Trijntie Aerts , † <1684.
Dochter van Aert Geerloffse ( Ligthart) en Merchje Jans .


x
    Johannis Gerritse van Holst , † <1679.
Kinderen:
 1. Gerrit Jansz (Gerrit Janse) van Holst , [] Krimpen a/d Lek ±28-3-1724.
  Get. bij de aangifte begraven: Herbert Ariensz (Herber Arijnse) Borsje .
  Gerrit Janse trad op als getuige bij de begrafenis van Aert Gerritse van Holst , de doop van Gerrit Herberts Borsje .
   Te Krimpen a/d Lek op 28-3-1724 Geeft aan Herber Borsie ’t lijk van sijn schoonvader Gerrit van Holst, om begraaven te worden onder de classes van f 15.-.-.

   In Krimpen a/d Lek op 2 meij 1682 compareerde voor Jacobus Breetvelt stadthouder, Bouwen Sentense Vermeulen, ende Gerrit Janse van Holst, Heemraden tot Crimpen op de Lecq:
   Leendert Janse Helleman, welcke bekende schuldig te sijn aan capt. Jan Sijmonse van Eijcken, capt. vant stapelrecht wegens de stad Dordrecht, de somme van 50 car. gld. Spruijtende van geleende penn. Verbindt tot verseeckering boven genoemde huijs ende erve.

   Gerrit Jansz van Holst werd in april 1683 genoemd als één van de heemraden van Kr/L. Ook in 1702 was Gerrit Janse van Holst één van de heemraden van Kr/L.

   Krimpen a/d Lek, 14 junij 1683:
   Job Janse in huwelijk hebbende, Marija Jans wonende opt Schiedamse Hooft, ende Pieter Claase als getrout hebbende Claartie Jans, wonende tot Rotterdam, uijt dier hoofden mede erfgenamen van
   Johannis Gerritse van Holst. Hebben vercocht aan Gerrit Janse, twee stuckjes boomgaart int Pieter Gerritse weer, verongeldende voor een hond. Item de helft van een dijckcamp int voorn. Pieter Gerritse weer, met de boomgaart daar nevens.
   Strekkende van de dijckcamp tot de Backwetering toe. Daar van Jan Janse Clop de andere helft is
   competerende. Item nogh twee ackerjes grientvelt int selve weer. Strekkende van de oude wetering aff, tot de Campsloot toe. Bel; t.o de Steeg ende t.w. de kinderen van Pieter van Holst.

   Op 28 Oct. 1684 compareerde Arijen Pieter Jasperse, in huewelijck hebbende Merchje Huijgens, ende Sier Huijgense, kinderen van Huijch Sieren, geprocreeert bij zal. Arijaentie Aerts, mitsgaders Gerrit Janse en Jan Dirkse van Bemmel, in huewelijck hebbende Josijntie Jans, soon en dochter van sal. Johannes Gerritse van Holst, geprocreeert bij wijlen Trijntie Aerts, samen kinderen en erfgenamen van sal. Merchje Jans, in haar le- ven wed. ende boedelhoudster van sal. Aert Geerloffse. Uijt hoofden eijgenaars van de naargelaten landen ende hofstede, soo voor haar selve, als haar nog sterck makende voor haar respective susters en broeders. Welcke verclaarde te hebben verhuijrt ter eenre. Ende Gijsbert Gerritse, wonende in Nieuw Leckerlandt, welcke in huijre heeft aangenomen, seeckere halff huijs, met de nombre van vijer mergen ander half hondt lant in Nieuw Leckerlant, in Philip Aelbertsweer.

   Op 21 meij 1685 compareerde voor de stadthouder ende Arijen Huijgen vervangende Walich Maartense, Heemraden deser ambacht. Arijen Pieter Jasperse in huwelijck hebbende Merchje Huijgen, ende Sier Huijgen, kinderen van Huijch Sieren, geprocreeert bij zal. Arijaentie Aerts, mitsgaders Gerrit Janse van Holst, en Jan Dirckse van Bemmel, in huwelijck hebbende Josijntie Gerrits van Holst, geprocreeert bij wijlen Trijntie Aertse, onse inwoonders, samen kinderen ende mede erfgenamen van zal. Merchje Jans, in haar leven wed. ende boedelhoudster van zal. Aert Geerlofse, soo voor haar selve, als haar sterreck makende voor haar respective broeders en susters.
   Welcke verclaarde volcomen procuratie te geven Pieter Jacobse wonende in Nieuw Leckerlant, specialijck omme uijt haar comparanten naam te innen ende ontfangen alle soodanige alreede
   verschenen huijshuijren en lanthuijren van vijer mergen lant in Nieuw Lerckerklant, in het Philip Aelberts weer, als sij hebben te pretenderen van Gijsbert Gerritse, mede wonende in Nieuw Leeckerlant.

