Pietertje Cornelisse , * 1635 , ~Rijsoord (ZH) 21-10-1635 .
Dochter van Cornelis Arijen Maertens en Neeltie Ariens .


x Rijsoord (ZH) 26-5-1658 (otr Rijsoord (ZH) 28-4-1658)
    Floris Fransz Plaisier , * 1633 , ~Rijsoord (ZH) 6-2-1633 .
x Rijsoord (ZH) 4-4-1677 (otr Rijsoord (ZH) 13-3-1677)
    Cornelis Pleune Velthoen , * 1627 , ~Ridderkerk 21-2-1627 .    
Get. bij de doop: Joosien Bastijaenen (Joestgen Bastiaenen) .


    Zoon van Pleun Theusen ( Velthoen) en Beatricx Ariens Nugteren .
Kinderen:
 1. Frans Floren Plaijsier , * 1658 , ~Rijsoord (ZH) 20-10-1658 , † Ridderkerk 18-4-1724 .
  Frans Floren trad op als getuige bij de ondertrouw van Arij Franse (Arie Fransen) Plaijsier , de doop van Petronella (Pieternella) de Koning .

   Frans Floren Pleijzier/Plesier/Plaisier. Hij was beurt- en marktschipper.
   Schepen van Rijsoord: van 11-07-1709 tot 04-03-1713.
   Schout van Rijsoord: van 25-03-1713 tot 04-04-1723.

   In een “acte oft quitantie” van 14-10-1710 verklaart Pleun Ariense de Seeuw, wonende aan de Lange Wegstraet onder Swijndregt, bij notaris Hendrick van der Hoep dat hij door zijn zwager FRANS FLORISSE PLEIJSIER, Schout van Rijsoord, ten volle voldaan en betaald is. Getuigen zijn Arie Pleunen Velthoen en Gerrit Claessen. Pleun plaatst zijn handtekening; de getuigen hun merkteken.

   Op 09-02-1711 compareerden voor notaris Hendrik van der Hoep de eerzame FRANS FLORISSE PLEIJSIER, schipper van Rijsoord, en de eerbare Grietje Ariens de Seeuw, echtelieden, wonende aan de Drogenwaaldijk onder de jurisdictie van Ridderkerk. Zij verklaren over en weer de langstlevende aan te stellen tot erfgenaam.
   Beiden beloven als langstlevende de kinderen te verzorgen, naar school te doen gaan en ze een bekwaam ambacht te laten leren. Bij hun volwassenheid moet elk hun legitiem portie worden uitgekeerd. Hun erfgenamen worden CORNELIS FRANSE PLEIJSIER (kind uit het 1e huw., de anderen waren kennelijk overleden) en de kinderen verwekt uit het huwelijk met Grietje Ariense Zeeuw. Zij benoemt tot voogd haar broer Arij Ariense Seeuw de Jonge, schepen tot Sandelingen ambacht. Schout en gerecht van Ridderkerk worden uitgesloten. Dit testament is opgemaakt ten huize van de testateurs met als getuigen Agidius Francken, bedienaar des Goddelijke Woord in Rijsoord en Arij Pleunen Velthoen. Frans en Grietje plaatsten beiden hun handtekening.

