Trijntje Philips , † <1663.
Dochter van Philips Maertsz Broer en Pleuntge Maertens .


x (otr Rotterdam, Hillegersberg 5-1-1627)
    Cornelis Pleunen (Cornelis Plonisz) , * ±1585 , † >5-1660.

RECHTSBOVEN: Hillegersberg rond 1611

Kinderen:
 1. Jan Cornelis Pleunen (Jan Cornelisz) Vormer , † <7-1687 .
  Jan Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Maria Jacobs Coot .

   Jan Cornelisz wordt op 1-6-1667 genoemd als broer van Geerjen Cornelisdr., weduwe van Arijen Willemsz. Leevelangh.

   Hij was een zoon van Cornelis Pleunen, die op 30-4-1641 werd vermeld als zijnde 55 jaar oud. Cornelis Pleunen was getrouwd met Trijntgen philips uit Hillegersberg, dochter van Philips Maertensz. Broer en Pleuntgen Maertens [Soper]. Van zijn schoonouders erfde Cornelis Pleunen enkele percelen land in de Butterdorpse polder.
   Zie: Ons Voorgeslacht 2009.

   Te H’berg op 08-01-1672 Zijn gekomen Jacob Ewoutsz Koot, geassisteerd met Jan Cornelisz Vormer, zijn schoonvader, Aldert Lambertsz Bos, schout van Schiebroek, Jacob Dirx Crijsman en Arie Ariensz Jongenelen, voogden over de kinderen van Ewout Jacobsz Koot, geprocreëerd bij Neeltje Lambrechts, en hebben verkaveld.

  x Rotterdam, Hillegersberg 27-2-1635   Claesgen Vrancken .

  x Rotterdam, Hillegersberg 2-4-1646   Maertie Ariens Langelaen , † <1683.
      Dochter van Adriaen Pietersz (Arien Pietersz) Langelaen en Maritgen Ockers ( Vormer) .
   Overleden tussen 7-6-1672 en 17-01-1683.

   Maertie Ariens is de dochter van Maritgen Ockers. Arien Pieters Langelaen was gehuwd met Maertgen Ockers, die hertrouwde met Leendert Rochuss.

  x Rotterdam, Hillegersberg 17-1-1683   Ariaentie Abrams .
   Otr. op 1-1-1683 in Rotterdam, Hillegersberg.

   Ariaentie Abrams trad op als getuige bij de doop van Jan Jacobs Coot .

  3 kinderen


 2. Aaltje Cornelisse (Aeltgen Cornelis Pleunen) .

  x Rotterdam, Hillegersberg 20-12-1637   Jan Cornelis Michielen .
      Zoon van Cornelis Michielen en Maritge Claesdr (Maritge Claes Willemsdr) .

   In H’berg op 11-3-1632 comp. Cornelis Michielsz, weduwnaar van zaliger Maritge Claesse, wonende in Ommoord, ter eenre, en Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieter Vrancken, gehuwd met Cuniertge Cornelisse, en Willem Claesz, als oom en voogd van Maritge, Jan en Liedewij Cornelisse, kinderen en erfgenamen van zaliger Maritge Claesse, ter andere zijde. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

  1 kinderen


 3. Geertgen Cornelisse , *Rotterdam, Hillegersberg ±1605 , † ±1692 .
   Overl. tussen 11-2-1692 en 20-4-1693.

   Op 24-4-1657 treedt Cornelis Pleunen op als grootvader en voogd van de nog onmondige kinderen van wijlen Arien Willemsz. Levelang (bij zijn oudste dochter Geertgen Cornelis).

   Op 23-4-1657 verkochtende testamentaire erfgenamen van IJsbrant Willemsz. Levelang in het openbaar enkele partijen land. Deze erfgenamen zijn de boers en zussen - of hun kinderen - van de tstateur, onder wie de kinderne van Arien Willemsz. Levelang. De voogd van diens onmondige kinderen bij Geertgen Cornelis was Cornelis Pleun Crijen.

   Rotterdam, 24-3-1665: Pleun Ariensz Leeflangh, uit het ambacht Sevenhuysen en Geertge Cornelisdr, zijn moeder, weduwe van Arien Willemsz Leeflangh, zijn borg, bekennen 150 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Ariensz van der Meer te Sevenhuysen.

