Pietertgen Cornelis , * ±1600 , † <1642.
Dochter van Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelis de Jonge) en Maritje Huigen Cranendonck .


× 1623 (otr Ridderkerk 7-5-1623)
    Jacob Arijens Vinck , *Dordrecht 15-9-1596 , ~Dordrecht 1-10-1596 , † Ridderkerk 3-4-1659.
Kinderen:
 1. Reijnburch Jacobs Vinck , * 1627 , ~Ridderkerk 24-10-1627 , † 17-6-1676 , [] Numansdorp .
   Doopget. Marijken Jans.
   Zij werd begraven in de kerk van Numansdorp.

  × Ridderkerk 12-9-1649   Bastiaen Ariensz Baes , * ±1624 , † ±1678.
      Zoon van Adriaen Adriaensz (Arijen Arijense) (Jonge Swaen) Baes en Haesgen Arijens (Haesken Ariens) Fonkert .
   Otr. op 21-8-1649 in Ridderkerk.
   In Numansdorp was het gezin bekend onder de achternaam Swaen.

   Bastiaen Ariensz Baes alias (de) Zwaan woonde eind 1666 onder Klaaswaal.

   Ridderkerk, 12-3-1656: Lenert Henricxsz in ’t Velt - oud hoog heemraad alhier - en Bastiaen Willemsz van Nes - bode alhier - verklaren op verzoek van Willem Dircxsz - timmerman alhier - dat zij in september 1654 nevens de requirant en Bastiaen Arijensz Baes - wonende te Klaaswaal - ten huize van de voornoemde van Nes waren. De voornoemde Baes had wat ongenoegen met de requirant inzake de huur van zijn huis, en het land dat de requirant heeft gehuurd van de heer Johan van Slingelant te Gorinchem en waarop hij, de voornoemde Baes, zijn vader liet wonen. De requirant zou alle kosten betalen.

   Ridderkerk, 20-11-1666:
   Marijken Adriaens Vinck heeft op 29 september 1655 een akte van donatie laten opmaken bij notaris Johan Vekeman in Dordrecht. Zij heeft toen goederen geschonken aan haar broers Jacob Vinck, Adriaen Vinck en Leendert Giellis Vinck.
   Bastiaen Arijensz Baes, wonend onder Klaeswael, man van Rijnburchie Jacobs Vinck, wil gelden te lichten die berusten onder zijn zwager Arij Jacobsz Vinck. Hij machtigt Arijen Arijensz Vinck, wijnkooper te Dordrecht of in zijn plaats Leendert Vinck, schout en secretaris van de Groote Lint, om zijn belangen te behartigen in deze zaak en de lichting van gelden door Bastijaen Arijensz Baes.

  4 kinderen


 2. Cornelis Vinck , * 1629 , ~Ridderkerk 12-8-1629 .


 3. Arijen Jacobsen Vinck , * 1630 , ~Ridderkerk 20-10-1630 , † <7-1677 .

   Rotterdam, 4-6-1651: Arijen Jacobs Vink te Barendrecht bekent een schuld van 1500 gulden te hebben aan Annetgen Wouters, weduwe van Wouter Huijgen, te Nieuwlekkerland ter zake van geleend geld. Jacob Adrijaansen Vink te Ridderkerk stelt zich borg voor zijn zoon.

   Rotterdam, 4-6-1652: Aeryen Jacobsz Vinck, te Barendrecht, bekent een bedrag van 2.000 gulden schuldig te zijn aan Crijn Heymansz te Ouwerkerck op ’d IJssel. Zij komen een betalingsregeling overeen. Als borg treedt op zijn vader Jacob Aeryensz Vinck, te Ryderkerck (Ridderkerk). NB: Aeryen tekent als Arien Jacobsz Vinck; zijn vader als Jacob Adriaensz Vinck.