   Op 09-05-1716 compareerden voor notaris Hendrik van der Hoep: Arij Ariens de Seeuw de jonge, Pleun Ariens de Seeuw en FRANS FLORISSE PLEIJSIER, Schout van Rijsoord, als in huwelijk hebbende Grietje Ariens de Seeuw, kinderen en behout kind van Arij Ariens de Seeuw den oude, gewoond hebbende en overleden zijnde onder Ridderkerk, “ende verclaaerden inden minne ende vrienschap, naer rijpe deliberatie ende overleg vande schulden en den lasten vande boedel van haeren voorschr. overledene vaeder ende behout vaeder de boedel te hebben geschift, gescheyden ende verdeelt in desen dat de voorschr. Arij Ariens de Seeuw den jonge voor een derde ende voorschr. FRANS FLORISSE PLEIJSIER voor twee derde parten sullen hebben en in eijgendom behouden ende dat mitsdien aen haer (hun) bij dese wert aenbedeelt alle de vaste goederen, soo van huyse, eijge landen als bruijklande, ijtem paerden ende beesten, bouwgereetschap waeronder mede wert gerekent de koperen kannen ende ketels, het gedorste ende nogh te velde staende koorn, gereet gelt, mitsgaders actien ende inschulden ende verders sodanigh als alle het selve bij dese voorn. Arij de Seeuw in sijn leven is geproffideert ende beseten gewerden, waer tegens den voorn. Arij Ariens de Seeuw de jonge voor een derde, de voorn. FRANS FLORISSE PLEIJSIER voor twee derde parten moeten voldoen, ende betalen, ende sulcks voor haere reeckeninghe nemen gelijck deselve doen bij desen, alle schulden, lasten van dese boedel, geene vandien uijtgesondert, ofte gereserveert onder conditien (de voorschr. Pleun Ariens de Seeuw, FRANS FLORISSE PLEIJSIER particuliere concerverende), dat FRANS FLORISSE PLEIJSIER, aenden gemelten Pleun Ariens de Seeuw voor sijne portie eerstelijk sal moeten uijtreijcken, ende voldoen gelijck hij doet bij desen, eene somme van 31 gulden ende 6 stuivers, die hij bekent ontfanghe ende genoten te hebben, ijtem dat den selve FRANS FLORISSE PLEIJSIER noch sal moeten quiteren 2 obligaties van 150 gulden en 300 gulden, resp. de eerste van dato den 1 mey 1705 ende de andere van dato 12 aug. 1713, beijde onder speciale borgtocht vande overledene, mitsgaders nog eene pretentie van 50 gulden alle met de verlope diverschene interesten van deselve tot dato deses toe, als de voorn. Pleun Ariens de Seeuw aende genoemde FRANS FLORISSE PLEIJSIER staet verschult, ende laeste dat deselve PLEIJSIER hem Pleun Ariens de Seeuw nogh sal moeten indemineren ende bevrijden gelijck sulcs doende is bij desen, van sodanigen somme van 65 gulden met de verlope intresten vandien, als de voorschr. Pleun Ariens de Seeuw aen sijn voorn. vaeders boedel over geleent gelt staet verschult. Blijvende mitsdien onder henlieden resp. comparanten alleen noch in het gemeene ende onverdeelt alle de meubelen vande boedel, soo van kasten, kisten, stoelen en bancken, beddens, deeckens, linne ende wollen, mitsgaders gout ende silverwerck, tin, koper ende aerdewerck, verders al hetgene daer onder wert gerekent. Waer mede de voorschr. resp. comparanten verclaerden voorschr. haeren vaeders, behout vaeders boedel te houden voor geschift, gescheijden ende verdeelt met belofte van deselve omme malcanderen geene verdere ofte andere schiftinge, scheijdinge ende deijlingen te sullen moeijen, ofte molesteren in rechte, ofte daer buijten, in geender andere manieren. Aldus gedaen ende gepasseert onder Ridderkerck, voornoemt inde presentie ende ten overstaen van Arij Pleunen Velthoen ende Jacob Pieterse Driesprongh, als getuijgen hier toe versogt ten daege voorschr.” De akte werd ondertekend door: Arij Ariens de Seeuw de jonge, Pleun Ariens de Seeuw, FRANS FLORISSE PLEIJSIER en getuige Jacob Pieterse Driesprongh. De getuige Arij Pleunen Velthoen plaatste zijn handmerk.
   Beroep: Schepen en Schout van Rijsoord.

  x Rijsoord (ZH) 22-6-1681   Aaltje van Driel , * 1651 , ~Rijsoord (ZH) 24-7-1651 , † Rijsoord (ZH) ±24-7-1693.
      Dochter van Cornelis Leendertsz van Driel en Judith Barendse .
   Otr. op 31-5-1681 in Rijsoord (ZH).
   Kinderen: Marij (2x), Floris, Cornelis en Huijgh.

   Op de boedelverkoop dd. 01-07-1684 van wijlen Isack Abramsen en Bastiaentje Willemsen koopt Frans Florisse “schippersvrouw” (Aeltie Cornelis) twee gordijnen voor 1 gld. 10 st., borg is haar moeder Judith Barendts. Verder koopt ze nog een koperen bedde voor twee gld. 5 st. en een becker voor 1 gld. 1 st. (Schoon)moeder Judith Barendts koopt o.a. 3 mutsen, 2 servetten en zij stond voor diverse personen borg.

  x Rijsoord (ZH) 8-8-1694   Grietje Ariens de Zeeuw , * 1671 , ~Rijsoord (ZH) 16-8-1671 , † ±9-4-1762.
      Dochter van Arend Arentsz de Zeeuw en Heijltjen Pleune Vinck .
   Kinderen: Huig, Arie, Willem, Pleun, Aaltje, Pietertje, Heiltje en Maijke.
   Impost Ridderkerk 9-4-1762, bgr. Rijsoord.