   Ouderkerk a/d IJssel, 29-4-1686: Transport van een huis en erf in de schoolsteeg, belast met een erfpacht van 15 stv. t.b.v. de ambachten: Cornelis Thonisz. Lagewaert aan Gerrit Jansz. van Holst, won. Krimpen a.d. Lek.

   In 1687 Nog ontfangen van Gerrit Janse van Holst over de coop van de dijckcamp en stuckje boomgaart int selve weer, van de voorn. kinderen gecocht om 176 gld. De nacoop met de somme van 8-16-0. Den 10e penn. met 4-8-0.

   Krimpen a/d Lek, 30-10-1687:
   Gerrit Jansz. van Holst (won. Kr/L) als eigenaar van de landen gelegen binnen de Tiendweg te Kr/L in het Pieter Gerrit Aertsz. weer, alsmede van enige stukjes erf (boomgaard, grientveld binnen de bakwetering in hetzelfde weer) en zo eiser contra Cornelis Pietersz. met Arijen- en Arijaentie Pieters. eigenaren van het erf aan de dijk en de binnenkant van de dijk in voorn. weer (won. Kr/L), ged. Eiser zegt dat zij eisers de voorn. landen en erven van ouden tijden gebruikten, benevens de
   gedaagdes erf en de oprel in het Pieter Gerrit Aertsz. weer, van hun eigen tot de dijk toe (nl. een pad aldaar van ouds gelegen). Het pad gebruikte zij voor mensen en beesten. Ook in de cavelcedulle van deze landen is een cavelaar opgelegd het maken van de hoofdeinden in de bakwetering in dit weer en het onderhoud van een brug in dit pad (cavelceel dd 25-9-1644). Ged. heeft nu dit pad met houtgewas bepland en op de dijk toegeheind.
   Eiser verzoekt de bode ged. te laten aanzeggen dit pad weer bruikbaar te laten maken.
   Ged. zegt dat Johan van Holst (vader van de eiser) op 25-2-1638 compareerde voor de schout en heemraden van Kr/L en aan gedaagdes vader heeft getransporteerd het erf, waarvan hij nu nog eigenaar is, en waarover kwestie is. Johan Gerritsz. Van Holst heeft toen beloofd met zijn broer tegen deze koop niet te protesteren.
   Krimpen a/d Lek, 22-1-1688: Eiser zegt dat de eis gefundeerd is, daar hij mede erfgenaam is van zijn vader Johannes Gerritsz. van Holst zal. en Pieter Gerritsz. van Holst zijn oom.

   Op 26 nov. 1687 compareerde Gerrit Janse van Holst, welcke verclaarde volcomen procuratie te
   geven, Jacobus Breetvelt, procureur ten platte landen. Omme uijt sijn naam, waar te nemen
   soodanige saecke, als hij genootsaeckt is te moeten diffenderen voor de vierschaar van Crimpen, als
   eijser op ende jegens Cornelis Pieterse, soon ende mede erfgenaam van Sijgje Cornelis in haar leven
   wed. ende boedelhoudster van Pieter Tonisse.

   Ouderkerk a/d IJssel, 9-1-1691: Transport van een huis en erf van de kerkstraat of weg tot Gerrit Jansz. van Holst, belast met een erfpacht van 15 stv. t.b.v. de ambachten: de meerder- en minderjarige kinderen van Heyndrick Aertsz. Wever en Aerjaentjen Hermans aan Pieter Heijndricksz.

   Gerrit Janse van Holst heeft getransporteert aan Wouter Pieters Huijsert onse mede Heemraet ende broeder in wetten. Een camp lant int Aert Pieterse weer, strekkende van de Thienwech tot sijn coopers eijgen, en dat voor de somme van 350 gld, waar van hij bekent ten volle voldaan te sijn op 14 meij 1696.

