Ploen Hermansz , * >1540 , † ±1625.
Zoon van Herman Willemsz en Maritgen Ariaens ( Nissen) .


<1580
    Jannitgen Tonijsdr. , † <1625.
Kinderen:
 1. Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort , † ±1666 .

  Ridderkerk 7-6-1609   Geertruijt (Treuijtgen Pieters) Arijswager , * 1587 , ~Ridderkerk 28-3-1587 , † ±1627.

  Rijsoord (ZH) 7-9-1628   Sijken Ariens (Cijtgen Adriaens) , * ±1605 , † >4-1681.
  Cijtgen Adriaens was getuige bij de ondertrouw van Gleijn Ariens Droogendijck , de doop van Geertruijdt Pleunen van Noort , de doop van Geertruijd Pieters van Noort (?) , de doop van Zijgje Pieters van Noort .

      Dochter van Adriaen Ploenenz den Jongen en Pietergen Hendricks .
   Ondertrouw op 19-8-1628 in Rijsoord (ZH).
   Het paar werd lidmaat te Rijsoord op 2-7-1632.

   Rijsoord, 7-5-1667:
   De onderstaande kinderen machtigen Sijtie Ariens, resp. moeder en schoonmoeder, om 2 mergen land aan Arijen Cornelisz Soeteman over te dragen en om de kooppenningen te ontvangen: Pieter Ariensz van Noort en Pleun Ariensz van Noort, voorkinderen van Arien Pleunen van Noort verwekt bij Truijtie Pieters za., Seger Ariensz van Noort, Harmen Ariensz, Gleijn Ariensz (getrouwd met Jannitie Ariensdr), Bastiaen Bastiaensz Outraet (getrouwd met Maria Ariens), nakinderen van voornoeme Arien Pleune (verwekt bij Sijtie Ariensdr), alsook voor Teunis Ariensz op ’t Swindrechse, Pieter Ariensz van Noort de jonge en Eldert Ariensz, hun broers en halfbroers.

   Rijsoord, 28-11-1668:
   Sijtie Ariens, weduwe van Arien Pleune van Noort, ter ene en Zeger Ariensz, Hermen Ariensz, Gleijn Ariensz, man van Jannitie Ariens, Pieter Ariensz, Bastiaen Bastiaensz Outraet - getrouwd met Maria Ariensdr en Eldert Ariensz van Noort, ter andere zijde, zijn met elkaar overeengekomen hoe hun vaderlijk erfdeel wordt verdeeld.

   Rijsoord, 30-3-1671:
   Pieter Arijensz van Noort, Pleun Arijensz van Noort - hoogheemraad in Ridderkerk, namens Teunis Arijensz van Noort te Zwijndrecht en Bastiaen Jansz die getrouwd is met Maritie Abrams, allen kinderen en kindskinderen van Arij Pleunen van Noort en Trijntie Pieters zaliger, ter ene, en Zijtie Ariens, weduwe van de voornoemde Arij Pleunen ter andere zijde hebben in goed overleg overeenstemming bereikt inzake de verdeling van de nagelaten goederen.

   Ridderkerk, 28 mei 1660: Gleijn Adriaensz Droogendijck, vergezeld door Abram Adriaensz Jeijskoot (Schout te Kijfhoek) als voogd over de voornoemde Droogendijck, Pieter Cornelisz Velthoen (stiefvader) en Stijntgen Teunis (moeder van de voornoemde bruidegom), ter eenre, en Arijen Pleunen van Noort tezamen met Cijtgen Adriaens, zijn echtgenote, assisteren hun dochter Jannitgen Arijens van Noort, aanstaande bruid, ter andere zijde. Bruid en bruidegom geven aan te zullen trouwen op huwelijksvoorwaarden.

   Ridderkerk, 1680: Arij Pleune van Noorts weduwe bouwt [=boert] met haer drie kinderen boven de acht jaeren en een dienstboden. In den ijC p: 1000-:-.

   Riddderkerk, 25-5-1681:
   Zijtie Ariens, weduwe van Arije Pleune van Noort, wonende aan de droge Waaldijk te Ridderkerk benoemt Zeger, Hermen, Pieter, Maria en Eldert Ariensz van Noort - haar kinderen - tot haar erfgenamen. Zes weken na haar overlijden dienen zij aan het kind van Jannitie Ariens (haar dochter en verwekt door Gleijn Ariens Droogendijck) 300 gulden uit te keren.