   Rotterdam, 6-4-1666: Geertge Cornelisdr, weduwe van Arien Willemsz Leeflangh, wonende aan de Rotte in het Suyteynde van Sevenhuysen bekent 600 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Ariensz van der Meer.

   Capelle a/d IJssel, 1-6-1667: Geertjen Cornelisdr, weduwe van Arijen Willemsz Leevelangh, wonend aan de Rottecaede in het ambacht van Zevenhuizen, die van haar man erfde (meer schulden dan goederen) en van haar vader Cornelis Pleunen, prelegateert aan haar oudste dochter Fijtjen Arijensdr Leevelangh, die "ten hoogsten impotent" is, 1000 gulden, waaruit zij jaarlijks de kosten van haar onderhoud zal trekken. Dit kapitaal mag pas worden aangesproken als de nagelaten 500 gulden van haar grootvader Cornelis Pleunen op is. Erfgenamen zijn haar kinderen: Fijtjen Arijensdr, Maerten Arijensz, IJsbrant Arijensz, Arijaentjen Arijensdr, Pleun Arijensz, IJdan Arijensdr, Cornelis Arijensz, Jan Arijensz, Willem Arijnsz en Trijntjen Arijensdr Leevelangh. Tot voogden van de mninderjarige kinderen en helpers van haar impotente dochter benoemt zij Pleun Willemsz Leevelangh en Claes Jansz Bruijnswijck, resp. broer en zwager van haar overleden man, en Jan Cornelisz en Pieter Domisz Kerchoff, resp. haar broer en zwager.

  x 28-1-1627   Adriaen Willems (Arien Willemsz) Levelangh , *Zevenhuizen ±1602 , † <4-1656.
   Otr. op 5-1-1627 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Arien Willemss Lewelang, jongeman van Sevenhuisen, en Geertgen Cornelis, jongedochter van Hilligersberg; attestatie gegeven om te trouwen 28 Januari 1627.
   Overl. tussen 18-5-1648 en 24-3-1656.

   Arien Willemsz. Levelangh/Leeflang was een zoon van Willem IJsbrantss Levelangh ende Neeltgen Jansdr., sijn [2e] huijsvrou.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Zevenhuizen, 18 juni 1638:
   Wij, Jan Vermeer, Schoudt, Jsaack Corneliss T’hoen ende Pieter
   Dircxss van Leeuwen, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   - Jsbrant Willemss,
   - Aerien Willemss Levelangh,
   - Gerrit Willemss Levelangh,
   - Cornelis Willemss Levelangh den ouden,
   - Pleun Willemss Levelangh,
   - Cornelis Levelangh de Jonge,
   - Aerien Pieterss Crijsman, als vader ende voocht van sijnne kinderen, verweckt bij Jda Willemsdr.,
   - Jacob Janss Sevenhuijsen, woonende tot Segwaert, als Oom ende voocht van Neeltge Willemsdr.,
   - Pieter Jasperss, als voocht vandt kindt van Maritge Willemsdr.; alle erffgen. van Willem Jsbrantss Levelangh, ter Eenre, Ende
   - Pieter Corneliss, den voorn.
   - Cornelis Willemss Levelangh de Jonge,
   - Jacob Janss van Sevenhuysen, mede voorn., als Oom ende voocht
   van de voorn. Neeltge Willemsdr., voor haer selven ende als medeerffgen. van
   - t’ naegelaete weeskindt van Diewertge Cornelisdr., geprocreert bij Cornelis Willemss Levelangh den ouden,
   - Aerien Claess Ruijchaver, nomine uxoris,
   - Cornelis Janss Schouten, getrout hebbende Aeffgen Cornelisdr.,
   - Aeriaentge Cornelisdr., wees van Brant Hendericxss, geassisteert met den voorn. Aerien Claess Ruijchaver, haer gecooren voocht jn desen,
   - Cornelis Willemss,
   - Cornelis Jan Corss, getrout hebbende Grietge Willemsdr., voor haer selven, ende als voochden van de twee naegelate weeskinderen van Wm Corneliss van Lindtschooten, mede-erffgen. van de t’ voorn. kindt van Diewertgen Cornelisdr., alle erffgen. van Neeltge Jansdr., huijsvrou van de voorn. Willem Jsbrantss, ter andere syden;
   Ende verclaerden met malcanderen geschift, gescheijden ende gecavelt te hebben alle de Landen ende onroerende ghoederen, geen uijtgesondert, die den voorn. Willem Isbrantss Levelangh ende Neeltgen Jansdr., sijn huijsvrou, beijde sa., metter Doot ontruympt ende naergeLaeten hebben.