   Grietje is een dochter van Aerjen Ariensz. de Zeeuw en Heijltje (Pasman) Pleundr.Vinck.

   Grietje gaf op 20-5-1724 toestemming voor het huwelijk van haar dochter Aeltje met Cornelis Reijnen, secretaris van Rijsoord.

   Rijsoord, 30-3-1725:
   - Jan Ariense Kool, wed. van Grietje Abrams vander Schoof, met
   - Grietje Ariens de Zeeuw, wed. van Frans Florisse Pleijsier; in sijn leven shcoudt van Rijsoordt.

   Rijsoord, 20-2-1738: Cornelis Ariense Leenheer te Strevelshoek en Willem Pieterse Schansheer te Ridderkerk leggen op verzoek van Pieter Huijgen van de Ree, mede wonende te Ridderkerk, een verklaring af. Cornelis verklaart dat hij op 2 februari 1738 is geweest bij mij notaris, alwaar ook aanwezig was Grietie Ariense de Zeeu, huisvrouw van Jan Kool, die eerder getrouwd was met Frans Florisz Pleijsier, en haar heeft horen zeggen dat zij van Pieter Huijgen geen geld hoefde te verwachten. Willem verklaart dat hij op zondag 2 februari 1738 op straat bij de herberg in Rijsoord Grietie ook heeft horen zeggen dat zij geen geld te verwachten had van Pieter Huijgen.

   Rijsoord, 12-10-1742: Lambert Bennink, meester timmerman, Jacob Aartse de Vries en Grietie Ariense de Zeeu, huisvrouw van Jan Kool, leggen op verzoek van Leendert de Snoo een verklaring af inzake een schuur die Leendert ongeveer 29 jaar geleden heeft gebouwd naast het huis en erf van de requirant, destijds toebehorende aan Frans Florisse Pleijsier en tegenwoordig aan Willem Franse Pleijsier. De naam van Daniel IJzacxe wordt genoemd.

   Grietje Ariens trad op als getuige bij het huwelijk van Bastiaan Leendertsz Nugteren , de doop van Floris Cornelisse Plaijsier .

  10 kinderen


 2. Neeltje (Nellichje Florisse) Plaisier , * 1663 , ~Rijsoord (ZH) 4-11-1663 , † >9-1698 .
  Nellichje Florisse trad op als getuige bij de doop van Huig Fransen Plaisier , de doop van Pietertje Cornelisse Plaijsier , de doop van Petronella (Pieternella) de Koning , de doop van Floris de Koning , de doop van Pietertje Fransen Plaisier , de doop van Floris de Koning (?) .
   Doopget. Trijntje Leenderts [Hupsen, schoonzuster van Floris Fransz].

  x Rijsoord (ZH) 28-11-1679   Daniel Isaacksz Metselaar , * 1649 , ~Ridderkerk 5-4-1649 , † >1718.
   Otr. op 28-10-1679 in Rijsoord (ZH).
   Nellichje is dan pas 15 jaar en hij dus 30 jaar.

   Daniel was een zoon van Isaac Abrahamsen Metselaar en Bastiaentje Willemsen, dochter van Willem Pleunen.

   Belijdenis te Ridderkerk 27-06-1655: Willem Pleunen en Bastiaentjen Willems, huysvrouw van Isaäc Abrahamsen, sijn dochter.

   Bastiaentie Willems heeft in 1680 een dochter boven de acht jaeren en houdt een sleght kindt van de Armen van Krimpen, behelpt haer soberlijck. Daniel Isackz metselaer en sijn huijsvrouw hebben in 1680 een kindt van de Armen haer aenbesteet, behelpt hem met metselen.

   Namen van hen die belijdenis deden in de kerk van Ridderkerk:
   * 23-12-1680 Daniel Isaacse en Neeltie Floren sijn vrouw.
   * 05-04-1681: Daniel Isaacs en Neeltje Floren sijn vrouw met attestatie op Rijsoort.

   Op de boedelverkoop dd. 01-07-1684 van wijlen zijn ouders Isack Abramsen en Bastiaentje Willemsen kocht Daniel Isackse een “swert heere saeye manteltje” voor 4 gld., een gestreepte serge schort voor 3 gld. 13 st., een witte kinderdoecke voor 1 gld. 10 st., twee slaaplackens voor 3 gld. 1 st., twee manden voor 9 st., een hangijzer voor 10 st. en een banck voor 10 stuivers. Zijn vrouw NELLICHJE FLORISSE PLEIJSIER kocht als “Daniel Isackse vrouw” twee “fluewijns” voor 1 gld. 4 st.

