Thoenis Cornelis Maertsz (Thoen Neel Maertsz) .
Zoon van ? .


x
    Nijesgen Cornelisdr .
Kinderen:
 1. Maertijntgen Tonisdr (Maertijntge Thoenendr) , † <1618 .
   Zevenhuizen, 15 jan. 1622:
   Wij, Sijmon Muijs van Holij, Schout,
   Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   - Cornelis Ockerss, voor hem selven ende als actie ende transport hebbende van
   - Corn. Bastiaenss, getrout hebbende Maritgen Ockersdr.,
   - Adriaen Ockerss ende
   - Adriaen Crynen Jnthout den Jongen, getrout
   hebbende Geertgen Ockersdr., mede voor haer selven,
   - Cornelis Corneliss Tas, als Oom voocht, ende Jacob Adriaenss Maetroos, als toesiende voocht jn desen van de twee naergelaeten weeskinderen van Maertijntgen Tonisdr., geprocreert bij Claes Cornelis Tas, alle erffgen. van de voorn. Martyntgen Tonis;
   Ende bekenden met malcanderen gesmaldeelt te hebben soodanige huijs, erff ende landen,
   als haer door toverlijden van de voorn. Maertyntgen Tonisdr. aenbestorven ende naer voorgaende cavelingh te beure gevallen sijn.

   Op 30-9-1602 in Zevenhuizen comp. de weese [=weduwe] van Ocker Cornz. met haeren voocht, Corn. Thoenisz, haer broeder, met betrekking tot de voochdije van haar kinderen, waarbij Pijeter Doemen, won. in Hillegersberch, tot voogd werd benoemd.

   Maertentgin Thonis, getr. met Diert Bastiaensz, eerder weduwe van Claes Cornelisz Tasch, wordt op 15-9-1605 in Zevenhuizen vermeld.

   Op 12-8-1617 in Zevenhuizen comp.
   - Diert Bastiaensz., weduwenaar van Maertijntgen Tonisdr. ter eenre,
   - Cornelis Ockersz. voor hem zelf,
   - Jan Cornelisz. gebijnaamd Jan Jongenelen als oom en bestorven bloedvoogd over Adriaen Ockersz. en Geertgen Ockersdr., nog ongehuwde kinderen,
   zijnde 4 voorkinderen die de voors. Martijntgen Tonisdr. heeft geprocreerd bij Ocker Cornelisz., die genaamd was Ocker Jongenelen,
   - Cornelis Cornelisz Tas als oom en bestorven bloedvoogd over de 2 nagelaten weeskinderen van Claes Cornelisz. Tas die hij in zijn leven staande hulweijk uit de voorsz. Maertijntgen Tonisdr. heeft verwerkt, die genaamd zijn Niesgen en Claesgen Claesdr., beide tweelingen,
   alle kinderen en erfgenamen van de voorsz. Maertijngen Tonisdr. en in die kwaliteit ter andere zijde,
   en bekenden gegronddeld te hebben de woning en landen met huising en erven, barg en schuren en plantagie die desleve Diert Bastiaensz. met de voorn. Maertijntgen Tonisdr. in gemeenschap des huwelijks te samen bezeten hebben, staande en leggende onder de Swanleesche molens bij de Rottecade niet ver van Sootges Verlaten.

  x <1600   Ocker Cornelisz (Ocker Jongenelen) , † 1602.
      Zoon van Cornelis ( Jongenelen) en ?
   Ocker Cornelisz was de vader van Cornelis, Marritge, Adriaen/Arijen en Geertgen. Marritge was getrouwd met Cornelis Bastiaen Diertsz.
   Tussen 13 aug. en 19 sept. 1602 overleden.

   Ocker Cornelisz., die genaamd was Ocker Jongenelen. Hij had een broer Jan Cornelisz. bijgenaamd Jan Jongenelen, die oom en bestorven bloedvoogd was over Adriaen Ockersz. en Geertgen Ockersdr., de kinderen van Ocker Cornelisz. en Maertijntgen Tonisdr.