   Zevenhuizen, 19 sept. 1641:
   Wij, Jan Vermeer, Schout, Geen Pieters Crysman ende Adriaen Huyberts Huijsman, Schepenen In den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   Isbrant Willems Levelangh, Arien Willems Levelangh, Gerrit Willems Levelangh, Corns Willems Level. den ouden, Pleun Willems Levelangh, Claes Jans van Bruijnswijck, getrout hebbende Neeltge Willemsdr. Level., voor haer selven, Pr. Ariens Crysman, Willem Ellerts Aertsberch, getrout hebbende Fijtge Ariensdr, voor haer selven, ende Jsbrant Ariens Crijsman, geassisteert met den voorn. Jsbrant Willems Level., sijn oom, kinderen van Yda Willemsdr Level., ende Claes
   Lenerts Dull, geassisteert met den voorn. Gerrit Level., ende Pr. Jaspers, sijne voochden, naergelate weessoon van Maritge Willemsdr Levelangh, alle suster ende broeders, mitsgrs. susters ende broeders kinderen van Corns Willems Level. de Jonghe van svaderssijde,Pr. Corns Level. ende den voorn. Claes Jans van Bruijnswijck,
   Getrout hebbende Neeltge Willemsdr Level., Broeder ende suster van smoederssijde van de voorn. Corns Willems Level. de Jonge, alle Broeders, susters, broeders ende susters kinderen, mitsgrs. erffgen. van den voorn. Jonge Corns Willems;
   Ende [zij] Verclaerden met malcanderen gecavelt ende Gedeelt te hebben soodanige Wooningh ende Landen mitsgrs. brieven, obligatien, boelcedulle ende andre goederen als den voorn. Corns Willemss Level. metter doot ontruijmpt ende Naergelaeten heeft.

   Zie ook de Zuid-Hollandse Genealogieën.

   Cornelis Willemss Levelangh, wed. Diewertge Cornelis, won. Sevenhuijsen, en Annetge Cornelis Boeren/Boertgen, wed. Jan Adriaenss van Cappelle, won. Belijswijck, trouwden in Bleijswijck op 1-8-1637 na een otr. ald. op 4 juli.

  10 kinderen


 4. Teuntje Cornelissen (Teuntgen Cornelis Pleunen) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 , † 1638 (kraambed) .

  x Rotterdam, Hillegersberg 14-12-1631   Willem Cornelis Michielen , † Rotterdam, Hillegersberg ±1681.

  3 kinderen


 5. Marijtje Cornelis , *Rotterdam, Hillegersberg ±1610 .

  x   Frans Cornelisz Nelemaat .
   Otr. op 14-9-1633 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Frans Corneliss , jongeman van Sevenhuisen, en Maertge Cornelis , jongedochter van Hillegersberg, attestatie gegeven om te trouwen op 13 October 1633.

   Zevenhuizen, 3 jan. 1633:
   Wij, Jan Dircxss Vermeer, Schoudt, Vincent Dircxss van Caickum ende Jochem Janss Solbol, Schepenen jn den Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert sijn:
   Crijntgen Franssdochter, wees van Cornelis Pieterss Nelemaet, geassisteert met Cornelis Corneliss van Cappelle, haer neeff ende voocht, ter eenre,
   Pieter Corneliss Nelemaet, Willem Janss Solbol, getrout hebbendePLoentge Cornelisdr., Jan Romerss Olshooren, getrout hebbendeTrijntge Cornelisdr., ende Plonis Willemss Levelangh, getrout hebbende Maritge Cornelisdr., voor haer selven ende haer sterckmaeckende voor Frans Corneliss, haer broeder ende schoonbroeder respective;
   alle erffgenaemen van de voorn. Cornelis Pieterss Nelemaet, ter andere zijde, Ende verclaerde met malcanderen geschift, gescheijden ende gecavelt te hebben alle de onroerende ghoederen, geen uijtgesondert, die de voorn. Cornelis Pieterss metter Doot ontruijmpt ende naergeLaeten heeft.