   Jan Janse Clop, woonende tot Hartixvelt, heeft vercocht aan Gerrit Janse van Holst, een stuckje grient met een werf binnen dese dorpe [=Krimpen a/d Lek] int Pieter Gerritse weer op 30 sep. 1696.
   Gerrit Janse van Holst heeft [ook] vercocht aan Job Gijssen onse inwoonder, sijn comparants swager, een stuckje grientvelt, gelegen binnen dese dorpe, int Cornelis Arijense Willemse weer. Strekkende van de coopers eijgen zuijt aan tot de diepte van de Leque toe. Bel: t.o. de erfgenamen van zal. Neeltie
   Sieren ende t.w. de gemelte cooper.

   In Krimpen op de Lecq op 24-10-1700 Gedoopt ’t doghtertje van Dirck Huijge en Maria Joppen, t kints naem Trijntje, getuijge Gerrit Jansze van Holst.

   Krimpen a/d Lek, 25 junij 1701: Gerrit Janse van Holst, soo in sijn eijge prive; als hem sterck makende voor Jan Dirkxe van Bemmel, sijnen swager, heeft vercocht aan Arien Pieterse Koningh. Een grient binnen de oude wetering int Flooren weer. Strekkende van Danck Arijense eijgen aff, tot de oude wetering toe. Bel; t.o. Danck Arijense, ende t.w. Joost Gerritse de Man.

   Op 1 feb. 1702 compareerde Leendert Janse Schoutje. Te kennen gevende tot voogden over minderj. die in zijn testateurs boedel zoude mogen comen te vallen, te stellen Aert Leendertse Schoutje, zijn zoon, ende Gerrit Janse van Holst zijn neeff.

   Jan Huijgen Tom, woonende tot Lekkerkerk, heeft op 26-5-1711 in Kr/L getransporteert aan Gerrit Janse van Holst onse inwoonder: Een grientvelt en een camp land, binnen den Thienwech met den uijtvangh onder de Crimpese Wael, in Bastiaan Dirkse weer. Strekkende van de sloot af, agter den boomgaert tot Dirk Coelendouw toe. Alles gelijk dat Jannigie Pieters aan gecavelt is.

   Krimpen a/d Lek, 26 dec. 1711: Pieter Pieterse Koningh, sig sterk makende ende de rato caverende voor sijne suster, Trijntie Pieters
   Koningh, meerderj. kinderen en erfgenamen van Pieter Pieterse Koningh en Hilligie Leenderts Moret.
   Mitsgaders Willem Huijgen, Huijch Pieterse de Slechte, Pieter Cornelisse Groen, als voogden over de minderj. kinderen van de voorn. Pieter Pieterse Koningh en Hilligie Leenderts Moret, ende nog den
   voorn. Willem Huijgen als geauthoriseert zijnde van Leendert Moret, vader van de voorn. Hilligie
   Moret.
   Welke int openbaar hebben getransporteert aan Gerrit Janse van Holst. Een huijs, erve en Schuur,
   staende alhier. Strekkende van de diepte van de Lecq, noort aan tot de binnenste wagenspoor toe. Bel; t.o. Hendrik van Dijk, ende t.w. Ocker Bruijnen en Annetje Jans, met conditie, dat Jannetje, wed.
   van Cornelis Pieterse Boender, sal blijven behouden haer derde part buijtendijcx in den boomgaert en
   sloot.

   Krimpen a/d Lek, 31 julij 1716: Teunis van Holst, onse inwoonder, als last en ordre hebbende van sijn vader Gerrit Janse van Holst, Heeft verkogt in volle vrije eijgendom aan Gerrit Corssen Kleijne, Mr. schoenmaker, mede onse inwoonder. Seeker erfie, gelegen alhier, groot 64 voet, van de dijk noord aan en van de westzijde af 20 voet breed, gelegen int Cornelis Arij Willemse weer.

   In Krimpen a/d IJssel op 23-9-1720 Geeft Gerrit Janse van Holst aen het lijck van de huijsvrouw van Arnoldus Guijluker notaris – Hester van der Brugge als gehoorende onder de classies van f 15.-.-.

   Ouderkerk a/d IJssel, 10-5-1722: Transport van een huis en erf van de Kalverstraat tot Gerrit Jansz. van Holst, belast met een erfpacht: Neeltje- geh. met Leendert Simons, Teunis- en Trijntje Jans, Maritje Willems geh. met Cornelis Pieters, dochter van Willem Teunisz., Aaltje Cornelis wedu van Claas Pietersz., allen erfgenamen van Geertje Teunis, wedu van Pieter Hendriksz. van Staal, aan Jan Teunisz. Louter.

