Sibbedeus .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Jan Sibbedeusse van Strijen , *Strijen ±1613 , † <1688 .
   Jan testeerde in ’s-Gravendeel op 4-8-1667. Hij is overleden vóór 30-10-1687.

   Hij was een zoon van Zebedeus Jans, overl. vóór 1636, en Barbera Gijsberts, overleden ná 3-11-1636.

   Jan Sibbedeusse/Sibbens/Sippens van Strijen woonde eerst in de Zuid-Voorstraat, nadien als winkelier in de Langestraat te ’s-Gravendeel.
   Hij pachtte de impost over bier en wijn te ’s-Gravendeel in de periode 1665-1667.
   Beroep: Pachter van bier- en wijnaccijns
   Beroep: Winkelier
   Beroep: Schepen van ’s-Gravendeel van 1677 tot 1682

  x ’s-Gravendeel 1-1-1651   Maijcke Claesse Vroeghindeweij , † ±1652.
      Dochter van Claes Vroegindeweij en ?
   Otr. op 1-12-1650 in ’s-Gravendeel.
   Jan was jonge man van Strijen, Maeijcke was jonge dochter van ’s-Gravendeel. Jan zou als weduwnaar hertrouwen met Maeijcke Coene de Oude in ’t Veld.

   Kinderen o.a. Barber, Annigje, Arijen, Maaike, Zebedeus, Weijntje en Coen.

  x Dordrecht 9-2-1653   Maeijcke Coene de Oude in ’t Velt , * ±1625 , † 1700, [] ’s-Gravendeel 3-12-1700.
      Dochter van Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) en Weijntge Adriaens Hordijck .
   Otr. op 22-1-1653 in ’s-Gravendeel.
   Jan woonde te ’s-Gravendeel en was weduwnaar van Maeijke Claesse Vroeghindeweij.
   Den 3 decemb. 1700 ontfangen van Koen Janse van Strijen voort regt van begraven van sijn moeder, genaemt Maijken Coene, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ3:0:0.
   Op 29-11-1702 kwamen de 8 kinderen van Maijken Koenen int Velt, weduwe van Jan Sibbedese van Strijen, tot verdeling van haar nagelaten boedel. De kinderen Koen, Arijen, Marijgje en Annigje behielden ca. 4 morgen weide- en zaailand aan de Boendersweg onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel, 2 percelen van elk ca. 1100 roeden en de helft van ca. 7 morgen in de Trekdam, alsmede een huis en erf aan de Langstraat.
   Maaike was 11 jaar in 1636.

   Aanvankelijk werd zij Oude Maertgen genoemd, later Maeijcke.
   Zij was boerin en winkelierster aan de Langestraat in ’s-Gravedeel.
   Als weduwe, wonend op het dorp van ’s-Gravendeel, en benoemde Maijken Coenen op 7-5-1695 ten haren huize voor de notaris haar zoons Coen en Sibbede tot voogden over haar nog onmondige kinderen Arijen en Annigje.

   De ziek te bed liggende Jan Sibbedeus en zijn vrouw, Maeijcke Koene, maakten op 4-8-1667 ten hunnen huize te ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende, die de kinderen diende op te voeden tot mondigheid of eerder huwelijk. Bij het mondig worden van het jongste kind, zouden alle kinderen 300 Carolusgulden krijgen. Jan plaatste zijn handmerkje en zijn vrouw plaatste haar handtekening, waarbij zij zich Maeijcken noemde.

   Get. bij de aangifte begraven: Coen Janse van Strijen .

  9 kinderen


 2. Jaepje Sibbens , * ±1614 .

  x ±1630   Cors Cornelis Hertogh , *’s-Gravendeel ±1608 .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.