor haer selven als van ’t weeskint van Neeltge Claes, kinderen van Claes Aerts Verleck,
   - Claes Sterrenburch en Claes Schalcken geh. met Neeltge Sterrenburch soo voor hen selven als vervangende haer twee andere broeders, kinderen van Deliana Aerts Verleck (ab intestato),
   - Aryen Roocken, Aryen Jans de Bes geh. met Grietgen Roocken, voor haer selven;
   als erfgenamen van Pieter Pietersz., soon van Pieter Aerts Verleck zalr. en Theuntge
   Pieters, met het schip de eendracht van Dordrecht af, over 27 jaren gevaren naer Westindien tot noch toe volcome seeckerheyt is;
   ende bekende sy comparanten elcker hand van een gerecht sestepart ontvangen te hebben van Aert Willems Verleck en Willempgie Willems naergelaten kinderen van Willem Aerts Verleck zalr. een somma van 768 car. guldens.
   Met verwijzing naar acten verleden voor schout en schepenen 10-2-1656 en 10-2-1667.

   Weeskamer NW. Lekkl. 6 en 7-4-1667:
   Schout en heemraden van Nw.-Lekkerland oorkonden als volgt: Claes Jansz.VerLeck, vhz. en vervangende enz. zijn broeders en zusters, kinderen van Jan Aertse VerLeck, Aert Willemsz. VerLeek, vhz. en vervangende zijn zuster Willemge Willems VerLeck, kinderen van Willem Aertsz. VerLeck, Aert Claesz., Bastiaen Jansz.als X Machteltgen Claesdr., Maerten Cornelisz. als X Annitge Claesdr., vhz. en vervangende ‘t weeskind van Neeltgen Claesdr., kinderen van Claes Aertsz. VerLeck, Claes Starrenburch, Claes Schalcken als X Neeltge Starrenburch, vhz. en vervangende hun twee andere broeders, kinderen van Deliana Aerts VerLeck, Aryen Roocken en Aryen Jansz.de Bes als X Grietge Roocken, vhz. en vervangende hun andere zuster, kinderen van Anneken Aerts. Aert Jansz.VerLeck en Cornelis Barents als X Neeltge Jans VerLeck, kinderen van Ariaantgen Aerts Yerleck, allen erfgenamen van Pieter Pietersz., zoon van Pieter Aertsz. Verleck za en Theuntgen Pietersdr., die over 27 jaar met het schip de Eendracht van Dordrecht af gevaren is naar Westindiën, indien hij zoudemoge overleden zijn, daartoe tot nu geen volkomen zekerheid is. Zij verklaren elk voor een gerecht zesdepart ontvangen te hebben van Aert Willemsz. en Willemtge Willems, nagelaten kinderen van Willem Aertsz. VerLeck za. de som van 768 cargld. over het kapitaal van een obligatie dd. 10-2-1656 t.b.v. genoemde Pieter Pietersz. gekocht, met 11 jaren intres.
   Beroep: Heemraad van Nieuw-Lekkerland. van 1629 tot 1633

  x   Theuntgen Pieters .
   Van dit paar is een zoon Pieter bekend, die rond 1640 naar West-Indië zeilde.

   NW. Lekkl. 27-4-1655: Theuntyen Pieterswedu van za. Pieter Aertsz. koopt 2 morgen land in een weer van 6 morgen, genaamd Fop Huygen weer, OZ Pyeter Pyeters weer, WZFop Huygens weer.

   Nw-Lekkl. 25-3-1665: Schout en Heemraden van Nw.-Lekkerland als oppervoogden van weduwen en wezen, beslissen, met consent van de naaste vrunden, dat de hofstede met inventaris en 19 morgen land, thans in bezit van Theuntien Pieters,weduwe van Pieter Aerts en thans tot haar hoge ouderdom gekomen en zeer zwak van memorie zijnde, in vruchtgebruik zal komen aan haar neef Claes Jansz.Verleck, onder plicht van onderhoud van de eigenaresse.

   Nieuw-Lekkerland, de laetste febr. 1669: Claes Adriaens Sterrenburch, Claes Schalcken voor haer selven en haer sterck
   makende voor de kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claesz., Aert Jans Verleck, Willem Aryens Bestemaet, allen naeste vrinden van Pieter Aerts Verleck zalr., en Theuntje Pieters, op consent van Theuntge Pieters, mitsgaders Barent van Asperen, schout en oppervoogd, etc.

   Theuntgen Pieters trad op als getuige bij de doop van Grietgen Rochus (Grietie Roke) (van Esch) (?) .