   Rotterdam, 9-7-1652: Adriaen Jacobsz Vinck te Barendrecht, bekent 900 car. gld. schuldig te zijn aan Annetge Jans vrouw van Jan Cornelisz Doetmijnuyt. Borg is Jacob Adriaensz Vinck te Rijderkerck.

   Rijsoord, 19-6-1677: Leendert Pietersz Arijswager en Pieter Arijensz van Noort voor Bastiaen Arien Baes, als voogden over de kinderen van Arij Jacobsz Vinck en Ariaentie Dircx, verhuren aan Jan Jansz van Streefkerck 5 mergen 300 roeden wei- als zaailand in Nieuw Reijerwaard voor 5 achtereenvolgende jaren voor 77 gulden per jaar.

   Op 24-6-1677 werd Pieter Ariensen van Noort genoemd als mede-voogd over de weeskinderen van Arij Jacobs Vink en diens vrouw Ariaentie Dricx.
   Op 20-4-1680 assisteerde Pieter Ariense van Noort de nagelaten weeskinderen van Arij Jacobsen Vinck en Arijaentie Dricx bij landoverdracht.

   Ridderkerk, 20-5-1678:
   Reeckening door Leendert Pietersz Arijswager, voogd over de weeskinderen van Arij Jacobsz Vinck en Ariaentie Vinck, zaliger, in haar leven wonende onder Ridderkerk, sedert het sluiten van de rekening op 11 mei 1676.
   Ontvangen pachtsommen over de jaren 1676 - 1677 van:
   - Jan Pietersz Arijswager
   - Jan Jansz van Streefkerck
   - Arien Ariensz Kalis en Leendert Pors
   Uitgaven aan intrest aan:
   - Jan Crijnen
   - Willem van Zijll (pacht)
   - Jillis Barentsz
   - Pieter Jansz Fockert
   - Cornelis de Jonghe
   - Pieter Teunisz
   - Pachters van ’t zeepgeld
   - Pieter van Gilst (+ omslag van de nieuwe molen)
   - Jan Pietersz Arijswager 2 jaar kostgeld van Rijmburgie Ariens
   - Idem voor reparatie aan ’t huis
   Aldus gedaan door Bastiaen Ariensz Baes en Cornelis Pietersz als voogden over de voornoemde weeskinderen, ter presentie van Pieter Ariensz van Noort, heden 30 mei 1678.
   Getekend door: Bastiaen Ariensz Baes, Cornelis Pietersz, Pieter Ariensz van Noort. Mij present: P. van Gilst, notaris publiek.

   Ridderkerk, 28-2-1693:
   Rekeningen, door Maritie Dircx, weduwe van Leendert Pietersz Arijswager, in zijn leven voogd over de nagelaten kinderen van Arij Jacobsz Vinck en Ariaentie Vinck, sedert zijn laatste rekening gedaan de 22e oktober 1682 tot het doen dezer rekening.
   In de marge:
   Overgebracht door de rekeninghouder aan Jacob en Dirck Ariensz Vinck, Willem Joene de Quaetsteniet, getrouwd met Ariaentie Ariens Vinck en Arij Pietersz van Noort, als voogd over de minderjarige kinderen van Arij Jacobsz Vinck, de 28e februari 1693 ten overstaan van mij Pieter van Gilst,notaris publiek bij den Hove van Holland geadmitteerd, in Ridderkerk residerende.
   Ontvangen:
   - de laatste rekening met een bedrag van 138 gulden
   - bij affirmatie (= bevestiging)141 gulden
   - intrest 100 gulden
   - item over rente van duizend gulden kapitaal ten laste van Wouter Jansz Leeuwenburg, nu Jacob Ariensz Vinck, getrouwd met de weduwe van dezelve, 440 gulden
   - door Arij Pietersz van Noort van Jan Jansz Streefkerck 50 gulden
   Uitgaven:
   - aan kostgeld aan Jan Pietersz Arijswager 440 gulden
   - aan kleding voor de kinderen 26 gulden
   - aan kleding 18 gulden
   - door Jacob Ariensz Vinck voorgeschoten aan kleding voor Reijmburgs Ariensz Vinck 13 gulden
   - aan Arij Pietersz van Noort voor ’t schrijven van de akte van voogdij 1 gulden
   - aan Jan Pietersz Arijswager 11 gulden
   - aan notaris Pieter van Gilst voor ’t schrijven van deze rekening in tweevoud, inclusief zegels 8 gulden
   - aan Bastiaen Cornelisz op ten Dijck 4 gulden
   Aan ontvangen gelden: 870 gulden, hiertegenover de uitgaven: 500 gulden 17 stuivers, 8 penningen, zodat resteert 369 gulden, 2 stuivers en 8 penningen. Aldus gedaan, gehoord, geloofd en gesloten, ten overstaan en op de dag, maand en jaar als in het hoofd dezer.
   Getekend door: Jacob Ariensz Vinck, Dirck Ariensz Vinck, Arij Pietersz van Noort. + dit merk is gesteld door Willem Joene de Quaetsteniet.