   Te Zevenhuizen op 13-8-1602 comp.
   - Cornelis Thoenisz, voor hem Selven,
   - Ocker Cornz., man en voocht van Maertentge Thoenisdr.,
   - Adrijaen Jacobs Maet Roos, man en voecht van Marritge Thoenisdr., ende
   - Corn. Cornz. Tas, man en voecht van Aeltgen Thoenisdr.,
   alle kinderen ende erffgenaemers van Thoenis Corn. Maertsz. ende Nijesgen Cornelisdr., beijde Salijgher, ende bekenden verticht te hebben.

   Te Zevenhuizen op 29-9-1602 comp.
   - Maertentgen Thoenisdr., als boedelhoutster van de naegel. boel van S. Ocker Corneliss, gheassisteert met Cornelis Thoen Neel Maertss, ten eenre, Ende
   - Jan Cornelis Jonggeneelen, als voocht van de naegelaeten weeskinderen van de voors. Ocker Corneliss., beneampt Cornelis Ockersz, Arijen Ockerss, Marritge Ockersdochter ende Geertgin Ockersdr., ter andere Sijde,
   Ende bekende verticht te hebben.

  x >1601   Claes Corneliss Tas , † <1617.
      Zoon van Cornelis Tas (??) en NN. (??).
   Claes Corneliss Tas en Maertijntgen Thonisdr. hadden een tweeling Niesgen en Claesgen. Mogelijk was er ook nog een zoon Theunis Claesz Tasch.
   De 3e echtgenoot van Maertijntgen Tonisdr. was Diert Bastiaensz, die op 12-8-1617 als haar weduwnaar werd vermeld.

   Te Zevenhuizen op 12-8-1617 is sprake van Cornelis Cornelisz Tas als oom en bestorven bloedvoogd over de 2 nagelaten weeskinderen van Claes Cornelisz Tas, die hij in zijn leven staande huwelijk uit de voorsz. Maertijntgen Tonisdr. heeft verwekt en die genaamd zijn Niesgen en Claesgen Claesdr., beide tweelingen.

   Op 15-1-1622 in Zevenhuizen was er sprake van de twee naergelaten weeskinderen van Maertijntgen Tonisdr., geprocreert bij Claes Cornelis Tas, waarvan Cornelis Cornelisse Tas Oom voocht was.

  x <1606   Diert Bastiaensz , † >1616.
   Diert Bastiaensz., weduwenaar van Maertijntgen Tonisdr., werd op 12-8-1617 in Zevenhuizen vermeld.

   Maertentgin Thonis, getr. met Diert Bastiaensz, eerder weduwe van Claes Cornelisz Tasch, wordt op 15-9-1605 in Zevenhuizen vermeld.

  6 kinderen


 2. Cornelis Thoenis Neel Maertsz , † 1602 .
   Te Zevenhuizen op 13-8-1602 comp.
   - Cornelis Thoenisz, voor hem Selven,
   - Ocker Cornz., man en voocht van Maertentge Thoenisdr.,
   - Adrijaen Jacobs Maet Roos, man en voecht van Marritge Thoenisdr., ende
   - Corn. Cornz. Tas, man en voecht van Aeltgen Thoenisdr.,
   alle kinderen ende erffgenaemers van Thoenis Corn. Maertsz. ende Nijesgen Cornelisdr., beijde Salijgher, ende bekenden verticht te hebben.

   Machtelt Maertensdr., weede wijlen Corn. Thoenis Neel Maertsz. S., geassisteert met Huijbert Maertsz, haer broeder ende bestorven voicht, werd op 3-11-1602 in Zevenhuizen vermeld.

   Te Zevenhuizen op 13-8-1602 comp.
   - Cornelis Thoenisz, voor hem Selven,
   - Ocker Cornz., man en voocht van Maertentge Thoenisdr.,
   - Adrijaen Jacobs Maet Roos, man en voecht van Marritge Thoenisdr., ende
   - Corn. Cornz. Tas, man en voecht van Aeltgen Thoenisdr.,
   alle kinderen ende erffgenaemers van Thoenis Corn. Maertsz. ende Nijesgen Cornelisdr., beijde Salijgher, ende bekenden verticht te hebben.

  x   Machtelt Maertensdr , † >1601.