  1 kinderen


 4. Jan Aertsen (Jan Aertsz) Verleck , *Nieuw-Lekkerland ±1582 , † ±1663 .
  Jan Aertsz trad op als getuige bij de doop van Grietgen Schalckens (van Esch) , de doop van Arien Rochusz (van Esch) (?) , de doop van Neeltgen Adriaen Willemsen , de doop van Claes Huijbrechts (van Esch) (?) , de doop van Willem Claes (van Esch) .
   Overleden 1661/1664.
   Geboren in de periode 1580-1585.

   Ook "Van Leckerlant" en "Overleck" genoemd.

   De kerkeraad van Streefkerk behandelt 12-4-1620 de twist tussen LijntgenWouters, huisvr. van Reynier Pietersen en haar neef Jan Aertsen, waarbij Lijntje Jan alles vergaf wat hij haar had aangedaan.

   Op 22-10-1628 heeft Jan Aertsen Verleck zich verzoend met zijn zwager Rochus Jacobsen over een twist om land. Hij treedt in 1661 op als oom en voogd van de onmondige weeskinderen van zijn zuster Ariaentgen Aerts.

   Ook liet Jan Aertsen Verleck op “Vastelavonttijt” in zijn huis 2 of 3 halfvaten bier leegdrinken en daarna nog brandewijn door enige jongelieden in zijn huis.

   Jan Aertsz Verleck werd in 1627 in Streefkerk genoemd bij de 500e Penning.

   Nieuw-Lekkerland, 4-2-1652: Jan Ards Verleck en Claes Schalcken, contra Pieter Theus, Gerart Aris de Bes ende Arien Ghysen (acte 1-2-1652) nopende de weeskindeeen van zalr. Willm Ardt, nopende contract ende beschryving tussen Willem Ardts ende Jan Pieters, Gerrit Ariens de Bes ende Arien Ghysen.

   Nieuw-Lekkerland, 20-11-1655 rek. en bewys van Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken van 1651 en 1652 betr. Willem Aerts Verleck en Willemtje Schalcken.

   Nieuw-Lekkerland, 15-1-1661: Aerdt Jansz. ende Cornelis Barents geh. met Neltien Jans, synde geweest weeskynderen van Jan Pieters ende Aeryaentien Aerts salr., in haer leven gew. hebbende in den dorpe van NieuLeckerland hebben rentebrieven en obligatien gecavelt: Cornelis Barents een brief van 900 car. gld, in presentie van Jan Aerts Verleck en Thonys Pieters haeren oomen en voogden, ende Aerdt Jans de huyse van Dirck Aersse met de obligatien van Cryn Thonisse won. in Goudryaen.

  x 1606   Ariaentgen Claesse (van Esch) , *Streefkerk ±1585 .
      Dochter van Claes Schalcken (van Esch) en Erckje Simons .
   Otr. op 11-11-1606 in Streefkerk.
   Get. bij het huwelijk: Jan Claesz (van Esch) en Pieter Cornelisz van der Leck en Schalck Claesz (van Esch) .

   Streefkerk, 1606: "Den 11. Novembris zijn ondertrouwt Jan Aertsen van Leckerlant met Ariaentgen Claes met assistentie van beijder sijden vrienden: van des bruijdegoms wegen Pieter Corn., zijn neve, en de bruijt met Jan Claessen en Schalck Claessen, hare halve broeders."
   In 1664 samen met haar dochter Grietgen vermeld als weduwe.

   Zij is een dochter van Claes Schalcken van Es en Erckjen Symons. In 1626 en 1636 wordt zij samen met haar zuster Maritgen genoemd.

  9 kinderen


 5. Claes Aertsz Verleck , * ±1587 , † <11-3-1637 .
   Geboren in de periode 1585-1590.

   Claes Aertsz Verleck trouwde Annichjen Cornelisdr Kuijn, dochter van Cornelis Willems Kuijn. Annichjen hertrouwde in Nieuw-Lekkerland met Cornelis Ariensz.
   Kinderen van Claes en Annichjen: Aert, Barber, Machtelt, Annitge en Neeltge.

   Nw.-Lekkl. 1-6-1647: Rekening en verantwoording van het geld dat de kinderen van Claes Aertsz hadden geërft, totaal 600 gld., van hun tante en dat uitgezet werd bij hun oom: “lekWillem Aertsz. Verleck, won. NW.-Leckerlant, bekenne deugdelijk schuldig te zijn de weeskinderen van Claes Aertsz. de som van 625 cargld. aan goede aangetelde penningen, die Jan Aertsz. Verleck wel heeft betaald, welke penningen gekomen zijn en geërfd van Merijken Aertsdr, mijn suster, overleden in Nieupoort 1 juny 1647”.

  x   Annichjen Cornelisse Kuijn .
   Kinderen: Aert, Barber, Machtelt, Annitge en Neeltge. Bij hun vader’s overlijden zijn zij allen nog onmondig.

