Staes Geeruwijnsz (Staes Geerwijnss) , † <1585.
Zoon van Geerwijn .


x
    Beatris Thonis .
Kinderen:
 1. Geerick Staes Geerwijnsdr (Gertken Staesen) , † <1603 .

  x <1595   Wouter Aeriaens Roothals , † ±1618.

  2 kinderen


 2. Diercksken Staessen , † <1595 .

   In Capelle in april 1584 compareerden Beatris Tonisdr., weduwe Staes Gheerwijnss, ende Adriaen Aertss Diedijnss x Dircksken Staessensr mede namens Gericken Staessendr ende geloeffden de eeffgenamen van Joachim Geerwijnss schadeloos te houden.

   Scheijdinge ende deelinge van moeren bij Biatrix Thonis weduwe Staes geerwijns ende Adriaen Aertss Doedijn weduwenaar van Dircksken Staes Geerwijnsdr ende Wouter Adriaenss Roothals x Geerick Staes Geerwijnsdr. op 8-4-1596 in Capelle.

   Op huijden desen xiiije januarij 1594 in Capelle compareerden Adriaen Doedijn Aertss met Beatris Thonis weduwe Staes Geerwijnss, Wouter Adriaenss Roothals x Geericken Staessendr, Geerwijn Pauwelss, Peeter Anthoniss, schout, Adriaen van Clootwijck, Dirck van Clootwijck, Dirck Adriaenss Roomer, Peeter Aertss Paep, Govert Jacopss allen als vrieden ende voochden ende toesienders ende heeft aengenomen sijne drie kijnderen bij Diercksken Staessendr.
   In de kantlijn: Gerit Gijsbertss x Tonisken Adriaen Doedijn is voldaen op 20-5-1617. Peter Govertss x Dircxken Adriaen Doedijns is voldaen op 28-9-1618.

   Op huijden desen 26e novembris 1608 sijn veraccordeert:
   - Adriaen Artss Doedijn mede namens sijn twee dochters: Thonisken ende Dircksken Adriaens verwdckt bij Dircksken Staessen, ter eenre, ende
   - Geerwijn Pauwelss als toesiender ende mede als bloetvoocht vande weeskijnderen van Wouter Adriaenss Roothals verweckt bij Gericken Staessen: Beatrix Wouters ende Adriaen Wouterss, int bijwesen van Adriaen Wouterss, hun vader. Zij maken een erffscheiding.

  x <1585   Adriaen Doedijn Aertss .
   Kinderen: Tonisken ende Dircxken Adriaens.

   Adriaen Aert Doenss als in voertijden getrout hebbende Diercxken Staes Geerwijns dochter voer hem selven als voer sijne kijnderen wordt in Groot-Waspik genoemd.

   Op huijden desen je februarij xvc xciiij in Capelle compareerden Beatris Thonis weduwe van Staes Geerwijnss , Ariaen Doedijnss als vaeder ende voocht van sijn kijnderen Diodonia Staessendr ende Wouter Adriaenss Roothals x Geericken Staesendr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss Rijcken ende Sijmon Robbenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Op huijden desen xiije januarij 1595 compareerden Ariaen Doedijn als voocht vande weduwe van Staes Gheerwijns ende heeft geprotesteert ende gepresenteert haere beloefden penningen te schieten voor een perceel als voornoemdeweduwe eertijts gekocht heeft van Geeman Sijmanss als voocht van de weeskijnderen van Wouter Geemanss ende Cornelis Geemanss, gebroeders.

   Op huijden desen je aprilis 1595 compareerden Biatris Thonis, weduwe Staes Gherwijnss, [en] Wouter Adriaenss Roothals x Geericken Staesendr ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Adriaen Aertss Doedijn. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Peeter Anthonis, schout als toesiender ende voocht ende Wouter Adriaenss Rothals als oom vande weeskijnderen van Adriaen Aertss Doedijn verweckt bij Diercksken Staesen zijn voldaan op 25-3-1598. Wouter Adriaenss ende Gherwijn Pouwelss als voocht zijn voldaan, 5-4-1603. Antonia ende [??]dericken Adriaensdr zijn voldaan op 9-5-1612.

   Op huijden desen ije april [1597 in Capelle] compareerden Wouter Adriaenss Roothals x Gericken Staesendr ende Adriaen Aertss Doedijn als vader ende voocht vande drie weeskijnderen verweckt bij Duodoridken Staessendr.; [zij] transporteren tbv Jacop Wouterss [inde Bock] een rentebrief.

   Op huijden desen 26e novembris 1608 sijn veraccordeert:
   - Adriaen Artss Doedijn mede namens sijn twee dochters: Thonisken ende Dircksken Adriaens verwdckt bij Dircksken Staessen, ter eenre, ende
   - Geerwijn Pauwelss als toesiender ende mede als bloetvoocht vande weeskijnderen van Wouter Adriaenss Roothals verweckt bij Gericken Staessen: Beatrix Wouters ende Adriaen Wouterss, int bijwesen van Adriaen Wouterss, hun vader.
   Zij maken een erffscheiding.

   Op 1-10-1618 in Capelle compareerden Adriaen Aertss Doedijn, Gerit Gijsbertss x Tonisken Adriaen Doedijns ende Peter Govertss x Dircxken Adriaen Doedijns ter eenre ende Adriaen Wouterss Roothalss ende Jan Dirckss x Beatris Woutersdr ter andere sijden ende hebben hare erffdeekinge voor recht aengebrocht.

   Gerit Aertss van Haechoort x Anneken Adriaen Doedijns dr ende mede vervangende Aert ende Dierck Doedijns ende Lijsbeth Doedijns, sijnder
   huijsvrouwe onmondige broeders ende susters, wordt op 22-4-1631 in Capelle vermeld samen met o.a. Jan Dirckss van Nederveen mede vervangende Adriaen Wouterss Roothals, sijnen swager.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.