   Ouderkerk a/d IJssel, 6-5-1741: Transport van een huis en erf in de schoolsteeg, van de brandgevel van Jan Teunisz. Louter’s wedu oost op tot zover het geëigend is, belast met een besprok van 15 stv. t.b.v. de ambachten: de erfgenamen van Jaapje Theunis Lagewaert wedu van Gerrit Jansz. van Holst, overl. Krimpen a.d. Lek aan Maurits Guldemont, schout en secretaris van Krimpen a.d. IJssel.

  x   Jaapje Teunisse (Jaepje Teunis) Lagewaart , [] Krimpen a/d Lek ±12-10-1740.
   Kinderen o.a. Trijntje, Aert, Teunis en Krijn.
   Krimpen a/d Lek, 12-10-1740: Herber Arijnse Borsie doet aangevingh van ’t lijk van Jaapje Teunis Lagewaart, wed.
   Gerrit Janse van Holst onder de classes van f 6:-:-

   Get. bij de aangifte begraven: Herbert Ariensz (Herber Arijnse) Borsje .

  9 kinderen


 2. Josijntie Jans van Holst .

   Krimpen a/d Lek, 14 junij 1683:
   Jan Dirckse van Bemmel, onse inwoonder, getrout hebbende Josijntie Jans, uijt dier hoofden mede
   erfgenaam van zal. Trijntie Aerts, in haar leven wed. van Johannis Gerritse van Holst, mede zal.
   gedachtenis.
   Heeft indier qualiteijt vercocht aan Cornelis Janse Halling, mede onse inwoonder. De nombre van omtrent anderhalve mergen lant, gelegen achter Arijen Leendertse weer. Strekkende van de oude wetering tot de landscheijdinge toe. Ende dat om ende voor de somme van 100 gld.

  x   Jan Dirckse van Bemmel , † >1700.

   Op 28 Oct. 1684 compareerde Arijen Pieter Jasperse, in huewelijck hebbende Merchje Huijgens, ende Sier Huijgense, kinderen van Huijch Sieren, geprocreeert bij zal. Arijaentie Aerts, mitsgaders Gerrit Janse en Jan Dirkse van Bemmel, in huewelijck hebbende Josijntie Jans, soon en dochter van sal. Johannes Gerritse van Holst, geprocreeert bij wijlen Trijntie Aerts, samen kinderen en erfgenamen van sal. Merchje Jans, in haar le- ven wed. ende boedelhoudster van sal. Aert Geerloffse. Uijt hoofden eijgenaars van de naargelaten landen ende hofstede, soo voor haar selve, als haar nog sterck makende voor haar respective susters en broeders. Welcke verclaarde te hebben verhuijrt ter eenre. Ende Gijsbert Gerritse, wonende in Nieuw Leckerlandt, welcke in huijre heeft aangenomen, seeckere halff huijs, met de nombre van vijer mergen ander half hondt lant in Nieuw Leckerlant, in Philip Aelbertsweer.

   Op 29 april 1686 compareerde Jan Janse Slambout, out omtrent 50 jaar, ende Willem Huijgen out 40
   jaar, onse inwoonders. Welcke getuijgde ter requisitie van Gerrit Janse van Holst, wonende alhier, ende Gerrit Dirckse Luijt, wonende tot Ouderkerk. Dat sij deposanten in april 1685 voor de requiranten hebben helpen lossen, een schip met hout, daar schipper was, Jan Dirckse van Bemmel. Welck hout als doen aan de requiranten gelevert wiert, soo den requirant van Holst seijde, van Drickje Lauwerde van Werckendam. Verclaarde dat dat hout seer was bedorven, dat daar soo was in gehackt, als mede van het rijs beschadight.

   Krimpen a/d Lek, 25 junij 1701: Gerrit Janse van Holst, soo in sijn eijge prive; als hem sterck makende voor Jan Dirkxe van Bemmel, sijnen swager, heeft vercocht aan Arien Pieterse Koningh. Een grient binnen de oude wetering int Flooren weer. Strekkende van Danck Arijense eijgen aff, tot de oude wetering toe. Bel; t.o. Danck Arijense, ende t.w. Joost Gerritse de Man.


 3. Marija Jans .

  x   Job Janse .
   Job Janse, in huwelijk hebbende Marija Jans, wonende opt Schiedamse Hooft.