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Frans Cornelisz Nelemaet wordt op 23-3-1644 bij een verkoop in Rotterdam vermeld.


 6. Ariaentgen Cornelis , * ±1625 .

   Te H’berg op 15-3-1662 zijn samen gekomen:
   - Geertje Cornelisse, weduwe van Arien Willemsz Leeflang, geassisteerd met Jan Cornelis Pleunen, haar gekozen voogd in deze,
   - Frans Cornelisz Nelemaat als getrouwd gehad hebbende Marijtje Cornelisse,
   - Willem Pieters Peije gehuwd met Maritge Willems en
   - Arien Peijens gehuwd met Trijntje Willems, kinderen van - Teuntje Cornelisse, daer vader af is Willem Cornelis Michielen,
   - Jan Cornelis Michielen, als getrouwd geweest zijnde met Aaltje Cornelisse,
   - Jan Cornelis Pleunen voor zichzelf en
   - Pieter Domensz gehuwd met Ariaantje Cornelisse.
   Zij zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende zuidzijde van de Rotte. Zij hebben verkaveld volgens het testament van Cornelis Pleunen en Trijntje Philips voor notaris Gerrit van Leeuwen tot Pijnacker d.d. 19-03-1647.

   Te H’berg op 6-3-1684 zijn samen gekomen:
   - Ariaantje Cornelisse, weduwe van Pieter Domensz Kerkhof, voor de ene helft, en
   - Cornelis Pietersz Kerkhof, Jan Pietersz Kerkhof, Claas Huijbertsz Vermolen gehuwd met Maertje Pieters Kerkhof, Maarten Pleunen Breedveld gehuwd met Pleuntje Pieters Kerkhof voor de wederhelft;
   Zij zijn tezamen kinderen en erfgenamenvan Pieter Domensz Kerkhof voornoemd, en zij hebben verkaveld.

  x Rotterdam, Hillegersberg 8-3-1648   Pieter Domensz (Pieter Domen) Kerckhoff , † <1685.
      Zoon van Domis Jansz (Doom Jansz) Kerckhoff en ?
   Otr. op 1-2-1648 in Rotterdam.
   Pieter Domenss Kerckhof, jongeman van Hillegersberg, en Ariaentge Cornelis, jongedochter van Hillersberg.

   Pieter Domenss Kerckhoff wordt op 14-4-1649 in Hillegersberg vermeld.

   Pieter Domisz. Kerchoff wordt op 1-6-1667 genoemd als zwager van Geerjen Cornelisdr., weduwe van Arijen Willemsz. Leevelangh.

   Pieter Domensz, gehuwd met Ariaantje Cornelisse, wordt op 15-3-1662 in H’berg genoemd bij de erfgenamen van Trijntje Philips zaliger, in haar leven huisvrouw van Cornelis Pleunen, wonende aan de zuidzijde van de Rotte.

   Pieter Domesz. Kerckhof was op 18-7-1667 in Hillegersberg samen met Neeltie Cornelis getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Jan Cornelisz. Kerckhof en Pleuntie Cornelis.

   Rotterdam, 1-5-1668: Willem Pieterss Peyen, wonende in Hillegersberch, bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Pieter Domen Kerckhof, wonende te Hillegersberch. Als borg voor Willem treedt zijn zwager Cornelis Willem Michielss, wonende te Hillegersberch, op. NB: Michielss tekent met Cornelis Willemse Michielse.

   Te H’berg zijn op 6-3-1684 samen gekomen:
   - Ariaantje Cornelisse, weduwe van Pieter Domensz Kerkhof, voor de ene helft, en
   - Cornelis Pietersz Kerkhof, Jan Pietersz Kerkhof, Claas Huijbertsz Vermolen, gehuwd met Maertje Pieters Kerkhof, Maarten Pleunen Breedveld gehuwd met Pleuntje Pieters Kerkhof voor de wederhelft, tezamen kinderen en erfgenamen van Pieter Domensz Kerkhof voornoemd;
   Zij hebben verkaveld.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.