   De erfgenamen van Arij Leenderts Snoo en Maria Dammis Cranenburg, beiden zaliger, ovl. te Oost Barendrecht, verkopen op 20-05-1715 aan Daniël Ysaks, mr. metselaer te Ridderkerk een huis en melioratie van dijkerf staande en gelegen aan de Waaldijk genaamd “de Nol” onder Oost Barendrecht voor 300 gld. gereedgeld en nog een schuldbrief van 275 gld. makende de gehele koopsom. De zelfde dag bekent Daniël Ysaks, mr. metselaar, 275 gld. schuldig te zijn aan de erfgenamen van Aeij Leenderts Snoo en Maria Dammis Cranenburg.

  8 kinderen


 3. Pietertje Floren Plaisier , * 1666 , ~Rijsoord (ZH) 11-4-1666 .
   Doopget. Annichje Corstiaens [ged. Rijsoord 29-08-1638 otr. Rijsoord 23-03-1659 en tr. Rijsoord 20-04-1659 met Pieter Pietersz. jm. van Grooten Breugel, in ‘t land van Luik].

   Pietertje trouwde in Rijsoord op 22-4-1734 met Hendrik van Vin.


 4. Cornelis Florisz Plaisier , * 1667 , ~Barendrecht 3-4-1667 , † <1673 .
  Get. bij de doop: Aeriaentie Cornelis (?) .
   Cornelis, zoon van Floris Franse van Rijsoort en Pieterke Cornelis, doopget. Adriaenke Cornelis.


 5. Marij Florisse Plaisier , * 1668 , ~Rijsoord (ZH) 30-12-1668 , † <1677 .
  Get. bij de doop: Aerjaentie Elderts Vinck (?) .
   Doopget. Aertie Elderts.


 6. Ariaentie Florisse Plaisier , * 1670 , ~Rijsoord (ZH) 21-12-1670 .
   Doopget. Hendricksie Corns.


 7. Cornelis Floren Plaijsier , * 1672 , ~Ridderkerk 3-8-1672 , † 8-1726 , [] Ridderkerk ±12-8-1726.
   Bedrafenis aangegeven door Leendert de Snoo.
   Doopget. Pietertie Ariens.

   Cornelis Floren Pleijzier/Plesier/Plaisier. Cornelis en Aertje Cornelisse kregen dochters Pietertje en Marijtje.

   Kornelis Floren Plaisier en Aartje Kornelis zijn vrouw aan de West-Zijde worden in 1718 op de lidmatenlijst van Ridderkerk vermeld.

   Lijst van het Brant gereetschap bij Schout en Scheepenen der Heerlijkheid Ridderkerk, gekeurt ende geordonneert, op den 2 Meij 1731. Aan de Westzijdzendijk: Cornelis Floren Pleizier ’s weduwe: 1 lantaarn, 1 haak, 1 brant emmer.

  x Ridderkerk 31-3-1698   Aertje Cornelisse den Ouden , * 1669 , ~Ridderkerk 21-8-1669 , † 1732, [] Ridderkerk ±6-8-1732.
      Dochter van Cornelis Hendricks (den) Ouden en Jannigje Cornelisse .
   Otr. op 9-3-1698 in Ridderkerk.
   Kinderen: Pietertje, Cornelis, Jannetje, Marijgie, Floris en Thonis.
   Begrafenis aangegeven door Leendert de Snoo.
   Doopget. Willemtje Willems.

   Aertje deed belijdenis te Ridderkerk op 10-4-1694.
   Als Cornelis Fl. Pleizier’s weduwe werd zij in 1731 aan de Westzijdzendijk in Ridderkerk vermeld op de lijst van brandgereedschappen met "1 lantaarn, 1 haak, 1 br. emmer".

   Zij trouwt Ridderkerk 07-05-1651 met Aert Hendricks Gouw. Zij is een dochter van Cornelis Hendriksz. de(n) Oude(n) en Jannighje Cornelis.

   Get. bij de doop: Willemtjen Willems .
   Aertje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelis Dircksz Huijser , de doop van Jannetje Arijens Leentvaer .

  7 kinderen


 8. Lijntje Floren Plaisier , * 1674 , ~Rijsoord (ZH) 3-4-1674 .

  x Zwijndrecht 30-7-1702   Arij Hendrikz de Koning , *Zwijndrecht ±1675 .

  10 kinderen


 9. Marij Floren Plaisier , * 1676 , ~Rijsoord (ZH) 4-11-1676 .
   Doopget. Ariaentie Ariens.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.