   Krimpen a/d Lek, 14 junij 1683:
   * Job Janse in huwelijk hebbende Marija Jans ende uijt dier hoofde, mede erffgenaam van sal. Trijntie
   Aerts, in haar leven wed. van zal. Johannis Gerritse van Holst, wonende opt Schiedamse Hooft.
   Welcke heeft vercocht aan Danck Arijense onse inwoonder. Een stuck weijlandt, gelegen binnen den Thienweg int Arijen Flooren weer. Item een stuck hoijlant int selve weer, strekkende van de oude wetering tot Jacob Pieterse toe. Bel; t. o. nu Gerrit Janse ende de kinderen van Arijen Jacob Gillisse ende t.w. de wed. van Jan Gerritse.
   * Job Janse in huwelijk hebbende, Marija Jans wonende opt Schiedamse Hooft, ende Pieter Claase als getrout hebbende Claartie Jans, wonende tot Rotterdam, uijt dier hoofden mede erfgenamen van
   Johannis Gerritse van Holst. Hebben vercocht aan Gerrit Janse, twee stuckjes boomgaart int Pieter Gerritse weer, verongeldende voor een hond. Item de helft van een dijckcamp int voorn. Pieter Gerritse weer, met de boomgaart daar nevens.
   Strekkende van de dijckcamp tot de Backwetering toe. Daar van Jan Janse Clop de andere helft is competerende. Item nogh twee ackerjes grientvelt int selve weer. Strekkende van de oude wetering aff, tot de Campsloot toe. Bel; t.o de Steeg ende t.w. de kinderen van Pieter van Holst.

   In Krimpen op de Lecq op 24-10-1700 Gedoopt ’t doghtertje van Dirck Huijge en Maria Joppen, t kints naem Trijntje, getuijge Gerrit Jansze van Holst.


 4. Annetje Jans .

   Annetje Jans, Jan Dirckse van Bemmel, in huwelijck hebbende Josijntie Jans, Jan Janse Clop in
   huwelijck hebbende Barber Jans, Jannetje Jans, Job Janse in huwelijck hebbende Marija Jans, ende
   Gerrit Janse van Holst, alle kinderen van zal. Johannis Gerritse van Holst, geprocreeert bij Trijntie Aerts, worden in 1701 in Krimpen a/d Lek genoemd.


 5. Claertje Jans van Holst , *Krimpen ±1650 , † <1690 .

  x   Jan Heijndriksz van Tricht .
   Otr. op 1-5-1672 in Rotterdam.
   Jan Heijndriksz van Tricht, jongeman, wonend: Nieuwstraat, met Claertje Jans van Holst, jongedochter van Crimpen, wonend: Crimpen.

  x Rotterdam 7-3-1683   Pieter Claes Houttuijn .
   Otr. op 21-2-1683 in Rotterdam.
   Pieter Claes Houtthuijn, jongeman, wonend: Delfshaven, en Clara Jansz van Holst, wed. Jan Hendriksz Trigt, wonend: Botersloot.

   Pieter Claese Houtthuyn, wed. van Rotterdam, wonend: Boterslooth, en Anna [Andriesse] de Ridder, jongedochter van Rotterdam, wonend: Boterslooth, zijn op 12-10-1689 in Rotterdam getrouwd na een otr. ald. op 25 sept.

   Krimpen a/d Lek, 14 junij 1683:
   Job Janse in huwelijk hebbende, Marija Jans wonende opt Schiedamse Hooft, ende Pieter Claase als getrout hebbende Claartie Jans, wonende tot Rotterdam, uijt dier hoofden mede erfgenamen van
   Johannis Gerritse van Holst. Hebben vercocht aan Gerrit Janse, twee stuckjes boomgaart int Pieter Gerritse weer, verongeldende voor een hond. Item de helft van een dijckcamp int voorn. Pieter Gerritse weer, met de boomgaart daar nevens.
   Strekkende van de dijckcamp tot de Backwetering toe. Daar van Jan Janse Clop de andere helft is
   competerende. Item nogh twee ackerjes grientvelt int selve weer. Strekkende van de oude wetering aff, tot de Campsloot toe. Bel; t.o de Steeg ende t.w. de kinderen van Pieter van Holst.


 6. Barber Jans van Holst , *Krimpen a/d Lek ±1655 , † >1718 .

  x ±1680   Jan Jansz Clop , * 1646 , ~Boven-Hardinxveld 26-12-1646 , † >1718.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.