   Machtelt Maertensdr. had een broer Huijbert Maertsz.

   Te Zevenhuizen op 3 nov. 1602 Comp.
   - Machtelt Maertensdr, weede wylen Corn. Thoenis
   Neel Maertsz. S., geassisteert met Huijbert Maertsz, haer broeder ende bestorven voicht, ter eenre, ende
   - Adryaen Jacobsz Maet Roos, als man ende voocht van Marritgen Thoennendr, voor hem selven, ende
   - Maertyntge Thoenendr, met haeren voocht in Deessen, den voors. Arijen Jacobsz, ende Corn. Cornelisz Tas, man ende voocht van Aeltgen Thoenendr.;
   alle erffgenamers van den voors. Corn. Thoenis Neel Maertsz Salygher, ter andere Syde, ende bekenden verticht te hebben.


 3. Marritgen Thoennendr , † <1625 .
   In 1624 in Zevenhuizen compareerden:
   - Jacob Adriaenss Maetroos,
   - Cornelis Corneliss Jongenelen, woonende tot
   Pijnaecker, getrout hebbende Lijsbeth Adriaenss,
   - Lenert Adriaenss Knijnenberch, woonende tot Berckel, getrout hebbende Crijntgen Adriaensdr.;
   alle jn de voors. qualite kinderen ende erffgen. van Maritgen Tonisdr. sa., in haer leven wees van Adriaen Jacobss Maetroos, haer moeder, Ende verclaerde met malcanderen Int minnelijck gescheyden ende gecavelt te hebben de naevolgende goederen, Die haer door toverlijden van haere voorn. sa. moeder opgecomen ende aenbestorven sijn.

  x   Adrijaen Jacobsz (Arijen Jacobsz) Maetroos , † <3-1616.
      Zoon van Jacob Maetroos en ?
   Te Zevenhuizen op 22-2-1616 Comp.
   - Jan Barentsz. weduwnaar en boedelhouder van Neeltgen Jacobsdr. voor hem zelf,
   - Jacob Adriaensz. Maetroos en Cornelis Cornelisz. Jongenelen, getrouwd hebbende Lijsbeth Adriaensdr., mede elk voor haar zelf en
   - Diert Bastiaensz. als in deze voogd van Crijntgen Adriaensdr. onmondi weeskind;
   kinderen van Adriaen Jacobsz. Maetroos,
   - Cornelis Inggensz. vrijgezel doch meerderjarig,
   - Aelwijn Roelen getrouwd hebbende Ariaentgen Inggendr. en
   - Jan Roelen getrouwd hebbende Neeltgen Cornelisdr., met hun drieen kinderen van Inggetgen Jacobdr.;
   alle te samen erfgenamen van Ariaentgen Jacobsdr. in haar leven nog ongehuwde persoon, als zuster en moeij respectievelijk van de voorn. comparanten,
   bekennende in boedel- en grondscheiding van de goederen die Ariaentgen Jacobsdr. met de dood achtergelaten heeft geaccordeerd te zijn.

   Adrijaen Jacobsz Maet Roos, als man ende voocht van Marritgen Thoennendr., werd op 3-11-1602 in Zevenhuizen vermeld.

   Op 1-10-1614 in Zevenhuizen comp.
   - Jacob Adriaensz. Maetroos voor hem zelf,
   - Cornelis Cornelisz Jongenelen, getrouwd hebbende Lijsbeth Adriaensdr. in die kwaliteit mede voor hem zelf, mitsgaders
   - Diert Bastiaensz. als voogd van Crijntgen Adriaensdr. onmondig weeskind;
   kinderen en erfgenamen van Arijen Jacobsz maetroos,
   en bekende gegrondkaveld te hebben zodanige landen als zij luiden zowel vanwege haar vader nog gemeen hadden liggen, als ook die hen van Crijntgen Jaep Maetrosen haar bestemoeder na voorgaande grondkaveling tegen haar mede-erfgenamen te beur[t] gevallen waren.

  3 kinderen


 4. Aeltgen Teunisdr (Aeltgen Thoenendr) , * ±1580 , † <1664 .

  x ±1600   Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelisz) Tas , † >3-1635.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.