  16 kinderen


 2. Margrieta Pleunen (Grietken Pleunen) , † 1625 .
   Overleden tussen 7 juni en 27 oktober in 1625.

  Rijsoord (ZH) 25-11-1597   Cornelis Cornelisz Baes , † <5-6-1621.
      Zoon van Cornelis Adriaensz ( Baes) en ?
   Kinderen: Grietge, Mariken, Cornelis, Jannetgen, Pleun (2x) en Cleijsjen.
   Overl. tussen 17-3-1613 en 5-6-1621.

   Cornelis Cornelisz Man alias Baes.
   Hij was een zoon van Cornelis Adriaensz. Baes, boer te Ridderkerk en opzichter ("baas") bij de indijking van uiterlanden gelegen tussen Ridderkerk en Slikkerveer.
   Hij was boer aan de Waalkant van de Drogendijck onder Ridderkerk.

  Rijsoord (ZH) 10-10-1621   Adriaen Pauwelsz (Adriaen Pleunen den Jonghe) , † >7-10-1626.

  7 kinderen


 3. Kunera Pleunen (Cuijniertgen Pleunen) , † >29-10-1628 .
  Cuijniertgen Pleunen was getuige bij de doop van Herman Ariensz van Noort (?) .

  Barendrecht 22-6-1614   Bastiaen Hendricxsz Outraet , † <16-5-1625.
      Zoon van Hendrick Adriaensz Outraet en Neeltge Bastiaenen .

   Hij was een zoon van Heijndrick Adriaensz Outraet en Neeltge Bastiaenen, die in 1612 overleed. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1991, 1992, 2011 en 2012.

   Teunis Geenen eiser contra Adriaan Henricx Outraet, schout van Oost Barendrecht gede. Rond 1600.

  2 kinderen


 4. Anthonis Pleunen (Anthonis Ploene) van der Wiel , * 1580 , ~Ridderkerk 21-1-1580 , † ±1626 .
   Doopget. Korstian Adrianse, Truijgien Harbartsdr.
   Overl. tussen 7-6-1625 en 17-11-1627.

   Hij zou ambachtsheer van half-Niemandsvriend zijn geweest. Rond 1624 woonde hij in Sliedrecht.
   In 1786 was er in Niemandsverdriet nog sprake van het ’Teunis Pleunenweer’, groot 30 morgen, 550 roeden, als zijnde het op n na grootste weer in die heerlijkheid.

   Cornelis Andriessen Meulenaer, wonende te Sliedrecht, transporteerde op 30-9-1623 aan Anthonis Pleunen van (der) Wiel en Corn(elis) Banen, wonende te Sliedrecht, de gerechte helft van een weer van 6 morgen in de Benedenpolder onder Hardinxveld.

   Zie: "De Nederl. Leeuw" 1985.

  ±1605   Commertgen Cornelis Baen , * ±1585 , † >1637.
      Dochter van Cornelis Pietersz Baen en Marichjen Jansdr Baen .
   Kinderen: Cornelis en Jan.

  2 kinderen


 5. Herman Pleunensz van Noort , * 1586 , ~Rijsoord (ZH) 5-10-1586 , † ±1670 .
   Overl. tussen 1-11-1668 en 9-5-1671.

  Rijsoord (ZH) 20-6-1613   Pietertgen Ellerts , * ±1590 , † <1667.
   Wsl. vr 1667 overleden.

  2 kinderen


 6. Jacob Pleunen , * 1589 , ~Rijsoord (ZH) 6-4-1589 , † <16-5-1625 .


 7. Marijken Pleunen (Maertgen Pleunen) , * 1591 , ~Rijsoord (ZH) 11-7-1591 .

  Rijsoord (ZH) 9-9-1618   Steven Evertsz van der Mast , † >11-4-1636.

   Steven Evertsz Beenhacker alias Van der Mast was beenhakker te Zwijndrecht. Hij was een zoon van Evert Willemsz van der Mast, inwoner van Zwijndrecht.


 8. Lauwerens Pleunen , * 1594 , ~Rijsoord (ZH) 26-12-1594 , † <16-5-1625 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.