Roelof .
Zoon van ? .


Kinderen:
  1. Floris Roelofsz , † <5-1576 .

      Floris Roeloffsz. za. had een onmondig weeskind Cornelis Florisz. van Dieman.

      Roeloff BRUIJN - uit naam van Cornelis Florisz., onm. weeskind van Floris Roeloffsz za. - tegenwoordigh
      tot Gorcum alwaer hij voor zekere tijt is verbonden vanwege zijn ambacht, legde een verklaring af op 15-4-1576 in Leerdam.

      Leerdam, 21-12-1571: Henrick Corstensz als voogd van zijn dochters kinderen en Floris Roeloffsz voorhemzelf en als vader van zijn kinderen doet sijn 3e besetting op Aert Petersz.

      Leerdam, 8-6-1575: Floris Roeloffsz te eenre en Gherit Willemsz, Barbara Willemsdr voorhaarzelf en voor hun broers en zusters, allen erfgenamen van hun zuster Janneke Willemsdr za, die de huisvrouw was v/d voornoemde Floris Roeloffsz, te andere; zij maken een erfdeling.

    1 kinderen


  2. Bastiaentge Roelofs , * ±1526 , † >1600 .

    × ±1550   Jan Willem Herbertsz , *Leerdam ±1520 , † Leerdam <1582.

    × ±1580   Herbert Florisz (Herberen Floren) , † >4-1602.
        Zoon van Floris en ?

      Herberen Floren had een broer Gherit Floren, die hij op 23-2-1587 in zijn testament noemt.

      Bastiaenke Roeloffdr X Herberen Floren worden in mei 1582 in Leerdam vermeld.

      Er was op 5-7-1582 in Leerdam zaak tussen
      - Jan Cornelisz, als gemachtigde van Luijcas VAN RIEBEECK, respectievelijk als gemachtigde van Peter BEN Claesz als vader en voogd van zijn onbejaarden zoon Jan BEN Petersz, te eenre, en
      - Herberen Florisz X de wde van Jan Willemsz besitter v/d hypotheek en daarom gedaagde en verweerder, ter andere. Laatste verloor geding.
      Opdezelfde datum werd nog een zaak gevoerd door Herberen Florisz X Bastiaentgen Roeloffsdr, te eenre, contra Lijntgen BOIJENdr wde van Adriaen VAN DE VELDE za., in zijn leven schout en rentmeester alhier, te andere. Dit geding won Herberen Florisz. wčl.

      Leerdam, 21-7-1591:
      Harberen Floren, won. te Loosdorp en nu tegenwoordig in de herberg “den Anker” beschikt over de goederen gemeen met zijn huisvrouw Bastiaentke Roelofsdr. Hij herroept het testament dat hij met zijn tegenwoordige huisvrouw op 18-11-1584 te LDM gesloten heeft. Erfgenamen zijn:
      1) zijn tegenwoordige zuster Mary Floren, won. te Lexmond: 200 kargul,
      2) Adriaentje Ariens, kind van voorn zuster Mary Floren X Arie Ariensz 100 kargul.
      3) hij stelt alle voor- of nakinderen van zijn andere broers en zusters i.p.v. hun ouders,
      4) de armen van LDM 25 kargul.

      Leerdam, 22-3-1592:
      Herberen Floren voor hem zelf en procuratie hebbende van Bastiaen Adriaensz van Lexmont X Maria Floren (griffier Boterpot Vianen 15-5-1591) en nog de voorn. Herberen Floren als oom en voogd v/d
      nagelaten kinderen van zijn broer za. Gerit Floren n.l. Floor Gerritsz, Meerten Gerritsz, Aert Geritsz en
      Cornelis Gerritsz, tesamen erfgenamen van hun za moye Maria Claesd. Hij machtigt Jan Jordensz.,
      wonende a/d Nieuwe Giessen, om voor het gerecht aldaar te transporteren aan Meerten Jansz ook
      wonende aldaar.

      Leerdam, 10-9-1599: Henricksken Claes DE ROYS dochter X Oth SAS za verklaart dat de aanklacht door Peter VAN DER LINGE Cornelisz uit haar naam tegen Herberen Floren en diens zuster Bastiaentge niet haar goedkeuring wegdragen.

      Leerdam, 26-5-1602:
      Henrick Cornelisz., won. te Beest, oud ca. 48 jaren, verkl. op verzoek van Herberen Fleuren X
      Bastiaentken Roelofsdr X Jan Willemsz za. dat hij 20 of 21 jaar geleden, toen de uitcoop geschied was
      tussen Adriaen VAN DER VELDE za. als man en voogd van Catharina BOYEN eerst geweest zijnde
      van za. Herberen Willemsz zijnde de broer van voorn Jan Willemsz., te eenre, en Bastiaentke Roelofsdr X de voorn Jan Willemsz za te andere ten huize van Jan HAGEN waard toentertijt te LDM, etc. Er was toen een questie over 3˝m op Bruinsdel a/d Nieuwenweg.

      Leerdam, 9-7-1615: Cornelis Roeloffss, burger te Leerdam, transp. aan Herberen Flooren een huis in de Hoogstraat waarin hij woont.

    2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.