  × ±1659   Ariaentie Dircx , * ±1635 , † <20-4-1680.
      Dochter van Dirck en ?
   Ridderkerk, 2-7-1659: "Arien Jacobsen Vinck met att. van IJsselmonde".
   Ridderkerk, 30-6-1660: "Ariaentje Dircx, vrouw van Arien Jacobse Vinck, met att. van IJsselmonde van 12 juni.".

   Op 19-6-1677 was er sprake van "voogden over de kinderen van Arij Jacobsz Vinck en Ariaentie Dircx".

   Ridderkerk, 30-5-1678: Reeckening door Leendert Pietersz Arijswager, voogd over de weeskinderen van Arij Jacobsz Vinck en Ariaentie Vinck, zaliger, in haar leven wonende onder Ridderkerk, sedert het sluiten van de rekening op 11 mei 1676.
   Ontvangen pachtsommen over de jaren 1676 - 1677 van:
   - Jan Pietersz Arijswager
   - Jan Jansz van Streefkerck
   - Arien Ariensz Kalis en Leendert Pors
   Uitgaven aan intrest aan:
   - Jan Crijnen
   - Willem van Zijll (pacht)
   - Jillis Barentsz
   - Pieter Jansz Fockert
   - Cornelis de Jonghe
   - Pieter Teunisz
   - Pachters van ’t zeepgeld
   - Pieter van Gilst (+ omslag van de nieuwe molen)
   - Jan Pietersz Arijswager 2 jaar kostgeld van Rijmburgie Ariens
   - Idem voor reparatie aan ’t huis
   Aldus gedaan door Bastiaen Ariensz Baes en Cornelis Pietersz als voogden over de voornoemde weeskinderen, ter presentie van Pieter Ariensz van Noort, heden 30 mei 1678.
   Getekend door: Bastiaen Ariensz Baes, Cornelis Pietersz, Pieter Ariensz van Noort. Mij present: P. van Gilst, notaris publiek.

   Rijsoord, 24-6-1677: Leendert Pietersz Arijswager en Pieter Arijensz van Noort voor Bastiaen Arien Baes, als voogden over de kinderen van Arij Jacobsz Vinck en Ariaentie Dircx dr., verhuren aan Willem van Zijl te Lekkerland 5 mergen 300 roeden wei- als zaailand te Nieuw Reijerwaard voor 5 achtereenvolgende jaren voor 72 gulden.

  4 kinderen


 4. Ariaantje Jacobs Vinck , * 1631 , ~Ridderkerk 31-8-1631 , † <6-1665 .

  × Ridderkerk 31-12-1651   Pieter Arien Pleunen van Noort , *Rijsoord (ZH) 1612 , ~Rijsoord (ZH) 9-3-1612 , † ±1682.

  4 kinderen


 5. Brechje Jacobs Vinck , * 1635 , ~Ridderkerk 17-6-1635 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.