   Nadat Annichjen als weduwe op 21-3-1638 haar 5 kinderen had verticht, geassisteerd met haar vader Cornelis Willemsz. Kuijn en Jan Aertsz. Verleck als voogd van de kinderen, volgen er verantwoordingen in het weesboek 15-12-1658 van het geldelijk beheer.

   Nw.-Lekkl. 11-3-1637: Annichjen Cornelis, wedu van Claes Aertsz., met Cornelis Willemsz. Kuyn, haar vader, en Jan Aertsz. Verleck als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen, transp. 2½ morgen inNieu-Leckerlant in een weer, OZ Huych Jansz., WZJan Pietersz., t.b.v. Dirck Dircksz.

   Nw.-Lekkl. 21-3-1638: Annechien Cornelisdr. wedu wylen Claes Aertsz. geass. met Cornelis Willems Kruyn, haeren vader ter eenre en Jan Aerts Verleck als rechte bloedvoogd, 5 onmondige kinderen: Aert, Berber, Neeltgen, Machteltgen, Annichien.

   Nw.-Lekkl. 1-6-1647 vertichting kinderen van Claes Aerts, Jan Aerts Verleck rekening gedaen. Genoemd worden Machtelt Claes (haer schoonvader Cornelis Ariens) en Barber Claes, ivm. verantwoording van de boedel van Merijken Aerts Verleck.

   NW.-Lekkl. 9-12-1667: Aert Claesz. en zijn zusters C.S., kinderen van Annitge Cornelis, versus Adriaantje en Jannitge Cornelis, meerderjarige dochters.

  5 kinderen


 6. Anneken Aerts ( Verleck) , *Nieuw-Lekkerland ±1590 .

  x Nieuw-Lekkerland 11-12-1616   Rochus Jacobsen (van Esch) , * 1587 , ~Streefkerk 9-8-1587 , † Streefkerk 31-12-1669.

  3 kinderen


 7. Willem Aertsz Verleck , * ±1590 , † 1649 .
  Willem Aertsz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jansz Verleck (?) .
   NW. Lekkl. 5-11-1650, 16-9-1651, 6-2-1665: Boedelbeheer door de voogden en administrateurs Jan Aertsz. Verleck en Claes Schalcken van Es.
   Willemtie Willems, dochter van Willem Aertsz. Verleck, in huis bij haar grootmoeder Neltyen Willems en haar broer Aert Willems bij Claes Aryensz. De vergoeding voor “mondcosten” loopt over een deel van 1649 reeds, wat het sterfjaar van Willem Aertsz. bepaalt.

   Willem Aarts Verleck/Voorleck.

   Hij werd in 1622 betaald voor 2 tonnen bier. In 1627 en 1628 werd hij betaald voor het rijden met zijn wagen. In 1630 leverde hij reusel.

   Volgens het kerkeboek van Streefkerk is Willem Aertsz. op 10-8-1630 met attestatie van Nw.-Lekkerland gekomen.

   Nw.-Lekkl. 1-6-1647: Rekening en verantwoording van het geld dat de kinderen van Claes Aertsz hadden geërft, totaal 600 gld., van hun tante en dat uitgezet werd bij hun oom: “lekWillem Aertsz. Verleck, won. NW.-Leckerlant, bekenne deugdelijk schuldig te zijn de weeskinderen van Claes Aertsz. de som van 625 cargld. aan goede aangetelde penningen, die Jan Aertsz. Verleck wel heeft betaald, welke penningen gekomen zijn en geërfd van Merijken Aertsdr, mijn suster, overleden in Nieupoort 1 juny 1647”.

   Willem Aertsz. was schepen/heemraad van Nieuw-Lekkerland in 1648-49.

   Nieuw-Lekkerland, 4-2-1652: Jan Ards Verleck en Claes Schalcken, contra Pieter Theus, Gerart Aris de Bes ende
   Arien Ghysen (acte 1-2-1652) nopende de weeskindeeen van zalr. Willm Ardt, nopende contract ende beschryving tussen Willem Ardts ende Jan Pieters, Gerrit Ariens de Bes ende Arien Ghysen.

   Nieuw-Lekkerland, de laetste febr. 1669: Claes Adriaens Sterrenburch, Claes Schalcken voor haer selven en haer sterck
   makende voor de kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claesz., Aert Jans Verleck, Willem Aryens Bestemaet, allen naeste vrinden van Pieter Aerts Verleck zalr., en Theuntje Pieters, op consent van Theuntge Pieters, mitsgaders Barent van Asperen, schout en oppervoogd, etc.

   Nieuw-Lekkerland, 8-1-1659: rekening door Claes Schalcken (tekent met van Es), voogd van de weeskinderen van Willem Aerts.

   Nieuw-Lekkerland, 20-11-1655 rek. en bewys van Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken van 1651 en 1652 betr. Willem Aerts Verleck en Willemtje Schalcken.

   Nieuw-Lekkerland, 9-3-1657: Rekening en bewys van Claes Schalcken, betr. de weeskinderen van Willem Aerts Verleck, over de jaren 1655 en 1656.

   Voor het geslacht Verleck zie ook "Ons Voorgeslacht" 1984.
   Beroep: Heemraad van Streefkerk. van 1640 tot 1640

  x ±1636   Jannetje Jansdr , † 1643.
   Kinderen: Willemtge en Aert.
   Jannetje is overleden tussen april en juni 1643.

   Willem Aertsz huwt rond 1636/7 Jannetje Jansdr, die dan reeds 2 maal weduwe is en al kinderen heeft.

   Dordrecht 12-6-1637: De eerbare Jannetje Jansdr. huisvrouw van Willem Aertsz., won. tot Streefkerck, maakt testament. Haar goederen komen aan Jan Pietersz., haar zoon gewonnen bij Pieter Teunisz., haar eerste man, en aan de drie (ongenoemde) kinderen gewonnen bij haar tweede man Gijsbert Pietersz., in vier gelijke parten, hoofd voor hoofd, ook voor hetgeen zij nog bij overlijden van hun vader(s) heeft behouden. De vijf morgen leenlandzal komen op Arye Gijsbertsz., die de andere drie elk met 100 gld. zal compenseren.

  x ±1644   Willemtgen Schalcken (van Esch) , * 1615 , ~Streefkerk 15-4-1615 .
      Dochter van Schalck Claesz (van Esch) en Neltijen Willems .
   Wilmken Schalcken wordt in 1644 als huisvrouw van Willem Aertse genoemd. Kinderen van Willem en Wilken: Willemtge en Aert.
   Doopgetuigen: Jan Claessen, Maritge Claes en Maritge Hendrijcx.

   In 5-6-1644 als lidmaat afgevoerd naar Nw.-Lekkerland: “Willem Aertsen en Wilmken Schalken, zijn huisvrouw”.

   Nieuw-Lekkerland, 20-11-1655: rek. en bewys van Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken van 1651 en 1652 betr. Willem Aerts Verleck en Willemtje Schalcken.

   Nieuw-Lekkerland, 10-2-1656: Jan Aerts Verleck en Claes Schalcken beyde won. te Streefkerck, voogden van Aert Willems en Willemtie Willems, naeyelaten kinderen van Willem Aarts Voorleck en Willemtje Schalcken.

  2 kinderen


 8. Delijaentje Aerts Verleck , * ±1595 , † >1626 .

  x ±1611   Adriaen Claesz (Arie Claijsens) Sterrenburg , * ±1555 , † <1618.

  x Alblasserdam 19-1-1620   Huijbrecht Claesse (van Esch) .
      Zoon van Claes Schalcken (van Esch) en NN. .
   Kinderen van Huijbrecht en Delijaentje: Arijen en Klaas. Arijen trouwde met een dochter Marritgen Schalckendr. van Esch.

   Huybrecht was doopgetuige bij Deliaantje Jans te Meerkerk.

   Alblasserdam, 23.12.1627:
   Rekening doo r Gerrit Adriaensz Sterrenburch, heemraad, als voogd en broer van de nagelaten weeskinderen van zal . Adriaen Claessen Sterrenburch, geprocureerd b ij Deliana Aertsdr, zijnde de voorn. kin deren van den 2e bedde. (De vertich ting was 23.10. 1617).
   Namen: Anthonis Cl eyssente Dordrecht, renteb rief; doodsch uld betaald voo r Pieter Adriaensz, broer va n Gerrit Adriaenszvoorn.; Pieter Pouwelszen Jop Joppensz, van wie land gekocht werd.
   Volgt akte: Comp: Schout en he emraden, waaron der Gerrit Adriaensz Sterrenburch, broer en voogd van de w eeskindere n, ter eenr e;
   Contra: Deliana Aer tsdr , geassisteert met Huybert C laessen , nu haar getr ouwde man en stiefvader van de weeskinder en, Jan Aertsz Verlecken Pieter Aertsz Verleck, haar broers.
   Zij zijn over eengekomen dat Huybert Claessen de goederen van de kinderen mag gebruiken.

   Huijbrecht Claesse trad op als getuige bij de doop van Pieter Schalckensz (van Esch) , de doop van Anneken Jans Verleck .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.